BNG blijft stabiel op koers: nettowinst EUR 257 miljoen

08 Maa, 2011, 07:00 GMT Van BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

THE HAGUE, March 8, 2011 /PRNewswire/ -- BNG kijkt terug op een bijzonder positief jaar, ondanks de nog altijd onzekere marktomstandigheden. Een meer dan redelijk rendement voor de aandeelhouders is gecombineerd met recordscores met betrekking tot nieuwe kredietverlening en marktaandelen. De nettowinst over 2010 bedraagt EUR 257 miljoen. Aan aandeelhouders wordt voorgesteld om EUR 128 miljoen uit te keren (EUR 2,30 per aandeel). BNG ziet de resultaatontwikkeling 2011 met vertrouwen tegemoet.

Door de historisch lage rentestanden, voorzichtig dalende opslagen voor krediet- en liquiditeitsrisico en de onzekerheden over de toekomstige borgingsmogelijkheden in de woningcorporatiesector is de nieuwe langlopende kredietverlening in 2010 ongekend hoog. Ook de marktaandelen van BNG zijn hoger dan ooit uitgekomen. De verstrekte langlopende kredietverlening aan klanten is afgelopen jaar met 89% toegenomen tot EUR 16,3 miljard.

De nettowinst bedraagt EUR 257 miljoen en is met EUR 21 miljoen gedaald ten opzichte van 2009. De nettowinst is positief beïnvloed door een significant hoger renteresultaat, vooral door de toename van de langlopende kredietportefeuille. Het ongerealiseerde resultaat financiële transacties is negatief, met name als gevolg van de schuldencrisis in verschillende eurolanden. BNG verwacht dat deze waardecorrecties in de komende jaren terug zullen vloeien in het resultaat. Zonder de correcties zou de nettowinst 2010 hoger zijn uitgekomen dan over 2009.

Het liquiditeitsprofiel van BNG is vorig jaar verder verbeterd. De bank is in staat geweest om meer langlopende financiering aan te trekken tegen gunstigere voorwaarden. Door het integreren van de zogeheten Rule 144A in het bestaande Debt Issuance Programme, biedt BNG aan Amerikaanse institutionele beleggers de mogelijkheid om direct bij uitgifte te investeren in emissies van de bank. BNG heeft in 2010 EUR 18,2 miljard (2009: EUR 14,5 miljard) langlopende financiering aangetrokken. De triple A-ratings van de bank zijn herbevestigd en het vertrouwen van beleggers in BNG is gehandhaafd.

De sterke solvabiliteitspositie van BNG komt tot uitdrukking in de hoge BIS tier 1-ratio. Onder invloed van de nettowinst is deze ratio tot 19,6% toegenomen. De leverage ratio van de bank is ondanks het sterk gestegen balanstotaal stabiel gebleven op 2,0%.

Eind 2010 heeft het Basels Comité voor Bankentoezicht nieuwe richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot kapitaal- en liquiditeitseisen. Voor BNG is vooral het voornemen om de leverage ratio vanaf 2018 op minimaal 3% vast te stellen van belang. Aangegeven is overigens ook dat nog bezien wordt of deze eis voor alle banken op dezelfde wijze zal gaan gelden. BNG onderzoekt op welke wijze de bank op termijn aan deze regelgeving kan voldoen.

BNG ziet 2011 met vertrouwen tegemoet. Het renteresultaat ligt naar verwachting om en nabij het hoge niveau van 2010. Gegeven de volatiliteit van de financiële markten tegen de achtergrond van de internationale schuldencrisis en alle overige onzekerheden acht de bank het evenwel niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2011.

BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank streeft ernaar een financiële instelling te zijn die zich verzekerd weet van de waardering van haar stakeholders. Dit betekent dat de bank zich voortdurend een beeld vormt van de maatschappelijke vraagstukken waarmee zij in aanraking komt en dat zij hier alert en passend op anticipeert en reageert. De klant staat in de missie van BNG centraal. De kernklanten van de bank zijn decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen. Langlopende, solvabiliteitsvrije kredietverlening aan deze klanten is de kernactiviteit van de bank. Met haar dienstverlening flankeert BNG het beleid van de overheid.

Op 29 april 2011 publiceert BNG haar jaarrekening over 2010 op haar website (http://www.bng.nl).

  
  Voor nadere informatie:

  BNG
  Aart Rietveld, woordvoerder BNG
  Postbus 30305
  2500 GH DEN HAAG

Geconsolideerde balans per 31 december 2010

In miljoenen euro's

  
                            31-12-2010 31-12-2009
  Activa
  Kasmiddelen                       1.073     655
  Bankiers                        7.382    7.683
  Kredieten                       86.851   79.305
  Financiële activa tegen reële waarde
   via het resultaat                   3.052    2.983
  Financiële activa voor verkoop beschikbaar       6.412    5.531
  Overige financiële activa               13.457    8.002
  Deelnemingen met invloed van betekenis
   en joint ventures                    109     106
  Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen            21     23
  Overige activa                      176     208
 
  Totaal activa                     118.533   104.496
 
  Passiva
  Bankiers                        6.037    5.615
  Toevertrouwde middelen                 7.677    7.070
  Achtergestelde schulden                  92     174
  Schuldbewijzen                     92.321   79.935
  Financiële passiva tegen reële waarde
   via het resultaat                    649     351
  Overige financiële passiva               9.320    8.854
  Overige passiva                      178     244
  Totaal verplichtingen                 116.274   102.243
 
  Eigen vermogen                     2.259    2.253
 
  Totaal passiva                    118.533   104.496
 

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2010

In miljoenen euro's

  
                             2010    2009
 
  -           Rentebaten          1.898    2.628
  -           Rentelasten         1.488    2.291
  Renteresultaat                      410     337
 
  Opbrengsten uit deelnemingen met invloed van        2      2
  betekenis en joint ventures
 
  -           Provisiebaten          35     36
  -           Provisielasten          6      6
  Provisieresultaat                     29     30
 
  Resultaat financiële transacties             -37     40
 
  Dotatie aan voorziening voor oninbaarheid         -4      -
  Overige resultaten                     0      2
  Totaal baten                       400     411
 
  -           Personeelskosten        35     35
  -           Andere beheerskosten      26     24
  Personeels- en andere beheerskosten            61     59
 
  Afschrijvingen                       2      2
  Bedrijfslasten                       63     61
 
  Winst voor belastingen                  337     350
 
  -           Mutatie belastinglatentie    -1      -
  -           Belastinglast         -79     -72
  Belastingen                        -80     -72
 
  Nettowinst                        257     278

PRNNLD

BRON BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)