Belangrijke mededeling: niet voor verspreiding in of naar, of aan enige persoon verblijvend of woonachtig in of op enig adres in the Republiek Italië

05 Aug, 2010, 19:23 BST Van CROWN Holdings, Inc.

PHILADELPHIA, August 5, 2010 /PRNewswire/ --

- Crown Holdings, Inc. kondigt inschrijvingsaanbod aan voor alle senior gewaarborgde obligaties van eerste prioriteit die in 2011 komen te vervallen

Crown Holdings, Inc. (het "bedrijf") (NYSE: CCK) heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf van start gaat met een inschrijvingsaanbod (het "aanbod") op alle uitstaande senior gewaarborgde obligaties van eerste prioriteit van 6,250% met vervaljaar 2011 (de "obligaties") van Crown European Holdings SA, een dochteronderneming van het bedrijf, beschreven in de onderstaande tabel. Het aanbod gaat om de volgende obligaties:

  
  Hoofdsom uitstaand/effectenserie:       Gewone nummer/ISIN:
  ----------------------------------------   -------------------
  Euro 149.861.000 Crown European Holdings SA  021317888; XS0213178881
   6,250% senior gew. obl. eerste prioriteit  019874842; XS0198748427
   vervaldatum 1 september 2011         019874915; XS0198749151

Het aanbod wordt gedaan volgens de voorwaarden uiteengezet in het aanbod tot aankoop van het bedrijf, d.d. 4 augustus 2010, waarin de voorwaarden meer volledig worden uiteengezet. Het aanbod loopt op 12 augustus 2010 af om 17.00 uur Centraal-Europese Tijd (CET) (11.00 uur Eastern Daylight Time (EDT)), tenzij het aanbod wordt verlengd of eerder wordt beëindigd. Inschrijvingen zijn ongeldig als ze worden ingediend na het aflopen van het aanbod, en inschrijvingen mogen voor het aflopen van het aanbod worden ingetrokken, maar niet daarna. Het bedrijf kan het aanbod geheel naar eigen inzicht wijzigen, verlengen en beëindigen.

De te betalen vergoeding voor elk van de obligaties met een hoofdsomwaarde van EUR 1.000 die in het kader van het aanbod worden aangeschaft bedraagt EUR 1.042,5 in kontanten. Houders van wie obligaties in het kader van het aanbod worden geaccepteerd, ontvangen daarnaast opgelopen en onbetaalde rente vanaf en met inbegrip van de datum waarop de laatste rentebetaling is verricht, tot aan, maar niet met inbegrip van, de betalingsdatum te betalen op de betalingsdatum. De betalingsdatum zal naar verwachting vallen op de derde werkdag na afloop van het aanbod, onder voorbehoud van de voorwaarden van het aanbod.

Het aanbod wordt gedaan onder voorbehoud van de vervulling van of het afzien van diverse voorwaarden die worden beschreven in het aanbod tot aankoop, met inbegrip van de beschikbaarheid van gelden uit de kredieten van het bedrijf. Het bedrijf is van plan de liquide middelen in zijn bezit (waaronder de winst van het recentelijke aanbod van Crown European Holdings SA van een hoofdsom van EUR 500 miljoen aan senior niet gewaarborgde obligaties) en/of de opbrengst uit leningen in het kader van zijn bestaande doorlopende kredietfaciliteit aan te wenden voor het betalen van de totaalprijs van de obligaties die bij het aanbod betrokken zijn. Het aanbod is niet afhankelijk van de inschrijving van obligaties ter waarde van een bepaald minimum hoofdsombedrag. Het bedrijf behoudt zich het recht voor op enig moment af te zien van een of meer van de voorwaarden.

Dit persbericht is geen aanbod tot koop noch een verzoek tot aanbod tot verkoop van obligaties. Het aanbod wordt uitsluitend gedaan ingevolge het aanbod tot koop en de daarmee verbonden materialen. Verzoeken om meer informatie en vragen met betrekking tot het aanbod dienen te worden gericht aan Citigroup Global Markets Inc., telefoonnummer +1-212-723-6106 of +44-20-7986-8969, de dealer manager voor het aanbod, of aan Lucid Issuer Services Limited, telefoonnummer +44-(0)-20-7704-0880, de informatie- en tender agent voor het aanbod.

Exemplaren van het aanbod tot koop in verband met het aanbod zullen naar verwachting vanaf vandaag worden verspreid onder de obligatiehouders. Exemplaren van het aanbod tot koop kunnen tevens kosteloos worden verkregen via Lucid Issuer Services Limited, te bereiken via het bovenstaande telefoonnummer.

Noch Crown Holdings, Inc., noch Crown European Holdings SA, noch de dealer managers, noch de informatie- en tender agent, noch enige hieraan gelieerde entiteit doet enige aanbeveling aan houders van de obligaties wat betreft het al dan niet aanbieden van hun obligaties, en niemand is door hen geautoriseerd om een dergelijke aanbeveling te doen. De obligatiehouders dienen zelf een beslissing te nemen met betrekking tot het al dan niet aanbieden van de obligaties, en eventueel tot welk hoofdsombedrag obligaties worden aangeboden.

Een eventuele verlenging, wijziging of beëindiging van het aanbod door het bedrijf zal zo snel als praktisch mogelijk is worden gevolgd door een aankondiging van het bedrijf via een of meer gerenommeerde financiële nieuwsdiensten (zoals Reuters of Bloomberg), gekozen door het bedrijf.

Waarschuwing met betrekking tot vooruitziende verklaringen

Met uitzondering van de historische informatie in dit persbericht bevat het uitspraken die op de toekomst zijn gericht met inbegrip van de bijbehorende risicos, onzekerheden en andere factoren. Met name ook het feit dat het aanbod afhankelijk is van een aantal omstandigheden (waaronder de beschikbaarheid van leningen) en dat de uiteindelijke voorwaarden van het aanbod kunnen veranderen door marktomstandigheden en andere factoren die een feitelijk resultaat kunnen doen verschillen van dat wat gecommuniceerd of bedoeld werd in de voorspellende uitspraken. Er kan niet worden gegarandeerd dat het aanbod überhaupt wordt voltooid, laat staan onder de voorwaarden zoals in dit bericht beschreven. Belangrijke factoren die de verklaringen gedaan in dit persbericht of de feitelijke bedrijfsresultaten of financiële conditie van het bedrijf zouden kunnen veranderen, worden besproken onder het kopje "Vooruitziende verklaringen" op formulier 10-K van het bedrijf, het jaarverslag voor het jaar eindigend op 31 december 2009, en in andere ingediende rapportages voor deze datum of erna. Het bedrijf is niet van plan bepaalde voorspellende verklaringen ten opzichte van toekomstige gebeurtenissen te herzien of te wijzigen.

Crown Holdings, Inc. is via zijn dochterondernemingen een toonaangevende leverancier van verpakkingsproducten aan marketingbedrijven voor consumenten over de hele wereld. Het internationale hoofdkantoor is gevestigd in Philadelphia (Pennsylvania).

  
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
  Thomas A. Kelly, senior vice-president - afdeling financiën
  +1-215-698-5341, of
  Ed Bisno, Bisno Communications,
  +1-212-717-7578.

BRON CROWN Holdings, Inc.