BNG Bank Jaarcijfers 2013

10 Maa, 2014, 07:30 GMT Van BNG Bank

DEN HAAG, Nederland, March 10, 2014 /PRNewswire/ --

Nettowinst EUR 283 miljoen

BNG Bank heeft over 2013 een nettowinst behaald van EUR 283 miljoen. Ondanks een belangrijke stijging van het kernresultaat, het renteresultaat, komt dit neer op een daling van EUR 49 miljoen ten opzichte van 2012. Dit laatste is vooral het gevolg van een negatieve bijdrage van de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen.

De bank kijkt tevreden terug op het verslagjaar. Naast zeer hoge marktaandelen in de kernklantsectoren heeft de bank een goed rendement voor de aandeelhouders behaald. Aan aandeelhouders wordt voorgesteld om evenals vorig jaar 25% van de nettowinst als dividend uit te keren.

De aanhoudend hoge marktaandelen bevestigen het belang van de rol van BNG Bank. Van de totale langlopende solvabiliteitsvrije kredietvraag vanuit decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen werd ongeveer 70% door de bank ingevuld. De nieuw verstrekte langlopende kredietverlening bedroeg in 2013 EUR 11,9 miljard (2012: EUR 11, 1 miljard). De vraag vanuit de klantengroepen komt hoofdzakelijk voort uit de behoefte aan herfinanciering. De investeringsactiviteit van klanten was in 2013 relatief beperkt.

In het verslagjaar heeft Standard & Poor's de rating van de Nederlandse staat met één trede verlaagd van AAA naar AA+, met een stabiele verwachting. Als direct gevolg hiervan is ook de rating van BNG Bank door Standard & Poor's op dezelfde wijze bijgesteld. De hoogst mogelijke ratings van Moody's (Aaa) en Fitch (AAA) zijn behouden gebleven. BNG Bank wordt door beleggers onverminderd als één van de veiligste banken ter wereld beschouwd.

Ten behoeve van herfinanciering en kredietverlening heeft BNG Bank in 2013 EUR 15,0 miljard langlopende financiering aangetrokken. Het toegenomen vertrouwen op de internationale kapitaalmarkten in Europa heeft geleid tot een breder aanbod van langlopende middelen tegen aantrekkelijke prijzen. Hierdoor was de bank in staat het liquiditeitsprofiel verder te versterken.

Het renteresultaat 2013 is ten opzichte van 2012 met EUR 57 miljoen toegenomen tot EUR 530 miljoen. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door de toegenomen omvang en de verbeterde marge van de langlopende portefeuille. Het resultaat financiële transacties is omgeslagen van EUR 88 miljoen positief over 2012 naar EUR 5 miljoen negatief, onder meer door negatieve ongerealiseerde marktwaardeveranderingen. Tevens is het resultaat beïnvloed door een aanpassing van de wijze van waardering van derivaten in aansluiting op de gewijzigde marktusance. Deze aanpassing kan ook in de toekomst tot meer volatiliteit in het resultaat leiden.

BNG Bank volgt de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving binnen de financiële sector nauwlettend.  Eind 2013 is tevens duidelijk geworden dat BNG Bank onder direct toezicht van de ECB gaat vallen in het kader van het Single Supervisory Mechanism (SSM) en onderworpen wordt aan een 'comprehensive risk assessment' die wordt uitgevoerd om de kwaliteit van de balans te onderzoeken.

De financiële vooruitzichten voor de kernklantsectoren van de bank blijven weinig positief. BNG Bank verwacht desondanks dat de nieuwe langlopende kredietverlening in 2014 op een met 2013 vergelijkbaar niveau zal uitkomen, als gevolg van een grote vraag naar herfinanciering van bestaande leningen. Het renteresultaat over 2014 zal mede door de aanhoudend lage lange rentetarieven naar verwachting licht lager uitkomen dan over 2013. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de mate van economisch herstel binnen de eurozone.

Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2014.

Op 25 april 2014 publiceert BNG Bank haar jaarverslag over 2013 op bngbank.nl.

Geconsolideerde balans per 31 december 2013

In miljoenen euro's

                               31-12-2013 31-12-2012
  ACTIVA
  Kas en tegoeden bij de centrale banken             1.467    2.834
  Bankiers                            8.509   10.171
  Financiële activa tegen reële waarde via het resultaat     3.532    3.476
  Overige financiële activa                   15.494   25.824
  Financiële activa voor verkoop beschikbaar           9.604    9.018
  Kredieten                           92.074   90.725
  Deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures     53     89
  Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen               17     18
  Overige activa                          52     73

  TOTAAL ACTIVA                        131.183   142.228

  PASSIVA
  Bankiers                            3.939    6.223
  Financiële passiva tegen reële waarde via het resultaat    3.553    2.730
  Overige financiële passiva                  15.086   18.692
  Schuldbewijzen                        94.828   99.424
  Toevertrouwde middelen                    10.033   12.139
  Achtergestelde schulden                      32     33
  Overige passiva                         282     235
  Totaal verplichtingen                    127.753   139.476

  Eigen vermogen                         3.430    2.752

  TOTAAL PASSIVA                        131.183   142.228Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2013

In miljoenen euro's

                      2013     2012


  Rentebaten              1.514    2.115
  Rentelasten              984    1.642
  Renteresultaat                530     473

  Resultaten uit deelnemingen met
  invloed van betekenis en joint
  ventures                   -1      -2

  - Provisiebaten             30      31
  - Provisielasten             5      6
  Provisieresultaat               25      25

  Resultaat financiële transacties       -5      88

  Overige resultaten               3      4
  Totaal baten                 552     588

  - Personeelskosten           36      38
  - Andere beheerskosten         26      25
  Personeels- en andere beheerskosten      62      63

  Afschrijvingen                 2      1
  Bedrijfslasten                64      64

  Bijzondere waardeverminderingen        58      32
  Bankenbelasting                33      32
  Winst voor belastingen            397     460

  Belastingen                 -114     -128

  Nettowinst                  283     332


PRN NLD

BRON BNG Bank