Bestuursvoorzitter AEGON spreekt tijdens Merrill Lynch conferentie in Londen

09 Okt, 2008, 08:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, October 9 /PRNewswire/ --

  
  - AEGON verwacht kapitaalniveau te handhaven boven vereisten AA rating
  - AEGON heeft sterke liquiditeitspositie
  - Invloed van afwaarderingen op nettowinst bedraagt naar verwachting
   ongeveer EUR 275 miljoen in 3e kwartaal
  - Programma om risico's te reduceren en kapitaal vrij te maken wordt
   versneld
  - Nieuwe strategie is 'de juiste' onder huidige marktomstandigheden

Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON, zal tijdens de Merrill Lynch Banking & Insurance conferentie in Londen een presentatie houden. In zijn presentatie stelt Alex Wynaendts: "Onder de huidige, zeer bijzondere omstandigheden ben ik er meer dan ooit van overtuigd dat onze strategie de juiste is voor AEGON. Ik zou graag willen benadrukken dat AEGON een puur levensverzekerings- en pensioenbedrijf is. Ons bedrijfsmodel voorziet erin dat wij lange termijn producten verkopen aan onze klanten en dat wij vervolgens de premies beleggen in langlopende activa."

In het licht van de aanhoudende verslechtering van de marktomstandigheden vindt AEGON het verstandig om verdere stappen te zetten om zijn sterke kapitaalpositie te handhaven en zo de Groep te beschermen tegen een mogelijke verdere daling op de financiële markten. AEGON zal de in juni aangekondigde strategie versneld uitvoeren en werkt actief aan een aantal specifieke projecten om de kapitaalpositie te versterken, rekening houdend met de belangen van zijn aandeelhouders.

Voordat de huidige crisis uitbrak, heeft AEGON al proactief stappen gezet om het balansrisico te verkleinen en zijn kapitaalpositie te versterken, waaronder een securitisatie van EUR 315 miljoen in het Verenigd Koninkrijk. Vergelijkbare acties worden op dit moment voortgezet, waarbij de nadruk ligt op het verminderen van AEGON's positie op de aandelen- en kredietmarkten, het terugbrengen van het renterisico en het uitbreiden van het afdekkingsprogramma (hedging). In deze markt heeft AEGON veel baat bij zijn gedisciplineerde liquiditeitenbeheer. De kasstromen blijven gezond en de beschikbare liquiditeiten gaan de verplichtingen ruim te boven.

AEGON heeft de USD kasstromen naar de holding voor de rest van 2008 en geheel 2009 afgedekt, met het huidige niveau als ondergrens en met behoud van het volledige voordeel van eventuele koersstijgingen van de Amerikaanse dollar.

Op basis van informatie zoals die op dit moment beschikbaar is, verwacht AEGON in het derde kwartaal ongeveer EUR 420 miljoen bruto te moeten afwaarderen op zijn kredietportefeuille. De invloed op de nettowinst zal naar verwachting EUR 275 miljoen bedragen. AEGON verwacht zijn kapitaalniveau gedurende de rest van het jaar te handhaven ruim boven de vereisten die gelden voor zijn AA rating.

De presentatie is beschikbaar op AEGON's website http://www.aegon.com.

Over AEGON

AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten. AEGON stimuleert zijn lokale vestigingen hun producten en diensten zo te ontwikkelen dat deze optimaal aansluiten bij de wensen van de klanten, waarbij ze gebruik maken van de meest geschikte distributiekanalen. AEGON is er trots op dat het deze lokale aanpak kan combineren met de kracht van zijn groeiende wereldwijde organisatie.

AEGON's hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Wereldwijd heeft AEGON meer dan 31.500 medewerkers in dienst. AEGON bedient miljoenen klanten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië, met omvangrijke activiteiten in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Respect, kwaliteit, transparantie en vertrouwen vormen de kernwaarden van AEGON. AEGON streeft er voortdurend naar om de verwachtingen van klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners waar te maken. AEGON is voortdurend op zoek naar innovatieve ideeën en streeft ernaar de beste in de bedrijfstak te zijn.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn "toekomstgerichte verklaringen" als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

  
  - wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de
   Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
  - veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging
   markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:
  - de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende
   beleggingsportefeuilles; en
  - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
   bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de
   daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;
  - de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
  - veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting
   en andere factoren die de winstgevendheid van onze
   verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
  - veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
   rentestanden of snel veranderende rentestanden;
  - veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de
   EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
  - toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd
   Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;
  - veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze
   activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
   producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
  - veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de
   verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;
  - overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
  - veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
  - rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht
   worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te
   veranderen;
  - het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
  - veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
   belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar
   onze producten beïnvloeden;
  - ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
   efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te
   maken; en de effecten van de toepassing van International Financial
   Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en
   onze financiële positie.
  
  AEGON Group Corporate Communications & Investor Relations

  Media relations
  Telefoon: +31(0)70-344-8344
  E-mail: gcc-ir@aegon.com

  Investor Relations
  Telefoon: +31(0)70-344-8305
  E-mail: ir@aegon.com

  Website
  http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.