BNG Bank: Nettowinst EUR 155 miljoen

31 Aug, 2015, 07:15 BST Van BNG Bank

DEN HAAG, Nederland, August 31, 2015 /PRNewswire/ --

PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2015

 • Nieuwe langlopende kredietverlening neemt 9% toe
 • Scherpere tarieven voor klanten
 • Nettowinst relatief hoog onder invloed van positieve marktwaardeveranderingen
 • Kapitaalratio's nemen toe

Toename nieuwe langlopende kredietverlening

Het marktaandeel van de bank bij decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen bleef in de verslagperiode hoog. Vooral dankzij de toename van herfinancieringen door decentrale overheden steeg de omvang van de nieuw verstrekte langlopende leningen met 9% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014 tot EUR 5,1 miljard. De stapeling van overheidsmaatregelen leidt echter tot veel onzekerheid. De kernklanten van BNG Bank blijven daardoor terughoudend met nieuwe investeringen.

Scherpere tarieven voor klanten

De fundingpositie van BNG Bank ten opzichte van vele andere banken verbeterde, omdat de obligaties van de bank zijn opgenomen in het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB). In 2014 kreeg BNG Bank al de status 'promotional lender', wat betekent dat haar obligaties in de hoogste klasse van de liquiditeitsvoorschriften voor banken vallen. In de verslagperiode heeft BNG Bank voor EUR 8,9 miljard langlopende financiering aangetrokken. De bank heeft de gunstige inkoopprijzen vertaald naar scherpere tarieven voor haar klanten.

Nettowinst beïnvloed door volatiliteit financiële markten

De nettowinst is opnieuw sterk beïnvloed door de volatiliteit op de financiële markten, mede veroorzaakt door het opkoopprogramma van de ECB. De effecten hiervan op de marktrente en valutakoersen hebben geleid tot positieve ongerealiseerde marktwaardeveranderingen.

De nettowinst is negatief beïnvloed door bijzondere afwaarderingen van in totaal EUR 68 miljoen, in het bijzonder op een obligatie van de voormalige Oostenrijkse bank Hypo Alpe Adria, onder garantie van de deelstaat Karinthië. De Oostenrijkse toezichthouder is van mening dat obligatiehouders moeten bijdragen aan de afwikkeling. BNG Bank is van mening dat de deelstaat Karinthië contractueel aansprakelijk is voor verliezen op de obligaties in het bezit van de bank. Om de belangen van de bank veilig te stellen en eventuele (juridische) acties voor te bereiden heeft de bank zich aangesloten bij een belangengroep van beleggers.

Kapitaalratio's verder versterkt

Bij een vrijwel stabiel balanstotaal is de solvabiliteit van BNG Bank in de verslagperiode verbeterd. De tier 1-ratio van de bank stijgt naar 25,2%. De leverage ratio neemt toe tot 2,1%. De minimaal verplichte hoogte van de leverage ratio is nog niet vastgesteld. BNG Bank gaat ervan uit door winstinhouding en de uitgifte van een hybride lening te kunnen voldoen aan de verwachte Europese minimumeis van 3% per einde 2017. De uitgifte van deze hybride lening is later dit jaar gepland.

Duurzaamheid

De bank heeft zich de laatste jaren steeds sterker gericht op de financiering van duurzame investeringen. Voorbeelden hiervan zijn investeringen om het energiegebruik van maatschappelijk vastgoed te beperken en om zonnepanelen te installeren op sociale huurwoningen. De bank heeft het voornemen om duurzaamheid de komende jaren een nog grotere rol in haar kredietverlening te laten spelen. De bank wil dit ook doen aan de inkoopkant via uitgifte van een tweede Socially Responsible Investment (SRI) obligatie in 2015.

Personeel legt bankierseed af

Alle medewerkers van de bank hebben in de verslagperiode de eed of belofte financiële sector (bankierseed) afgelegd en het bancaire tuchtrecht onderschreven. Ze deden dit na afloop van discussiebijeenkomsten in kleine kring over integriteit.

Bijdrage Europees resolutiefonds

BNG Bank dient vanaf 2015 bij te dragen aan de opbouw in 10 jaar van het Europese resolutiefonds. De bank houdt rekening met een minimale bijdrage van EUR 10 miljoen in 2015. Daarnaast dient de bank in oktober EUR 36 miljoen af te dragen uit hoofde van de Nederlandse bankenbelasting.

Vooruitzichten 2015

De bank wordt geconfronteerd met toenemende kosten, vooral als gevolg van toenemende rapportageverplichtingen en het toezicht door de ECB. Het renteresultaat over 2015 zal naar verwachting lager uitkomen dan over 2014. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de politieke, economische en monetaire ontwikkelingen. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2015.

Zie voor meer informatie het volledige halfjaarbericht op http://www.bngbank.nl .

BNG Bank is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het door BNG Bank uitgegeven schuldpapier heeft de hoogst mogelijke credit rating van Moody's (Aaa) en een rating AA+ van Standard & Poor's en Fitch. BNG Bank behoort daarmee tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.

 

GECONSOLIDEERDE BALANS 

In miljoenen euro's


  
                               30-06-2015 31-12-2014
  ACTIVA
  Kas en tegoeden bij de centrale banken            5.295   2.241
  Bankiers                           9.675   11.046
  Financiële activa tegen reële waarde via het resultaat    3.980   4.247
  Overige financiële activa                  29.785   31.322
  Financiële activa voor verkoop beschikbaar          13.512   13.693
  Kredieten                          91.129   90.732
  Deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures     48     54
  Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen               16     16
  Overige activa                         167    154

  TOTAAL ACTIVA                        153.607  153.505

  PASSIVA
  Bankiers                           4.358   2.544
  Financiële passiva tegen reële waarde via het resultaat    3.456   3.327
  Overige financiële passiva                  21.669   25.357
  Schuldbewijzen                       112.609  110.868
  Toevertrouwde middelen                    7.359   7.535
  Achtergestelde schulden                     32     32
  Overige passiva                         409    260
  Totaal verplichtingen                    149.892  149.923

  Kapitaal                            139    139
  Agioreserve                            6     6
  Herwaarderingsreserve                      308    234
  Cashflow hedge reserve                     310    375
  Overige reserves                       2.797   2.702
  Nettowinst                           155    126
  Eigen vermogen                        3.715   3.582

  TOTAAL PASSIVA                       153.607  153.505


 

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 

In miljoenen euro's


  
                   Eerste halfjaar 2015 Eerste halfjaar 2014

  - Rentebaten              536          711
  - Rentelasten              328          476
  Renteresultaat                   208          235

  Resultaten uit deelnemingen met
  invloed van betekenis en joint
  ventures                       1           1

  - Provisiebaten             16          18
  - Provisielasten             2           4
  Provisieresultaat                  14          14

  Resultaat financiële transacties          82          -7

  Overige resultaten                  1           1
  TOTAAL BATEN                    306          244

  Personeelskosten                  19          18
  Andere beheerskosten                12          13
  Afschrijvingen                    1           1
  TOTAAL BEDRIJFSLASTEN                32          32

  Bijzondere waardeverminderingen           68           8

  WINST VOOR BELASTINGEN               206          204

  Belastingen                    -51          -51

  NETTOWINST                     155          153


BRON BNG Bank