Collectief proces financiële afwikkeling aandelen Fairfield Greenwich

09 Sep, 2015, 14:00 BST Van Rust Consulting, Inc.

NEW YORK, 9 september 2015 /PRNewswire/ -- Het volgende wordt vrijgegeven overeenkomstig Order No. 09-cv-118 van de United States District Court van de Southern District of New York in Anwar v. Fairfield Greenwich Limited.

AAN: Alle uiteindelijke begunstigden van aandelen of belangen van commanditaire vennoten in Fairfield Sentry Limited, Fairfield Sigma Limited, Fairfield Lambda Limited, Greenwich Sentry, L.P. en Greenwich Sentry Partners, L.P. (samen de "Fondsen") met ingang van 10 december 2008 (als titelhouders of terug te herleiden tot een rekeningbewijs van een aandeelhouder of commanditaire vennoot) ("Uiteindelijke Begunstigden"), die een netto verlies hebben geleden op kapitaal dat in de Fondsen is geïnvesteerd (samen de "Afwikkelingsklasse"). Als u voldoet aan de bovenstaande definitie van de klasse, kunt u mogelijk een betaling ontvangen uit een collectief proces.

Een federale rechtbank heeft deze kennisgeving geautoriseerd. Dit is geen aanbod van een advocaat.

ER WORDT U HIERBIJ MEDEGEDEELD, overeenkomstig een bevel van de United States District Court van de Southern District of New York, dat er een hoorzitting zal plaatsvinden op 20 november 2015, om 11 uur 's ochtends, voor de edelachtbare Victor Marrero, in het Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse, 500 Pearl Street, New York, New York (de "Rechtbank"), om vast te stellen (1) of de voorgestelde schaderegeling tegen de verdediging van Citco in de bovenstaande zaak voor overweging van een geldbedrag van $125.000.000 als eerlijk, redelijk en voldoende dient te worden beoordeeld door de Rechtbank; (2) of deze Rechtszaak dient te worden geseponeerd met kracht van gewijsde jegens de verdediging van Citco overeenkomstig de algemene voorwaarden die uiteen zijn gezet in het beding gedateerd 12 augustus 2015; (3) of het voorgestelde plan om de opbrengsten uit de afwikkeling (het "Toewijzingsplan") eerlijk, redelijk en voldoende is, en daarmee zou moet worden goedgekeurd; en (4) of het verzoekschrift van de gezamenlijke raadsman van de eiser voor de betaling van honoraria van de advocaten en kosten die zijn gemaakt voor deze rechtszaak goedgekeurd dient te worden.

Als u een Uiteindelijke Begunstigde was van aandelen of belangen van commanditaire vennoten in een of meer van de Fondsen, met ingang van 10 december 2008, en een nettoverlies heeft geleden in het kapitaal op uw investering in die aandelen of belangen van commanditaire vennoten, kunnen uw rechten mogelijk zijn getroffen door deze Afwikkeling, inclusief de vrijgave en het tenietgaan van claims die u mogelijk bezit aangaande uw eigendomsbelangen in de Fondsen. Nettoverlies houdt de totale cashinvestering in die door een Uiteindelijke Begunstigde in een Fonds is gedaan, direct of indirect door een of meer tussenpersonen, minus het totale bedrag van enige afbetalingen of opzeggingen of teruggaven vanuit enige bron door die Uiteindelijke Begunstigde uit of aangaande hetzelfde Fonds.

Als u onderdeel uitmaakt van de Afwikkelingsklasse, en om een aandeel in de verdeling van het Netto Afwikkelingsfonds te ontvangen, dient u een bewijs voor het recht tot terugneming en vrijgave in te dienen, hetgeen niet later dan 28 december 2015 wordt ontvangen, waarin wordt vastgesteld dat u recht op teruggave heeft.

Als u niet in de Afwikkelingsklasse wilt opgenomen worden, moet u een verzoek tot uitsluiting indienen, dat uiterlijk wordt ontvangen op 16 oktober 2015. Enig bezwaar aangaande enig aspect van de Afwikkeling moet uiterlijk 16 oktober 2015 bij de Rechtbank worden ingediend.

Indien u een gedetailleerde kennisgeving wenst te ontvangen aangaande de voorwaarden van de Afwikkeling of formulier voor bewijs voor het recht op terugneming en vrijgave, kunt u hiervan exemplaren ontvangen door te schrijven naar Fairfield Greenwich Securities Litigation, c/o Rust Consulting, Inc., P.O. Box 2874, Faribault, MN 55021-8674, of door te gaan naar: info@FairfieldGreenwichLitigation.com of www.FairfieldGreenwichLitigation.com.

NEEM GEEN TELEFONISCH CONTACT OP MET DE RECHTBANK, DE GRIFFIE OF DE WEDERPARTIJ OF ADVOCATEN VAN DE WEDERPARTIJ AANGAANDE DEZE KENNISGEVING.

DATUM: 9 SEPTEMBER 2015

OP BEVEL VAN DE RECHTBANK
UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

 

BRON Rust Consulting, Inc.