Campina geeft verder invulling aan eisen kwaliteitsborging veevoer

09 Mei, 2006, 15:55 BST Van Campina Nederland Holding BV

ZALTBOMMEL, Nederland, May 9 /PRNewswire/ --

- Start proefproject met 100 melkveehouders en voerleveranciers voor on line zicht op voerstromen

De internationale coöperatieve zuivelonderneming Campina geeft de komende maanden verdere invulling aan verdere kwaliteitsborging van de veevoeders die de Campina-melkveehouders aankopen. Campina werkt de eisen aan aanvullende kwaliteitscertificering verder uit, start in Nederland een proefproject voor het elektronisch bewaken van voerstromen en komt met een aanpak om veehouders meer inzicht te geven in de verzekering van de veevoerleverancier. Campina vindt verdere kwaliteitsborging van aangekochte veevoeders noodzakelijk voor de afzet én om de positie van de leden-melkveehouders te versterken.

Voor de noodzakelijke verbetering van de kwaliteitsborging richt Campina zich op drie modules:

1. Aanvulling van de huidige kwaliteitscertificering

2. Elektronische bewaking voerstromen

3. Inzicht in verzekering veevoerleverancier

Campina verwacht deze elementen op te nemen in de leveringsvoorwaarden 2007.

"Wanneer een veevoerleverancier aantoonbaar invulling geeft aan de eisen die wij op elk van deze gebieden stellen, is er sprake van een duidelijke stap vooruit inzake risicobeheersing en kwaliteitsborging", stelt ir A.K. (Atze) Schaap, als directeur Vereniging & Transport bij Campina verant-woordelijk voor de contacten met leden-melkveehouders, de kwaliteit van boerderijmelk, de melkophaling bij de leden en de melkvoorziening van de productiebedrijven van Campina.

Melkveehouders houden hun eigen verantwoordelijkheid. Schaap: "Bij de keuze die een melkveehouder maakt, hoort een bepaald risicoprofiel. Dat is afhankelijk van de mate waarin zijn leveranciers, en dus hijzelf, voldoet aan de drie modules. We gaan dit nog verder uitwerken en binnen onze coöperatieve organisatie bespreken, maar het risicoprofiel dat een veehouder heeft, kan gevolgen gaan krijgen. Bijvoorbeeld voor de fysieke controlefrequentie voor ons borgingsprogramma voor melkveebedrijven, voor de reactie bij calamiteiten en de afnamevoorwaarden voor melk."

Aanvulling van de huidige kwaliteitscertificering

"De huidige kwaliteitscertificering in de veevoersector is onvoldoende. Daarom komen wij met aanvullende eisen", verklaart Schaap.

Campina wil dat veevoerbedrijven hun toeleveranciers gestructureerd beoordelen. Het productieproces dient ingericht te zijn op basis van HACCP-normen en veevoerbedrijven dienen op een gestructureerde, pro-actieve wijze te handelen in het geval van crises en calamiteiten. Een on- afhankelijke instantie dient te certificeren dat veevoerbedrijven aan deze extra eisen voldoen.

Via de website www.MyCampina.com, waarop leden-melkveehouders alle informatie vinden die voor hen als Campina-lid relevant is, wil Campina de leden inzicht geven in welke bedrijven voldoen aan de extra Campina-eisen.

Elektronische bewaking voerstromen

Campina start in Nederland op korte termijn een proefproject met 100 leden-melkveehouders en vijf veevoerbedrijven om via geautomatiseerde gegevensuitwisseling de voerstromen te bewaken. Het is de bedoeling dat er on line zicht komt op veevoeders die melkveehouders van derden aankopen (mengvoer, enkelvoudige voeders en natte bijproducten). Van elke levering worden standaard gegevens automatisch vastgelegd, die van groot belang zijn in het geval van een calamiteit. OCM in Leusden, dat voor Campina melkveebedrijven beoordeelt voor het programma Campina Kwaliteitsborging Boerderijmelk, gaat dit proefproject uitvoeren.

"Het grote pluspunt is dat we zo continu zicht hebben op voerstromen, in plaats van een perio-dieke check", verklaart Atze Schaap. "Deze werkwijze legt de basis voor een efficiënte wijze van tracking en tracing, die transparant is voor alle betrokkenen. En op deze wijze verlagen we de administratieve belasting van onze melkveehouders."

Inzicht in verzekering veevoerleverancier

"De Europese wetgeving bepaalt dat wanneer er sprake is van schade, een ketenpartij deze verhaalt op zijn toeleverancier. Als een bepaalde partij veevoer via de melk van een veehouder bij Campina leidt tot schade in de markt of in de verwerking, zal Campina de directe en vervolgschade verhalen op de veehouder. Deze zal de schade vervolgens verhalen op zijn leverancier. Voor onze veehouders individueel én voor Campina is het dus van het grootste belang dat leveranciers afdoende verzekerd zijn", verklaart Atze Schaap waarom Campina nadere eisen stelt aan de verzekering van veevoerleveranciers.

Campina formuleert nadere randvoorwaarden voor dergelijke verzekeringen (aard, dekking, hoogte verzekerd bedrag) en zal veevoerbedrijven de mogelijkheid bieden om hun polis te laten toetsen door een door Campina aangewezen onafhankelijke derde partij. Samen met deze deskundige partij zal Campina komen tot categorieën, die aangeven in welke mate een bedrijf voldoet aan de Campina-randvoorwaarden. Ook dit overzicht zal Campina via de website www.MyCampina.com ter beschikking stellen van haar leden-melkveehouders.

Campina Kwaliteit Boerderijmelk

De extra eisen die Campina stelt aan aangekochte veevoeders, passen in het kader van de ont-wikkeling van het programma Campina Kwaliteit Boerderijmelk. Campina ontwikkelt in samenspraak met vertegenwoordigers van haar leden-melkveehouders, de zogenaamde kwaliteits-ambassadeurs, Campina Kwaliteit Boerderijmelk, een samenhangend geheel van normen, controles en maatregelen voor het product melk dat een veehouder produceert, de productieprocessen op het melkveebedrijf, de koeien en de zakelijke partners, zoals veevoerbedrijven.

Campina Kwaliteit Boerderijmelk baseert zich op reeds bestaande nationale systemen voor melkkwaliteit en proceskwaliteit, maar brengt nadrukkelijk meer samenhang aan en biedt ruimte om in te spelen op nieuwe wensen en eisen vanuit markt en maatschappij, wet- en regelgeving, de onderneming Campina en de leden-melkveehouders zelf.

De ontwikkeling van Campina Kwaliteit Boerderijmelk als totaalprogramma, en daarbinnen bijvoor-beeld de eisen aan veevoeders, is in de zomer van 2005 begonnen. Begin 2007 voert de onderneming Campina Kwaliteit Boerderijmelk in de praktijk in.

Noot voor de redactie:

Campina is een internationale coöperatieve onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie, verkoop en distributie van zuivel- en zuivelverwante consumentenproducten en hoogwaardige ingrediënten voor de voedings- en farmaceutische industrie. Campina heeft een jaaromzet van EUR 3,6 miljard met circa 6.800 werknemers. De onderneming bezet topposities in de markten waarin ze actief is met consumentenmerken als Campina, Landliebe en Mona. Daarnaast opereert Campina wereldwijd met de groep Industrial Products. Deze ingrediëntengroep, met de divisie DMV International, is een succesvolle partner voor onder meer de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.

Internet: www.campina.com

BRON Campina Nederland Holding BV