Definitieve Resultaten 2006 Tulip Computers N.V.

04 Mei, 2007, 17:45 BST Van Tulip Computers N V

AMERSFOORT, Nederland, May 4 /PRNewswire/ --

- Netto omzet inclusief Devil gestegen tot eur 211 miljoen, netto winst met ruim 9% gestegen tot EUR 6,7 miljoen

De omzet van Tulip Computers N.V. (Tulip) exclusief overige opbrengsten is toegenomen van

EUR 36,9 miljoen in 2005 naar EUR 211,1 miljoen in 2006. De netto winst van Tulip is toegenomen met ruim 9% tot EUR 6,7 miljoen in 2006. Devil Computer Vertriebs GmbH (Devil) is vanaf 1 juli 2006 meegeconsolideerd.

Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 2006

In 2006 heeft Tulip de eerder ingezette strategie, waarbij het doel is een sterke marktpositie te verwerven in een aantal specifieke product-/marktcombinaties, verder vorm gegeven. Daarbij concentreert Tulip haar activiteiten op een vijftal strategische productgroepen. Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de netto omzet per productgroep in 2006 ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2005. Devil is hierin vanaf 1 juli 2006 meegeconsolideerd.

  
  Netto omzet        Omzet 2006 Omzet 2005 Groei 2006 Procentuele
  (bedragen x EUR 1.000)                      groei
  Advanced Products &       2.509   1.997    512    25,6%
  Solutions
  Lifestyle & Connectivity    33.979   29.160   4.819    16,5%
  Solutions
  Procurement & Logistical   170.548   2.139  168.409   >100,0%
  Solutions
  Technology Sales        2.700   2.053    647    31,5%
  Consultancy & Learning     1.314   1.503    (189)   (12,6%)
  Solutions
  Totaal            211.050   36.852  174.198   472,7%

Bovenstaande omzetcijfers zijn exclusief de overige bedrijfsopbrengsten.

In 2006 heeft Tulip zich geconcentreerd op zowel autonome als externe groei. De belangrijkste ontwikkelingen per productgroep zijn:

- Advanced Products & Solutions

Tulip richt zich, via haar dochter 2L Mobility Solutions, vooral op de "Business to Business" (B2B) nichemarkt en biedt oplossingen aan voor specifieke verticale marktsegmenten. Veelal worden deze aangeboden in nauwe samenwerking met geselecteerde wederverkopers. Tulip's doelstelling is om met een breed scala van modellen binnen diverse marktsegmenten zoals logistiek, overheid, zorg en techniek een aanzienlijk marktaandeel te behalen. Over het gehele boekjaar 2006 is een omzetstijging gerealiseerd van 25,6%.

Hierbij constateert Tulip dat de groei van de Tablet-PC markt tot op heden achter is gebleven bij de verwachtingen van zowel de branche als van Tulip. Marktvolgers als IDC en Gartner hebben hun verwachtingen in tijd bijgesteld en voorspellen dat in 2009 wereldwijd 3,5 miljoen units verkocht zullen worden. Conclusie is dat vooral het tijdspad is verschoven en niet het marktpotentieel.

- Lifestyle & Connectivity Solutions

De omzet van lifestyle- en connectivityproducten ontwikkelde zich met name in de 2e helft van 2006 sterk positief. Dit heeft geresulteerd in een groei van 16,5% over geheel 2006. Ten aanzien van het merk Conceptronic zijn initiatieven genomen met als doel expansie in nieuwe geografische markten - zowel binnen als buiten Europa - te realiseren.

Bovendien heeft de constante innovatie van het productengamma ook in 2006 vruchten afgeworpen. Zo heeft Conceptronic de afgelopen periode haar "Grab'n'GO" en "Lounge" productlijn geïntroduceerd en worden momenteel nieuwe initiatieven onderzocht. Voor de toekomst streeft Tulip er naar de groei van de omzet voort te zetten, met de nadruk op het betreden van nieuwe geografische markten, de introductie van nieuwe productlijnen en toepassing van nieuwe technologieën.

- Procurement & Logistical Solutions

In de 2e helft van 2006 heeft Tulip 98,5% van de aandelen Devil verworven. Devil biedt onderscheidende distributie van ICT-producten, via zowel het dealernetwerk als via e-commerce kanalen, waarbij one-stop-shopping en excellente logistieke prestaties centraal staan. Tulip verwacht dat op basis van het productportfolio en de markten waarin Tulip en Devil actief zijn, een intensieve samenwerking binnen de Tulip-groep zal resulteren in duidelijke synergievoordelen, zowel ten aanzien van in- als verkoopactiviteiten. Tulip heeft via Devil de mogelijkheid om haar eigen producten, met name de Conceptronic-productlijnen, via het reeds bestaande Devil-dealernetwerk vooral in Duitsland met een uitstekende landelijke dekking aan te bieden. De omzet van Devil over de periode van 1 juli 2006 (het moment van de overname van Devil door Tulip) tot 31 december 2006 bedroeg circa EUR 170 miljoen en is meegeconsolideerd.

- Technology Sales

Tulip streeft er naar ook in de toekomst inkomsten te genereren uit intellectuele- eigendomsrechten. Veelal zal Tulip daartoe meerjarige overeenkomsten trachten af te sluiten. Enkele lopende contracten met betrekking tot de Tulip-merknaam worden binnen het raamwerk van de contracten beëindigd met als doel nieuwe mogelijkheden te creëren in de toekomst nieuwe activiteiten met deze merknaam te starten.

Ook het belang in Ego past binnen de "Technology Sales" strategie. Deze participatie zal moeten leiden tot toekomstige uitkeringen als gevolg van de licentieovereenkomst met Ego-Lifestyle voor het gebruik van de Tulip merknaam.

Ultimo 2006 is besloten onze strategie met betrekking tot het investeren in de eigen ontwikkeling van nieuwe Tablet-PC's, te herzien. Tulip heeft het strategische besluit genomen de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het product "PaceBook II" te verkopen aan DGD N.V. in België. Deze transactie heeft in 2006 geleid tot een omzet van EUR 2,7 miljoen. Ten behoeve van het PaceBook II was tot het moment van de transactie EUR 0,9 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van voornamelijk het nieuwe moederbord. Deze verkooptransactie past binnen het streven van Tulip inkomsten te genereren uit intellectuele eigendomsrechten en is derhalve onder Technology Sales verantwoord.

- Consultancy & Learning Solutions

Ook in 2006 stond deze markt onder druk. Het aanbieden van maatwerkoplossingen begint langzaam zijn vruchten af te werpen, waarbij NewLevel gebruik maakt van haar unieke status van zowel Microsoft Gold Certified Partner als Novell Platinum Training Partner. NewLevel heeft met het ontwikkelen van haar consultancy activiteiten en 'blended' leervorm een unieke positie ingenomen in de opleidingsmarkt. Tulip onderzoekt thans de diverse mogelijkheden die kunnen bijdragen aan de noodzakelijke groei van de omzet en toekomstige positionering van deze activiteiten.

Tulip zal zich ook in de toekomst primair richten op (handels) activiteiten op basis van productkennis (technologie). Tulip ziet het commercialiseren van onderscheidende innovatieve technologische concepten als een verdere stap in de uitbouw van haar strategie inkomsten te genereren uit kennis en technologie.

Bijzondere gebeurtenissen 2006

Acquisitie Devil

Tulip heeft eind 2006 een meerderheidsbelang van 98,5% verworven in Devil Computer Vertriebs GmbH. Met de overname van Devil zet Tulip een belangrijke stap in haar strategie die gericht is op het versterken van haar positie in de ICT-markt. Tulp verwacht dat op basis van het productportfolio en de markten waarin Tulip en Devil actief zijn, een intensieve samenwerking binnen de Tulip-groep zal resulteren in duidelijke synergievoordelen, zowel ten aanzien van in- als verkoopactiviteiten. Devil zal als zelfstandige onderneming binnen de Tulip-groep blijven opereren. Devil heeft circa 200 medewerkers en meer dan 7000 actieve dealers die de meerwaarde ervaren van Devils propositie.

Voor Devil is door Tulip initieel EUR 16,25 miljoen betaald, exclusief de prestatiegerelateerde vergoeding (earn-out). Voor de financiering van deze transactie is onder andere een vijfjarig financierings-arrangement gesloten met de BHF bank te Frankfurt ten bedrage van EUR 15,0 miljoen. De rente voor deze lening bedraagt Euribor (3 maands tarief) verhoogd met een opslag van 2,25% per jaar. De lening heeft een looptijd van 5 jaar. Het restant van de koopprijs is uit eigen middelen betaald. Ter zekerheid is o.a. een depot gesteld van EUR 1,5 miljoen en zijn aanvullende zekerheden gesteld waaronder een pandrecht op de aandelen Devil en op de vordering op Commodore International Corporation (CIC) uit hoofde van de verkoop van Commodore International B.V.

De bij de overname overeengekomen prestatiegerelateerde vergoeding bedroeg maximaal EUR 5,0 miljoen en zou, bij het bereiken van vooraf overeengekomen doelstellingen, worden betaald in aandelen Tulip tegen een vooraf overeengekomen koers van EUR 0,36 per aandeel. Het meetmoment voor het bepalen van de prestatiegerelateerde vergoeding was vastgesteld op 31 maart 2007. Als zekerheid voor het nakomen van de verplichting door Tulip is per 31 december 2006 voor een bedrag van EUR 5 miljoen in aandelen Tulip in depot gesteld bij de BHF Bank. Deze depotstelling is na het afsluiten van de definitieve overeenkomst op verzoek van Tulip gefaciliteerd door Sivex Agro. Inmiddels is vastgesteld dat de afgesproken doelstellingen zijn behaald en Tulip heeft bekend gemaakt voor EUR 5 miljoen nieuwe aandelen uit te geven aan de verkopers van Devil. Hierdoor komt het door Sivex Agro gestelde depot te vervallen.

Commodore

Tulip en Commodore International Corporation (CIC) hebben in december 2004 overeenstemming bereikt over de verkoop van Commodore International B.V. Tulip en CIC zijn een koopprijs overeengekomen van EUR 24,0 miljoen, te voldoen in deelbetalingen waarbij de laatste betaling uiterlijk ultimo 2010 zal plaatsvinden. Deze netto vordering na verrekening van de reeds ontvangen betalingen, is in de balans opgenomen onder "overige vorderingen". Gedurende 2005 en 2006 is meer duidelijkheid gekomen over de ontwikkeling en activiteiten van CIC respectievelijk het potentieel van het merk Commodore. Tevens heeft CIC in korte tijd een aantal overnames gedaan en grote belangrijke transacties gepubliceerd. Mede in het licht van de combinatie van deze ontwikkelingen, en de reeds ontvangen betalingen van in totaal EUR 4,5 miljoen, meent Tulip dat er voldoende basis is de waardering van de vordering te continueren.

Bangladesh

Zoals eerder gemeld ligt er een vonnis uit 2003 van de Rechtbank Den Bosch, die heeft geoordeeld dat de staat Bangladesh Tulip schadeloos moet stellen wegens een in 2001 geannuleerde order voor de levering van 10.000 computers en bijbehorende trainingen. Tulip zal blijven streven naar een vergoeding van de gemaakte kosten voor deze geannuleerde order. De aanvankelijke eis wegens gemaakte kosten bedroeg EUR 4,2 miljoen. Inmiddels is dit bedrag met rente en kosten opgelopen tot meer dan EUR 5 miljoen. Tot op heden is de staat Bangladesh zijn betalingsverplichtingen niet nagekomen. Tulip tracht via diverse wegen haar recht te halen. Naast een poging tot beslaglegging onder de Nederlandse Staat, zijn ondertussen andere maatregelen genomen met als doel zo snel mogelijk een toereikende schadeloosstelling te verkrijgen. In mei 2006 heeft de Rechtbank in Den Bosch het verzet van de staat Bangladesh tegen een eerder vonnis niet-ontvankelijk verklaard. Voor Tulip ligt hiermee de weg open om via verdere juridische volgstappen betaling af te dwingen, onder meer door beslag te laten leggen op tegoeden van de staat Bangladesh.

Financieel resultaat

De totale bedrijfsopbrengsten van Tulip bedragen over 2006 EUR 215,4 miljoen, ten opzichte van EUR 42,9 miljoen in 2005. Deze totale opbrengsten bestaan uit twee elementen, te weten de netto omzet en de overige bedrijfsopbrengsten.

- De netto omzet van Tulip bedraagt over 2006 EUR 211,1 miljoen (2005: EUR 36,9 miljoen). Gedurende 2006 is met name de omzet van de productgroep Procurement & Logistical Solutions sterk toegenomen als gevolg van de overname van Devil vanaf 1 juli 2006.

- Uit hoofde van de overige bedrijfsopbrengsten is in 2006 een bedrag van EUR 4,3 miljoen verantwoord (2005: EUR 6,0 miljoen). Dit hangt ondermeer samen met de jaarlijks terugkerende disconteringswinst op de vordering op CIC (EUR 1,3 miljoen) en de verlaging van voorziening voor vorderingen die samenhangen met een aantal lopende -door Tulip geïnitieerde- juridische procedures.

De marge uit handelsactiviteiten, exclusief overige opbrengsten en Devil, nam toe van 29,5% in 2005 tot 29,9% in 2006. De omzet van Devil wordt behaald met distributie die per definitie een lagere marge kent dan de bestaande activiteiten van Tulip. Als gevolg van deze lagere margestructuur van Devil en het grote aandeel in omzet bedraagt de marge van Tulip over 2006 exclusief overige opbrengsten, maar inclusief Devil 10,2% van de omzet.

Het bedrijfsresultaat bedraagt EUR 8,6 miljoen ten opzichte van EUR 7,9 miljoen in 2005.

De financieringskosten over 2006 bedroegen per saldo EUR 0,8 miljoen (2005: EUR 1,1 miljoen).

Het resultaat voor belastingen bedraagt EUR 7,8 miljoen (2005: EUR 6,8 miljoen).

De belastingdruk in 2006 bedraagt EUR 1,3 miljoen (2005: EUR 0,2 miljoen) en wordt veroorzaakt door belastingdruk bij de buitenlandse entiteiten (Devil Computer Vertriebs GmbH en Sapphire Holding Spain S.L.).Voor de Nederlandse vennootschappen is sprake van een compensabel verlies.

Het resultaat op deelnemingen bedroeg over 2006 EUR 0,2 miljoen positief (2005: EUR 0,4 miljoen negatief). De netto winst na belastingen bedraagt EUR 6,7 miljoen ten opzichte van EUR 6,1 miljoen in 2005.

Vermogenspositie

Algemeen

Het eigen vermogen ultimo 2006 bedraagt EUR 69,3 miljoen (31 december 2005: EUR 56,4 miljoen). Het eigen vermogen ultimo 2006 verbeterde ten opzichte van 31 december 2005 met name als gevolg van het positieve jaarresultaat ten bedrage van EUR 6,7 miljoen alsmede door de emissie van 25 miljoen nieuwe aandelen begin 2006 aan Vanzel C.V.

RBG

Op 10 oktober 2005 heeft Tulip uit hoofde van schuldconversie 110 miljoen nieuwe aandelen op naam uitgegeven aan RBG tegen een uitgifteprijs van EUR 0,22. De notering van deze aandelen is in 2 tranches uitgevoerd, waarvan de eerste tranche van 15 miljoen aandelen reeds op 6 december 2005 is toegelaten tot de handel op Eurolist by Euronext Amsterdam. De tweede tranche van 95 miljoen aandelen is op 8 maart 2006 tot de notering toegelaten. Voor deze notering is in maart 2006 in samenwerking met de begeleidende instelling SNS Securities N.V., een prospectus opgesteld.

Gedurende 2006 heeft RBG haar belang in Tulip afgebouwd naar circa 6% ultimo 2006. RBG heeft gemeld dat zij voornemens is het gehele belang in Tulip uiteindelijk af te bouwen. Dit heeft uiteraard consequenties voor (de samenstelling van) de aandeelhoudersstructuur van Tulip.

Vanzel

Tulip heeft op 22 maart 2006 een overeenkomst gesloten met Vanzel C.V., een Belgische commanditaire vennootschap met betrekking tot het onderhands plaatsen van 25 miljoen nieuw uit te geven aandelen Tulip tegen een uitgiftekoers van EUR 0,25 per aandeel. Door deze transactie werd het eigen vermogen verder versterkt met een bedrag van EUR 6,25 miljoen en heeft Tulip additioneel (werk)kapitaal verworven. Deze middelen zijn onder andere aangewend voor de kosten die in 2006 voor de prospectus zijn gemaakt als ook voor het aflossen van enkele korte termijn financieringsfaciliteiten.

Aandelenkapitaal

Het totaal aantal geplaatste aandelen in het kapitaal van Tulip bedraagt ultimo boekjaar 323.780.171 stuks. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de 17,7 miljoen uitstaande warrants en de geplande uitgifte van 13,9 miljoen nieuwe aandelen Tulip in 2007.

Omgekeerde aandelensplitsing

Tulip heeft recentelijk kenbaar gemaakt te willen overgaan tot een omgekeerde aandelensplitsing waarbij 25 aandelen Tulip worden omgeruild voor één nieuw aandeel Tulip. Tulip is eind 2005 aan een nieuwe fase van haar bestaan begonnen door uitvoering te geven aan haar strategisch plan. Hierin staan onder andere groei, inclusief de overname van de Duitse onderneming Devil, en herfinanciering van de groep centraal. Bij deze positieve ontwikkelingen past een hogere beurskoers die deze overgang onderstreept. Tevens streeft Tulip een stabiele koersontwikkeling van het aandeel na. Momenteel wordt het verloop van de koers op de beurs te sterk beïnvloed door korte termijn aan- en verkopen. Daarnaast verwacht Tulip dat een hogere positionering van haar beurskoers, in combinatie met de huidige en toekomstige ontwikkelingen van de onderneming, het aandeel Tulip interessant maakt voor grotere (institutionele) beleggers en beleggers die voor langere termijn in Tulip willen beleggen. De voorgestelde omgekeerde aandelensplitsing heeft als bijkomend voordeel alvast in te spelen op de eventuele wijzigingen die Euronext wil doorvoeren ten aanzien van de verhandelbaarheid in aandelen beneden de koers van EUR 1.

Solvabiliteit

Het vermogen is toegenomen van EUR 56,4 miljoen ultimo 2005 tot EUR 69,3 miljoen ultimo 2006 door met name de genoemde emissie van 25 miljoen nieuwe aandelen begin 2006 en de voorgenomen bestemming van het resultaat over 2006. Het balanstotaal van de groep is toegenomen van EUR 72,0 miljoen ultimo 2005 tot EUR 149,6 miljoen ultimo 2006 als gevolg van overname van Devil. De solvabiliteit, gedefinieerd als eigen vermogen (na resultaatbestemming), uitgedrukt in procenten van het balanstotaal, is als gevolg van voornoemde mutaties gewijzigd van 78,4% ultimo 2005 tot 46,3% ultimo 2006.

Financiering

Gedurende 2006 heeft Tulip zich ingespannen additioneel (werk)kapitaal aan te trekken teneinde de groeiambitie te verwezenlijken. Tulip constateert dat de nieuwe aandeelhouderstructuur in combinatie met de prestaties van de onderneming, een positieve invloed heeft op de mogelijkheid vreemd vermogen aan te trekken.

Naast de financiering van de acquisitie van Devil door de BHF Bank, zijn er in de tweede helft van 2006 nieuwe bancaire faciliteiten ter beschikking gesteld en is voor de Nederlandse activiteiten financiering van werkkapitaal aangetrokken. Daarnaast heeft Tulip in de 2e helft van 2006 van Commodore International Corporation EUR 3 miljoen ontvangen als aflossing op de uitstaande vordering wegens de verkoop van Commodore in 2004. Mede door de combinatie van de financieringsarrangementen en de operationele kasstroom, verwacht Tulip in staat te zijn haar groei te kunnen financieren.

Daarnaast -hoewel we in 2006 een belangrijke stap voorwaarts hebben gezet met betrekking tot de financiering- zal Tulip continu zoeken naar mogelijkheden om meer flexibiliteit en additionele financieringsruimte te verkrijgen. De banken zijn nog steeds overwegend terughoudend in het ter beschikking stellen van additionele ruimte, in het bijzonder aan ICT-bedrijven. Voor Tulip zal met name de uiteindelijke bijdrage aan het maximaliseren van het - lange termijn - groepsresultaat van de onderneming een zwaarwegende factor zijn. Daarbij verwacht de onderneming, in het geval van het verder financieren van groei en acquisities door middel van vreemd vermogen, optimaal gebruik te kunnen maken van een positief hefboomeffect.

Personeel

Ultimo 2006 had Tulip circa 300 medewerkers (FTE) in dienst (2005: 104). Hiervan waren er 75 werkzaam in Nederland (2005: 78).

Vooruitzichten

Tulip spreekt geen concrete kwantitatieve verwachting uit voor 2007. Het handhaven van focus in de bedrijfsvoering, de verwachte omzet c.q. resultaten als gevolg van de acquisitie van Devil en daarmee samenhangende synergetische voordelen, het beschikbaar hebben van voldoende werkkapitaal en de introductie van nieuwe producten, zullen naar verwachting bijdragen aan een verdere verbetering van de concurrentiepositie van Tulip en de daarmee samenhangende resultaten.

Tulip zal de ingeslagen weg voor wat betreft het vergroten van de slagvaardigheid ten opzichte van de concurrentie voortzetten door onder meer het verder uitbouwen van productlijnen, het introduceren van nieuwe producten en het sluiten van nieuwe partnerships. Door de onderneming zullen alternatieven bekeken worden ten einde de financiële slagkracht van de onderneming te vergroten en de rentabiliteit op het ingebrachte kapitaal verder te verzekeren. In dit kader voert Tulip een actief beleid ten aanzien van incasso van oude vorderingen die samenhangen met lopende juridische procedures alsook het streven naar het kwalitatief versterken van het eigen vermogen teneinde de genoemde slagkracht te bewerkstelligen, externe groei te realiseren en daarmee een positieve koersontwikkeling tot stand te brengen. Met deze strategie, de steun van haar aandeelhouders en de inzet van haar gemotiveerde medewerkers, ziet Tulip de toekomst met optimisme en vertrouwen tegemoet.

Voor zover uitspraken worden gedaan over de verwachte verkoop van producten of de omzetontwikkeling, moet hierbij worden aangetekend dat deze verwachtingen afhankelijk zijn van de markt en andere (externe) factoren. Prognoses en verwachtingen kunnen veranderen door ontwikkelingen in de toekomst.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Tulip zal haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waar onder andere de jaarrekening 2006 zal worden vastgesteld, houden op 22 mei 2007 in Utrecht. Voor nadere details wordt verwezen naar de website van Tulip of de diverse publicaties van Tulip hieromtrent.

Bijlagen:

I. Geconsolideerde Balans

II. Geconsolideerde Winst & Verliesrekening

Over Tulip

Tulip biedt oplossingen voor ICT gerelateerde vraagstukken. Daarbij staan functionaliteit en flexibiliteit centraal. Tulip is opgericht in 1979 en sinds 1984 is het aandeel genoteerd op Euronext te Amsterdam. Het hoofdkantoor van Tulip is gevestigd in Amersfoort (Nederland). Het omzetniveau van Tulip bedraagt momenteel circa EUR 400 miljoen op jaarbasis. Tulip heeft circa 325 medewerkers verdeeld over 7 kantoren in 4 landen.

  
  Bijlage 1
  Geconsolideerde Balans

  Voor verwerking voorstel resultaatbestemming


  Bedragen x EUR 1.000,-     31 december 2006   31 december 2005
 
  Vaste activa
  Immateriële vaste activa     42.680         25.204
  Materiële vaste activa       794           251
  Financiële vaste activa     13.674         10.786
                   57.148         36.241
 
  Vlottende activa
  Voorraden            20.306          3.266
  Vorderingen           63.538         31.957
  Liquide middelen         8.629           503
                   92.473         35.726
 
  TOTAAL ACTIVA          149.621         71.967
 
  Eigen vermogen          62.632         50.262
  Resultaat boekjaar        6.704          6.142
  Minderheidsbelang          104            -
 
  Voorzieningen           1.448           354
 
  Langlopende schulden       15.000            -
 
  Kortlopende schulden
  Rentedragende schulden      8.467          7.836
  Overige schulden         55.266          7.373
                   63.733         15.209
 
  TOTAAL PASSIVA         149.621         71.967

  
  Bijlage 2

  Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening

  Bedragen x EUR 1.000              2006      2005
 
  Netto omzet                  211.050    36.852
  Overige opbrengsten               4.325     6.014
  Som der bedrijfsopbrengsten          215.375    42.866
 
  Inkoopwaarde verkochte handelsgoederen     189.583    25.965
  Lonen en salarissen               7.402     4.638
  Sociale lasten                   999      526
  Pensioenlasten                   203      206
  Afschrijving op immateriële vaste activa      110      120
  Afschrijving op materiële vaste activa       269      183
  Overige bedrijfskosten              8.209     3.336
 
  Som der bedrijfslasten             206.775    34.974
 
  Bedrijfsresultaat                8.600     7.892
 
  Financiële baten en lasten
  Rentebaten en -lasten               757     1.129
 
  Resultaat voor belastingen            7.843     6.763
  Belastingen                   (1.297)     (191)
  Resultaat deelnemingen               188     (430)
 
  Resultaat na belastingen             6.734     6.142
 
  Toe te rekenen aan:
  Houders van eigen-vermogensinstrumenten     6.704     6.142
  van de
 
  Moedermaatschappij (netto resultaat)
  Minderheidsbelangen                 30       -
  Resultaat na belastingen             6.734     6.142
 
  Winst per aandeel
  - op basis van gemiddeld uitstaand aantal     0,02     0,03
  aandelen
  - op basis van huidig aantal uitstaande      0,02     0,02
  aandelen

BRON Tulip Computers N V