/C O R R E C T I O N - Owens Corning/

27 Jul, 2006, 22:13 BST Van Owens Corning

WILMINGTON, Delaware, July 27 /PRNewswire/ --

In het persbericht: Owens Corning Dient Reorganisatieplan in, door Owens Corning via PRNewswire uitgegeven op 11 juli, worden we door het bedrijf geïnformeerd dat in het originele persbericht niet alle verwijzingen naar schadeclaims betreffende onroerend goed zijn opgenomen. Het complete, gecorrigeerde persbericht volgt hieronder:

  
           Owens Corning dient Reorganisatieplan in

  Stemmen die voor de deadline van 1 september 2006 niet zijn ontvangen,
             zullen niet worden geteld

Owens Corning en de debiteuren die bij het bedrijf zijn aangesloten en in het plan worden genoemd ("Debiteuren")hebben het zesde, verbeterde, gezamenlijke reorganisatieplan voor Owens Corning ("Plan") ingediend bij het United States Bankruptcy Court van het district Delaware, het Officieel Comité voor Asbestclaims en de Wettelijke Vertegenwoordigers van Toekomstige Eisers.

Personen of entiteiten die claims hebben met betrekking tot persoonlijk letsel, dood door schuld of schade aan onroerend goed die verband houden met blootstelling aan asbest of asbesthoudende producten die zijn geproduceerd, gedistribueerd of verkocht door een van de Debiteuren, kunnen voor of tegen het Plan stemmen. Alle stemmen moeten op schrift gesteld worden en voor 1 september 2006 zijn ontvangen. Veel claims tegen de Debiteuren betreffen isolatieproducten die bij hoge temperaturen worden gebruikt en die door de Fireboard Corporation of door Owens Corning zijn geproduceerd. Enkele van deze producten zijn PLANT, PABCO, KAYLO, PRASCO en AIRCELL.

Een gedetailleerd document waarin het plan staat beschreven, genaamd "Disclosure Statement", dat op 11 juli 2006 door de rechtbank is goedgekeurd, samen met een exemplaar van het plan zelf en stemmateriaal, genaamd een "Solicitation Package", zal aan eisers of hun raadslieden worden toegestuurd.

Het Plan voorziet erin dat bepaalde Trusts zullen worden opgezet, die alle in aanmerking komende claims betreffende persoonlijk letsel door asbest -en in het geval van bepaalde Debiteuren, claims betreffende onroerend goed - zullen behandelen en waaruit vergoedingen zullen worden uitgekeerd. Asbestgerelateerde schuldeisers kunnen hun claims alleen tegen de Trusts doen gelden en het zal hun voor altijd verboden worden om hun claims direct tegen een van de Debiteuren te richten. Individuen en entiteiten met claims betreffende persoonlijk letsel, dood door schuld of schade aan eigendommen met betrekking tot blootstelling aan asbest of asbestproducten die door een van de Debiteuren zijn gedistribueerd of verkocht, dienen het Plan en het Disclosure Statement zorgvuldig te evalueren om te zien hoe het hun rechten zou kunnen beïnvloeden.

De rechtbank heeft een bevel uitgevaardigd waarin exact wordt beschreven wie met betrekking tot het plan mag stemmen en op welke manier dat moet gebeuren. Het Disclosure Statement bevat informatie die de eisers zal helpen met hun beslissing aangaande hoe ze, indien gewenst, moeten stemmen. Als iemand niet stemt kunnen zijn of haar rechten nog aangetast worden. Om te worden geteld moet een stembiljet voor 1 september 2006 in het bezit zijn van de tussenpersoon van de debiteuren. Indien een stembiljet op deze datum niet in zijn bezit is, zal het niet worden geteld.

Exemplaren van het Disclosure Statement, het Sollicitation Package, de aankondiging van de hoorzitting die is gehouden om de bevestiging van het plan en de procedures die eraan gerelateerd zijn in overweging te nemen, en andere belangrijke documenten die gerelateerd zijn aan de faillissementszaken van de Debiteuren zijn te downloaden op de faillissementswebsite van de Debiteuren (http://www.ocplan.com) of zijn te verkrijgen door een brief te schrijven naar de tussenpersoon van de Debiteuren, van wie het adres hieronder vermeld is.

Er hoeft op dit moment nog geen bewijs te worden overlegd van asbestgerelateerd letsel of dood door schuld. Raadslieden van eisers mogen -indien door hun cliënt gevolmachtigd- voor hun cliënt stemmen.

Een hoorzitting conform het Plan ("de Bekrachtigingshoorzitting") zal worden gehouden voor de edelachtbare Judith K. Fitzgerald, rechter van de United States Bankruptcy Court, op 18 september 2006. Personen die willen stemmen, mogen de hoorzitting bijwonen, maar zijn daartoe niet verplicht. Personen die tegen het plan willen stemmen, moeten de procedures volgen die in het Solicitation Package zijn vastgelegd. Bezwaren tegen het Plan moeten worden ingediend bij de Griffier van het Bankruptcy Court, United States Bankruptcy Court for the District of Delaware, 824 Market Street, 3rd Floor, Wilmington, Delaware 19801, en moeten voor 1 september 2006 zijn ontvangen.

Stembiljetten moeten worden gestuurd naar: Voting Agent at Owens Corning c/o Omni Management Group, LLC, 16161 Ventura Blvd., PMB 626, Encino, California 91436-2522 U.S.A.

  
               Aangesloten debiteuren

Owens Corning, CDC Corporation, Engineered Yarns America, Inc., Falcon Foam Corporation, Integrex, Fibreboard Corporation, Exterior Systems, Inc., Integrex Professional Services LLC, Integrex Supply Chain Solutions LLC, Integrex Testing Systems LLC, Integrex Ventures LLC, HOMExperts LLC, Jefferson Holdings, Inc., Owens-Corning Fiberglas Technology, Inc., Owens Corning HT, Inc., Owens-Corning Overseas Holdings, Inc., Owens Corning Remodeling Systems, LLC, and Soltech, Inc.

Website: http://www.ocplan.com

BRON Owens Corning