Brunel: omzet en marge groeien 26% in eerste halfjaar 2004

20 Aug, 2004, 08:45 BST Van Brunel International NV

AMSTERDAM, August 20 /PRNewswire/ -- Netto winst Brunel International (Euronext: BRNL) stijgt van EUR 0,4 miljoen naar EUR 2,8 miljoen

Kernpunten eerste halfjaar 2004:

- Omzet EUR 140 miljoen; stijging 26%.

- Marge EUR 31,9 miljoen; stijging 26%.

- EBIT en netto winst fors verbeterd.

- Brunel Energy en Duitsland winstgevend.

- Brunel Nederland break even.

Brunel International (detachering en werving & selectie van vakspecialisten) heeft in de eerste zes maanden van 2004 een omzet gerealiseerd van EUR 140 miljoen. Dit is een stijging van 26% ten opzichte van het eerste halfjaar 2003 (EUR 111 miljoen).

Ook de bruto marge nam met 26% toe van EUR 25 miljoen in 2003 naar EUR 32 miljoen in 2004. De bruto marge als percentage van de omzet bedroeg 22,8% (2003 eveneens 22,8%).

De overheadkosten stegen wereldwijd met 9%. De overheadkosten uitgedrukt als percentage van de omzet daalde van 22,8% in het eerste halfjaar van 2003 naar 19,7% in de eerste zes maanden van 2004.

Een en ander heeft geleid tot een verbetering van de EBIT van EUR 0,1 miljoen in 2003 naar EUR 4,3 miljoen in 2004. De netto winst steeg van EUR 0,4 miljoen naar EUR 2,8 miljoen.

De omzet van Brunel Energy, Brunel Duitsland en Brunel Nederland groeide met respectievelijk 40%, 23% en 13%. De absolute marge voor deze regio's nam toe met 40%, 47% en 10%.

Jan Arie van Barneveld, CEO Brunel International: "Het is zeer bevredigend dat de drie kernactiviteiten alle bijdragen aan de groei. Het meest opmerkelijk is de toename van omzet en marge in Nederland. Hier is jarenlang geen sprake van geweest en Brunel presteert hier beter dan de markt".

Brunel International had gedurende de eerste zes maanden van 2004 gemiddeld 3.734 medewerkers in dienst (2003: gemiddeld 3.235 medewerkers). Het aantal directe medewerkers (fee-earners) steeg met 19% van 2.686 naar 3.192. Het aantal indirecte medewerkers (staf + verkoop) daalde 1% van 549 naar 542 medewerkers.

De gemiddelde omzet per indirecte medewerker nam 27% toe van EUR 203.000 in het eerste halfjaar van 2003 tot EUR 250.000 in 2004. De gemiddelde marge per indirecte medewerker steeg 28% van EUR 46.000 in 2003 naar EUR 59.000 in 2004.

Brunel International heeft een sterke balans; de solvabiliteit is 70% (ultimo 30/6/04).

Brunel kende in de verslagperiode een positieve cashflow van EUR 4,9 miljoen. De sterke omzetgroei kon volledig gefinancierd worden uit eigen middelen. Hierdoor is de vrije kaspositie gedaald. Deze daling vertaalt zich echter volledig in een toename van de debiteurenpositie. De kwaliteit van de debiteuren is onverminderd goed.

Resultaten per regio

Brunel Nederland

Brunel Nederland boekte in het eerste halfjaar van 2004 een omzet van EUR 33,7 miljoen. Dit betekende een groei van 12,8% ten opzichte van de eerste zes maanden van 2003. De absolute marge steeg met 10,1% van EUR 9,9 miljoen in 2003 naar EUR 10,9 miljoen in 2004.

Op EBIT niveau werd een break-even resultaat gerealiseerd, terwijl in 2003 over het eerste halfjaar nog sprake was van een negatieve EBIT van 0,8 miljoen.

De Nederlandse detacheringsmarkt als geheel vertoonde in 2004 nog geen structureel herstel. Brunel onderscheidt zich positief met de gerealiseerde groei van omzet en marge.

Jan Arie van Barneveld: "De verwachting was dat de activiteiten ICT, Finance, Legal en Insurance & Banking het goed zouden doen, maar dat Brunel Engineering nog enige druk zou ervaren. Dit beeld is uitgekomen, zij het dat ook de vraag naar technisch specialisten zich in de loop van het tweede kwartaal duidelijk positief heeft ontwikkeld".

Brunel Energy

Brunel Energy groeide in omzet en absolute marge met 40%. De totale omzet over het eerste halfjaar kwam uit op EUR 69,6 miljoen (2003: EUR 49,8 miljoen). De marge bedroeg EUR 8,7 miljoen (2003: EUR 6,2 miljoen).

Brunel Energy realiseerde in de eerste jaarhelft een EBIT van EUR 3,4 miljoen, tegen EUR 2,1 in 2003.

De strategie voor de rest van het jaar blijft gericht op vergroting van omzet en marktaandeel, met name op het westelijk halfrond.

Jan Arie van Barneveld: "Het wereldwijde netwerk dat Brunel Energy heeft opgebouwd en ons positieve trackrecord bij de grote oliemaatschappijen, heeft de aantrekkelijkheid van Brunel als strategische samenwerkingspartner sterk vergroot".

Brunel Duitsland

Brunel Duitsland bereikte over het eerste halfjaar van 2004 een omzet van EUR 26,9 miljoen. Dit betekent een stijging van 23% ten opzichte van 2003 (EUR 21,8 miljoen). De absolute marge groeide met 47% van EUR 6,4 miljoen in 2003 naar EUR 9,4 miljoen in 2004.

Brunel Duitsland realiseerde in de eerste zes maanden van 2004 een EBIT van EUR 1,5 miljoen. In 2003 werd in de vergelijkbare periode een negatieve EBIT van 0,7 miljoen geboekt.

De technische detacheringsmarkt in Duitsland kent een licht herstel. Ook andere grote marktpartijen melden groei over de eerste zes maanden. Binnen deze oplevende markt heeft Brunel met haar autonome groei van 23% echter opnieuw marktaandeel gewonnen.

Jan Arie van Barneveld: "Brunel Duitsland bewijst dat de investeringen van de afgelopen jaren hebben geleid tot een uiterst kansrijke marktpositie. Ik zie de komende jaren uiterst positief tegemoet, zowel met betrekking tot verdere omzetgroei als ten aanzien van bijdrage aan het resultaat van Brunel International".

Overige regio's:

De activiteiten van Brunel België en Brunel Canada zijn relatief klein in omvang.

Brunel België was in het eerste halfjaar van 2004, net als het jaar daarvoor, licht verliesgevend.

Brunel Canada opereert in een gezond groeiende markt en zag zowel haar omzet als EBIT stijgen in het eerste halfjaar 2004.

Vooruitzichten

De directie van Brunel verwacht dat omzet en resultaat in het tweede halfjaar van 2004 minimaal gelijk zullen zijn aan de eerste zes maanden.

De positieve ontwikkeling van de markt van Brunel Energy en de Duitse detacheringsmarkt voor technisch specialisten zijn structureel. Ook Nederland lijkt zich te herstellen.

www.brunel.nl

Brunel International NV is een internationale zakelijke dienstverlener gespecialiseerd in de flexibele inzet van kennis en capaciteit, in de gebieden energy, ict, engineering, legal, finance en insurance & banking. Zij doet dit door middel van Consultancy, Detachering en Recruitment. Brunel is sinds haar oprichting in 1975 uitgegroeid tot een internationaal concern met circa 4.000 medewerkers en een jaaromzet van ruim EUR 200 miljoen, en is genoteerd aan Euronext Amsterdam N.V.

Halfjaarcijfers:

Kerncijfers:

  
             eerste halfjaar 2004 eerste halfjaar 2003    %
  in duizenden euro's
  Netto-omzet           139,824        111,180  25.8%
  Brutomarge            31,867        25,358  25.7%
  Marge in % van netto-omzet    22.8%         22.8%
  Bedrijfsresultaat         4,305          57 7452.6%
  Resultaat uit gewone 
  bedrijfsuitoefening
  na belastingen           2,829          402  603.7%
  Minderheids belang          -20          22
  Nettowinst/-verlies        2,809          424  562.5%
  Nettowinst/-verlies in 
  % van netto-omzet          2.0%         0.4%
  Medewerkers
  Direct (gemiddeld)         3,192         2,686  18.9%
  Indirect (gemiddeld)         542          549  -1.3%
  Direct (ultimo 1ste halfjaar)   3,293         3,077   7.0%
  Indirect (ultimo 1ste halfjaar)   551          544   1.4%

Geconsolideerde balans:

  
                30 juni 2004 31 december 2003 30 juni 2003
  in duizenden euro's
  Immateriele vaste
  activa - Goodwill         2,720       3,629     4,274
  Materiele vaste activa       3,880       4,452     5,419
                    6,600       8,081     9,693
  Vorderingen            82,353      61,531    51,939
  Liquide middelen         20,990      36,799    33,715
  Vlottende activa         103,343      98,330    85,654
                   109,943      106,411    95,347
  Eigen vermogen          76,794      75,819    74,977
  Minderheidsbelang          -45        -65      -47
  Voorzieningen            584        584      584
  Kortlopende schulden       32,610      30,073    19,833
                   109,943      106,411    95,347
  
  Overige balansgegevens/kengetallen
  Werkkapitaal           70,733      68,257    65,821
  Vlottende activa/vlottende passiva 3.17       3.27     4.32
  Eigen vermogen/totale vermogen   9.8%       71.3%     78.6%
  Uitstaande gewone 
  aandelen (in '000)        22,651       22,651    22,651

  Aandelen
  Eigen vermogen per aandeel     3.39       3.35     3.31

Geconsolideerde winst- en verliesrekening:

                   hy 2004    hy 2003     2,003
  in duizenden euro's
  Netto-omzet            139,824    111,180    245,715
  Directe kosten          107,957    85,822    190,004
  Bruto marge            31,867    25,358    55,711
  Personeelskosten          15,941    15,288    31,511
  Afschrijving materiele 
  vaste activa            1,170     1,387     2,748
  Amortisatie goodwill         888      244      430
  Overige bedrijfskosten       9,563     8,382    18,175
  Totale bedrijfskosten       27,562    25,301    52,864
  Bedrijfsresultaat          4,305      57     2,847
  Financiele baten en lasten      234      573      600
  Resultaat uit gewone 
  Bedrijfsuitoefening
  voor belastingen          4,539      630     3,447
  Belastingen             1,710      228     1,295
  Groepsresultaat na
  belastingen             2,829      402     2,152
  Aandeel van derden           20      -22      -40
  Nettowinst /-verlies        2,809      424     2,192
  Resultaat per aandeel        0.12      0.02     0.10

Waarderingsgrondslagen:

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva alsmede voor de resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van de jaarrekening.

  
              30 juni 2004  31 december 2003  30 juni 2003
  Eigen vermogen
  in duizenden euro's
  Stand aanvang 
  periode januari       75,819       75,028     75,028
  Uitoefening optierechten     0          0       0
  Valutaverschillen        421       -1,401      -475
  Resultaat boekjaar      2,809        2,192      424
  Contant dividend       -2,255          0       0
  Inkoop eigen aandelen       0          0       0
  Stand ultimo periode     76,794       75,819     74,977

Gesegmenteerde informatie:

                  Omzet         Resultaat
               eerste halfjaar      eerste halfjaar *
              2004     2003     2004      2003
  obv regio-indeling
  in duizenden euro's
  Nederland      33,688     29,879     345      -505
  Duitsland      26,866     21,840    1,332      -917
  Energy        69,596     49,760    2,923     2,006
  Belgie        6,212     7,083     -131      -88
  Overig        3,462     2,618      70      134
            139,824    111,180    4,539      630

* Het resultaat is gelijk aan het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

IFRS

De openingsbalans per 1 januari 2004 zal op basis van IFRS niet afwijken van de balans zoals die is volgens de waarderingsgrondslagen, zoals tot nog toe zijn toegepast.

De aanpassing op het resultaat van het eerste halfjaar 2004 als gevolg van toepassing van IFRS laat zich als volgt berekenen:

  
  EBIT conform halfjaarcijfers           4,305
  Ammortisatie                    238
  Toegekende personeelsopties            -16
  EBIT conform IFRS                4,527

Op de in dit bericht vermelde cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

BRON Brunel International NV