BNG Bank Halfjaarbericht 2012: Nettowinst EUR 159 miljoen

29 Aug, 2012, 07:30 BST Van BNG Bank

DEN HAAG, Nederland, August 29, 2012 /PRNewswire/ --

BNG Bank kijkt met een nettowinst van EUR 159 miljoen (+ EUR 5 miljoen) terug op een goed eerste halfjaar van 2012. Het renteresultaat, het structurele deel van het resultaat, is door de groei van de kredietverlening met EUR 14 miljoen (6%) toegenomen.

BNG Bank heeft zich ten doel gesteld ook in de huidige onzekere economische tijd te allen tijde te kunnen voorzien in de solvabiliteitsvrije kredietvraag van haar belangrijkste klantengroepen, decentrale overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting en zorg. Deze doelstelling is ook in het eerste halfjaar van 2012 behaald. De omvang van de nieuw verstrekte langlopende leningen was met EUR 5,7 miljard nagenoeg gelijk aan de omvang in het eerste halfjaar 2011 en ook de marktaandelen lagen onverminderd op een hoog niveau. Het belang van de bank voor de kernklantsectoren wordt hiermee benadrukt.

De bank verwacht dat het renteresultaat 2012 licht hoger zal uitkomen dan over 2011 door de groei van de diverse portefeuilles en de aanhoudend steile rentecurve. Het resultaat financiële transacties 2012 zal naar verwachting negatief blijven wanneer er geen structurele oplossing gevonden wordt voor de Europese schuldencrisis. BNG Bank houdt rekening met nieuwe regelgeving die de winstgevendheid zal raken. Zo zal in 2012 een bankenbelasting worden ingevoerd. De bank verwacht dat haar bijdrage ongeveer EUR 30 miljoen op jaarbasis zal zijn.

Gezien alle onzekerheden en het vooralsnog uitblijven van economisch herstel acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst 2012.

Vandaag publiceert BNG Bank op bng.nl haar halfjaarbericht over het eerste halfjaar van 2012. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u graag naar deze publicatie.

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

 

Geconsolideerde balans per 30 juni 2012

Bedragen in miljoenen euro's

                               30-06-2012  31-12-2011
  Activa
  Kas en tegoeden bij de centrale bank             6.795    5.149
  Bankiers                           8.323    8.448
  Financiële activa tegen reële waarde via het resultaat    3.037    3.322
  Overige financiële activa                  25.986    21.519
  Financiële activa voor verkoop beschikbaar          8.178    6.919
  Kredieten                          90.723    90.775
  Deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures    110     108
  Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen               19      19
  Overige activa                         135     201
 
  Totaal activa                        143.306   136.460
 
  Passiva
  Bankiers                           7.812    7.469
  Financiële passiva tegen reële waarde via het resultaat     770     628
  Overige financiële passiva                  16.699    14.367
  Schuldbewijzen                       102.509   100.907
  Toevertrouwde middelen                    13.003    10.944
  Achtergestelde schulden                     94      93
  Overige passiva                         223     155
  Totaal verplichtingen                    141.110   134.563
 
  Kapitaal                            139     139
  Agioreserve                            6      6
  Herwaarderingsreserve                     -192     -271
  Cashflow hedge reserve                     -157     -282
  Overige reserves                       2.241    2.049
  Nettowinst                           159     256
  Eigen vermogen                        2.196    1.897
 
  Totaal passiva                       143.306   136.460


Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

Bedragen in miljoenen euro's

                        Eerste halfjaar 2012 Eerste halfjaar 2011
 
  - Rentebaten                  1.172         1.076
  - Rentelasten                  931          849
  Renteresultaat                       241          227
 
  Resultaten uit deelnemingen met invloed
  van betekenis en joint ventures                0           0
 
  - Provisiebaten                  16          18
  - Provisielasten                  3           3
  Provisieresultaat                      13          15
 
  Resultaat financiële transacties               -9          -11
 
  Overige resultaten                      3           4
  Totaal baten                        248          235
 
  - Personeelskosten                18          17
  - Andere beheerskosten              11          11
  Personeels- en andere beheerskosten             29          28
 
  Afschrijvingen                        1           1
 
  Bedrijfslasten                        30          29
 
  Dotatie aan voorziening voor oninbaarheid           6           -
 
  Winst voor belastingen                   212          206
 
  Belastingen                         -53          -52
 
  Nettowinst                         159          154


BRON BNG Bank