Certificaathouders van Ballast Nedam schrijven in op 82,6% van de claimemissie

28 Dec, 2015, 18:44 GMT Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, December 28, 2015 /PRNewswire/ --

Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waar dit zal leiden tot een overtreding van de relevante wetgeving. 

  • Op 55.887.412 nieuwe certificaten van gewone aandelen ingeschreven door de uitoefening van overdraagbare inschrijvingsrechten
  • 132.959.776 nieuwe certificaten van gewone aandelen onderhands geplaatst bij Renaissance (zoals gedefinieerd hieronder)
  • Renaissance zal direct na de afwikkelingsdatum van de claimemissie en de onderhandse plaatsing circa 97,82% van Ballast Nedam's geplaatste kapitaal houden
  • Ballast Nedam is voornemens om de notering van haar certificaten van gewone aandelen aan Euronext Amsterdam zo snel mogelijk te beëindigen

Ballast Nedam N.V. ("Ballast Nedam") kondigt hierbij aan dat het, in verband met haar volledig gegarandeerde 14 voor 4 claimemissie van maximaal 67.672.500 nieuwe certificaten van gewone aandelen met een nominale waarde van €0,01 elk in haar aandelenkapitaal (de "Aanbodcertificaten") tegen een uitgifteprijs van €0,2955 per Aanbodcertificaat (de "Claimemissie"), inschrijvingen heeft ontvangen voor 55.887.412 Aanbodcertificaten door de geldige uitoefening van de overdraagbare inschrijvingsrechten (de "Inschrijvingsrechten"). Dit betekent een inschrijving ter hoogte van circa 82,59% van het totale aantal Aanbodcertificaten. De resterende Aanbodcertificaten zullen door Renaissance Infrastructure B.V. ("Renaissance") worden genomen tot een maximum van €20 miljoen, welk bedrag het bedrag dat Renaissance heeft betaald voor de Aanbodcertificaten waarop het heeft ingeschreven in de Claimemissie omvat.

Ballast Nedam kondigt verder aan dat het na de Claimemissie, in verband met de onderhandse plaatsing aan Renaissance van maximaal 132.959.776 nieuwe certificaten van gewone aandelen met een nominale waarde van €0,01 elk in haar aandelenkapitaal (de "Plaatsingscertificaten") tegen een uitgifteprijs van €0,2076 per Plaatsingscertificaat, welke uitgifteprijs een korting vertegenwoordigt van 30% ten opzichte van de theoretische ex-Inschrijvingsrechten prijs ("TERP") van de Claimemissie, (de "Onderhandse Plaatsing"), 132.959.776 Plaatsingscertificaten heeft geplaatst bij Renaissance tegen een uitgifteprijs van €0,2076 per Plaatsingscertificaat, welke uitgifteprijs een korting vertegenwoordigt van 30% ten opzichte van de TERP. Dit betekent een onderhandse plaatsing ter hoogte van 100% van het totale aantal Plaatsingscertificaten. De Claimemissie en de Onderhandse Plaatsing worden gezamenlijk aangeduid als de "Transactie".

In een persbericht dat gepubliceerd werd op 14 december 2015 kondigde Ballast Nedam aan dat de afwikkelingsdatum van de Transactie verwacht werd plaats te vinden op 29 december 2015. In het prospectus van 14 december 2015 is aangegeven dat Ballast Nedam deze datum mag wijzigen. In overleg met ING als de subscription, listing and paying agent en Euronext Amsterdam heeft Ballast Nedam besloten om deze datum te wijzigen, zodat de afwikkelingsdatum van de Transactie plaats zal vinden op 30 december 2015.

Na afronding van de Transactie, direct na de afwikkelingsdatum, zal Renaissance een eigendomsbelang van circa 97,82% in Ballast Nedam houden. Bijgevolg zijn Renaissance en Ballast Nedam voornemens om zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen voor de beëindiging van de notering van de certificaten van gewone aandelen in het aandelenkapitaal van Ballast Nedam op Euronext Amsterdam. Details van de beëindiging van de notering van de certificaten van gewone aandelen op Euronext Amsterdam zullen te zijner tijd in een persbericht bekend worden gemaakt.

Meer informatie 

Voor meer informatie over de Claimemissie, Onderhandse Plaatsing en Ballast Nedam wordt verwezen naar het Prospectus van 14 december 2015. Exemplaren van het Prospectus en enig supplement Prospectus (indien van toepassing) kunnen worden geraadpleegd via de website van Ballast Nedam op http://www.ballast-nedam.nl.

Voor meer informatie kunnen houders van Certificaten tevens contact opnemen met hun financiële intermediair.

Op de financiële en andere informatie in dit persbericht dat betrekking heeft op de business, activiteiten of resultaten of de financiële positie van de Vennootschap of haar dochterondernemingen is geen accountantscontrole uitgevoerd.

Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting en mobiliteit. Daarnaast werken we aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.
Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van Euronext. 

Dit persbericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden gekwalificeerd, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door Ballast Nedam N.V. (de "Vennootschap") in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop niet toegestaan zou zijn voordat voldaan is aan de vereisten tot registratie onder, uitzondering tot registratie onder of naleving van de relevante effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie.

De effecten zijn niet geregistreerd, noch zullen zij worden geregistreerd onder de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolgde de US Securities Act. Er vindt geen openbare aanbieding van effecten plaats in de Verenigde Staten.

Geen informatie zal worden verspreid met betrekking tot de aanbieding of verkoop van effecten door de Vennootschap aan het publiek in enige andere jurisdictie anders dan Nederland waar voorafgaande registratie of goedkeuring benodigd is. De Vennootschap zal geen enkele handeling verrichten waardoor het zou zijn toegestaan om effecten aan te bieden of dit persbericht of enig ander document betrekking hebbend op dergelijke effecten te bezitten of te verspreiden in enige andere jurisdictie dan Nederland.

De Vennootschap heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van effecten aan het publiek in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (anders dan in Nederland). Met betrekking tot elke Lidstaat (anders dan Nederland) van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een "Relevante Lidstaat") is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van effecten te doen waarvoor in een Lidstaat een prospectus vereist is. Als gevolg daarvan mogen de effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten (i) aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals is gedefinieerd in de Prospectus Richtlijn; of (ii) in de andere gevallen zoals omschreven in Artikel 3(2) van de Prospectus Richtlijn. In deze paragraaf betekent de uitdrukking 'aanbieding van effecten aan het publiek': een tot personen gerichte mededeling, ongeacht de vorm of het middel, waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen te besluiten tot aankoop van of inschrijving op deze effecten, hetgeen anders kan zijn in een Lidstaat door een maatregel ter implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en betekent de uitdrukking 'Prospectus Richtlijn': Richtlijn 2003/71/EC (en aanvullingen c.q. wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze geïmplementeerd is in de Relevante Lidstaat), inclusief alle relevante implementatie maatregelen in de Relevante Lidstaat.

De verspreiding, publicatie of vrijgave van dit bericht kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en deze na te leven.

Dit bericht mag niet worden opgevat als een prospectus zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en mag niet worden opgevat als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten. Iedere aanbieding om effecten te kopen in het kader van de voorgenomen aanbieding dient gebaseerd te worden, en iedere investeerder dient zijn investering te baseren, op enkel de informatie opgenomen in het prospectus dat algemeen verkrijgbaar is gesteld aan het publiek in Nederland in verband met deze aanbieding van effecten. Indien algemeen verkrijgbaar gesteld, kunnen kopieën van het prospectus zonder kosten verkregen worden via de website van Euronext Amsterdam, de Stichting Autoriteit Financiële Markten of via de website van de Vennootschap.


http://www.ballast-nedam.com

BRON Ballast Nedam