BNG handhaaft winstniveau op EUR 110 miljoen

31 Aug, 2010, 08:00 BST Van Bank Nederlandse Gemeenten

DEN HAAG, Nederland, August 31, 2010 /PRNewswire/ -- BNG blijft stabiel op koers, ondanks de aanhoudende turbulentie op de financiële markten. De nettowinst van BNG over het eerste halfjaar 2010 komt uit op EUR 110 miljoen (2009: EUR 114 miljoen). De nettowinst wordt positief beïnvloed door een hoger renteresultaat en een incidenteel belastingvoordeel. Het ongerealiseerde resultaat financiële transacties is in de verslagperiode negatief, vooral als gevolg van de crisissfeer rondom de zuidelijke eurolanden in het tweede kwartaal.

De omvang van de nieuw verstrekte langlopende kredietverlening neemt ten opzichte van het eerste halfjaar 2009 met EUR 4,2 miljard toe tot EUR 7,3 miljard. De klanten profiteerden van de uitzonderlijke lage rentestanden, vooral in het zeer lange segment. De korte kredietverlening blijft vrijwel op hetzelfde niveau. De gemiddelde kortlopende uitzettingen aan klanten zijn in vergelijking met het tweede halfjaar 2009 met slechts EUR 0,1 miljard afgenomen tot EUR 5,7 miljard.

BNG heeft in het eerste halfjaar van 2010 EUR 9,6 miljard langlopende financiering aangetrokken (2009: EUR 7,6 miljard). De gewogen gemiddelde looptijd van de totale langlopende financiering steeg ten opzichte van geheel 2009 met 2,3 jaar tot 7,0 jaar. Door de grote omvang en de relatief lange looptijden van de funding is het liquiditeitsprofiel van BNG in de verslagperiode verder verbeterd.

Het renteresultaat over het eerste halfjaar van 2010 bedraagt EUR 202 miljoen (2009: EUR 175 miljoen). Belangrijke oorzaken van de stijging zijn de toegenomen omvang van de langlopende kredietportefeuille en de aanhoudend steile rentecurve.

BNG is in 2010 in overleg met de Belastingdienst overgegaan op het gebruik van IFRS-waarderingen voor financiële instrumenten bij de bepaling van de fiscale aangiften. Dit gebeurt met terugwerkende kracht tot en met 2005 en heeft een incidenteel positief effect op de belastinglast van EUR 10 miljoen.

Het resultaat financiële transacties komt in de verslagperiode uit op EUR 54 miljoen negatief (2009: EUR 23 miljoen negatief). Dit komt vooral door een ongerealiseerde last van per saldo EUR 43 miljoen (2009: EUR 20 miljoen negatief) op door de bank aangehouden rentedragende waardepapieren en gestructureerde leningen. Oorzaak is de onrust op de kapitaalmarkten als gevolg van de financieringsproblemen van de overheden in de zuidelijke eurolanden. De kredietwaardigheid van de onderliggende portefeuille is nog altijd hoog. De toekomstige kasstromen staan niet ter discussie.

De vooruitzichten voor het tweede halfjaar kunnen niet los worden gezien van de huidige onzekere marktomstandigheden en de effecten daarvan op het vertrouwen in en tempo van het economische herstel. Gegeven het nog fragiele economische herstel, de verhoogde volatiliteit van resultaten en alle overige onzekerheden, acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2010.

Aandeelhouders van BNG zijn uitsluitend Nederlandse overheden. Klanten van de bank zijn overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting , gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. BNG biedt financiële diensten op maat zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering, elektronisch bankieren, uitzetting van gelden en vermogensbeheer. Ook participeert de bank in publiek-private samenwerking (PPS).

Op 31 augustus 2010 publiceert BNG het halfjaarbericht 2010 op haar website (http://www.bng.nl).

  
  Raad van Bestuur
  dr.ir. C. van Eykelenburg, voorzitter
  prof.dr. J.J.A. Leenaars
  drs. J.C. Reichardt

  Raad van Commissarissen
  dr. H.O.C.R. Ruding, voorzitter
  mr. Y.C.M.T. van Rooy, vice-voorzitter tevens secretaris
  drs. R.J.N. Abrahamsen
  drs. H.H. Apotheker

  drs. H.G.O.M. Berkers
  S.M. Dekker
  dr. W.M. van den Goorbergh
  mr. R.J.J.M. Pans
  mr.dr. A.G.J.M. Rombouts

 
                Geconsolideerde Balans Per 30 JUNI 2010
                     In miljoenen euro's
 
                        30/06/2010     31/12/2009
  Activa
  Kasmiddelen                   2,368         655
  Bankiers                    7,364        7,683
  Kredieten                   81,368       79,305
  Financiële activa tegen reële waarde 
  via het resultaat                3,358        2,983
  Financiële activa voor verkoop beschikbaar   5,779        5,531
  Overige financiële activa           17,925        8,002
  Deelnemingen met invloed van betekenis 
  en joint ventures                 109         106
  Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen        22         23
  Overige activa                  285         208
  Totaal activa                 118,578       104,496
 
  Passiva
  Bankiers                    9,276        5,615
  Toevertrouwde middelen             7,644        7,070
  Achtergestelde schulden              91         174
  Schuldbewijzen                 87,310       79,935
  Financiële passiva tegen reële waarde 
  via het resultaat                 605         351
  Overige financiële passiva           11,189        8,854
  Overige passiva                  321         244
  Totaal verplichtingen             116,436       102,243
 
  Kapitaal                     139         139
  Agioreserve                     6          6
  Herwaarderingsreserve               -32         49
  Reserve valuta omrekenverschillen         -11         -6
  Overige reserves                1,930        1,787
  Nettowinst                    110         278
  Eigen vermogen                 2,142        2,253
  Totaal passiva                118,578       104,496

 
           Geconsolideerde Winst-En-Verliesrekening
                In miljoenen euro's
 
                          Eerste      Eerste
                         halfjaar     halfjaar
                           2010       2009
  -         Rentebaten        921       1,610
  -         Rentelasten        719       1,435
  Renteresultaat                   202        175
 
  Opbrengsten uit deelnemingen met invloed
  van betekenis en joint ventures           0         1
 
  -         Provisiebaten       20        19
  -         Provisielasten       3         3
  Provisieresultaat                  17        16
 
  Resultaat financiële transacties          -54        -23
 
  Valutaresultaat                   -3        -1
 
  Overige resultaten                  3         2
  Totaal baten                    165        170
 
  -         Personeelskosten      17        17
  -         Andere beheerskosten    11        12
  Personeels- en andere beheerskosten         28        29
 
  Afschrijvingen                    1         1
  Bedrijfslasten                   29        30
 
  Winst voor belastingen               136        140
 
  Belastingen                     26        26
 
            Nettowinst           110        114

PRN NLD

BRON Bank Nederlandse Gemeenten