BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

29 Aug, 2016, 07:00 BST Van BNG Bank

DEN HAAG, Nederland, August 29, 2016 /PRNewswire/ --

 • Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie 
 • Klanten terughoudend met nieuwe investeringen 
 • Nettowinst bedraagt EUR 126 miljoen  
 • Directe gevolgen 'Brexit' beperkt voor BNG Bank 

BNG Bank heeft in het eerste halfjaar van 2016 actief bijgedragen aan het vinden van oplossingen voor de, onder meer door de politiek en VNO-NCW, gesignaleerde problemen bij de financiering van maatschappelijke uitdagingen. Concrete voorbeelden van de betrokkenheid zijn de financiering van de verduurzaming van corporatiewoningen, de bijdrage aan de realisatie van het Energieakkoord en de financiering van grote infrastructurele projecten. Om te komen tot oplossingen voor knelpunten in de financiering, zoekt de bank daarnaast actief het debat met de betrokken private en publieke partijen, zoals pensioenfondsen, de Nederlandse Investeringsinstelling en het Nederlands Investeringsagentschap. 

Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie 

Duurzaamheid is een belangrijk deel van de strategie van BNG Bank en krijgt vorm en inhoud aan beide zijden van de balans en in de interne bedrijfsvoering van de bank.

De 8-jarige obligatielening van EUR 1 miljard ter financiering van de meest duurzame woningcorporaties werd ruimschoots overtekend door internationale beleggers. Met deze eerste 'social housing bond' stimuleert BNG Bank verduurzaming bij haar klanten in de corporatiesector en speelt de bank in op de wereldwijd groeiende vraag naar deze beleggingen.

In februari van dit jaar heeft BNG Bank een financieringsovereenkomst afgesloten voor de financiering van 20 zonne-energie-installaties ten behoeve van gemeentehuizen en ander maatschappelijk vastgoed. Inmiddels zijn de eerste installaties operationeel. Om ook de CO2-uitstoot van BNG Bank verder terug te dringen zijn in maart 2016 op het dak van de bank zonnepanelen geplaatst.

Klanten terughoudend met nieuwe investeringen 

De nieuwe langlopende kredietverlening bedroeg in de eerste helft van 2016 EUR 4,7 miljard en bewijst de maatschappelijke relevantie van BNG Bank. Afgezien van de corporatiesector was de omzet binnen de klantsectoren van de bank in lijn met de verwachting. Woningcorporaties blijven meer dan verwacht terughoudend met nieuwe investeringen als gevolg van de invoering van de 'Herziene Woningwet'. De kredietportefeuille van BNG Bank daalde in de verslagperiode met EUR 0,6 miljard naar EUR 88,8 miljard. Het marktaandeel van de bank in de belangrijkste klantsectoren lag in de verslagperiode wederom ruim boven de doelstelling, ondanks beperkt toenemende concurrentie.

Nettowinst bedraagt EUR 126 miljoen 

De nettowinst over het eerste halfjaar van 2016 bedraagt EUR 126 miljoen, een daling van EUR 29 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2015. Deze daling is vooral veroorzaakt door de alsmaar dalende lange rentetarieven, die een negatief effect hebben op het renteresultaat en de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen in het resultaat financiële transacties. De kwantitatieve verruiming als gevolg van het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank en de uitkomst van het Britse referendum waren belangrijke oorzaken van de verdere daling van de rentetarieven in het eerste halfjaar van 2016.

Directe gevolgen 'Brexit' beperkt voor BNG Bank 

Vrijwel direct nadat de uitslag van het Britse referendum bekend werd, zijn wereldwijd de groeiprognoses naar beneden bijgesteld. Ratingbureaus hebben de rating van het Verenigd Koninkrijk verlaagd op basis van hun verwachting dat het Verenigd Koninkrijk binnen enkele kwartalen in een recessie zal belanden. Afgezien van de sterke daling van het Britse pond, de aandelenkoersen van banken en de rentetarieven blijven structurele wijzigingen in de risicoperceptie op de financiële markten vooralsnog uit. De directe gevolgen van de Brexit voor BNG Bank zijn relatief beperkt gebleven. De toegang tot kort- en langlopende funding is niet in gevaar geweest en de door de bank te betalen opslagen voor krediet- en liquiditeitsrisico's zijn per saldo nauwelijks veranderd.

Bijdrage Europees resolutiefonds 

De bijdrage van de bank aan het Europese resolutiefonds in 2016 is eind april vastgesteld op EUR 16 miljoen. De bijdrage bleef ook in 2016 relatief beperkt omdat een groot deel van de door BNG Bank verstrekte leningen kwalificeert als zogenaamde promotional loans. In de vaststelling van de jaarlijkse bijdrage mogen deze buiten beschouwing gelaten worden bij de bepaling van de contributiebasis.

Vooruitzichten 2016 

BNG Bank verwacht dat de omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen over 2016 licht lager zal uitkomen dan in het voorgaande jaar. Klanten van de bank blijven naar verwachting terughoudend met nieuwe investeringen mede als gevolg van nieuwe regelgeving, ondanks de voor investeringen aantrekkelijke renteniveaus.

In het streven naar een hogere leverage ratio is BNG Bank in gesprek met diverse decentrale overheden over volgende uitgiften van hybride kapitaal. Op basis van deze gesprekken is de verwachting dat de bank in de tweede helft van 2016 additioneel Tier 1-vermogen zal aantrekken. De emissies zijn onder meer afhankelijk van de marktomstandigheden en de doorlooptijd van het goedkeuringsproces bij de betrokken decentrale overheden. In juli 2016 is al EUR 100 miljoen aangetrokken. BNG Bank gaat ervan uit door winstinhouding en de verdere uitgifte van hybride kapitaal te kunnen voldoen aan de verwachte Europese minimumeis van 3% per einde 2017.

Het renteresultaat over 2016 zal naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van EUR 380 tot EUR 400 miljoen. De huidige onzekere marktomstandigheden hebben een negatieve uitwerking op het resultaat financiële transacties. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2016.

BNG Bank is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het door BNG Bank uitgegeven schuldpapier heeft de hoogst mogelijke credit rating van Standard & Poor's (AAA) en Moody's (Aaa) en een rating AA+ van Fitch. BNG Bank behoort daarmee tot de meest kredietwaardige banken ter wereld. 

Zie voor meer informatie het volledige halfjaarbericht op http://www.bngbank.nl.

GECONSOLIDEERDE BALANS 

In miljoenen euro's


  
                                30-6-2016 31-12-2015
  ACTIVA
  Kas en tegoeden bij de centrale banken             4.290   3.175
  Bankiers                           16.333   10.540
  Financiële activa tegen reële waarde via het resultaat     3.012   2.884
  Derivaten                           17.581   16.370
  Financiële activa voor verkoop beschikbaar          14.134   13.459
  Kredieten                           88.795   89.366
  Waardeaanpassingen kredieten in portfolio hedge accounting  19.131   13.559
  Deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures     44     47
  Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen               16     16
  Overige activa                          120     27
  Activa aangehouden voor verkoop                  -     68

  TOTAAL ACTIVA                        163.456  149.511

  PASSIVA
  Bankiers                            3.440   2.968
  Financiële passiva tegen reële waarde via het resultaat    1.287   1.788
  Derivaten                           30.773   23.261
  Schuldbewijzen                        117.093  110.123
  Toevertrouwde middelen                     6.762   6.869
  Achtergestelde schulden                      31     31
  Overige passiva                         165    308
  Totaal verplichtingen                    159.551  145.348

  Kapitaal                             139    139
  Agioreserve                            6     6
  Hybride kapitaal                         424    424
  Herwaarderingsreserve                      318    320
  Cashflow hedge reserve                      -70    251
  Overige reserves                        2.962   2.797
  Onverdeelde winst                        126    226
  Eigen vermogen                         3.905   4.163

  TOTAAL PASSIVA                        163.456  149.511

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 

In miljoenen euro's


  
                                  Eerste    Eerste
                                 halfjaar   halfjaar
                                   2016     2015
  - Rentebaten                        290      536
  - Rentelasten                        99      328
  Renteresultaat                          191      208

  - Provisiebaten                       17      16
  - Provisielasten                       2       2
  Provisieresultaat                         15      14

  Resultaat financiële transacties                 -28      82
  Resultaten uit deelnemingen met invloed van betekenis en
  joint ventures                           2       1
  Resultaat uit verkoop van activa aangehouden voor verkoop     34       -
  Overige resultaten                         1       1
  TOTAAL BATEN                           215      306

  Personeelskosten                          18      19
  Andere beheerskosten                        12      12
  Afschrijvingen                           1       1
  TOTAAL BEDRIJFSLASTEN                       31      32

  Bijzondere waardeverminderingen                   2      68
  Bijdrage resolutiefonds                      16       -
  TOTAAL OVERIGE LASTEN                       18      68

  WINST VOOR BELASTINGEN                      166      206

  Belastingen                            -40      -51
  NETTOWINST                            126      155

    PRN NLD

BRON BNG Bank