Chiquita maakt vierdekwartaal- en jaarcijfers 2008 bekend

26 Feb, 2009, 04:16 GMT Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, February 26 /PRNewswire/ --

- Over boekjaar 2008 vergelijkbaar inkomen uit lopende activiteiten gestegen met US$ 56 miljoen ondanks recessie

- K4 inclusief niet-contante goodwill-retributies van US$ 375 miljoen bij Fresh Express

- Over boekjaar 2008 vergelijkbare winst per aandeel van US$ 1,12; opgegeven winst per aandeel van US$ (7,43), inclusief kosten

- Voor 2009 wordt vergelijkbare verbetering van netto inkomen over boekjaar en winst per aandeel verwacht

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) maakt vandaag de financiële cijfers en bedrijfsresultaten bekend voor het vierde kwartaal en boekjaar 2008. Alle cijfers in dit persbericht hebben betrekking op de lopende activiteiten, tenzij anders vermeld.

Voor het boekjaar steeg de netto omzet met 4 procent tot US$ 3,6 miljard, en het bedrijfsverlies uit lopende activiteiten bedroeg US$ 325 miljoen, of US$ (7,43) per verwaterd aandeel, vergeleken met een verlies van US$ 46 miljoen, of US$ (1,14) per verwaterd aandeel in 2007. Op vergelijkbare basis meldde het bedrijf een inkomen uit lopende activiteiten van US$ 49 miljoen, of US$ 1,12 per verwaterd aandeel, ten opzichte van een verlies van US$ 7 miljoen, of US$ (0,23) per verwaterd aandeel in 2007. De vergelijkbare bedragen zijn exclusief bepaalde posten die een vergelijking zouden beïnvloeden, zoals de niet-contante goodwill-retributies in het vierde kwartaal ten bedrage van US$ 375 miljoen, of US$ (8,58) per verwaterd aandeel, bij Fresh Express. Zie onder "Posten die vergelijkbaarheid beïnvloeden" voor meer informatie.

In vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar, was de netto omzet gelijk, met US$ 839 miljoen, en het bedrijf meldde een nettoverlies uit lopende activiteiten van US$ 411 miljoen, of US$ (9,27) per verwaterd aandeel, ten opzichte van een verlies van US$ 23 miljoen, of US$ (0,59) in het vierde kwartaal van 2007. Op vergelijkbare basis bedroeg het verlies uit lopende activiteiten over het kwartaal US$ 33 miljoen, of US$ (0,74) per verwaterd aandeel, ten opzichte van een omzet van US$ 3 miljoen, of US$ 0,02 per verwaterd aandeel in 2007.

"We hebben in 2008 ongekende kosten gehad en vergeleken met de jaarcijfers 2007 behoorlijk verbeterde resultaten geboekt," aldus Fernando Aguirre, voorzitter en algemeen directeur. "We hebben niet-strategische activa verkocht, onze financiële positie versterkt, beheersbare kosten verminderd, onze geografische groei vergroot, en aan lange-termijnplanning gewerkt."

Aguirre voegde hieraan toe: "Onze vierdekwartaalcijfers waren lager vergeleken met die van vorig jaar vanwege hogere kosten door bijvoorbeeld de gevolgen van een overstroming, een zwakkere euro, en de salades die het minder goed deden. Er waren niet-contante goodwill-retributies bij de Fresh Express in het vierde kwartaal, voornamelijk vanwege de huidige economische omstandigheden en een lagere groeiverwachting voor deze categorie. Ook al is het economisch klimaat onzeker, de verwachting is toch dat de jaarcijfers voor 2009 op vergelijkbare basis zullen verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat we de juiste producten en strategieën hebben om de wereldwijde trends in gezondheid en welzijn te volgen. Onze plannen voor de stimulering van de salade-omzet lopen zonder dat we onze focus op de winstgevendheid van bananen verliezen. Ook blijven we vernieuwend op het gebied van producten met een hogere marge."

OVERZICHT BOEKJAAR 2008

(Alle bedragen in Amerikaanse dollars tenzij anders aangegeven)

(De volgende tabel bevat correcties in de kolom voor "Inkomsten(-verlies) uit lopende activiteiten" en in de kolom voor "Winst per aandeel uit lopende activiteiten" tussen vergelijkbare en GAAP (algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen) cijfers. Zie "Posten die vergelijkbaarheid beïnvloeden" hieronder voor een beschrijving van posten die ter vergelijking niet zijn meegenomen, en hoe deze posten de resultaten van te melden segmenten beïnvloeden. Verslag B biedt een vergelijkbare afstemming per segment "Inkomsten(-verlies)".)

  
                 Inkomsten(-verlies)   Verwaterde winst
                   uit lopende      per aandeel
                   activiteiten     uit lopende
                             activiteiten(1)
                   FY 2008  FY 2007  FY 2008  FY 2007
            
   Vergel. resultaten (niet-GAAP)  $48,6   $(6,9)  $1,12  $(0,23)
    Activaretributies      (374,5)     -   (8,56)    -
    Herstructureringskosten    (6,9)   (25,9)  (0,16)  (0,61)
    Verlies op desinvesteringen    -   (10,0)    -   (0.24)
    Andere posten          7,6    (2,9)   0,17   (0,06)
   Gemelde resultaten (GAAP)   $(325,2)  $(45,7)  $(7,43)  $(1,14)


  (1) Aandelen gebruikt voor de berekening van verwaterde winst per aandeel
    op basis van rapportage.

Nettoverkopen: De jaaromzet steeg met 4 procent ten opzichte van vorig jaar tot US$ 3,6 miljard vanwege de hogere bananenprijzen in alle markten en gunstige wisselkoersen, deels gecompenseerd door lagere volumes in Europese kernmarkten.

Vergelijkbare resultaten: Het vergelijkbare inkomen uit de resultaten van lopende activiteiten over het boekjaar 2008 verbeterde met US$ 56 miljoen, tot US$ 49 miljoen, vanwege de hogere bananenprijzen wereldwijd, gunstige wisselkoersen, en de besparingen uit de organisatorische herstructurering van 2007, deels gecompenseerd door hogere bevoorradingskosten in de bananenmarkt en lagere resultaten in het onderdeel salades en gezonde snacks.

Gelden, schulden en liquiditeit: Op 31 december 2008 had het bedrijf US$ 77 miljoen aan contanten en US$ 129 miljoen aan leencapaciteit op een vijfjarig doorlopend krediet bij een consortium van commerciële banken. De schulden aan het eind van het jaar 2008 bedroegen US$ 777 miljoen, hetgeen een schuldvermindering betekent voor het derde achtereenvolgende jaar. De vermogensstructuur van het bedrijf is solide en tot 2014 vervalt er niet meer dan US$ 20 miljoen aan schulden per jaar. De niet-contante goodwill-retributies uit het vierde kwartaal van 2008 hebben geen effect op de liquiditeit van het bedrijf, naleving van overeenkomsten, of leencapaciteit.

Bananensegment: De netto omzet voor dit segment groeide met 12 procent tot US$ 2,1 miljard, voornamelijk vanwege de hogere bananenprijzen en de gunstige gemiddelde wisselkoersen voor de euro. Op vergelijkbare basis verbeterde de inkomsten met 65 procent tot US$ 184 miljoen, vergeleken met de US$ 112 miljoen van 2007, vanwege bananenprijzen en de wisselkoersen van de euro welke de hogere kosten voor bijvoorbeeld grondstoffen en logistiek en het lagere volume in de Europese kernmarkten te niet deden.

Salades en gezonde snacks: De nettoverkoop steeg met 2 procent tot US$ 1,3 miljard, voornamelijk door hogere prijzen, inclusief brandstoftoeslagen, in salades voor de detailhandel en foodservice. Op vergelijkbare basis was het bedrijfsverlies US$ 25 miljoen, ten opzichte van een inkomen van 13 miljoen in 2007, vanwege hogere brandstof- en grondstofprijzen, inefficiënties van het netwerk tijdens de versterking van de verwerkings- en distributiecentra, hogere investeringen in nieuwe producten, zoals de succesvolle uitbreiding van Just Fruit in a Bottle in Europa en de eenpersoonssalades van Gourmet Café. De in totaal geïnvesteerde bedrijfsverliezen in de start en uitbreiding van Just Fruit in a Bottle in Europa bedroegen US$ 26 miljoen op jaarbasis.

Overige producten: De nettoverkopen daalden met 31 procent tot US$ 244 miljoen, voornamelijk vanwege de beëindiging van de beide eigen activiteiten in Chili en de verkoop van Mexicaanse groenten met een lagere marge. Op een vergelijkbare basis bedroeg de omzet US$ 10 miljoen, ten opzichte van US$ 5 miljoen in 2007.

RESULTATEN VIERDE KWARTAAL 2008

(De volgende tabel bevat correcties in de kolom voor "Inkomsten(-verlies) uit lopende activiteiten" en in de kolom voor "Winst per aandeel uit lopende activiteiten" tussen vergelijkbare en GAAP (algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen) cijfers. Zie "Posten die vergelijkbaarheid beïnvloeden" hieronder voor een beschrijving van posten die ter vergelijking niet zijn meegenomen, en hoe deze posten de resultaten van te melden segmenten beïnvloeden. Verslag B biedt een vergelijkbare afstemming per segment "Omzet(-verlies)".)

  
                Inkomsten(-verlies)   Verwaterde winst 
                  uit lopende      per aandeel
                  activiteiten      uit lopende
                             activiteiten(1)
                K4 2008   K4 2007  K4 2008  K4 2007

   Vergelijkbare resultaten 
   (niet-GAAP)        $(32,8)     $3,4  $(0,74)   $0,02
     Activaretributies   (374,5)       -   (8,44)     -
     Herstructuringskosten  (5,2)     (25,9)  (0,12)   (0,61)
     Andere posten       1,4       -   0,03     -
   Gemelde resultaten (GAAP) $(411,1)    $(22,5)  $(9,27)  $(0,59)


  (1) Aandelen gebruikt voor de berekening van verwaterde winst per aandeel
    op basis van rapportage.

Netto omzet: De netto omzet bleef met US$ 839 miljoen onveranderd doordat hogere lokale bananenprijzen werden gecompenseerd door de zwakkere wisselkoers van de euro, kleinere volume-eenheden in de winkels en de foodservice in het saladesegment, en beëindiging van zowel de niet-Chiquita verkoop in Chili en de verkoop van Mexicaanse groenten met een lagere marge in het segment Overige producten.

Vergelijkbare resultaten: Op een vergelijkbare basis zakten de vierdekwartaalcijfers over lopende activiteiten naar een verlies van US$ 33 miljoen ten opzichte van inkomsten van US$ 3 million over hetzelfde kwartaal een jaar eerder, vanwege een hogere kosten aan bananenproductie en logistiek (inclusief kosten gerelateerd aan overstroming), een lagere wisselkoers van de euro, en minder volume in het onderdeel salades en gezonde snacks, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere bananenprijzen in Noord-Amerika en besparingen uit de organisatorische herstructurering van 2007.

Bananensegment: De nettoverkopen voor dit segment groeiden met 9 procent tot US$ 496 miljoen, voornamelijk vanwege de hogere bananenprijzen in Noord-Amerika, welke de gevolgen van zwakkere wisselkoersen voor de euro (uiteengezet in bijlage E) te niet deden. Het vergelijkbaar bedrijfsinkomen was US$ 13 miljoen ten opzichte van US$ 32 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. Deze daling werd veroorzaakt door hogere productbevoorradingskosten, door de gevolgen van overstromingen in Panama en Costa Rica, en lagere wisselkoersen van de euro. De overstromingen leidden tot ongeveer US$ 8 miljoen meer kosten en dit had zijn weerslag op het vierde kwartaal. Naar verwachting lopen deze kosten nog op tot bijna US$ 30 miljoen in 2009 vanwege de nodige vervanging van bronnen en schepen.

Salades en gezonde snacks: De netto omzet daalde met 10 procent naar US$ 295 miljoen, voornamelijk vanwege een kleiner volume, wat gedeeltelijk werd gecompenseerd door hogere prijzen en brandstoftoeslagen. Het foodservicevolume daalde met 25 procent omdat er werd besloten bepaalde foodservicecontracten met klanten die niet bereid waren prijsverhogingen te accepteren, niet te verlengen. Het volume kleinhandelsalades met meerwaarde daalde met 4 procent, wat grofweg strookt met de algemene prestaties uit deze categorie. Het vergelijkbaar bedrijfsverlies bedroeg US$ 14 miljoen ten opzichte van een verlies van US$ 2 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder, vanwege hogere uitgaven voor merkontwikkeling, ontwikkeling, marketing en innovatie in Noord-Amerikaanse salades (bijvoorbeeld de uitbreiding van innovatieve producten), stijgende kosten voor grondstoffen in de salade-activiteiten, en hogere investeringen in de succesvolle uitbreiding van Just Fruit in a Bottle in Europa. De geïnvesteerde bedrijfsverliezen voor het opzetten van Just Fruit in a Bottle in Europa bedroegen US$ 8 miljoen over het vierde kwartaal van 2008.

Overige producten: De netto omzet daalde met 17 procent naar US$ 48 miljoen. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een afname in de verkoop van Mexicaanse groenten met een lagere marge. Het vergelijkbaar bedrijfsinkomen was US$ 2 miljoen ten opzichte break-even in dezelfde periode een jaar eerder.

VOORUITZICHTEN 2009

Ondanks de verwachte uitdagingen voor 2009, met name met het oog op de onzekere tijden van het huidige economische klimaat, verwacht het management een verbetering te zien in vergelijkbare resultaten over het boekjaar in 2009, zowel door een winstverhogende strategie en door kostenverlagende initiatieven. Het bedrijf is van plan de vrije kasstroom voornamelijk ter vermindering van de schulden te blijven gebruiken.

In het bananensegment blijft de algehele balans van vraag en aanbod uit Latijns-Amerika relatief gezien gunstig en de vraag vanuit de consument blijft stabiel. De kosten voor bananenbevoorrading en productie in 2009 zullen vergeleken met 2008 naar verwachting hoger uitvallen, vanwege contractprijzen voor gekocht fruit, exportprijzen opgelegd door overheden, en bijna US$ 30 miljoen aan oplopende kosten voor bevoorrading en logistiek vanwege de overstroming eind 2008 in Costa Rica en Panama. Naar verwachting worden de kostenverminderingen voor de brandstof gedeeltelijk gecompenseerd door brandstofhedgingresultaten welke vergeleken met een winst in 2008 tegen de termijnkoersen van de huidige markt in 2009 tot een verlies zouden leiden. Bananenprijzen blijven ondanks een belangrijke daling in de brandstoftoeslagen naar verwachting redelijk stabiel in Noord-Amerika. De lokale bananenprijzen in Europa zijn minder zeker, deels vanwege het grotere volume uit Frans West-Indië vergeleken met de periode na orkaan Dean vorig jaar, en deels vanwege de verwachte lagere waarde van de euro (gemiddeld US$ 1,47/euro in 2008). Het bedrijf heeft zich daar voor ongeveer 75 procent tegen gedekt voor US$ 1,39/euro in 2009 terwijl de huidige contante koers ongeveer US$ 1,27/euro is.

Voor het onderdeel salades en gezonde snacks verwacht het bedrijf een vergelijkbaar verbeterd resultaat over 2009, zowel bij de salades alsook de gezonde snacks. De winstverhogende strategie in de salades is gericht op het verhogen van de prijzen, het elimineren van niet winstgevende contracten en producten, het aanpassen van prijzen om hogere brandstofkosten te compenseren, het verbeteren van de efficiëntie van het productie- en distributienetwerk, en verbetering van de merchandising. In het kader van deze initiatieven heeft het bedrijf besloten om bepaalde foodservicecontracten met klanten die niet bereid waren bepaalde prijsverhogingen te accepteren, niet te verlengen. Naar verwachting leidt dit in 2009 tot een afname in het volume foodservice die mogelijk tot 50 procent oploopt. Voor het onderdeel gezonde snacks verwacht het bedrijf tot wel US$ 10 miljoen minder bedrijfsverliezen uit het opzetten van Just Fruit in a Bottle in Europa, en dat strookt met de marktdoelstellingen van het bereiken van het break-even point tegen het eind van het derde jaar na marktintroductie.

Naast de algemene bedrijfsvooruitzichten, biedt de volgende tabel een overzicht van de schattingen van het management van bepaalde belangrijke posten voor 2009:

  
                  BJ 2008     BJ 2009
     (in miljoenen)       werkelijk    geraamd
              
  Kapitaaluitgaven          $63      $55-65
  Waardevermindering & afschrijving $73      $65-69
  Bruto rentelasten (1,2)      $67      $58-62
  Netto rentelasten (1,2)      $60      $52-56
               


  (1) 2008 sluit US$ 9 miljoen uit aan afschrijving van uitgestelde 
     kosten door afronding van de herfinanciering van het krediet 
     in het eerste kwartaal van 2008.

  (2) 2009 sluit US$ 7 miljoen uit aan ingecalculeerde rentelasten vanwege 
     de toepassing van Staff Position No. APB 14-1 van de FASB,
     "administratie voor inwisselbare schulden welke contant kunnen 
     worden afgelost (inclusief gedeeltelijke aflossing met contanten)."

CONFERENTIEGESPREK

Chiquita houdt vandaag om 16.30 oostkusttijd een conferentiegesprek ter bespreking van de resultaten voor zijn investeerders, welke via een webcast live te beluisteren is op www.chiquita.com. Een opname van het conferentiegesprek blijft beluisterbaar tot 5 maart 2009. U kunt het gesprek ook gratis beluisteren vanaf telefoonnummer +1-888-726-2459 in de Verenigde Staten en +913-312-0732 daarbuiten. Om een opname per telefoon te beluisteren belt u nummer +1-888-203-1112 vanuit de Verenigde Staten en +719-457-0820 vanuit andere landen. De toegangscode is 4064878.

NIET-GAAP MEETINSTRUMENTEN

Het bedrijf geeft verslag van zijn financiële resultaten volgens de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes in de Verenigde Staten van Amerika (V.S. GAAP). In een poging om investeerders extra informatie te geven aangaande de resultaten van het bedrijf, en om een zinvollere jaarsvergelijking te kunnen geven van de financiële prestaties van het bedrijf, gebruikt het bedrijf soms andere dan de GAAP-metingen zoals die uiteengezet zijn door de Securities and Exchange Commission. Het verschil tussen de V.S. GAAP en de financiële taxaties buiten de GAAP wordt afgestemd in de tekst van dit persbericht en de bijlagen. Een gedetailleerdere beschrijving is te vinden onder het kopje "Posten die vergelijkbaarheid beïnvloeden". Door het aanbieden van vergelijkbare resultaten geeft het bedrijf financiële taxaties buiten de GAAP vrij omdat het bedrijf vindt dat deze van nut zullen zijn voor de investeerders. Het management gebruikt deze financiële taxaties buiten de GAAP om de financiële prestaties van het bedrijf af te wegen tegen interne budgetten en doelstellingen, inclusief prestatievergoedingen omdat het bedrijf gelooft dat dergelijke taxaties nuttig zijn voor de beoordeling van de belangrijkste bedrijfsresultaten en een vergelijking van verslagperiodes vergemakkelijkt. Daarenboven dienen de financiële taxaties buiten de GAAP als toevoeging en niet ter vervanging van de V.S. GAAP-taxaties. Daarnaast is het mogelijk dat deze extra taxaties die het bedrijf gebruikt anders zijn dan zoals andere bedrijven die gebruiken.

POSTEN DIE VERGELIJKBAARHEID BEÏNVLOEDEN

(Zie bijlage B voor de afstemming van bedrijfsresultaten volgens de GAAP en buiten de GAAP)

Posten 2008

Activaretributies: De niet-contante goodwill-retributies van Fresh Express ten bedrage van US$ 375 miljoen over het vierde kwartaal is het resultaat van de retributie-analyse van het bedrijf van 2008, volgens SFAS nummer 142, "Goodwill en andere immateriële activa". De retributies zijn opgenomen in de cijfers voor het segment salades en gezonde snacks en hebben geleid tot een winstbelastingvoordeel van ongeveer US$ 1 miljoen. De retributies hebben geen weerslag op de liquiditeit van het bedrijf, naleving van overeenkomsten, of leencapaciteit.

Herstructureringskosten: In het vierde kwartaal legde het bedrijf zich vast om zijn Europese hoofdkantoor te verplaatsen van België naar Zwitserland, om de belastingstructuur van het bedrijf voor de lange termijn te optimaliseren. Naar verwachting wordt de verhuizing medio 2009 afgerond. Het bedrijf verwacht dat er eenmalige kosten ten bedrage van US$ 19-23 miljoen met deze verplaatsing gemoeid zijn, waarvan US$ 5 miljoen erkend werd in het vierde kwartaal van 2008 en US$ 2 miljoen in eerdere periodes. Dit betekent dat de rest naar verwachting grotendeels ten laste komt van het eerste half jaar van 2009. De herstructureringskosten zijn opgenomen in de te melden cijfers als een onderdeel van de omzet, maar zijn niet verdeeld over de te melden segmenten.

Andere posten: Andere posten in 2008 waren een winst van US$ 14 miljoen uit de terugkoop op de open markt van senior notes (US$ 10 miljoen in het derde kwartaal en US$ 4 miljoen in het vierde kwartaal); US$ 8 miljoen uit ander inkomen, en US$ 3 miljoen over het tweede kwartaal aan gerelateerde belastingkosten uit de kwijtschelding van vorderingen en de ontvangst van restituties van bepaalde andere belastingen dan winstbelastingen betaald in de periode tussen 1980 en 1990. Deze posten staan als ander inkomen en winstbelastingkosten vermeld in de te melden cijfers, onder de omzet, en zijn niet gespecificeerd naar te melden segmenten. Andere posten zijn bijvoorbeeld retributies van US$ 3 miljoen over het vierde kwartaal, welke zijn gerelateerd aan de sluiting van een rijpingscentrum in de V.K. Deze retributies zijn opgenomen in de te melden cijfers voor het bananensegment. Ook waren er afschrijvingen van US$ 9 miljoen aan latente financieringskosten in de rentelasten over het eerste kwartaal, vanwege de succesvolle herfinanciering van het bedrijf.

Posten 2007

Herstructureringskosten: Een bedrag van US$ 26 miljoen aan kosten over K4 vanwege de uitvoering van een bedrijfsherstructureringsplan. De herstructureringskosten zijn opgenomen in de te melden cijfers als een onderdeel van bedrijfsinkomen, maar zijn niet verdeeld over de te melden segmenten.

Winst (verlies) uit desinvestering: Een bedrag van US$ 10 miljoen aan kosten vanwege de beëindiging van de Chileense activiteiten van het bedrijf (US$ 5 miljoen in het eerste kwartaal, US$ 1 miljoen in het tweede kwartaal, en US$ 4 miljoen in het derde kwartaal). Deze kosten zijn opgenomen in de te melden cijfers onder het segment overige producten.

Andere posten: Kosten van US$ 3 miljoen over het tweede kwartaal in verband met de schikking van een Amerikaanse antitrustrechtzaak Deze kosten zijn niet gespecificeerd per te melden segment, maar zijn als bedrijfskosten opgenomen in de te melden cijfers.

OVER CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) is een toonaangevende internationale verkoper en distributeur van eersteklas verse voedselproducten en voedselproducten met toegevoegde waarde - van energierijke bananen en andere vruchten tot voedzame, groene kant-en-klare gemengde salades. Het bedrijf verkoopt zijn gezonde verse producten met de kwaliteitsmerken Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere verwante handelsmerken. Chiquita heeft een jaarlijkse omzet van bijna US$ 4 miljard dollar en ongeveer 23.000 mensen in dienst die wereldwijd actief zijn in meer dan 90 landen. Ga voor meer informatie naar onze website op www.chiquita.com.

VOORSPELLENDE UITSPRAKEN

Dit persbericht bevat enige "voorspellende" uitspraken in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze uitspraken zijn afhankelijk van een aantal aannames, risico's en onzekerheden, die veelal buiten Chiquita's invloedssfeer vallen, zoals: de gebruikelijke risico's verbonden aan internationale voedselbedrijven zoals de invloed van de prijs van grondstoffen en andere productiemiddelen, wisselkoersschommelingen, industriële en concurrerende omstandigheden (welke nu nog onvoorspelbaarder zijn vanwege de onzekerheden binnen het wereldwijde economische klimaat), overheidsreguleringen, voedselveiligheid, de terugroeping van producten welke het bedrijf of de markt heeft beïnvloed, arbeidsverhoudingen, belastingen, politieke instabiliteit en terrorisme, ongebruikelijke weersomstandigheden en oogstrisico's, toegang tot en kosten van financiering, enige negatieve effecten op de omzet of andere negatieve invloeden van de verhuizing van het Europese hoofdkantoor van het bedrijf naar Zwitserland, en de uitslag van lopende rechtszaken en staatsonderzoeken waarbij het bedrijf betrokken is en de juridische en andere kosten die hiermee te maken hebben.

De vooruitziende uitspraken in dit persbericht zijn gedaan op de datum van dit persbericht en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die worden uitgedrukt of zijn geïmpliceerd in de vooruitziende uitspraken. Chiquita is niet verplicht deze verklaringen bij te werken. Bijkomende informatie over factoren die van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita staat vermeld in de documenten die bij de SEC zijn ingediend, waaronder het jaarverslag op formulier 10-K, de kwartaalverslagen op formulier 10-Q en de recente rapporten op formulier 8-K.

  
  Bijlage A:
           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
   GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING - VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR
    (ongecontroleerd - in miljoenen, behalve voor de bedragen per aandeel)

              kwartaal afgesloten   jaar afgesloten
               31 december       31 december
              2008     2007    2008   2007

  Netto omzet      $839,3    $840,4  $3.609,4 $3.464,8
  Operationele uitgaven
     Verkoopkosten   744,4    704,9  3.067,6  2.949,9
     Verkoop,
     algemeen en
     administratie   105,3     93,7   378,3   374,8
     Waardevermindering 15,3     17,0    62,9   72,4
     Afschrijving     2,5     2,5    9,8    9,8
     Aandelenkapitaal in 
     winst van
     aandeelhouders   (3,3)     6,3   (10,3)   0,4
     Verhuizing
     Europees
     hoofdkantoor    5,2      -    6,9     -
     Goodwill-
     retributies    375,3      -   375,3     -
     Herstructurering    -     25,9     -   25,9
             1,244.7    850.3  3,890.5  3,433.2
  Omzet
   (verlies)       (405,4)    (9,9)  (281,1)   31,6
   
  Rentebaten        1,8     1,6    7,1    9,8
  Rentelasten       (15,4)    (19,1)   (75,8)  (86,2)
  Ander inkomen(1)     4,5      -    22,7     -
  Omzet(-verlies)
   uit lopende
   activiteiten vóór
   belasting       (414,5)    (27,4)  (327,1)  (44,8)
  Winstbelasting-
   voordeel
   (uitgaven)(2)      3,4     4,9    1,9   (0,9)
  Omzet(-verlies)
   uit lopende
   activiteiten     (411,1)    (22,5)  (325,2)  (45,7)
  Omzet(-verlies)
   uit
   beëindigde
   activiteiten(3)     (0,8)    (3,5)   (1,5)   (3,3)
  Netto omzet
   (-verlies)      $(411,9)   $(26,0)  $(323,7)  $(49,0)
         
  Basiswinst per
   aandeel:(5)
      Lopende
      activiteiten  $(9,27)   $(0,59)  $(7,43)  $(1,14)
      Beëindigde
      activiteiten  (0,01)    (0,09)   (0,03)  (0,08)
              $(9.28)    $(0.68)  $(7.40)  $(1.22)
  Verwaterde winst per
   aandeel: (4, 5)
      Lopende
      activiteiten  $(9,27)   $(0,59)  $(7,43)  $(1,14)
      Beëindigde
      activiteiten  (0,01)    (0,09)   (0,03)  (0,08)
              $(9.28)   $(0.68)  $(7.40)  $(1.22)
  Aandelen voor
   berekening van
   basiswinst per aandeel 44,4     42,6    43,7   42,5
  Aandelen voor
   berekening van
   verwaterde winst
   per aandeel(4)     44,4     42,6    43,7   42,5
  
  (1) Het kwartaal afgesloten op 31 december 2008 heeft een nettowinst van 
    US$ 4 miljoen, of US$ 0,10 per verwaterd aandeel, gerelateerd aan de 
    terugkoop van senior notes tegen normale waarde. Het jaar afgesloten 
    op 31 december 2008 heeft een netto winst van US$ 14 miljoen, of US$ 
    0,32 per verwaterd aandeel, uit de terugkoop van senior notes en een 
    winst van US$ 8 miljoen uit de gunstige uitspraak over een vordering 
    die verband hield met een niet aan inkomsten gerelateerde 
    belastingteruggave. Een compenserende US$ 3 miljoen aan gerelateerde 
    belastingkosten voor de uitspraak over een vordering is opgenomen in 
    "Winstbelastingvoordeel (uitgaven)" over het jaar afgesloten op 31 
    december 2008.

  (2) Inclusief voordelen van respectievelijk US$ 5 miljoen en US$ 17 
    miljoen voor het kwartaal en het jaar afgesloten op 31 december 2008, 
    en respectievelijk US$ 9 miljoen en US$ 14 miljoen voor het kwartaal 
    en boekjaar afgesloten op 31 december 2007, voornamelijk vanwege 
    onvoorziene belastingbepalingen in verschillende rechtsgebieden en de 
    vrijgegeven voorziening voor lagere waardering.

  (3) Inclusief de bedrijfsresultaten van Atlanta AG en gerelateerde
    activiteiten, evenals de netto winst van minder dan US1 miljoen op de 
    verkoop van Atlanta.

  (4) Inclusief enig verwateringseffect van uitstaande garanties en 
    aandelen-opties op basis van de methode voor overheidsleningen, en 
    het verwateringseffect van beperkte aandelentoekenning. Over het 
    kwartaal en boekjaar afgesloten op 31 december 2008, hadden de 
    inwisselbare senior notes van 4,25%, welke in 2016 vervallen, geen 
    verwateringseffect omdat de gemiddelde handelsprijs van de gewone 
    aandelen onder de initiële conversieprijs van US$ 22,45 per aandeel 
    lag.

  (5) De winst voor de gewone aandeelhouders over het kwartaal en het 
    boekjaar afgesloten op 31 december 2007 waarmee de winst per aandeel 
    wordt berekend, is eenmalig verminderd met US$ 2,7 miljoen, gezien 
    als dividend aan een minderheidsaandeelhouder in een joint venture.
  
  BIJLAGE B:

           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
          AFSTEMMING INFORMATIE GAAP EN NIET-GAAP
             OMZET(-VERLIES) - BOEKJAAR
           (niet-gecontroleerd - in miljoenen)

  2008 
  Afstemming        Salades &               Omzet
           Bananen Gezonde  Andere  Bedrijf Herstruc-
               snacks  producten     turering (-verlies)
  Vergelijkbaar
   resultaat
   (niet-GAAP)   $184,2  $(24,5)  $10,1 $(65,6)   $-   $104,2
    Activa-
     retributies    -  (375,3)    -    -    -   (375,3)
    Herstructurerings-
     kosten       -    -    -    -  (6,9)    (6,9)
    Verlies op
     desinvesteringen  -    -    -    -    -      -
    Andere posten  (3,1)    -    -    -    -    (3,1)
   Gerapporteerd resultaat
   (V.S. GAAP)   $181,1 $(399,8)  $10,1 $(65,6) $(6,9)  $(281,1)
    

  2007            
  Afstemming         Salades &               Omzet
           Bananen  Gezonde  Andere  Bedrijf Herstruc-
                snacks  producten     turering (-verlies)
   Vergelijkbaar
   resultaat
   (niet-GAAP)   $111,9  $13,2   $4,6  $(59,3)   $-   $70,4
    Activa-
     retributies    -    -    -    -    -     -
    Herstructurerings-
     kosten       -    -    -    -  (25,9)  (25,9)
    Verlies op
     desinvesteringen  -    -  (10.0)    -    -   (10.0)
    Andere posten    -    -    -   (2,9)    -   (2,9)
   Gerapporteerd resultaat
   (V.S. GAAP)   $111,9  $13,2  $(5,4) $(62,2) $(25,9)  $31,6
  
  BIJLAGE B (vervolg):

            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
          AFSTEMMING INFORMATIE GAAP EN NIET-GAAP
            OMZET(-VERLIES) - VIERDE KWARTAAL
           (niet-gecontroleerd - in miljoenen)
  
  K4 2008 
  Afstemming         Salades &               Omzet
           Bananen  Gezonde  Andere  Bedrijf Herstruc- 
                snacks  producten     turering (-verlies)
   Vergelijkbaar
   resultaat
   (niet-GAAP)   $12,8  $(13,8)  $2,0 $(22,8)    $-   $(21,8)
    Activa-
     retributies   -  (375,3)    -    -     -   (375,3)
    Herstructurerings-
    kosten      -     -    -    -    (5,2)   (5,2)
    Verlies op
     desinvesteringen -     -    -    -     -     -
    Andere posten (3,1)    -    -    -     -    (3,1)
   Gerapporteerde
   omzet(-verlies)
    (V.S. GAAP)   $9,7  $(389,1)  $2,0  $(22,8)  $(5,2)  $(405,4)
                                          
                                          

  K4 2007 
  Afstemming        Salades &               Omzet
           Bananen  Gezonde  Andere  Bedrijf Herstruc- 
                snacks  producten     turering (-verlies)
   Vergelijkbaar
   resultaat
   (niet-GAAP)   $31,9   $(1,6)  $(0,1) $(14,2)    $-   $16,0
    Activa-
     retributies   -     -    -    -     -     -
    Herstructurerings-
     kosten      -     -    -    -   (25,9)   (25,9)
    Verlies op
     desinvesteringen -     -    -    -     -     -
    Andere posten   -     -    -    -     -     -
   Gerapporteerde
   omzet(-verlies)
   (V.S. GAAP)   $31,9   $(1,6)  $(0,1) $(14,2)  $(25,9)   $(9,9)
 
  
  Bijlage C: 

         CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
          OPERATIONELE CIJFERS - BOEKJAAR
  (ongecontroleerd - in miljoenen, met uitzondering van de percentages en 
   de wisselkoersen)

                                 Procentuele
                                  wijziging
                    BJ afgesloten op 31 dec.   gunstig
                                 (ongunstig)
                    2008     2007      vs. 2007
    
  Netto verkoop per segment
    Bananen            $2.060,3   $1.833,3      12,4%
    Salades en gezonde snacks    1.305,0   1.277,2      2,2%
    Overige producten         244,1    354,3     (31,1)%
      Totaal netto verkoop    $3.609,4   $3.464,8      4,2%
      
  Vergelijkbaar segment
   omzet(-verlies)( 1)
    Bananen             $184,2    $111,9      64,6%
    Salades en gezonde snacks     (24,5)    13,2      n.v.t.
    Overige producten         10,1     4,6     119,6%
    Collectief            (65,6)    (59,3)    (10,6)%
      Totale omzet
       (-verlies)         $104,2    $70,4      48,0%
    
  Vergelijkbare winstmarge
   per segment
    Bananen               8,9%     6,1%    2,8pts
    Salades en gezonde snacks     (1,9)%     1,0%   (2,9)pts
    Overige producten          4,1%     1,3%    2,8pts
    
  SG&A als omzetpercentage        10,5%    10,8%    0,3pts

  Omzetvolume 
   bananen(2)
   (dozen van 40 pond)
    Noord-Amerika           62,2     61,5      1,1%
    Europese kernmarkten(3)      49,2     53,4     (7,9)%
    Azië en het Midden-Oosten(4)    24,2     19,1      26,7%
    Handelsmarkten(5)          6,8     8,8     (22,7)%
      Totaal            142,4    142,8     (0,3)%
    
  Fresh Express verkoopvolume
   van salades met meerwaarde
  (per 12 verpakt)            66,1     65,6      0,8%
   
  Gemiddelde wisselkoers euro, contant
   (dollars per euro)          $1,47    $1,37      7,3%

  Gemiddelde wisselkoers euro, 
  hedged (dollars per euro)       $1,45    $1,33      9,0%

  
  (1) Zie detailbeschrijving van de afstemming van posten tussen GAAP en 
    de cijfers op vergelijkbare basis in bijlage B en in de tekst van 
    het persbericht onder het kopje "Posten die vergelijkbaarheid 
    beïnvloeden".

  (2) Totaal verkocht volume inclusief alle bananenvariaties, zoals 
    de Chiquita-to-Go, Chiquita mini's, organische bananen en bakbananen.

  (3) De Europese kernmarkten van het bedrijf zijn de 27 lidstaten van 
    de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, en IJsland.

  (4) Het bedrijf is in deze landen voornamelijk actief via joint 
    ventures, en de verkoop is voornamelijk gefactureerd in Amerikaanse 
    dollars.

  (5) De handelsmarkten van het bedrijf betreffen hoofdzakelijk Europese 
    landen en landen rond de Middellandse Zee die niet bij de Europese 
    Unie horen.
  
  BIJLAGE C (vervolg):
           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
          OPERATIONELE CIJFERS - VIERDE KWARTAAL
   (ongecontroleerd - in miljoenen, met uitzondering van de percentages en 
   de wisselkoersen)

                                 Procentuele
                 Kwartaal afgesloten op 31 dec.  wijziging
                                  gunstig
                                 (ongunstig)
                    2008     2007     vs. 2007
                           
                              
  Netto verkoop per segment
    Bananen            $496,0    $455,4      8,9%
    Salades en gezonde
     snacks             295,0    326,6     (9,7)%
    Overige producten        48,3     58,4     (17,3)%
      Totaal netto verkoop    $839,3    $840,4     (0,1)%
                              
  Vergelijkbaar segment
   omzet(-verlies)(1)
    Bananen             $12,8    $31,9     (59,9)%
    Salades en gezonde                
     snacks             (13,8)    (1,6)     n.v.t
    Overige producten         2,0     (0,1)     n.v.t
    Collectief           (22,8)    (14,2)    (60,6)%
      Totale bedrijfsverliezen  $(21,8)    $16,0      n.v.t
                              
  Winstmarge per
   segment
    Bananen             2,6%     7,0%    (4,4)pts
    Salades en gezonde             
     snacks             (4,7)%    (0,5)%   (4,2)pts
    Overige producten        4,1%     (0,2)%    4,3pts
                              
  SG&A als omzet-
   percentage            12,5%     11,2%    (1,3)pts
                              
  Omzetvolume 
   bananen(2)
  (dozen van 40 pond)
    Noord-Amerika          15,7     14,9      5,4%
    Europese
     kernmarkten(3)         12,4     12,6     (1,6)%
    Azië en het Midden-
     Oosten (4)           7,1      4,7      51,1%
    Handelsmarkten(5)        2,7      2,3      17,4%
      Totaal           37,9     34,5      9,9%
                              
  Fresh Express verkoopvolume
   van salades met 
   meerwaarde
   (per 12 verpakt)          15,0     15,6      (3,8)%
                              
  Gemiddelde wisselkoers
   euro, contant (dollars per
   euro)               $1,32     $1,44      (8,3)%
                 
                              
  Gemiddelde wisselkoers, 
   hedged (dollars
   per euro)
                    $1,35     $1,41      (4,3)%
  
  (1) Zie detailbeschrijving van de afstemming van posten tussen GAAP en 
    cijfers op vergelijkbare basis in bijlage B en in de tekst van 
    het persbericht onder het kopje "Posten die vergelijkbaarheid 
    beïnvloeden".

  (2) Totaal verkocht volume inclusief alle bananenvariaties, zoals 
    de Chiquita-to-Go, Chiquita mini's, organische bananen en bakbananen.

  (3) De Europese kernmarkten van het bedrijf zijn de 27 lidstaten van 
    de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, en IJsland.

  (4) Het bedrijf is in deze landen voornamelijk actief via joint 
    ventures, en de verkoop is voornamelijk gefactureerd in Amerikaanse
    dollars.

  (5) De handelsmarkten van het bedrijf betreffen hoofdzakelijk 
    Europese en Mediterrane landen die niet bij de Europese Unie horen. 

  
  Bijlage D: 

        GEMIDDELDE BANANENPRIJZEN EN VOLUME CHIQUITA
     PERCENTAGEWIJZIGING JAAR-OP-JAAR - GUNSTIG (ONGUNSTIG)

                2008 vs. 2007
              (niet gecontroleerd)

               Prijsstelling     Volume
  Regio           K4     BJ   K4     BJ
                         
  Noord-Amerika(1)     34%     30%   5%     1%

  Europese
   kernmarkten(2)           
    Basis V.S. dollar (3) (7)%    14%  
    Plaatselijke valuta   1%     5%   (2)%    (8)%

  Azië en het Midden-
   Oosten(4)                     
    Basis V.S. dollar   22%     14%   51%    27%
                              
  Handelsmarkten                  
    Basis V.S. dollar   7%     18%   17%    (23)%

                              


  (1) Prijsstelling inclusief brandstoftoeslagen en andere toeslagen. 
    Totaal verkocht volume inclusief alle bananenvariaties, zoals 
    de Chiquita-to-Go, Chiquita mini's, organische bananen en bakbananen.

  (2) De Europese kernmarkten van het bedrijf zijn de 27 lidstaten van 
    de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, en IJsland.

  (3) Prijzen op basis van de V.S. dollar zijn exclusief de invloed van
     hedging.

  (4) Het bedrijf is in deze landen voornamelijk actief via joint ventures, 
    en de verkoop is voornamelijk gefactureerd in Amerikaanse dollars.
  
    VERKOOP DETAILHANDELSALADES MET MEERWAARDE FRESH EXPRESS 
        NETTO OPBRENGSTEN PER KIST EN VOLUME 
  PERCENTAGEWIJZIGING JAAR-OP-JAAR - GUNSTIG (ONGUNSTIG)

              2008 vs. 2007
             (niet gecontroleerd)

              Netto opbrengsten  
               Per kist      volume
                           
  Regio         K4     BJ   K4     BJ
                   
  Noord-Amerika(1)    6%     5%   (4)%    1%

                           
  (1) De netto opbrengsten per kist is inclusief brandstoftoeslag. 


  Bijlage E: 

           EUROPESE VALUTA
    WIJZIGING JAAR-OP-JAAR - GUNSTIG (ONGUNSTIG)
            2008 vs. 2007
        (niet gecontroleerd - in miljoenen)


   Invloed valuta (Euro/Dollar)         K4   BJ
          Opbrengsten          $(20)  $81
          Lokale kosten          7   (25)
          Hedging(1)            7   10
          Vertaling balans(2)       (1)   (5)
                    
   Netto invloed Europese valuta         $(7)  $61
  (1) Hedgingwinsten in het vierde kwartaal van 2008 bedroegen US$ 4
    miljoen vergeleken met de US$ 4 miljoen uit het vierde kwartaal 
    2007. Hedgingkosten voor boekjaar 2008 bedroegen US$ 9 miljoen 
    vergeleken met US$ 19 miljoen in 2007.

  (2) De vertaling van de balans bedroeg een winst van US$ 2 miljoen in het 
    vierde kwartaal van 2008 en was nihil voor het boekjaar 2008. De
    vertaling van de balans bedroeg een winst van US$ 3 miljoen voor het 
    vierde kwartaal 2007 en een winst van US$ 5 miljoen voor het boekjaar 
    2007. 

  
  Bijlage F:
            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
             SCHULDENSCHEMA - BOEKJAAR 2008 
            (niet gecontroleerd - in miljoenen)

                           Betalingen,
                31 dec.        overige    31 dec.
                 2007 Toevoegingen Reducties    2008
                                   
  Moederbedrijf
  7 1/2% Senior notes (1)   $250,0    $-   $(54,7)    $195,3
  8 7/8% Senior notes(1)    225,0     -   (36,6)    188,4
  4,25% Inwisselbare senior
   notes (2)            -   200,0          200,0
                                   
  Dochterondernemingen
  Termijnleningen (2)     325,7   200,0   (333,2)    192,5
  Doorlopend krediet
   (2)               -    57,0   (57,0)      -
  Overig             2,5     -    (1,8)     0,7
                                   
  Totale schuld(3)      $803,2   $457,0  $(483,3)    $776,9
  
              CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
             SCHULDENOVERZICHT - VIERDE KWARTAAL 2008 
              (niet gecontroleerd - in miljoenen)


                                     
                           Betalingen,
                30 sept.        Overige   31 dec.
                  2008 Toevoegingen Reducties   2008
                                   
  Moederbedrijf
  7 1/2% Senior notes (1)   $207,9     $-   $(12,6)   $195,3
  8 7/8% Senior notes(1)    200,8     -   (12,4)    188,4
  4,25% Inwisselbare senior
   notes (2)          200,0     -     -    200,0
                                   
  Dochterondernemingen
  Termijnleningen (2)      195,0     -    (2,5)    192,5
  Doorlopend krediet
   (2)               -     -     -      -
  Overig             1,0     -    (0,3)     0,7
                                   
  Totale schuld(3)       $804,7     $-   $(27,8)   $776,9
  (1) In september 2008 heeft het bedrijf opnieuw US$ 66 miljoen aangekocht 
    en in oktober 2008 nog eens een hoofdsom van US$ 25 miljoen in zijn 
    senior notes met korting, door US$ 75 miljoen toe te passen op 
    opbrengsten uit de verkoop van Atlanta AG. 

  (2) De schuldenstructuur van het bedrijf is significant verbeterd door 
    het vooruitschuiven van schuldenvervaldata en door veel meer 
    flexibele financiële overeenkomsten te sluiten via de uitgifte van
    US$ 200 miljoen aan converteerbare notes en de herfinanciering, 
    welke bestaat uit een nieuw doorlopend krediet van US$ 150 miljoen en 
    een termijnlening van US$ 200 miljoen tijdens het eerste kwartaal 
    van 2008.

  (3) Betreft uitsluitend lopende activiteiten; exclusief 
    gestaakte activiteiten.

BRON Chiquita Brands International, Inc.