Chiquita rapporteert een netto winst van US$ 23 miljoen of US$ 0,54 winst per aandeel over het tweede kwartaal van 2006

04 Aug, 2006, 13:26 BST Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, August 4 /PRNewswire/ --

- Bedrijf boekt een beter resultaat voor bananen in Noord-Amerika en voor Fresh Express, dat echter werd tenietgedaan door de lagere prijs voor bananen en de hogere invoerrechten in Europa

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) rapporteerde vandaag een netto winst van US$ 23 miljoen of US$ 0,54 winst per verwaterd aandeel over het tweede kwartaal van 2006. Over hetzelfde kwartaal vorig jaar rapporteerde het bedrijf een netto winst van US$ 64 miljoen of US$ 1,36 per verwaterd aandeel.

"Het nieuwe stelsel van invoerrechten voor bananen in Europa dit jaar was een probleem voor ons, vooral in het licht van de prijzen die wij in 2005 voor deze markt hebben vastgesteld", aldus Fernando Aguirre, voorzitter en CEO. "Toch blijven wij onze premie ten opzichte van de concurrentie behouden in het kader van de hogere invoerrechten en de bedrijfstakgerelateerde kostenverhogingen."

Aguirre vervolgde: "In Noord-Amerika, is de prijs voor bananen gevoelig verbeterd in vergelijking met een jaar geleden. In deze regio hebben wij ook onze expansie in de kruidenierszaken met hogere marges voortgezet. Tot slot zijn wij zeer tevreden met de groei, vernieuwing en hogere winsten bij Fresh Express, dat heeft bewezen perfect te passen in de algemene visie van Chiquita om een consumentgericht, toonaangevend bedrijf te worden op de markt van gezonde en verse voeding."

  
  FINANCIËLE KERNCIJFERS OVER HET KWARTAAL 
  - De netto omzet bedroeg US$ 1,2 miljard, 21 procent hoger dan de 
   US$ 1,0 miljard over het tweede kwartaal van 2005. De stijging was 
   hoofdzakelijk te danken aan de overname van Fresh Express en de 
   hogere prijzen voor bananen in Noord-Amerika, een voordeel dat 
   gedeeltelijk werd tenietgedaan door de lagere prijzen voor bananen 
   in Europa en het lagere omzetvolume van bananen in Europa en in 
   Noord-Amerika.
  - De bedrijfswinst bedroeg US$ 45 miljoen, in vergelijking met 
   US$ 75 miljoen over dezelfde periode vorig jaar. Wijzigingen in 
   het wetgevend kader voor de markt van bananen in Europa, met 
   lagere lokale prijzen en verhoogde invoerrechten tot gevolg, evenals 
   de stijging van de brandstofkosten en andere bedrijfstakgerelateerde 
   kosten waren negatiever dan het voordeel gerealiseerd door de hogere 
   prijzen voor bananen in Noord-Amerika en de verhoogde winst op bereide 
   slaatjes verkocht in de retailsector.
  - De cashflow uit bedrijfsactiviteiten bedroeg US$ 71 miljoen, in 
   vergelijking met US$ 123 miljoen over dezelfde periode vorig jaar.
  - De totale schuld bedroeg US$ 992 miljoen per 30 juni 2006, terwijl 
   dit bedrag per 31 december 2005 US$ 997 miljoen was. De liquiditeiten 
   bedroegen US$ 92 miljoen per 30 juni 2006 en US$ 89 miljoen aan het 
   jaareinde van 2005.

KWARTAALRESULTATEN PER SEGMENT

(Alle onderstaande cijfers worden vergeleken met het tweede kwartaal van 2005, tenzij anders vermeld.)

Bananen

De netto omzet in het segment Bananen, inclusief aanschaf, vervoer, marketing en distributie van bananen, bedroeg US$ 512 miljoen, een daling met 10 procent en komende van US$ 571 miljoen. De bedrijfswinst bedroeg US$ 26 miljoen in vergelijking met US$ 73 miljoen.

  
  De bedrijfsresultaten voor bananen werden negatief beïnvloed door:
  - US$ 38 miljoen door de lagere prijs voor bananen in Europa gedeeltelijk 
   wegens de toename van het aanbod van bananen op deze markt. Deze 
   stijging van het aanbod is het gevolg van wijzigingen in het wetgevend 
   kader, met voordelige invoerrechten voor leveranciers uit Afrika en de 
   Caraïben en de verdwijning van de quotabeperkingen voor 
   Latijns-Amerikaans fruit.
  - US$ 18 miljoen in netto extra kosten door de hogere invoerrechten voor 
   bananen in de Europese Unie. Circa US$ 31 miljoen van de extra 
   invoerrechten wegens de stijging tot 176 euro komende van 75 euro in 
   rechten per meterton sinds 1 januari 2006, werd gecompenseerd door 
   ongeveer US$ 13 miljoen kosten die in het tweede kwartaal van 2005 
   werden gemaakt voor het kopen van de niet langer vereiste 
   importvergunningen voor bananen.
  - US$ 11 miljoen in bedrijfstakgerelateerde prijsstijgingen voor 
   brandstoffen, fruit en scheepsbevrachting.
  - US$ 8 miljoen in hogere kosten voor aanschaf, logistiek en andere 
   kosten voor vervangingsfruit wegens het tekort aan bananen veroorzaakt
   door de orkaan Stan en de tropische storm Gamma in het vierde kwartaal 
   van 2005.

  Deze nadelen werden gedeeltelijk gecompenseerd door:

  - US$ 13 miljoen voordeel door de euro, zoals vermeld in bijlage C.
  - US$ 10 miljoen van de hogere prijzen in Noord-Amerika.
  - US$ 7 miljoen in netto kostenbesparingen in het segment Bananen.

  Meer details over de omzetvolumes en prijzen voor bananen worden in 
  bijlagen A en B gegeven.

Fresh Select

De netto omzet van het segment Fresh Select, inclusief de aanschaf, marketing en distributie van heel vers fruit en verse groenten andere dan bananen, bedroeg US$ 385 miljoen, een daling met 6 procent en komende van US$ 408 miljoen. De bedrijfswinst bedroeg US$ 3 miljoen, in vergelijking met US$ 4 miljoen over het tweede kwartaal van 2005. Voordelen uit de betere Europese activiteiten van het segment Fresh Select werden meer dan opgeslorpt door de lagere prijzen en valutagerelateerde dalingen in de Chileense vestigingen van ons bedrijf.

Fresh Cut

Nagenoeg de volledige omzet en bedrijfswinst over 2006 van het segment Fresh Cut van ons bedrijf, dat verpakte slaatjes en vers gesneden fruit omvat, kan worden toegeschreven aan de overname van Fresh Express. De netto omzet over het tweede kwartaal van 2006 bedroeg US$ 314 miljoen, komende van US$ 21 miljoen in 2005, en de bedrijfswinst bedroeg US$ 17 miljoen, terwijl in 2005 een bedrijfsverlies van US$ 3 miljoen werd geboekt. De resultaten over het tweede kwartaal van 2005 omvatten het bedrijfsresultaat van Fresh Express enkel vanaf 28 juni 2005, de overnamedatum.

Op pro forma basis, in de veronderstelling dat het bedrijf de overname van Fresh Express zou hebben afgerond op 31 maart 2005, is de bedrijfswinst van het segment Fresh Cut in vergelijking met het tweede kwartaal van 2005 gestegen met US$ 12 miljoen. De verbetering in het pro forma resultaat was te danken aan een stijging met 10 procent in het volume en een stijging met 6 procent in de netto omzet per kist in bereide slaatjes voor de retail, blijvende verbeteringen in de werking van de voedselservice en vers gesneden fruit en de synergie en andere kostenbesparingen verwezenlijkt door de overname. De hogere bedrijfstakkosten hebben dit voordeel gedeeltelijk tenietgedaan. Het pro forma resultaat voor het segment over het tweede kwartaal van 2005 is niet bedoeld als een indicatie van wat het echte resultaat zou zijn geweest indien de overname op de datum uit de veronderstelling een feit was geweest noch als een aanwijzing voor toekomstige resultaten.

Telefonische vergadering

De telefonische vergadering waarop het resultaat over het tweede kwartaal van 2006 zal worden besproken, begint vandaag om 16.30 uur EDT en kan via webcast worden gevolgd op www.chiquita.com. Voor gratis telefonische toegang gebruikt u het nummer +1-888-802-2268 in de Verenigde Staten en +1-913-312- 1271 in andere locaties. Een geluidsopname van het gesprek zal beschikbaar zijn tot 11 augustus 2006. Voor toegang belt u +1-888-203-1112 in de Verenigde Staten en +1-719-457-0820 in andere locaties, en toetst u de toegangscode 8367146. Een geluids-webcast van het gesprek blijft beschikbaar op www.chiquita.com tot 18 augustus 2006. Daarna zal een kopie van het gesprek gedurende 12 maanden beschikbaar blijven op de website.

Chiquita Brands International, Inc. (www.chiquita.com) is een toonaangevende, internationale verkoper en distributeur van verse en bereide groenten en fruit van hoge kwaliteit die met het kwaliteitsmerk Chiquita(R), Fresh Express(R) en andere gerelateerde handelsmerken worden verkocht. Het bedrijf is een van de grootste bananenproducenten ter wereld en een belangrijke leverancier van bananen in Europa en Noord-Amerika. In juni 2005 nam Chiquita Fresh Express over, het toonaangevende Amerikaanse bedrijf voor bereide slaatjes, een snel groeiende voedselcategorie voor retailers in de kruidenierssector, bij voedselleveranciers en quick-service-restaurants.

Dit persbericht omvat bepaalde "verklaringen over de toekomst" overeenkomstig de betekenis daaraan gegeven in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Op deze verklaringen zijn bepaalde veronderstellingen, risico's en onzekerheden van toepassing die veelal buiten de controle van Chiquita vallen, waaronder de overgang naar een beleid van uitsluitend invoerrechten in de Europese Unie in 2006, buitengewone weersomstandigheden, condities in de bedrijfstak en bij de concurrentie, financiering, de gebruikelijke risico's verbonden aan multinationale voedselbedrijven, zoals de gevolgen van de prijzen voor producten en grondstoffen, wisselkoersschommelingen, overheidsreguleringen, arbeidsrelaties, belastingen, oogstrisico's, politieke instabiliteit en terrorisme en het resultaat van hangende overheidsonderzoeken en claims waarbij het bedrijf betrokken is.

De verklaringen over de toekomst in dit persbericht zijn gegeven op de datum van uitgifte en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen aanzienlijk verschillen van de verwachtingen die worden uitgedrukt of zijn geïmpliceerd in de verklaringen over de toekomst. Het bedrijf is niet verplicht om deze verklaringen bij te werken. Bijkomende informatie over factoren die van toepassing kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita, staat vermeld in de documenten die bij de SEC zijn ingediend, waaronder het jaarverslag op formulier 10-K, de kwartaalverslagen op formulier 10-Q en de actuele verslagen op formulier 8-K.

  
  (valuta is US-dollar)

            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC. 
          GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING(1) 
   (niet-gecontroleerd - in miljoen, behalve voor de bedragen per aandeel) 

      Kwartaal afgesloten per 30 juni Halfjaar afgesloten per 30 juni 
                2006    2005    2006    2005 
   
  Netto omzet       $ 1.228,7  $ 1.019,4  $ 2.382,3 $ 1.951,3 
  Bedrijfskosten
    Kostprijs van verkoop  1.060,5    854,3   2.053,2  1.605,7  
    Verkoop-, algemene en
    administratiekosten   104,7    82,0    207,4   159,7 
    Afschrijving/
   materiële vaste activa   19,6    11,4    38,4    22,3  
    Afschrijving/
   immateriële vaste activa   2,4     0,1     4,8    0,1 
    Eigen vermogen in de winst van
    aandeelhouders      (3,9)    (3,0)    (6,2)   (4,8) 
                1.183,3    944,8   2.297,6  1.783,0 
  Bedrijfswinst         45,4    74,6    84,7   168,3 
   
  Financiële baten        1,8     3,4     3,6    5,3 
  Financiële lasten      (20,5)    (7,9)   (40,8)   (15,4)  
  Overige opbrengsten (kosten), 
   netto (2)            -    (2,0)     -    (2,0) 
  Winst vóór belasting     26,7    68,1    47,5   156,2 
  Belasting op de winst     (3,8)    (4,5)    (5,1)   (6,0) 
  Netto winst         $ 22,9   $ 63,6   $ 42,4  $ 150,2 
   
  Basiswinst per aandeel   $ 0,54   $ 1,52   $ 1,01   $ 3,64 
  Verwaterde winst per aandeel 0,54    1,36    1,00    3,29 
   
  Aantal aandelen voor berekening van
   basiswinst per aandeel    42,1    41,7    42,0    41,3     
  Aantal aandelen voor berekening van
   verwaterde winst per
   aandeel(3)          42,6    46,9    42,5    45,7  
 
  (1) De geconsolideerde resultatenrekening van het bedrijf omvat de 
    activiteiten van Fresh Express en de rente op de financiering van 
    de overname sinds 28 juni 2005, de datum van overname. 
 
  (2) Overige opbrengsten (kosten) over het kwartaal en halfjaar afgesloten 
    per 30 juni 2005 omvatten US$ 3 miljoen in financieringskosten, 
    gedeeltelijk gecompenseerd door een winst van US$ 1 miljoen op de 
    verkoop van preferente aandelen Seneca. 
 
  (3) Houdt rekening met het verwaterend effect van in omloop zijnde 
    warrants en aandelenopties op basis van de methode voor teruggekochte 
    aandelen, en het verwaterend effect van toegekende aandelen met 
    restricties. 

Op de kwartaalresultaten zijn aanzienlijke seizoensgebonden schommelingen van toepassing. Kwartaalresultaten zijn daarom niet noodzakelijk een aanwijzing voor de resultaten uit de activiteiten over het hele boekjaar.

  
  Bijlage A: 
 
            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC. 
         CIJFERS OVER DE ACTIVITEITEN - TWEEDE KWARTAAL (1)
       (niet-gecontroleerd - in miljoen, behalve voor procenten en 
                wisselkoersen) 

                            Procentuele wijziging
                                positief
              Kwartaal afgesloten per 30 juni   (negatief) 
                    2006      2005  t.o.v. 2005 
   
  Netto omzet per segment
    Bananen            $ 511,6   $ 571,2    (10,4%) 
    Fresh Select           384,6    408,5    (5,9%) 
    Fresh Cut(1)           314,1     21,0      (i) 
    Overige              18,4     18,7    (1,6%) 
     Totaal netto verkoop     1.228,7   1.019,4    20,5% 
   
  Bedrijfswinst (-verlies) per segment
    Bananen             $ 25,7    $ 72,9    (64,7%) 
    Fresh Select            3,2     4,3    (25,6%) 
    Fresh Cut(1)           17,4     (2,9)     (i) 
    Overige              (0,9)     0,3      n.v.t. 
     Totaal bedrijfswinst      45,4     74,6    (39,1%) 
   
  Bedrijfswinstmarge per segment
    Bananen              5,0%    12,8%  (7,8 punten) 
    Fresh Select            0,8%     1,1%  (0,3 punten) 
    Fresh Cut(1)            5,5%    (13,8%)     (i) 
   
  Verkoop-, algemene en administratiekosten 
   als procent van de omzet       8,5%     8,0%  (0,5 punten)                                                       
   
  Verkoopvolume van bananen voor het bedrijf
  (dozen van 18 kg/40 lb) 
    Europese kernmarkten (2)     14,2     14,4    (1,4%) 
    Handelsmarkten (3)         1,1     1,9    (42,1%) 
    Noord-Amerika           14,7     16,0    (8,1%) 
    Azië en het Midden-Oosten (4)   5,5     4,9    12,2% 
     Totaal             35,5     37,2    (4,6%) 
   
  Fresh Express, volume van verkoop 
  van bereide slaatjes voor retail(5)
  (12-count-kisten)          17,3     15,8     9,5% 
   
  Gemiddelde wisselkoers voor de euro, spotmarkt     
  (dollar per euro)         $ 1,25    $ 1,26    (0,8%) 
   
  Gemiddelde wisselkoers van de euro, afgedekt     
  (dollar per euro)         $ 1,21    $ 1,24    (2,4%) 
 
  (1) De cijfers over het kwartaal afgesloten per 30 juni 2006 omvatten de 
    activiteiten van Fresh Express. De cijfers over het kwartaal 
    afgesloten per 30 juni 2005 omvatten de activiteiten van Fresh 
    Express alleen vanaf 28 juni 2005, de overnamedatum. 
  (2) De 25 landen van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland. 
  (3) Andere Europese landen en landen uit het Middellandse-Zeegebied die 
    hierboven niet zijn vermeld. 
  (4) Het bedrijf werkt in deze regio hoofdzakelijk via joint ventures. 
  (5) Deze resultaten omvatten volumes verkocht vóór 28 juni 2005, toen 
    Fresh Express geen eigendom was van Chiquita. 
  (i) Niet vergelijkbaar wegens de overname van Fresh Express. 
  
  Bijlage A (vervolg): 

            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC. 
           CIJFERS OVER DE ACTIVITEITEN - HALFJAAR (1)
      (niet-gecontroleerd - in miljoen, behalve voor procenten en 
               wisselkoersen) 

                            Procentuele wijziging
                                positief
              Halfjaar afgesloten per 30 juni   (negatief) 
                    2006      2005   t.o.v. 2005 
   
  Netto omzet per segment
    Bananen            $ 994,5  $ 1.091,6    (8,9%) 
    Fresh Select           749,1    805,1    (7,0%) 
    Fresh Cut(1)           604,8     23,3     (ii) 
    Overige              33,9     31,3    8,3% 
     Totaal netto verkoop     2.382,3   1.951,3    22,1% 
   
  Bedrijfswinst (-verlies) per segment
    Bananen             $ 49,0   $ 159,8   (69,3%) 
    Fresh Select            8,8     14,3   (38,5%) 
    Fresh Cut (1)           28,5     (5,6)    (ii) 
    Overige              (1,6)    (0,2)     n.v.t. 
     Totaal bedrijfswinst      84,7    168,3   (49,7%) 
   
  Bedrijfswinstmarge per segment
    Bananen              4,9%    14,6%  (9,7 punten) 
    Fresh Select            1,2%     1,8%  (0,6 punten) 
    Fresh Cut (1)           4,7%    (24,0%)    (ii) 
   
  Verkoop-, algemene en administratiekosten 
   als procent van de omzet       8,7%     8,2%  (0,5 punten)                                                       
   
  Verkoopvolume van bananen voor het bedrijf
  (dozen van 18 kg/40 lb) 
    Europese kernmarkten (2)      28,2     29,8    (5,4%) 
    Handelsmarkten (3)         2,1     2,3    (8,7%) 
    Noord-Amerika           28,4     30,6    (7,2%) 
    Azië en het Midden-Oosten (4)   10,8     8,9    21,3% 
     Totaal              69,5     71,6    (2,9%) 
   
  Fresh Express, volume van verkoop 
  van bereide slaatjes voor retail(5)
  (12-count-kisten)           33,3     30,4    9,5% 
   
  Gemiddelde wisselkoers voor de euro, spotmarkt     
  (dollar per euro)          $ 1,23    $ 1,28    (3,9%) 
   
  Gemiddelde wisselkoers van de euro, afgedekt     
  (dollar per euro)          $ 1,19    $ 1,26    (5,6%) 
 
  (1) De cijfers over het halfjaar afgesloten per 30 juni 2006 omvatten de 
    activiteiten van Fresh Express. De cijfers over het halfjaar 
    afgesloten per 30 juni 2005 omvatten de activiteiten van Fresh 
    Express alleen vanaf 28 juni 2005, de overnamedatum. 
  (2) De 25 landen van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland. 
  (3) Andere Europese landen en landen uit het Middellandse-Zeegebied die 
    hierboven niet zijn vermeld. 
  (4) Het bedrijf werkt in deze regio hoofdzakelijk via joint ventures. 
  (5) Deze resultaten omvatten volumes verkocht vóór 28 juni 2005, toen 
    Fresh Express geen eigendom was van Chiquita. 
  (ii) Niet vergelijkbaar wegens de overname van Fresh Express. 
  
  Bijlage B: 

          GEMIDDELDE PRIJZEN EN OMZETVOLUMES VOOR CHIQUITA-BANANEN 
            PROCENTUELE WIJZIGING JAAR-OP-JAAR
                 2006 t.o.v. 2005 
                  (niet-gecontroleerd)

                     Prijzen        Volumes   
   
  Regio            2de kw.  Lopende jaar 2de kw. Lopende jaar 
   
  Europese kernmarkten(1)                       
   Op basis van US-dollar (2) (14%)   (10%)    (1%)   (5%) 
   In plaatselijke valuta   (13%)    (6%)              
   
  Handelsmarkten (3)                           
   Op basis van US-dollar    18%     22%    (42%)   (9%) 
   
  Noord-Amerika          9%     5%     (8%)   (7%) 
   
  Azië en het Midden-Oosten (4)
  Op basis van de 
   U.S. dollar (5)       (2%)    (4%)     12%   21% 
 
 
  (1) De 25 landen van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland.
  (2) Prijzen op basis van de US-dollar omvatten de resultaten van valuta-
    afdekking niet.
  (3) Andere Europese landen en landen uit het Middellandse-Zeegebied die 
    hierboven niet zijn vermeld 
  (4) Het bedrijf werkt in deze regio hoofdzakelijk via joint ventures.
  (5) Aangezien de meeste activiteiten van het bedrijf in deze regio nu in 
    US-dollar worden gefactureerd, zal het bedrijf de prijzen in de 
    tegenwaarde van de plaatselijke valuta niet meer geven.
           FRESH EXPRESS, BEREIDE SLAATJES -- RETAIL 
             NETTO OMZET PER KIST EN VOLUME
           PROCENTUELE WIJZIGING JAAR-OP-JAAR (6)
                 2006 t.o.v. 2005 
                  (niet-gecontroleerd)

                    Netto omzet
                     per kist        Volume  
   
  Regio           2de kw.   Lopende jaar 2de kw. Lopende jaar 
   
  Noord-Amerika         6%     6%    10%    10% 
 
 
  (6) Deze resultaten omvatten netto omzet en volumes verkocht vóór 28 juni 
    2005, toen Fresh Express geen eigendom was van Chiquita. 
  
  Bijlage C: 

                EUROPESE VALUTA
         WIJZIGING JAAR-OP-JAAR - POSITIEF (NEGATIEF)
                 2006 t.o.v. 2005 
              (niet-gecontroleerd - in miljoen)

  Wisselkoerseffect (euro/dollar)                     
                           2de kw.   Lopende jaar 
       Omzet                  $ (1)     $ (25) 
       Lokale kosten                1       7 
       Hedging (1)                (2)      (2) 
       Translatie-effecten in balans (2)     15       22  
   
  Netto valutaresultaat van euro           $ 13      $ 2		
 
  (1) De kosten voor valuta-afdekking tijdens het tweede kwartaal van 2006 
    bedroegen US$ 6 miljoen, terwijl deze kosten US$ 4 miljoen bedroegen 
    tijdens het tweede kwartaal van 2005. De kosten voor valuta-afdekking 
    over het lopende jaar 2006 bedroegen US$ 10 miljoen, terwijl deze 
    kosten US$ 8 miljoen bedroegen over dezelfde periode in 2005. 
  (2) Translatie-effecten tijdens het tweede kwartaal van 2006 bedroegen 
    US$ 1 miljoen positief, in vergelijking met een verlies van 
    US$ 14 miljoen over het tweede kwartaal van 2005. Translatie-effecten 
    over het lopende jaar 2006 waren US$ 1 miljoen positief, in 
    vergelijking met een verlies van US$ 21 miljoen over dezelfde periode 
    in 2005. 
 
 
 
  Bijlage D: 

            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC. 
            OVERZICHT VAN SCHULDEN - TWEEDE KWARTAAL 2006 
              (niet-gecontroleerd - in miljoen)

             31 maart        Aflossingen     30 juni 
              2006  Toevoegingen Andere verminderingen 2006    
   
  Moedermaatschappij
  7,5% bevoorrechte
   obligaties     $ 250,0    $ -     $ -       S 250,0  
  8,875% bevoorrechte
   obligaties      225,0     -      -        225,0  
   
  Dochterbedrijven
  Chiquita Brands L.L.C.-
   vestiging
    Termijnlening B   24,5     -     (0,1)        24,4  
    Termijnlening C   372,2     -     (0,9)        371,3  
    Doorlopende krediet 27,0     -    (27,0)(a)        - 
   
  Vervoer        111,9    4,0(b)   (8,6)        107,3 
   
  Overige         13,6    0,1      -         13,7 
   
  Totale schuld   $ 1.024,2   $ 4,1   $ (36,6)       $ 991,7  
            OVERZICHT VAN SCHULDEN - LOPENDE JAAR 2006 
              (niet-gecontroleerd - in miljoen)

             31 december       Afbetalingen    30 juni 
              2005   Toevoegingen Andere verminderingen 2006    
   
  Moedermaatschappij
  7,5% bevoorrechte
   obligaties       $ 250,0   $ -     $ -       S 250,0  
  8,875% bevoorrechte
   obligaties        225,0    -      -        225,0  
   
  Dochterbedrijven
  Chiquita Brands L.L.C.
   vestiging
    Termijnlening B     24,6    -     (0,2)        24,4  
    Termijnlening C    373,1    -     (1,8)       371,3  
    Doorlopend krediet     -   27,0(a)   (27,0)(a)        - 
   
  Vervoer          111,4   5,7(b)   (9,8)       107,3 
   
  Overige          13,0   1,0     (0,3)        13,7  
   
  Totale schuld      $997,1  $33,7   $ (39,1)      $ 991,7  
 
  (a) In het eerste kwartaal van 2006 leende het bedrijf US$ 27 miljoen 
    voor seizoensgebonden vereisten in bedrijfskapitaal op basis van een 
    doorlopend krediet. Het bedrijf heeft dit doorlopend krediet tijdens 
    het tweede kwartaal van 2006 afgelost.
  (b) Vertegenwoordigt de wisselkoersgevolgen van schulden luidend in euro.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.