DOCdata N.V. maakt cijfers over eerste overgangsjaar 2006 bekend

15 Feb, 2007, 07:30 GMT Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, February 15 /PRNewswire/ --

- Implementatie van strategie 'Visie 2010: "Gear to Growth"' in volle gang

- Voorgesteld wordt om EUR 0,20 per gewoon aandeel als dividend uit te keren

- Resultaat en Financiële positie over het boekjaar 2006

  
 
  (in miljoenen, percentages en per     2006   2005 (restated)
  aandeel uitgezonderd)
 
                       EUR    %   EUR    %
 
  Omzet                  59,6  100,0   60,6  100,0
  Brutowinst               14,1  23,7   13,8  22,8
  Bedrijfsresultaat voor
  financieringsbaten (EBIT)
                       4,6   7,8   5,7   9,5
  uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
  Resultaat na belastingen uit
  beëindigde bedrijfsactiviteiten
                      (2,9)  (4,8)  (0,6)  (0,9)
  Winst over het jaar           0,1   0,2   2,9   4,8
 
  EBITDA (voortgezette           7,9  13,2   9,1  15,1
  bedrijfsactiviteiten)
  Nettokasstroom uit            3,0   5,0   6,0   9,9
  bedrijfsactiviteiten
 
  Gemiddeld aantal uitstaande aandelen  7,05       6,96
  (miljoenen)
 
  Nettokasstroom uit           0,65       0,86
  bedrijfsactiviteiten per aandeel
  Gewone winst per aandeel        0,02       0,41
  Gewone winst per aandeel
  (voortgezette bedrijfsactiviteiten)
                      0,43       0,49
 
  Balanstotaal              45,9       42,2
  Eigen Vermogen             22,4       24,0
  Solvabiliteit (Eigen Vermogen /    48,8%      56,8%
  Balanstotaal)

Belangrijke aspecten van het resultaat over het boekjaar 2006

De transitie die DOCdata begin 2006 in gang heeft gezet op basis van de nieuwe strategie 'Visie 2010: "Gear to Growth"' is in de tweede helft van 2006 verder uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een omzetstijging van de e-Solutions Groep in 2006 van 84%, waarvan ruim 60%-punt middels autonome groei is gerealiseerd. De rest wordt verklaard door de overname van Braywood Holdings Limited per 15 november 2006 en de uitbreiding van het belang in DOCdata e-Commerce Solutions B.V. per 1 september 2006.

  
  Omzet                    2006  2005  groei
  (in duizenden, percentages uitgezonderd)   EUR  EUR    %
 
  e-Solutions Groep             13.749 7.466  + 84%
  Industrial Automation Integrators     8.738 9.820 -/- 11%
  Media Groep (exclusief DOCdata Frankrijk) 37.096 43.312 -/- 14%
  Totaal                  59.583 60.598 -/- 2%
 

Ondanks de sterke groei van de e-Solutions Groep is de totale omzet van DOCdata licht afgenomen. Dit is voornamelijk het gevolg van een afname van de omzet binnen de Media Groep, hetgeen voor een groot gedeelte het gevolg is van lagere afzetprijzen in de markt zowel voor DVD als CD. Tevens is voor de broker activiteiten, onderdeel van de Media Groep in Duitsland, de vraag naar grote volume producties in 2006 sterk afgenomen. Vanwege het feit dat enkele orders nog niet in 2006 konden worden afgeleverd, is ook de omzet van Industrial Automation Integrators (IAI) gedaald.

DOCdata heeft in het eerste overgangsjaar 2006 een bedrijfsresultaat voor financieringsbaten (EBIT) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten gerealiseerd van EUR 4,6 miljoen. De daling ten opzichte van 2005 is hierbij voor het grootste gedeelte veroorzaakt doordat enkele orders voor IAI nog niet in 2006 konden worden afgeleverd. Ook heeft DOCdata in 2006 extra kosten gemaakt om de nieuwe strategie succesvol te implementeren. De lagere winst over 2006 is voornamelijk veroorzaakt door het besluit om de activiteiten van de Media Groep in Frankrijk te beëindigen, als gevolg waarvan een verlies na belastingen van EUR 2,9 miljoen is genomen.

Uit het in de Appendix van de bijlage 'Financial Information' opgenomen kasstroomoverzicht blijkt dat DOCdata in 2006 een cash flow uit operationele activiteiten van EUR 3,0 miljoen heeft gerealiseerd. Het kasoverschot is in 2006 afgenomen met EUR 6,4 miljoen tot EUR 4,1 miljoen per 31 december 2006 (31 december 2005: EUR 10,5 miljoen kasoverschot). Deze middelen zijn in 2006 hoofdzakelijk aangewend ter financiering van acquisities (EUR 5,3 miljoen), investeringen in materiële vaste activa (EUR 1,4 miljoen), alsmede ten behoeve van de uitkering van dividend over het jaar 2005 aan de aandeelhouders (EUR 2,8 miljoen). DOCdata heeft haar sterke financiële positie met een solvabiliteitsratio van 48,8% per 31 december 2006 (31 december 2005: 56,8%) nagenoeg gehandhaafd.

Strategie

De implementatie van de strategie 'Visie 2010: "Gear to Growth"' voor de e-Solutions Groep ligt op schema en zal in 2007 verder worden ingevuld, enerzijds middels het toevoegen van nieuwe e-Solutions en anderzijds door het verder ontwikkelen van bestaande e-Solutions. Nieuwe geografische markten behoren tevens tot de mogelijkheden. Voor een meer gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de bijlage 'Visie 2010: "Gear to Growth"' uit het persbericht van 16 februari 2006, alsmede de PowerPoint-presentatie van de analisten- en persbijeenkomst van vandaag welke op de website van DOCdata zijn geplaatst.

Zoals reeds aangekondigd in het jaarverslag 2005 beoogt DOCdata N.V. eveneens IAI te laten groeien. Naast groei op de huidige nichemarkten wil IAI ook groeien door haar kerncompetenties buiten de huidige markten aan te bieden. In dat geval behoren zowel autonome groei alsook overnames tot de mogelijkheden. DOCdata zal 2007 benutten om de strategie voor IAI verder gestalte te geven.

Als onderdeel van de acquisities in Triple Deal B.V. (30%) en Braywood Holdings Limited (76%) heeft DOCdata N.V. optieovereenkomsten gesloten met het oog op het uitbreiden van het belang in deze ondernemingen. Bij uitoefening van deze optieovereenkomsten zal een deel van de uitoefenprijs voldaan worden in aandelen DOCdata N.V. Op dit moment heeft DOCdata 169.743 eigen aandelen in bezit, welk aantal niet toereikend zal zijn voor uitoefening van deze optieovereenkomsten.

Waarderingsgrondslagen

Met ingang van 1 januari 2005 wordt de geconsolideerde jaarrekening van DOCdata N.V. opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (hierna genoemd IFRS). Voor een overzicht van de belangrijkste waarderingsgrondslagen onder IFRS en een toelichting op de effecten van de overgang van de in voorgaande jaren gehanteerde waarderingsgrondslagen volgens de Nederlandse verslaggevings­richtlijnen (Dutch GAAP) naar IFRS wordt verwezen naar het Jaarverslag 2005, dat verkrijgbaar is bij de vennootschap en eveneens is te downloaden vanaf de website van de onderneming, www.docdata.com .

Vooruitzichten

Zoals eerder aangegeven, vormt ook 2007 een overgangsjaar waarin de nieuwe strategie verder zal worden geïmplementeerd. Het management van DOCdata verwacht daarom dat dit ook in 2007 invloed zal hebben op het bedrijfsresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, aangezien ook in 2007 nog kosten gemaakt zullen worden om de nieuwe strategie te implementeren. Voorts zal het bedrijfsresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten in 2007 afhankelijk zijn van:

- de mate van stabiliteit van de omzet van de Media Groep;

- de succesvolle implementatie van de nieuwe strategie voor e-Solutions Groep en IAI;

- het bijdragen aan omzet en resultaat door de acquisities uit 2006 voor 12 maanden in 2007;

- de aflevering van orders voor IAI die nog niet in 2006 konden worden afgeleverd.

Voorstel aan aandeelhouders om EUR 0,20 per gewoon aandeel als dividend uit te keren ten laste van de vrij uitkeerbare winstreserve

Het geplaatst aandelenkapitaal van DOCdata N.V. bestaat per 31 december 2006 uit 7.308.850 gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 0,10 per aandeel. DOCdata N.V. houdt momenteel 169.743 (2,3%) van deze geplaatste gewone aandelen ter afdekking van het personeelsoptieplan. Gewone aandelen in eigen bezit worden niet meegenomen in de bepaling van het nettoresultaat per aandeel.

Het management van DOCdata N.V. zal op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de aandeelhouders voorstellen om, overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 lid 2 van de statuten van DOCdata N.V., een besluit te nemen tot het doen van een dividenduitkering aan de houders van gewone aandelen ten bedrage van EUR 0,20 per gewoon aandeel ten laste van de vrij uitkeerbare winstreserve van DOCdata N.V. Op de uitkering zal dividendbelasting worden ingehouden, tenzij door de aandeelhouder een bewijs kan worden overlegd waaruit blijkt dat deze aanspraak kan maken op de deelnemingsvrijstelling.

Het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde dividendbeleid van DOCdata N.V. is gericht op het realiseren van een hoog dividendrendement, waarbij een pay-out ratio van tenminste 50% uitgangspunt zal zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de liquiditeits- en solvabiliteitspositie die vereist zijn voor het ten uitvoer brengen van de strategie. Aangezien de winst over het boekjaar 2006, na verwerking van de eenmalige afwaardering van DOCdata Frankrijk, slechts EUR 0,1 miljoen bedraagt, zou op basis van het dividendbeleid geen dividend kunnen worden uitgekeerd. Desalniettemin wordt voorgesteld om EUR 0,20 per gewoon aandeel als dividend uit te keren. Het management van DOCdata N.V. acht het verantwoord om dit dividendvoorstel te doen tegen de achtergrond van de verdere implementatie van de nieuwe strategie, rekening houdend met de huidige liquiditeitspositie en de toekomstige kasstromen.

Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke zal worden gehouden op donderdag 10 mei 2007 te Waalwijk, instemt met dit voorstel zal op de door anderen dan door de vennootschap gehouden gewone aandelen in totaal een bedrag van EUR 1,4 miljoen ten laste van de agioreserve worden uitgekeerd in mei 2007. Als gevolg van deze uitkering zal de solvabiliteit van de onderneming licht dalen.

Overzicht per onderdeel

e-Solutions Groep

DOCdata heeft in het eerste halfjaar 2006 een begin gemaakt met het implementeren van de nieuwe strategie. Hierbij heeft de focus gelegen op het opzetten of acquireren van e-fulfilment bedrijven in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, alsmede het uitbreiden van de dienstverlening voor wat betreft e-Fulfilment, e-Financial, e-Commerce en e-Partnership oplossingen. DOCdata heeft op 15 maart 2006 een minderheidsbelang van 30% verworven in de payment-service-provider Triple Deal B.V. In de tweede helft van 2006 heeft DOCdata de volgende belangen verworven:

- een meerderheidsbelang van 76% in het e-fulfilment bedrijf Braywood Holdings Limited in het Verenigd Koninkrijk;

- een meerderheidsbelang van 60% in ICenT B.V., waarna deze naam is veranderd in DOCdata e-Commerce Solutions B.V.;

- een minderheidsbelang van 30% in e-fulfilment bedrijf Pegasus Dienstleistungen GmbH in Duitsland.

Tevens heeft DOCdata een e-fulfilment bedrijf opgezet in Berlijn onder de naam DOCdata e-Commerce Fulfilment GmbH.

Industrial Automation Integrators

In 2006 zijn omzet en resultaat van Industrial Automation Integrators (IAI) gedaald ten opzichte van het recordjaar 2005. Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken aan te wijzen. Enerzijds bleek er geen voortgang mogelijk in het belangrijke paspoortproject voor Oekraïne; leveringen van systemen bleken ook in 2006 nog niet mogelijk. De opdrachtgever van het omvangrijke Oekraïnse project is overigens van mening dat dit project in 2007 wel voortgang kan vinden. Dit project omvat onder andere de levering van BookMasterOne systemen, IAI's modernste systemen voor paspoortpersonalisatie; deze personaliseren een heel paspoort in één gang door de machine. Anderzijds heeft het moment van aflevering van systemen een belangrijke invloed op de omzet en het resultaat van IAI, hetgeen overigens gebruikelijk is voor leveranciers van kapitaalgoederen.

In 2006 werden wel systemen voor het bewerken van paspoorten geleverd aan Portugal en China. Aan Nederland werden systemen voor het beveiligen van het nieuwe rijbewijs geleverd. Inkomsten uit royalties voor het gebruik van ImagePerf(R) en ImagePerf/TLI(R) zijn in 2006 toegenomen. Voor de packaging industrie werden met succes onderzoeksopdrachten uitgevoerd met het doel nog veeleisender specificaties te realiseren.

Media Groep

Ook 2006 kenmerkt zich door zeer competitieve marktomstandigheden, waarbij de CD-markt blijft afnemen en de DVD-markt geen groei meer laat zien. Mede hierdoor blijven de verkoopprijzen sterk onder druk staan en laten in 2006 wederom een dalende tendens zien.

Ondanks deze omstandigheden is de Media Groep in het Verenigd Koninkrijk en de Benelux er in geslaagd in 2006 een volumestijging te realiseren voor CD en DVD. Door tevens een continue focus op efficiencyverbeteringen en kostenreducties zijn de werkmaatschappijen in het Verenigd Koninkrijk en de Benelux er in geslaagd het bedrijfsresultaat te verbeteren. De werkmaatschappijen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk leverden tevens een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe strategie 'Visie 2010: "Gear to Growth"' op het gebied van e-Solutions in deze landen.

Zoals op 16 oktober 2006 is bekend gemaakt, heeft DOCdata besloten de activiteiten van de Media Groep in Frankrijk te beëindigen. Dit heeft geresulteerd in het separaat presenteren van de resultaten uit deze beëindigde activiteiten van de resultaten uit voortgezette activiteiten, waarbij tevens de vergelijkende cijfers over 2005 zijn aangepast.

Bijlage met financiële informatie

Voor een gedetailleerde behandeling van de jaarcijfers 2006 wordt verwezen naar de bijlage 'Financial Information' met Appendix.

Bijeenkomst voor financiële pers en analisten

Het management van DOCdata zal vandaag, 15 februari 2007, de jaarcijfers 2006 bespreken in een bijeenkomst, waarvoor zowel de financiële pers als analisten zullen worden uitgenodigd, die zal worden gehouden om 10.30 uur in de Hermeszaal van het Financieel Nieuwscentrum Beursplein 5 van Euronext Amsterdam (Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, 020-5505505). De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op donderdag 10 mei 2007 te Waalwijk.

- DOCdata e-Solutions Groep houdt zich bezig met e-Fulfilment, e-Financial, e-Commerce en e-Partnership oplossingen voor klanten. Hierbij biedt DOCdata volledige Internet-oplossingen, zowel Business-to-Business als Business-to-Consumer.

- Industrial Automation Integrators ontwerpt, bouwt en levert enerzijds productiesystemen gebaseerd op optische- en lasertechnologie voor toepassing in onder andere documentbeveiligingssystemen voor veiligheidsdrukkers en bewerkingssystemen voor verpakkingsmaterialen. Anderzijds biedt Industrial Automation Integrators beveiligingskenmerken ten behoeve van authenticatie aan.

- DOCdata Media Groep is een vooraanstaande onafhankelijke dienstverlener voor media uitgevers op het gebied van film, audio, multimedia en software in Europa.

Waalwijk, Nederland, 15 februari 2007 - DOCdata N.V. (Euronext Amsterdam: DOCD)

Financial Information

The financial information is prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (hereafter IFRS). The financial information in the income statement for the year ended 31 December 2005 has been restated for the accounting and reporting of DOCdata France, formerly part of the Media Group, as discontinued operation. This has been indicated in the tables below with '2005 (restated)', meaning after eliminating DOCdata France from the financial information for the year ended 31 December 2005.

Revenue

  
  (in thousands, except percentage figures)   2006   2005 (restated)
                                 (*)
 
  Revenue by division            EUR   %   EUR    %
 
  Media Group                37,096 62.2  43,312   71.5
  e-Solutions Group             13,749 23.1   7,466   12.3
  Industrial Automation Integrators     8,738 14.7   9,820   16.2
  Total                   59,583 100.0  60,598  100.0

- Media Group's revenue decreased EUR 6.2 million (14%) in 2006. This total decrease for the Media Group was caused by lower revenue in Germany (EUR 5.2 million), in the United Kingdom (EUR 0.6 million, including foreign currency exchange effect) and in the Netherlands (EUR 0.4 million).

- The e-Solutions Group's revenue increased EUR 6.3 million (84%) in 2006. This total increase for the e-Solutions Group is predominantly caused by higher revenue in the Netherlands (EUR 5.1 million) and the consolidated revenue of Braywood in the United Kingdom (EUR 1.1 million) as from 15 November 2006.

- Industrial Automation Integrators' revenue showed in 2006 a decrease of EUR 1.1 million (11%). This decrease is predominantly caused by lower revenue from (completed contract) deliveries of security systems, in combination with a changed mix of revenues from deliveries of subassemblies, service, packaging contract research and development, and production royalties in the passport market segment.

Gross profit

  
  (in thousands, except percentage figures)    2006   2005 (restated)
 
  Gross profit by division           EUR   %   EUR    %
 
  Media Group                 5,734 40.6  6,566  47.6
  e-Solutions Group              4,485 31.8  2,325  16.8
  Industrial Automation Integrators      3,905 27.6  4,912  35.6
  Total                    14,124 100.0  13,803  100.0
 
  Gross profit margin by division (as % of       %        %
  revenue by division)
 
  Media Group                     15.5       15.2
  e-Solutions Group                  32.6       31.1
  Industrial Automation Integrators          44.7       50.0
  Total                        23.7       22.8

- The Media Group's gross profit decreased EUR 0.8 million (13%) in 2006, while the gross profit margin improved from of 15.2% in 2005 to 15.5% in 2006. This improvement proves that the decrease in the average sales prices for CD and DVD has been offset by realised decreases in production costs (including personnel expenses, depreciation expenses and overheads).

- Gross profit of the e-Solutions Group increased EUR 2.2 million (93%) in 2006. The gross profit margin for the e-Solutions Group increased mainly due to the acquisition of Braywood.

- Gross profit of Industrial Automation Integrators decreased EUR 1.0 million (21%) in 2006. The gross profit margin decreased, predominantly caused by the difference in the sales mix of security systems delivered in both years, as well as in the mix of the other revenue categories for the previous year.

Other operating income and expenses

  
  (in thousands, except percentage figures)    2006  2005 (restated)
 
  Other operating income and expenses (as % of  EUR  %   EUR    %
  revenue)
 
  Other operating income             465 0.8   576   0.9
  Other operating expenses             -  -  (137)  (0.2)
  Total                      465 0.8   439   0.7

Other operating income of EUR 0.5 million in 2006 and EUR 0.6 million in 2005 predominantly relates to releases of expenses accrued for in previous years.

Selling and administrative expenses

  
  (in thousands, except percentage figures)    2006  2005 (restated)
 
  S&A (as % of revenue)             EUR  %   EUR    %
 
  Selling expenses               3,146 5.3  2,860   4.7
  Administrative expenses            6,795 11.4  5,640   9.3
  Total                     9,941 16.7  8,500  14.0
 
  S&A by division (as % of revenue by division) EUR  %   EUR    %
 
  Media Group                  5,293 14.3  5,920  13.7
  e-Solutions Group               3,585 26.1  1,564  20.9
  Industrial Automation Integrators       1,063 12.2  1,016  10.3
  Total                     9,941 16.7  8,500  14.0

- Selling expenses increased almost EUR 0.3 million (10%) in 2006. This increase is fully caused by the e-Solutions Group, as selling expenses of both the Media Group and Industrial Automation Integrators remained at comparable levels for both years. The increase in selling expenses of the e-Solutions Group is due to the much higher activity level of this division with the new subsidiaries Braywood, DOCdata e-Commerce Solutions and DOCdata e-Commerce Fulfilment Germany.

- Administrative expenses increased EUR 1.2 million (20%) in 2006. This increase is a combination of decreased administrative expenses for the Media Group (EUR 0.6 million) and increased administrative expenses for the e-Solutions Group (EUR 1.8 million); administrative expenses for Industrial Automation Integrators remained at a comparable level for both years. The decrease in administrative expenses of the Media Group is a combined effect of lower depreciation expenses, lower personnel expenses and lower other trading costs. The increase in administrative expenses of the e-Solutions Group is predominantly due to higher personnel expenses and organisation costs following the growing activity level of both existing and new clients, in combination with the new subsidiaries earlier mentioned.

Operating profit before financing income (EBIT)

  
  (in thousands, except percentage figures)    2006  2005 (restated)
 
  Operating profit (loss) by division       EUR       EUR
 
  Media Group                   826      1,015
  e-Solutions Group                980       837
  Industrial Automation Integrators       2,842      3,890
  Total                     4,648      5,742
 
  Operating profit margin by division
 
  (as % of revenue by division)          %        %
 
  Media Group                   2.2       2.3
  e-Solutions Group                7.1       11.2
  Industrial Automation Integrators        32.5       39.6
  Total                      7.8       9.5

- Operating profit for the Media Group decreased EUR 0.2 million (19%) in 2006. This decrease is the combined effect of a decrease of EUR 0.8 million in gross profit and a decrease in selling and administrative expenses of EUR 0.6 million.

- Operating income for the e-Solutions Group improved almost EUR 0.2 million (17%) in 2006. This improvement is the combined effect of the improved gross profit (EUR 2.2 million) and increased selling and administrative expenses (EUR 2.0 million). The lower operating profit margin is predominantly the effect from higher selling and administrative expenses due to enabling growth of the activity level through higher personnel expenses and organisational costs.

- Operating profit of Industrial Automation Integrators decreased almost EUR 1.1 million (27%) in 2006, fully caused by the decrease in gross profit. The lower operating profit margin is due to the different sales mix for both years, with a lower gross profit margin of the revenue in 2006, in combination with a comparable level of selling and administrative expenses for both periods.

Net financing income

Net financing income in 2006 amounted to EUR 0.1 million and is comparable to net financing income in 2005. Financial income increased in 2006 due to the higher available cash surplus (on average) compared to 2005, while financial expenses also increased in 2006 mainly as a result of higher interest expenses in relation to the financing of the Braywood acquisition, as well as a foreign currency exchange loss due to the stronger British pound against the euro in 2006 compared to 2005.

Income tax expense

DOCdata's effective tax rate for 2006 was 36.3% with an income tax expense of EUR 1.7 million on a profit before income tax of EUR 4.7 million. For 2005 the profit before income tax amounted to EUR 5.7 million and the income tax expense amounted to EUR 2.2 million (effective tax rate: 39.4%).

The income tax expense of EUR 1.7 million in 2006 is the result of the following tax treatments of the results per country:

- In the Netherlands, a tax charge of EUR 1.6 million has been recorded consisting of a current tax charge of EUR 1.5 million at 29.6% on the taxable income for the Dutch fiscal entity for the year 2006 and a tax charge of EUR 0.1 million from prior years.

- In the United Kingdom, a tax charge of EUR 0.3 million has been recorded due to an impairment of the deferred tax asset on the net operating losses and capital allowances available per the end of the year 2006.

- In Germany, a tax credit of EUR 0.2 million has been recorded, predominantly for the creation of a deferred tax asset on the fiscal loss for the year 2006 available for carry forward to future profits. Loss from discontinued operation (net of income tax)

The loss from discontinued operation (net of income tax) fully consists of a loss after tax of DOCdata France for both comparable years. For the year 2005, the loss of EUR 0.5 million only contains the operational net loss of the French activities. For the year 2006, the loss of EUR 2.9 million contains the operational net loss (EUR 0.8 million) as well as the total of all expenses in relation to writing off the assets and liabilities of DOCdata France to net realisable value and providing for all costs for the sale or closure of this subsidiary (EUR 2.1 million).

Liquidity and capital resources

In 2006, the Company has invested EUR 6.2 million (of which EUR 4,0 million in cash) for the acquisition of subsidiaries (76% share interest in Braywood Holdings Limited and an additional 40% share interest in DOCdata e-Commerce Solutions B.V., formerly known as ICenT B.V., increasing the total share interest to 60%), EUR 1.4 million in property, plant and equipment (mainly warehousing equipment) and EUR 1.2 million (fully in cash) for the acquisition of associates (30% share interest in Triple Deal B.V. and 30% share interest in Pegasus Dienstleistungen GmbH). Total depreciation expenses (including DOCdata France) in 2006 amount to EUR 5.0 million (2005: EUR 4.3 million). In 2006 an amount of EUR 0.3 million was provided as loans to associates (Triple Deal B.V.).

The General Annual Meeting of Shareholders held on 11 May 2006 approved the proposal to distribute a dividend of EUR 0.40 per ordinary share outstanding (excluding own shares held by the Company), which had a decreasing impact of EUR 2.8 million on retained earnings within the equity of the Company in 2006.

In 2006 69,700 personnel options were exercised; 4,580 options from the 2001 series at a price of EUR 3.93 per share, 19,120 options from the 2002 series at a price of EUR 3.05 per share, and 46,000 options from the 2003 series at a price of EUR 2.68 per share. The underlying shares have been delivered by the Company from the number of own shares in possession of the Company. The proceeds of EUR 0.2 million have been credited to equity under reserves, as the purchase of own shares has been charged to reserves in the past.

Part of the acquisition price of the 76% share interest in Braywood Holdings Limited has been paid in own shares held by the Company through the delivery of 77,394 shares DOCdata N.V. to the selling shareholders of Braywood. The proceeds of EUR 0.5 million have been credited to equity under reserves, as the purchase of own shares has been charged to reserves in the past.

Waalwijk, 15 February 2007

Consolidated Financial Statements

1. Consolidated Balance Sheets

Balance sheets before appropriation of profit.

  
                          31 December   31
                            2006   December
                                  2005
  (in thousands)                   EUR    EUR
 
  Assets
 
  Property, plant and equipment             8,121  10,949
  Intangible assets                   7,320    250
  Investments in associates               1,247    166
  Other investments                    100    75
  Trade and other receivables              1,068    481
  Deferred tax assets                   470    592
  Total non-current assets               18,326  12,513
 
  Inventories                      3,765   4,434
  Income tax receivables                 154    61
  Trade and other receivables             16,995  14,660
  Cash and cash equivalents               5,831  10,516
  Assets classified as held for              831     -
  sale
  Total current assets                 27,576  29,671
 
  Total assets                     45,902  42,184
 
  Equity
 
  Share capital                      731    731
  Share premium                    16,854  16,854
  Reserves                        625   (283)
  Retained earnings                   3,978   6,646
  Total equity attributable to equity holders     22,188  23,948
  of the parent
  Minority interest                    226    23
  Total equity                     22,414  23,971
 
  Liabilities
 
  Interest-bearing loans and              1,862     2
  other borrowings
  Employee benefits                    292    320
  Deferred tax liabilities                764    783
  Total non-current liabilities             2,918   1,105
 
  Bank overdrafts                    1,698     -
  Interest-bearing loans and                -    29
  other borrowings
  Income tax payable                  2,411   2,279
  Trade and other payables               15,111  14,572
  Provisions                        52    228
  Liabilities classified as               1,298     -
  held for sale
  Total current liabilities              20,570  17,108
 
  Total liabilities                  23,488  18,213
 
  Total equity and liabilities             45,902  42,184

2. Consolidated Income Statements

  
                         2006    2005 (restated)
  (in thousands, except earnings per share  EUR   %    EUR   %
  and average shares outstanding)
 
  Continuing operations
  Revenue                  59,583 100.0  60,598 100.0
  Cost of sales              (45,459) (76.3) (46,795) (77.2)
  Gross profit                14,124  23.7  13,803  22.8
 
  Other operating income            465  0.8    576  0.9
  Selling expenses             (3,146) (5.3)  (2,860) (4.7)
  General and administrative expenses    (6,795) (11.4)  (5,640) (9.3)
  Other operating expenses            -   -   (137) (0.2)
 
  Operating income before financing      4,648  7.8   5,742  9.5
  revenues
 
  Financial income               314  0.5    187  0.3
  Financial expenses             (188) (0.3)   (110) (0.2)
  Net financing income             126  0.2    77  0.1
 
  Share of losses of associates        (43) (0.1)   (125) (0.2)
 
  Profit before income tax          4,731  7.9   5,694  9.4
 
  Income tax expense            (1,718) (2.9)  (2,245) (3.7)
 
  Profit from continuing operations      3,013  5.0   3,449  5.7
 
  Discontinued operation
  Loss from discontinued operation (net of (2,877) (4.8)   (548) (0.9)
  income tax)
 
  Profit for the year              136  0.2   2.901  4.8
 
  Attributable to:
  Equity holders of the parent         154  0.2   2,882  4.8
  Minority interest              (18)   -    19   -
  Profit for the year              136  0.2   2,901  4.8
 
  Average number of shares outstanding  7,050,000    6,956,000
  Potentially average number of shares  7,309,000    7,309,000
  fully diluted
 
  Earning per share
  Basic earnings per share           0.02       0.41
  Diluted earnings per share          0.02       0.40
 
  Continuing operations
  Basic earnings per share           0.43       0.49
  Diluted earnings per share          0.41       0.47
 

3. Consolidated Statements of Cash Flows

  
                            2006   2005
  (in thousands)                   EUR    EUR
 
  Cash flows from operating activities
  Profit for the year                 136   2,901
  Adjustments for:
  Depreciation and amortisation           5,056   4,258
  Costs share options                 79    66
  Gain on sale on property, plant and equipment    (7)     -
  Financial expenses                 188    110
  Financial income                 (314)   (277)
  Share of losses of associates            43    125
  Income tax expense                1,718   2,231
  Other                       (14)    (1)
  Cash flows from operating activities before
  changes in working capital and provisions
                           6,885   9,413
 
  Increase in trade and other receivables and   (1,942)   (327)
  assets held for sale
  Decrease / increase in inventories         669   (321)
  Decrease in trade and other payables and     (381)   (495)
  liabilities held for sale
  Decrease in provisions and employee benefits   (204)   (282)
  Cash generated from the operations        5,027   7,988
 
  Interest paid                   (153)   (110)
  Interest received                  314    187
  Income taxes paid                (2,218)  (2,068)
  Net cash from operating activities        2,970   5,997
 
  Cash flows from investing activities
  Acquisition of subsidiaries           (4,046)     -
  Acquisition of property, plant and equipment  (1,358)  (1,022)
  Acquisition of associates and other       (1,224)   (274)
  investments
  Proceeds from sale of property, plant and      164     -
  equipment
  Acquisition of intangible assets           -   (250)
  Net cash from investing activities       (6,464)  (1,546)
 
  Cash flows from financing activities
  Dividends paid                 (2,841)  (2,460)
  Proceeds from bank overdrafts           1,698     -
  Loans provided to associates           (257)   (30)
  Proceeds from exercise of share options       200    371
  Repayment of other borrowings           (31)   (178)
  Net cash from financing activities       (1,231)  (2,297)
 
  Net (decrease) increase in cash and cash    (4,725)   2,154
  equivalents
  Cash and cash equivalents at 1 January      10,516   8,289
  Effect of exchange rate fluctuations on cash     40    73
  held
 
  Cash and cash equivalents at 31 December     5,831  10,516

4. Consolidated Statements of Shareholders' Equity

  
                        Total equity
                        attributable
                         to equity
                         holders of
        Share  Share      Retained the parent Minority Total
       capital premium     earnings       interest equity
               Reserves
  (in     EUR   EUR   EUR   EUR    EUR    EUR   EUR
  thousands)
 
  Equity
  Statement
  2005
 
  Balance at 1 731 16,854  (859)  6,205    22,931    22 22,953
  January 2005
  Dividend    -    -    - (2,442)   (2,442)   (18) (2,460)
  distribution
  Exercised    -    -   371    -     371    -   371
  share options
  Costs share   -    -    66    -      66    -   66
  options
  Translation   -    -   140    -     140    -   140
  difference
  Rounding    -    -   (1)    1      -    -    -
  difference
  Profit for   -    -    -  2,882    2,882    19  2,901
  the year
  Balance at 31 731 16,854  (283)  6,646    23,948    23 23,971
  December 2005
 
  Equity
  Statement
  2006
 
  Balance at 1 731 16,854  (283)  6,646    23,948    23 23,971
  January 2006
  Dividend    -    -    - (2,822)   (2,822)   (19) (2,841)
  distribution
  Shares issued  -    -   531    -     531    -   531
  for
  acquisitions
  Exercised    -    -   200    -     200    -   200
  share options
  Costs share   -    -    79    -      79    -   79
  options
  Translation   -    -    99    -      99    -   99
  difference
  Consolidation  -    -    -    -      -   240   240
  participation
  Rounding    -    -   (1)    -     (1)    -   (1)
  difference
  Profit for   -    -    -   154     154   (18)   136
  the year
  Balance at 31 731 16,854   625  3,978    22,188   226 22,414
  December 2006

5. Notes to the Consolidated Financial Statements

5.1 Accounting principles

As of 1 January 2005 DOCdata N.V. (referred to as "DOCdata" or the "Company") has adopted the International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union ("IFRS") in preparing the consolidated financial statements.

For a summary of the significant accounting policies under IFRS and an explanation of the effects of the transition from the accounting principles generally accepted in the Netherlands ("Dutch GAAP") applied in previous years to IFRS, please refer to the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2005.

5.2 Consolidation

In the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2006, the following acquisitions have been consolidated as of the acquisition dates mentioned:

- DOCdata e-Commerce Solutions B.V. (formerly know as 'ICenT B.V.') as of 1 September 2006 (60% share interest). The consolidated income statement includes revenue and results of this subsidiary for the four months' period from 1 September 2006 till 31 December 2006. The minority interest of 40% in the equity of this subsidiary has been accounted for in the consolidated balance sheet under minority interest within total equity;

- Braywood Holdings Limited as of 15 November 2006 (76% share interest). The consolidated income statement includes revenue and results of this subsidiary for the one-and-half months' period from 15 November 2006 till 31 December 2006. The fair value of the purchase price for the remaining 24% share interest in the equity of this subsidiary, based upon the put option agreement exercisable in the coming four years for 4% share interest each year, has been accounted for in the consolidated balance sheet under interest bearing loans and other borrowings within non-current liabilities.

5.3 Discontinued operation

In the consolidated balance sheet at 31 December 2006 and in the consolidated income statements for the years ended 31 December 2006 and 31 December 2005, the assets, liabilities and operations of DOCdata France, formerly part of the Media Group, have been accounted for as discontinued operation. In the consolidated balance sheet at 31 December 2006, all assets and liabilities of DOCdata France have been accounted for at net realisable value and have been reported under assets classified as held for sale and liabilities classified as held for sale. In the consolidated income statements for the years ended 31 December 2006 and 31 December 2005, the results after income tax of DOCdata France for those years have been reported under loss from discontinued operation (net of income tax). The resulting consolidated income statement for the year ended 31 December 2005 is referenced to as the income statement for '2005 (restated)'.

5.4 Management representations

In the opinion of the management, these financial statements include all adjustments necessary for a fair presentation of the financial position, operating results and cash flows of all reporting periods herein. All such adjustments are of a normal recurring nature.

5.5 Property, plant and equipment

  
                      December 31, December 31,
 
                        2006     2005
  (in thousands)                EUR      EUR
 
  Land and buildings             1,629     1,700
  Machinery and equipment           5,085     8,288
  Other                    1,403      927
                        8,117    10,915
  Under construction               4      34
  Total                    8,121    10,949

The book value for property, plant and equipment has decreased with EUR 2.8 million in 2006, resulting of depreciation for the continuing operations of EUR 3.1 million and depreciation and write offs for the discontinued operation of EUR 1.8 million exceeding capital expenditure of EUR 2.1 million (inclusive of property, plant and equipment acquired through new participations).

5.6 Intangible assets

  
                       December 31, December 31,
 
                        2006     2005
  (in thousands)                EUR      EUR
 
  Goodwill                  4,638       -
  Customer contracts              544       -
  IT platforms                1,888       -
  Other                     250      250
  Total                    7,320      250

The book value for intangible assets has increased with EUR 7.1 million in 2006, resulting from the acquisition of Braywood Holdings Limited (EUR 6.9 million) and of DOCdata e-Commerce Solutions B.V. (EUR 0.2 million).

5.7 Investments in associates

The book value for investments in associates has increased with EUR 1 million in 2006 from EUR 0.2 million at 31 December 2005 to EUR 1.2 million at 31 December 2006, mainly resulting from the acquisition per mid March 2006 of a 30% share interest in Triple Deal B.V. in the Netherlands (EUR 0.9 million) and the acquisition per end of September 2006 of a 30% share interest in Pegasus Dienstleistungen GmbH in Germany (EUR 0.3 million).

---------------------------------

(*) `2005 (restated)' refers to the financial information for the year ended 31 December 2005 after eliminating DOCdata France.

PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.