Correctie - Dit is een samenvatting van de resultaten zoals gepubliceerd op 21 november 2011 - Homburg Invest-rapporten 2011, financiële resultaten derde kwartaal

23 Nov, 2011, 23:12 GMT Van Homburg Invest Inc.

MONTREAL, November 23, 2011 /PRNewswire/ --

/NIET bestemd VOOR VERSPREIDING NAAR NEWSWIRE-diensten in de VERENIGDE STATEN of voor VERSPREIDING IN DE VERENIGDE STATEN/

Homburg Invest Inc. (NYSE Euronext Amsterdam: HII) ("Homburg Invest" of het "Bedrijf") kondigde vandaag zijn financiële resultaten aan voor het derde kwartaal eindigend op 30 september 2011, welke werden opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards.

Financiële resultaten (kwartaal eindigend op 30 september 2011)

Vastgoedinkomsten uit doorlopende bedrijfsactiviteiten bedroegen 31,6 miljoen dollar in het derde kwartaal, eindigend op 30 september 2011, vergeleken met 27,5 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal in 2010, een stijging van 4,1 miljoen dollar.

Het nettobedrijfsinkomen (NOI) bedroeg 25,8 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2011, vergeleken met 21,3 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2010, een stijging van 4,5 miljoen dollar. De stijging is voornamelijk te danken aan hogere opbrengsten uit vastgoed.

Het Bedrijf leed een nettoverlies over het derde kwartaal van 2011 van 70,0 miljoen dollar (1,95 dollar per aandeel), vergeleken met een nettowinst van 0,1 miljoen dollar in dezelfde periode in 2010 (0,04 dollar per aandeel), een ongunstig verschil van 70,1 miljoen dollar. De daling heeft vooral betrekking op 37 miljoen dollar aan versnelde waarderingskosten, die werden genoteerd in het derde kwartaal van 2011 met betrekking tot de omzetting van Homburg Capital Securities A van een eigen vermogen naar een schuldinstrument.

Het Bedrijf leed eveneens een verlies van 17,9 miljoen dollar uit het aandeel van een vennoot in het derde kwartaal van 2011, vergeleken met een verlies van 0,1 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2010. De rentelasten bedroegen 37,4 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2011 en 26,9 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2011, een negatief verschil van 10,5 miljoen dollar. Een netto afname van 5,5 miljoen dollar in de reële waarde van vastgoedbeleggingen, vergeleken met een winst van 13,5 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal van vorig jaar leverde een verder negatiev verschil van 19 miljoen dollar op.

De bruto bedrijfsinkomsten (FFO, Funds from operations) bedroegen na aftrek van de verkoop van vastgoed ontwikkeld voor doorverkoop, (2,9) miljoen dollar in het derde kwartaal van 2011, vergeleken met (2,5) miljoen dollar in het derde kwartaal van 2010. De daling van 0,4 miljoen dollar hield vooral verband met de verhoogde algemene en administratieve kosten.

Belangrijkste financiële resultaten voor de kwartalen eindigend op 30 september:


                    30 september 2011  30 september 2010
                 (Miljoenen CDN $, behalve per aandeel)
  Opbrengsten uit vastgoed
  Verkoop van ontwikkeld vastgoed
  voor wederverkoop              31,6         27,5
  Totale opbrengsten en andere         5,8          2,5
  winst                    23,4         30,8
  Netto bedrijfsinkomen            25,8         21,3
  Netto winst (verlies)            (70,0)         0,1
  Gewone winst per aandeel          (1,95)        (0,04)
  Verwaterde winst per aandeel        (1,95)        (0,04)
  Netto bedrijfsinkomsten, na aftrek van
  de verkoop van vastgoed
  ontwikkeld voor wederverkoop         (2,9)         (2,5)
  Bruto bedrijfsinkomsten per
  aandeel                   (0,14)        (0,13)De financiële resultaten en de bijbehorende documentatie zijn beschikbaar op het System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR), op http://www.sedar.com.

Over Homburg Invest
Homburg Invest bezit en ontwikkelt een gespreide portefeuille van hoogwaardig commercieel vastgoed waaronder kantoren, winkels, industriële objecten en ontwikkelingsvastgoed in heel Europa en de Verenigde Staten, evenals een belang in CANMARC Real Estate Investment Trust. Het hoofdkantoor van Homburg Invest is gevestigd in Halifax, Nova Scotia.

Toekomstverwachtingen

Dit persbericht bevat mogelijk uitspraken die qua aard toekomstverwachtingen zijn en die de veronderstellingen, verwachtingen of intenties van het Bedrijf uitdrukken ten aanzien van toekomstige prestaties, gebeurtenissen of trends. Deze toekomstverwachtingen worden door het Bedrijf in goed vertrouwen uitgesproken op basis van de verwachtingen en intenties van het management, maar ze zijn afhankelijk van marktomstandigheden, acquisities, bezettingsgraden, kapitaalverplichtingen, financieringsbronnen, kostenniveaus, bedrijfsprestaties en andere factoren. Daarom bevatten toekomstverwachtingen veronderstellingen die afhankelijk zijn van diverse factoren, waaronder: onbekende risico's en onzekerheden, algemene economische omstandigheden, lokale marktfactoren, de prestaties van derden, milieuoverwegingen en rentetarieven. Deze kunnen er allen toe leiden dat de werkelijk behaalde resultaten afwijken van de te goeder trouw door het Bedrijf geuite veronderstellingen, verwachtingen of intenties die in dit persbericht zijn uitgedrukt, dan wel geïmpliceerd. Daarom vormen toekomstverwachtingen geen garantie voor toekomstige prestaties en zijn ze onderhevig aan bekende en onbekende risico's. De informatie en uitspraken in dit document, met uitzondering van historische informatie, dienen beschouwd te worden als verwachtingen en als zijnde de actuele kijk van het management op toekomstige ontwikkelingen en financiële prestaties die een aantal risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen afwijken, omvatten het volgende, maar zijn hiertoe niet beperkt: algemene economische omstandigheden en ontwikkelingen binnen de vastgoedsector, de concurrentie en het beheer van de groei. De NYSE Euronext Amsterdam heeft de hierin vervatte informatie noch goedgekeurd, noch afgekeurd.

Opmerking
Niet-IFRS financiële metingen
Dit persbericht bevat metingen die algemeen geaccepteerd zijn in de vastgoedsector, maar niet gedefinieerd zijn onder de IFRS. Deze metingen omvatten bruto bedrijfsinkomsten, bruto bedrijfsinkomsten per aandeel, netto bedrijfsresultaten uit vastgoed en de nettowaarde per aandeel. Omdat deze metingen niet zijn gedefinieerd onder de IFRS, kunnen andere emittenten berekeningen toepassen die afwijken van die van het Bedrijf.

Het Bedrijf beschouwt deze bedragen als metingen van de operationele en financiële prestaties.

    a) Bruto bedrijfsinkomsten ("FFO") en bruto bedrijfsinkomsten per aandeel worden door het

       Bedrijf gepresenteerd als nettowinst (verlies) uit doorlopende bedrijfsactiviteiten gecorrigeerd voor

       niet-gerealiseerde en gerealiseerde waardemutaties, latente inkomstenbelastingen en

       winstbelastingen, afschrijving van financieringskosten, verandering in provisies, winst of

       verlies op afgeleide financiële instrumenten, versnelde

       herkapitaliseringskosten, kosten in samenhang met registratie conform de CCAA (Companies' Creditors Arrangement Act) en netto koersverschillen;

       gedeeld door het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

    b) De netto bedrijfsinkomsten ("NOI", net operating income) uit vastgoed worden door het Bedrijf gepresenteerd als

       opbrengsten uit vastgoed minus de bedrijfskosten voor vastgoed.


    Voor meer informatie:
   

    Media:
    Canada
    Caroline Martel
    NATIONAL Public Relations
    +1-(514)-843-2313
    cmartel@national.ca


    Nederland
    Heleen Jansen
    Cohn & Wolfe
    Tel +31-(0)20-6768666
    heleen.jansen@cohnwolfe.nl


BRON Homburg Invest Inc.