CEO AEGON UK Adrian Grace benoemd tot lid van de Management Board

17 Feb, 2012, 07:13 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, February 17, 2012 /PRNewswire/ --

Adrian Grace, CEO van AEGON in het Verenigd Koninkrijk, is benoemd tot lid van de Management Board van AEGON. De benoeming moet nog worden goedgekeurd door toezichthouder DNB.

De Management Board van AEGON werd in 2007 geformeerd om sturing te geven aan de internationale activiteiten en de groeistrategie. De Management Board is samengesteld uit bestuurders van de verschillende landen- en business units. De leden combineren internationale en regionale verantwoordelijkheden met het oogmerk om AEGON als een geïntegreerd internationaal bedrijf te leiden. Adrian Grace, die in maart 2011 werd benoemd tot CEO van AEGON in het Verenigd Koninkrijk, zal zijn verantwoordelijkheden in het Verenigd Koninkrijk en voor Variable Annuities Europe dan ook combineren met die als lid van de Management Board.

"Adrian heeft een belangrijke rol gespeeld in het huidige transformatieproces van onze activiteiten in het Verenigd Koninkrijk", zegt AEGON CEO Alex Wynaendts. "Zijn benoeming als lid van de Management Board bevestigt het belang van deze activiteiten binnen onze strategie. We maken graag gebruik van zijn kennis en expertise bij de verdere ontwikkeling van AEGON."

De Management Board bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 • Alex Wynaendts, CEO AEGON N.V.
 • Jan Nooitgedagt, CFO AEGON N.V.
 • Mark Mullin, CEO AEGON Amerika
 • Marco Keim, CEO AEGON Nederland
 • Gábor Kepecs, CEO AEGON Centraal & Oost-Europa

Adrian Grace  

Adrian Grace is CEO van AEGON in het Verenigd Koninkrijk. Hij is verantwoordelijk voor alle leven- en pensioenactiviteiten en voor de distributie-activiteiten, alsmede voor de variable annuity activiteiten van AEGON in Europa. Als CEO geeft hij leiding aan het huidige transformatieproces om AEGON in het Verenigd Koninkrijk gereed te maken voor de toekomst. De kostenreductie van 25% per einde 2011 die centraal stond in dit proces, is inmiddels gerealiseerd. Daarnaast richt het bedrijf zich nu op twee groeimarkten, At Retirement en Workplace Savings, waar AEGON al een sterke positie heeft.

Voordat Adrian werd benoemd als CEO was hij Chief Operating Officer, een functie die hij vanaf februari 2010 heeft bekleed. In die rol heeft hij het transformatieproces vorm gegeven. In februari 2009 kwam Adrian in dienst bij AEGON als Director of Group Development.

Adrian is zijn carrière begonnen bij GE Capital, waar hij meer dan tien jaar verschillende functies heeft bekleed op het gebied van business development in de Verenigde Staten en het Verre Oosten. Hij heeft ook managementfuncties bekleed bij Sage Group, HBoS en Barclays Insurance. Daardoor heeft Adrian een breed perspectief en inzicht in verschillende bedrijfstakken opgebouwd. Hij heeft daardoor tevens ervaring met bedrijfsculturen waar perfectie hoog in het vaandel staat, met de uitvoering van strategieën en met het succesvol transformeren van organisaties.

Nevenfuncties

Adrian is lid van de Board of Scottish Financial Enterprise.

Dit persbericht is een verkorte versie van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate websitehttp://www.aegon.com.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft circa 25.000 medewerkers en ongeveer 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  Kerncijfers - EUR     Jaar 2011  Jaar 2010
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen     1,5 miljard 1,8 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen   1,8 miljard 2,1 miljard
  Totaal bruto stortingen  32 miljard 33 miljard
  Beheerd vermogen
  (per einde
  verslagperiode)     424 miljard 413 miljard


Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in onze beleggingsportefeuille mede door dalende kredietwaardigheidsratings van onze tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting,verval  en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar wij significante risico's hebben ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;
 • het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen onze bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op onze bedrijfsvoering, onze reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op onze cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving welke invloed kunnen hebben op gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die onze bedrijfsvoering significant kan ondermijnen; en
 • ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

http://www.aegon.com


Contact
Media:
Greg Tucker
+31(0)70-344 8956
gcc-ir@aegon.com

Investor Relations:
Willem van den Berg
+31(0)70-344-8305
ir@aegon.com
http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.