BNG Bank nettowinst EUR 126 miljoen

09 Maa, 2015, 07:30 GMT Van BNG Bank

DEN HAAG, Nederland, March 9, 2015 /PRNewswire/ --


BNG Bank Jaarcijfers 2014

BNG Bank heeft over 2014 een nettowinst behaald van EUR 126 miljoen (2013: EUR 283 miljoen). Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om 25% van de winst na belasting uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van EUR 32 miljoen. 

De aanhoudend hoge marktaandelen bevestigen het belang van de rol van BNG Bank. Van de totale langlopende solvabiliteitsvrije kredietvraag vanuit decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen werd ongeveer 65% door de bank ingevuld. De nieuw verstrekte langlopende kredietverlening bedroeg in 2014 EUR 9,2 miljard (2013: EUR 11,9 miljard). De economische omstandigheden en de vele nieuwe wet- en regelgeving waarmee de belangrijkste klanten van de bank worden geconfronteerd hebben geleid tot terughoudendheid ten aanzien van nieuwe investeringen en daarmee tot een daling van de klantvraag.

Ten behoeve van herfinanciering en kredietverlening heeft BNG Bank in 2014 voor EUR 14,9 miljard (2013: EUR 15,0 miljard) aan langlopende financiering aangetrokken. In het verslagjaar heeft het toenemende vertrouwen op de internationale kapitaalmarkten in de euro en de Europese bankensector geleid tot een verdere toename van de beschikbaarheid van langlopende funding tegen aantrekkelijke prijzen. De opslag voor krediet- en liquiditeitsrisico's die beleggers van BNG Bank vragen is in 2014 verder afgenomen. Het door BNG Bank uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating AA+ van Standard & Poor's (S&P), Aaa van Moody's en AAA van Fitch. BNG Bank behoort tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.

Het renteresultaat over 2014 bedraagt EUR 444 miljoen (2013: EUR 530 miljoen). De belangrijkste reden achter de daling van het renteresultaat ten opzichte van 2013 is de aanhoudende daling van de marktrente. Behalve door een structurele daling van het renteresultaat wordt de forse daling van de nettowinst vooral veroorzaakt door ongerealiseerde negatieve marktwaardeveranderingen in het resultaat financiële transacties. Deze resultaten vinden hun oorsprong ten dele in conservatievere waarderingen naar aanleiding van de uitkomsten van de balanstest door de Europese Centrale Bank.

In het streven de banken veiliger te maken worden door meerdere regelgevers in hoog tempo vele voorstellen tot nieuwe wet- en regelgeving doorgevoerd. De gevolgen van de nieuwe regelgeving voor BNG Bank zijn zichtbaar in een structurele stijging van de operationele lasten en bijdragen aan heffingen zoals de nationale bankenbelasting en het Europese resolutiefonds.

Het renteresultaat over 2015 zal naar verwachting lager uitkomen dan over 2014. De aanhoudend lage marktrente veroorzaakt een dalende trend van de renteopbrengst uit de eigen middelen van de bank. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de politieke en economische ontwikkelingen binnen de Europese Unie.

Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2015.

Op 24 april 2015 publiceert BNG Bank haar jaarverslag over 2014 op bngbank.nl.

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. 

Geconsolideerde balans  

In miljoenen euro's 


  
                                31-12-2014 31-12-2013
  ACTIVA
  Kas en tegoeden bij de centrale banken             2.241    1.467
  Bankiers                            11.046    8.509
  Financiële activa tegen reële waarde via het resultaat     4.247    3.532
  Overige financiële activa                   31.322   15.494
  Financiële activa voor verkoop beschikbaar           13.693    9.604
  Kredieten                           90.732   92.074
  Deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures      54     53
  Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen                16     17
  Overige activa                          154     52

  TOTAAL ACTIVA                         153.505   131.183

  PASSIVA
  Bankiers                            2.544    3.939
  Financiële passiva tegen reële waarde via het resultaat     3.327    3.553
  Overige financiële passiva                   25.357   15.086
  Schuldbewijzen                        106.069   94.828
  Toevertrouwde middelen                     12.334   10.033
  Achtergestelde schulden                      32     32
  Overige passiva                          260     282
  Totaal verplichtingen                     149.923   127.753

  Eigen vermogen                         3.582    3.430

  TOTAAL PASSIVA                        153.505   131.183


Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 

In miljoenen euro's 


  
                      2014     2013

  Rentebaten              1.258    1.514
  Rentelasten              814     984
  Renteresultaat                444     530

  Resultaten uit deelnemingen met
  invloed van betekenis en joint
  ventures                    1      -1

  - Provisiebaten             35      30
  - Provisielasten             6      5
  Provisieresultaat               29      25

  Resultaat financiële transacties      -187      -5

  Overige resultaten               4      3
  Totaal baten                 291     552

  - Personeelskosten           38      36
  - Andere beheerskosten         27      26
  Personeels- en andere beheerskosten      65      62

  Afschrijvingen                 2      2
  Bedrijfslasten                67      64

  Bijzondere waardeverminderingen        15      58
  Bankenbelasting                30      33
  Winst voor belastingen            179     397

  Belastingen                 -53     -114

  Nettowinst                  126     283


BRON BNG Bank