BNG Jaarcijfers 2012

04 Maa, 2013, 06:00 GMT Van BNG Bank

DEN HAAG, Nederland, March 4, 2013 /PRNewswire/ --

Nettowinst EUR 332 miljoen

BNG Bank heeft over 2012 een nettowinst behaald van EUR 332 miljoen, een toename van EUR 76 miljoen ten opzichte van 2011. Hiermee voldoet de bank ruimschoots aan haar rendementsdoelstelling. Onder uitdagende marktomstandigheden bleef de marktpositie van de bank onveranderd sterk. De triple A-ratings van de bank zijn door Moody's, Fitch en Standard & Poor's herbevestigd. BNG Bank wordt door beleggers als een van de veiligste banken ter wereld beschouwd. Aan aandeelhouders wordt voorgesteld om evenals vorig jaar 25% van de nettowinst als dividend uit te keren.

De hoge marktaandelen van de bank bevestigen het belang van de rol van de bank. BNG Bank voorzag voor meer dan 70% in de langlopende kredietvraag vanuit de belangrijkste klantsectoren. De totale nieuw verstrekte langlopende kredietverlening in 2012 is met EUR 1,2 miljard afgenomen tot EUR 11,1 miljard. De lastige economische omstandigheden klinken door in de investeringsbereidheid van de klanten van de bank.

In 2012 is EUR 15,2 miljard (2011: EUR 16,4 miljard) langlopende financiering aangetrokken. De onzekerheden over de Europese schuldencrisis duurden voort. De opslagen voor krediet- en liquiditeitsrisico die de bank moest betalen voor langlopende financiering waren, vooral in het eerste halfjaar van 2012, relatief hoog. BNG Bank is evenwel te allen tijde in staat geweest om tegen aantrekkelijke voorwaarden financiering aan te trekken en daarmee het liquiditeitsprofiel op een adequaat niveau te houden.

Het renteresultaat nam conform verwachting licht toe tot EUR 473 miljoen. Het resultaat financiële transacties is omgeslagen van EUR 87 miljoen negatief over 2011 naar EUR 88 miljoen positief. Dit verklaart vrijwel volledig de verandering in de totale baten en is het gevolg van de in de tweede helft van het jaar afgenomen zorgen over de Europese schuldencrisis. Het resultaat 2012 is negatief beïnvloed door invoering van de bankenbelasting en enkele bijzondere waardeverminderingen.

De financiële sector wordt gekenmerkt door ingrijpende ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Nagenoeg alle voorstellen brengen direct of indirect lastenverzwaringen met zich mee. Naast de kosten uit hoofde van de invoering gaat het hierbij onder meer om kosten verbonden aan het centraal afwikkelen van swaptransacties en aan de forse toename van informatieverplichtingen uit hoofde van de nieuwe regelgeving.

De vooruitzichten voor 2013 zijn wederom met meer dan normale onzekerheden omgeven. De bank verwacht een met 2012 vergelijkbaar volume nieuwe langlopende kredietverlening. Bij klanten wordt gerekend met terughoudendheid ten aanzien van nieuwe investeringen. De bank voorziet een geringe toename van het renteresultaat. Het resultaat financiële transacties blijft zeer gevoelig voor de ontwikkeling van de Europese schuldencrisis. Daarnaast zal een aanpassing in de systematiek van waardebepaling van derivaten naar verwachting leiden tot toenemende ongerealiseerde resultaatvolatiliteit.

Gegeven de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst.

Op 24 april 2013 publiceert BNG Bank haar jaarverslag over 2012 op bng.nl.


Geconsolideerde balans per 31 december 2012

In miljoenen euro's

                               31-12-2012 31-12-2011
  Activa
  Kas en tegoeden bij de centrale banken             2.834    5.149
  Bankiers                           10.171    8.448
  Financiële activa tegen reële waarde via het resultaat     3.476    3.322
  Overige financiële activa                   25.824   21.519
  Financiële activa voor verkoop beschikbaar           9.018    6.919
  Kredieten                           90.725   90.775
  Deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures     89     108
  Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen               18     19
  Overige activa                          73     201

  Totaal activa                        142.228   136.460

  Passiva
  Bankiers                            6.223    7.469
  Financiële passiva tegen reële waarde via het resultaat    2.730     628
  Overige financiële passiva                  18.692   14.367
  Schuldbewijzen                        99.424   100.907
  Toevertrouwde middelen                    12.139   10.944
  Achtergestelde schulden                      33     93
  Overige passiva                         235     155
  Totaal verplichtingen                    139.476   134.563

  Eigen vermogen                         2.752    1.897

  Totaal passiva                        142.228   136.460Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2012

In miljoenen euro's

                       2012     2011

  - Rentebaten             2.115    2.327
  - Rentelasten             1.642    1.865
  Renteresultaat                473     462

  Resultaten uit deelnemingen met
  invloed van betekenis en joint
  ventures                   -2      0

  - Provisiebaten             31      33
  - Provisielasten             6      6
  Provisieresultaat               25      27

  Resultaat financiële transacties       88     -87

  Overige resultaten               4      4
  Totaal baten                 588     406

  - Personeelskosten            38      35
  - Andere beheerskosten          25      23
  Personeels- en andere beheerskosten      63      58

  Afschrijvingen                 1      2
  Bedrijfslasten                64      60

  Bijzondere waardeverminderingen        32      7
  Bankenbelasting                32      -
  Winst voor belastingen            460     339

  Belastingen                 -128     -83

  Nettowinst                  332     256PRN NLD

BRON BNG Bank