You just read:

Chiquita Legt Financiële Resultaten Derde Kwartaal 2010 op 2 november 2010 op Tafel

News provided by

Chiquita Brands International, Inc.

Oct 21, 2010, 07:44 ET