BNG Halfjaarbericht 2011

30 Aug, 2011, 07:30 BST Van Bank Nederlandse Gemeenten

DEN HAAG, Nederland, August 30, 2011 /PRNewswire/ --


Nettowinst BNG EUR 154 miljoen

BNG kijkt terug op een goed eerste halfjaar van 2011. De nettowinst van BNG is in vergelijking met dezelfde periode in 2010 toegenomen met EUR 44 miljoen tot EUR 154 miljoen. Deze toename van de nettowinst is vooral veroorzaakt door een hoger renteresultaat (+EUR 25 miljoen) en een fors minder negatief resultaat financiële transacties (+EUR 43 miljoen). BNG ziet de resultaatontwikkeling 2011 met vertrouwen tegemoet.

De omvang van de nieuw verstrekte langlopende kredietverlening is in vergelijking met dezelfde periode in 2010 afgenomen met EUR 1,5 miljard tot EUR 5,8 miljard en ligt daarmee - na een historisch hoogtepunt in 2010 - op een meer gebruikelijk niveau. De daling is vooral zichtbaar in de sector volkshuisvesting. Vooruitlopend op nieuwe regelgeving hebben woningcorporaties in 2010 belangrijke delen van hun financieringsbehoefte van 2011 reeds ingevuld. De vraag vanuit decentrale overheden en de gezondheidszorg naar nieuwe langlopende leningen is daarentegen toegenomen. De marktaandelen van de bank stabiliseren op het zeer hoge niveau van voorgaand jaar.

BNG heeft in het eerste halfjaar van 2011 EUR 9,4 miljard langlopende financiering aangetrokken (2010: EUR 9,6 miljard). Door de forse omvang en de relatief lange looptijden van de funding is het liquiditeitsprofiel van BNG in de verslagperiode verder verbeterd.

Het renteresultaat over het eerste halfjaar van 2011 is ten opzichte van dezelfde periode in 2010 met EUR 25 miljoen gestegen tot EUR 227 miljoen. Deze stijging wordt onder meer veroorzaakt door de toegenomen omvang van de langlopende kredietportefeuille. Het resultaat financiële transacties is in de verslagperiode uitgekomen op EUR 11 miljoen negatief (2010: 54 miljoen negatief). In dit resultaat klinkt de toegenomen onrust over de financieringsproblemen en kredietwaardigheid van de perifere eurolanden door.

De sterke solvabiliteitspositie van BNG komt tot uitdrukking in de hoge BIS tier 1-ratio. Deze ratio is in de verslagperiode nagenoeg stabiel gebleven op 19,9%. De regelgeving uit hoofde van Basel III schrijft vanaf 2018 een leverage ratio voor van minimaal 3%. Deze ratio is ten opzichte van ultimo 2010 onveranderd gebleven op 2,0%. BNG heeft in het eerste halfjaar een plan opgesteld om uiterlijk ultimo 2017 te kunnen voldoen aan de minimumnorm. Geconcludeerd is dat de noodzakelijke groei van het eigen vermogen opgebracht zal moeten worden door een groter deel van de winst in te houden, aangevuld met het uitgeven van hybride schuldbewijzen. De aanpassing van het dividendbeleid zal in het komende halfjaar worden voorbereid. De overige onderdelen van de Basel III voorschriften zullen geen of slechts beperkte invloed hebben op de bedrijfsvoering.

BNG ziet de resultaatontwikkeling 2011 met vertrouwen tegemoet. Over 2011 wordt een hoger renteresultaat verwacht dan in 2010. Gegeven de volatiliteit van de financiële markten tegen de achtergrond van de internationale schuldencrisis en alle overige onzekerheden acht de bank het evenwel niet verantwoord een uitspraak te doen over de te verwachten nettowinst 2011.

Op 30 augustus 2011 publiceert BNG haar halfjaarbericht 2011 op haar website (http://www.bng.nl).

Geconsolideerde balans per 30 juni 2011

In miljoenen euro's

                          30-06-2011 31-12-2010
  Activa
  Kasmiddelen                      279    1.073
  Bankiers                       8.769    7.382
  Kredieten                      87.732   86.851
  Financiële activa tegen reële
   waarde via het resultaat              2.468    3.052
  Financiële activa voor verkoop beschikbaar      6.877    6.412
  Overige financiële activa              9.728   13.457
  Deelnemingen met invloed van 
   betekenis en joint ventures              109     109
  Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen          20     21
  Overige activa                     229     176
 
  Totaal activa                   116.211   118.533
 
  Passiva
  Bankiers                       4.748    6.037
  Toevertrouwde middelen                8.952    7.677
  Achtergestelde schulden                 93     92
  Schuldbewijzen                   90.717   92.321
  Financiële passiva tegen reële
   waarde via het resultaat               659     351
  Overige financiële passiva              8.509    9.320
  Overige passiva                    259     178
  Totaal verplichtingen               113.937   116.274
 
  Eigen vermogen                    2.274    2.259
 
  Totaal passiva                   116.211   118.533
 


Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

In miljoenen euro's

                         Eerste    Eerste
                         halfjaar   halfjaar
                          2011     2010
 
  -         Rentebaten        1.076     921
  -         Rentelasten        849     719
  Renteresultaat                  227     202
 
  Opbrengsten uit deelnemingen met invloed van
  betekenis en joint ventures             0      0
 
  -         Provisiebaten        18      20
  -         Provisielasten        3      3
  Provisieresultaat                 15      17
 
  Resultaat financiële transacties         -11     -54
 
  Overige resultaten                 4      0
  Totaal baten                   235     165
 
  -         Personeelskosten      17      17
  -         Andere beheerskosten    11      11
  Personeels- en andere beheerskosten        28      28
 
  Afschrijvingen                   1      1
  Bedrijfslasten                   29      29
 
  Winst voor belastingen              206     136
 
  Belastingen                    52      26
 
  Nettowinst                    154     110
 


    PRN NLD

BRON Bank Nederlandse Gemeenten