DOCdata N.V. maakt haar cijfers over het eerste halfjaar 2007 bekend

19 Jul, 2007, 07:30 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, July 19 /PRNewswire/ --

- Transformatie naar innovatief e-Solutions bedrijf ligt op schema

  
  Resultaat en Financiële positie halfjaar 2007 (geen accountantscontrole
  toegepast)
 
                       Halfjaar geëindigd op
 
  (in miljoenen, percentages en per   30 juni 2007  30 juni 2006
  aandeel uitgezonderd)                 (restated)
 
                       EUR   %   EUR   %
 
  Omzet                  33,0  100,0  27,1 100,0

  Brutowinst                8,0  24,3   6,0  22,1
  Bedrijfsresultaat voor
  financieringsbaten (EBIT)
  uit voortgezette bedrijfsactiviteiten  1,6   4,7   1,8  6,6
                       
  Resultaat na belastingen uit
  beëindigde bedrijfsactiviteiten     0,2   0,6  (0,5) (2,0)
                       

  Winst over het halfjaar         1,6   4,9   0,4  1,4
 
  EBITDA (voortgezette           3,5  10,5   3,3  12,2
  bedrijfsactiviteiten)

  Nettokasstroom uit            
  bedrijfsactiviteiten           2,5   7,6   1,0  3,4
 
  Gemiddeld aantal uitstaande aandelen  
  (miljoenen)               7,12      7,02
 
  Nettokasstroom uit           
  bedrijfsactiviteiten per aandeel    0,35      0,15

  Gewone winst per aandeel        0,23      0,06

  Gewone winst per aandeel
  (voortgezette bedrijfsactiviteiten)   0,20      0,13
                      
 
  Balanstotaal              39,6      36,1

  Eigen vermogen             22,3      21,7

  Solvabiliteit (Eigen vermogen /     
  Balanstotaal)              56,3%      60,1%
 

Belangrijke aspecten van het resultaat van het eerste halfjaar 2007

De transformatie die DOCdata begin 2006 in gang heeft gezet op basis van de nieuwe strategie 'Visie 2010: "Gear to Growth"' heeft in het eerste halfjaar van 2007 verder vorm gekregen; enerzijds middels autonome ontwikkelingen en anderzijds door de overnames die gerealiseerd zijn.

  
  Omzet              HY2007  HY2006   groei
  (in duizenden, percentages   EUR    EUR     %
  uitgezonderd)
 
  e-Solutions Groep        11.524  4.731   + 144%
  Industrial Automation      4.835  4.395   + 10%
  Integrator
  Media Groep           16.637  18.006   -/- 8%
  Totaal             32.996  27.132   + 22%
 

Voornamelijk dankzij de sterke groei van de e-Solutions Groep is de totale omzet van DOCdata met 22% toegenomen. IAI laat slechts een lichte stijging van de omzet zien. Daarnaast is de afname van de omzet van de Media Groep relatief beperkt gebleven.

Gedurende het eerste halfjaar van 2007 heeft de focus van het management van DOCdata gelegen op het verder implementeren van de strategie 'Visie 2010: "Gear to Growth"', met als belangrijkste onderwerpen:

- het verwerven van een meerderheidsbelang in Triple Deal;

- het inpassen van Braywood in de DOCdata organisatie;

- het ontwikkelen en implementeren van IT oplossingen voor e-Fulfilment, e-Financial Services en e-Commerce Solutions in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland;

- de verdere ontwikkeling en opbouw van DOCdata e-Fulfilment in Duitsland;

- het investeren in nieuwe medewerkers en nieuwe IT oplossingen voor DOCdata e-Commerce Solutions.

Zoals eerder vermeld zijn 2006 en 2007 overgangsjaren, waarbij DOCdata transformeert van een voornamelijk productiegericht bedrijf naar een innovatief dienstverlenend bedrijf. Daarnaast heeft DOCdata in het eerste halfjaar van 2007 een begin gemaakt met de transformatie van een voornamelijk intern gericht bedrijf naar een meer extern gericht bedrijf, waarbij de ontwikkeling van een duidelijke en herkenbare Corporate Identity centraal staat. In dit kader is DOCdata onder meer voornemens om in 2007 de naam van Triple Deal te veranderen in DOCdata e-Financial Services en de naam van Braywood in DOCdata eâ-‘Fulfilment. Tevens is DOCdata voornemens om in het tweede halfjaar van 2007 de totale e-‘Solutions Groep duidelijker in de markt te positioneren.

Vanwege de transformatie, die extra kosten met zich meebrengt, is het bedrijfsresultaat (voor financieringsbaten) in het eerste halfjaar van 2007 licht gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar van 2006; de brutowinst en de winst na belastingen daarentegen zijn duidelijk verbeterd. Ook voor het tweede halfjaar van 2007 verwacht het management extra kosten die de realisatie van de gewenste transformatie met zich meebrengt.

Uit het in de Appendix van de bijlage 'Financial Information' opgenomen kasstroomoverzicht blijkt dat DOCdata in het eerste halfjaar van 2007 een cash flow uit operationele activiteiten van EUR 2,5 miljoen heeft gerealiseerd. Daarnaast is het kasoverschot in het eerste halfjaar van 2007 afgenomen met EUR 2,6 miljoen tot EUR 1,5 miljoen per 30 juni 2007 (31 december 2006: EUR 4,1 miljoen kasoverschot). Deze middelen zijn in het eerste halfjaar van 2007 hoofdzakelijk aangewend ter financiering van de acquisitie van een aanvullend aandelenbelang van 40% in Triple Deal B.V. (EUR 1,8 miljoen), investeringen in materiële en immateriële vaste activa (EUR 1,2 miljoen), alsmede ten behoeve van de uitkering van dividend over het jaar 2006 aan de aandeelhouders (EUR 1,4 miljoen) en de inkoop van eigen aandelen (EUR 0,6 miljoen). DOCdata heeft haar sterke financiële positie met een solvabiliteitsratio van 56,3% per 30 juni 2007 (31 december 2006: 48,8%; 30 juni 2006: 60,1%) gehandhaafd.

Het geplaatst aandelenkapitaal van DOCdata N.V. bestaat per 30 juni 2007 uit 7.308.850 gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 0,10 per aandeel. DOCdata N.V. houdt momenteel 230.268 (3,15%) van deze geplaatste gewone aandelen ter afdekking van aandelenoptieplannen. DOCdata heeft in het eerste halfjaar van 2007 in totaal 100.294 stuks eigen aandelen ingekocht tegen een gemiddelde inkoopprijs van EUR 6,40 per aandeel. Aandelen in eigen bezit worden niet meegenomen in de bepaling van het nettoresultaat per aandeel.

Strategie

De implementatie van de strategie 'Visie 2010: "Gear to Growth"' voor de e-Solutions Groep ligt op schema en zal in het tweede halfjaar van 2007 verder worden ingevuld, enerzijds middels het toevoegen van nieuwe e-Solutions en anderzijds door het verder ontwikkelen van bestaande e-Solutions. Daarnaast zal DOCdata het tweede halfjaar van 2007 benutten om de strategie voor IAI verder gestalte te geven.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de bijlage 'Visie 2010: "Gear to Growth"' uit het persbericht van 16 februari 2006, alsmede de PowerPoint-presentatie ten behoeve van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 mei 2007, die beide op de website van DOCdata zijn geplaatst.

Waarderingsgrondslagen

Met ingang van 1 januari 2005 wordt de geconsolideerde jaarrekening van DOCdata N.V. opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (hierna genoemd IFRS). Voor een overzicht van de belangrijkste waarderingsgrondslagen onder IFRS wordt verwezen naar het Jaarverslag 2006, dat verkrijgbaar is bij de vennootschap en eveneens is te downloaden vanaf de website van de onderneming, www.docdata.com.

Het halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 ('Interim Financial Reporting').

Vooruitzichten

Zoals eerder aangegeven, vormt 2007 een overgangsjaar waarin de nieuwe strategie verder zal worden geïmplementeerd. Het management van DOCdata verwacht daarom dat dit ook in 2007 invloed zal hebben op het bedrijfsresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, aangezien ook in het tweede halfjaar van 2007 nog extra kosten gemaakt zullen worden om de nieuwe strategie te implementeren. Voorts zal het bedrijfsresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten in 2007 afhankelijk zijn van:

- de mate van stabiliteit van de omzet van de Media Groep;

- de succesvolle implementatie van de nieuwe strategie voor de e-Solutions Groep;

- het bijdragen aan omzet en resultaat door de acquisities en start-ups uit 2006 en 2007;

- de aflevering van orders voor IAI in 2007.

Overzicht per onderdeel

e-Solutions Groep

De DOCdata e-Solutions Groep biedt een totale oplossing voor bedrijven die via het internet actief willen zijn. Deze diensten omvatten onder andere het volledige management en de uitvoering van de logistieke stromen, het verzorgen en beheren van de betaalstromen en het ontwikkelen en beheren van webshops en webtools.

Per 30 juni 2007 bestaat DOCdata e-Solutions Groep hoofdzakelijk uit de volgende bedrijven:

- e-Fulfilment: DOCdata E-commerce Fulfillment in Waalwijk (100% aandelen­belang), DOCdata E-commerce Fulfillment Germany GmbH in Grossbeeren, Duitsland (100% aandelenbelang), Braywood Marketing Services Limited in Witney, UK (76% aandelen­belang) en Pegasus Dienstleistungen GmbH in Münster, Duitsland (30% aandelenbelang);

- e-Financial Services: Triple Deal B.V. (70% aandelenbelang);en

- e-Commerce Solutions: DOCdata e-Commerce Solutions B.V. (60% aandelenbelang).

De omzet van de distributieactiviteiten (DOCdata E-commerce Fulfillment) is in het eerste halfjaar van 2007 toegenomen met ongeveer 50% door de groei van bestaande klanten, de toevoeging van nieuwe klanten en doordat DOCdata voor enkele klanten tevens de afhandeling van transportfacturen verzorgt.

Industrial Automation Integrators

De omzet van Industrial Automation Integrators (IAI) B.V. is met 10% gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2006. Enkele grote projecten droegen wezenlijk bij aan de omzet, te weten de levering van een bankbiljetten-perforatie-systeem aan Goznak, de Russische staatsdrukkerij, en de lang verwachte levering van een BookMaster220 systeem aan Oekraïne. In dit laatste project zijn, volgens de opdrachtgever, definitieve beslissingen in het voordeel van de opdrachtgever genomen zodat de afwikkeling van dit project niet meer op problemen zou mogen stuiten. Onze opdrachtgever heeft dan ook de levering van een BookMasterOne systeem geïnitieerd. Het totale project omvat de levering van één BookMaster220 en twee BookMasterOne systemen.

In het eerste halfjaar van 2007 is, mede met assistentie van externe adviseurs, gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe strategie voor IAI. In het tweede halfjaar van 2007 worden deze activiteiten verder voortgezet en zullen naar verwachting nadere mededelingen omtrent de uitkomst van dit traject worden gedaan.

Media Groep

Ook het eerste halfjaar van 2007 kenmerkt zich door zeer competitieve marktomstandigheden, waarbij zowel de CD- als DVD-markt een voortzetting van de dalende tendens laten zien.

Ondanks deze omstandigheden is de Media Groep in het Verenigd Koninkrijk en de Benelux er in geslaagd de eerste helft van 2007 met een klein positief bedrijfsresultaat af te sluiten door een continue focus op hoge leverbetrouwbaarheid, kwaliteit, efficiencyverbeteringen en kostenreducties. De werkmaatschappijen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk leverden tevens een belangrijke bijdrage aan de implementatie van de nieuwe strategie 'Visie 2010: "Gear to Growth"' op het gebied van e-Solutions in deze landen.

Accountantscontrole

De in dit halfjaarbericht en de bijlagen opgenomen cijferopstellingen zijn niet gecontroleerd door de externe accountant. Bijlage met financiële informatie

Voor een gedetailleerde behandeling van de halfjaarcijfers 2007 wordt verwezen naar de bijlage 'Financial Information' met Appendix.

Bijeenkomst voor financiële pers en analisten

Het management van DOCdata zal vandaag, 19 juli 2007, de halfjaarcijfers 2007 bespreken in een bijeenkomst, waarvoor zowel de financiële pers als analisten zijn uitgenodigd, die zal worden gehouden om 10.30 uur in de Hermeszaal van het Financieel Nieuwscentrum Beursplein 5 van Euronext Amsterdam (Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, 020-5505505).

- DOCdata e-Solutions Groep houdt zich bezig met e-Fulfilment, e-Financial, e-Commerce en e-‘Partnership oplossingen voor klanten. Hierbij biedt DOCdata volledige Internet-oplossingen, zowel Business-to-Business als Business-to-Consumer.

- Industrial Automation Integrators ontwerpt, bouwt en levert enerzijds productiesystemen gebaseerd op optische- en lasertechnologie voor toepassing in onder andere documentbeveiligingssystemen voor veiligheidsdrukkers en bewerkingssystemen voor verpakkingsmaterialen. Anderzijds biedt Industrial Automation Integrators beveiligingskenmerken ten behoeve van authenticatie aan.

- DOCdata Media Groep is een vooraanstaande onafhankelijke dienstverlener voor media uitgevers op het gebied van film, audio, multimedia en software in Europa.

DOCdata N.V. (Euronext Amsterdam:DOCD)

Website van de onderneming: www.docdata.com

Financial Information

The financial information is prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (hereafter IFRS). The financial information in the income statement for the six months' period ended 30 June 2006 has been restated for the accounting and reporting of DOCdata France, formerly part of the Media Group, as discontinued operation. This has been indicated in the tables below with "six months' period ended 30 June 2006 (restated)".

  
  Revenue
  
  (in thousands, except percentage figures) Six months'   Six months'
                         period    period ended
                         ended    30 June 2006
                        30 June   (restated) (*)
                         2007
 
  Revenue by division            EUR   %   EUR    %
 
  Media Group                16,637 50.4  18,006  66.4
  e-Solutions Group             11,524 34.9   4,731  17.4
  Industrial Automation Integrators     4,835 14.7   4,395  16.2
  Total                   32,996 100.0  27,132 100.0

- Media Group's revenue decreased EUR 1.4 million (8%) during the six months' period ended 30 June 2007. This total decrease for the Media Group was caused by lower revenue in Germany (EUR 1.6 million) and higher revenue in the Netherlands (EUR 0.1 million) and in the United Kingdom (EUR 0.1 million, including foreign currency exchange effect).

- The e-Solutions Group's revenue increased EUR 6.8 million (144%) during the six months' period ended 30 June 2007. This total increase for the e-‘Solutions Group is caused by higher revenue in the Netherlands (EUR 3.5 million), in the United Kingdom (EUR 3.2 million) and in Germany (EUR 0.1 million).

- Industrial Automation Integrators' revenue increased EUR 0.4 million (10%) during the six months' period ended 30 June 2007. This increase is predominantly caused by higher revenue from (completed contract) deliveries of security systems for the six months' period ended 30 June 2007 compared to the six months' period ended 30 June 2006, in combination with a changed mix of revenues from deliveries of subassemblies, service, packaging contract research and development, and production royalties in the passport market segment.

  
  Gross profit

  (in thousands, except percentage figures)   Six    Six months'
                        months'   period ended
                        period   30 June 2006
                         ended    (restated)
                        30 June
                         2007
 
  Gross profit by division          EUR  %    EUR   %
 
  Media Group                2,423 30.2  2,811  46.9
  e-Solutions Group             3,710 46.2  1,330  22.2
  Industrial Automation Integrators     1,897 23.6  1,858  30.9
  Total                   8,030 100.0  5,999  100.0
  
  (percentage figures)               Six    Six months'
                          months'   period ended
                          period   30 June 2006
                          ended    (restated)
                          30 June
                          2007
 
  Gross profit margin by division (as % of      %        %
  revenue by division)
 
  Media Group                   14.6       15.6
  e-Solutions Group                32.2       28.1
  Industrial Automation Integrators        39.2       42.3
  Total                      24.3       22.1

- The Media Group's gross profit decreased EUR 0.4 million (14%) during the six months' period ended 30 June 2007, causing the gross profit margin to show a limited decrease from 15.6% during the six months' period ended 30 June 2006 to 14.6% during the six months' period ended 30 June 2007. The continuing price pressure on the replication market for CD's and DVD's has resulted in a further decrease of the average sales prices for CD and DVD which has not fully been offset by further realised decreases in production costs (including personnel expenses, depreciation expenses and overheads).

- Gross profit of the e-Solutions Group increased EUR 2.4 million (179%) during the six months' period ended 30 June 2007. The gross profit margin for the e-Solutions Group improved to 32.2% mainly due to the acquisition of Braywood, as this subsidiary realises a higher average gross profit margin due to its service mix of fulfilment and response (donation handling). In addition, consolidation of Triple Deal starting 25 May 2007 has had a limited upward effect on the gross profit margin for the e-Solutions Group.

- Gross profit of Industrial Automation Integrators was at a comparable level of EUR 1.9 million during the six months' periods ended 30 June 2007 and 2006. The gross profit margin decreased from 42.3% for the six months' period ended 30 June 2006 to 39.2% for the six months' period ended 30 June 2007, predominantly caused by the difference in the sales mix for both comparable periods.

  
  Other operating income and expenses

 
  (in thousands, except percentage figures)    Six    Six months'
                          months'   period ended
                          period   30 June 2006
                          ended    (restated)
                          30 June
                          2007
 
  Other operating income and expenses (as % of EUR   %   EUR   %
  revenue)
 
  Other operating income            164   0.5    73  0.3
  Other operating expenses           (79)  (0.2)    -   -
  Total                     85   0.3    73  0.3

Other operating income and other operating expenses for the six months' periods ended 30 June 2007 and 2006 predominantly relate to releases of expenses accrued for in previous years or charges for expenses from previous years not accrued for in the balance sheets per the end of the previous financial years. For both comparable reporting periods, other operating income and expenses only include small income and expense amounts.

  
  Selling and administrative expenses


  
  (in thousands, except percentage figures)  Six     Six months'
                         months'   period ended
                         period    30 June 2006
                         ended    (restated)
                         30 June
                         2007
 
  S&A (as % of revenue)            EUR   %   EUR   %
 
  Selling expenses               1,791  5.4  1,503  5.5
  Administrative expenses           4,772 14.5  2,789  10.3
  Total                    6,563 19.9  4,292  15.8
  
  S&A by division (as % of revenue 
  by division)                 EUR   %   EUR   %
 
  Media Group                 2,484  14.9  2,685 14.9
  e-Solutions Group              3,501  30.4  1,064 22.5
  Industrial Automation Integrators       578  12.0   543 12.4
  Total                    6,563  19.9  4,292 15.8

- Selling expenses increased EUR 0.3 million (19%) during the six months' period ended 30 June 2007. This increase is fully caused the e-‘Solutions Group, as the selling expenses of both the Media Group and Industrial Automation Integrators remained at comparable levels for both periods.

- Administrative expenses increased EUR 2.0 million (71%) during the six months' period ended 30 June 2007. This increase is also fully caused by the e-Solutions Group, as administrative expenses of both the Media Group and Industrial Automation Integrators remained at comparable levels for both periods.

- In total, selling and administrative expenses for the e-Solutions Group increased EUR 2.4 million during the six months' period ended 30 June 2007. This increase is fully caused by the new consolidated subsidiaries of the e-Solutions Group (Braywood, Triple Deal, DOCdata E-commerce Fulfillment Germany and DOCdata e-Commerce Solutions), who were not contributing to the consolidated selling and administrative expenses during the six months' period ended 30 June 2006. For these subsidiaries, the implementation of the new strategy has resulted in additional expenses during the six months' period ended 30 June 2007, which are predominantly related to required investments in personnel, organisational improvements, development of IT solutions, and design and implementation of e-Solutions for new customers.

  
  Operating profit before financing income (EBIT)

  (in thousands, except percentage figures)    Six    Six months'
                           months'  period ended
                           period   30 June 2006
                           ended   (restated)
                           30 June
                           2007
 
  Operating profit by division            EUR     EUR
 
  Media Group                    23      159
  e-Solutions Group                 211      306
  Industrial Automation Integrators        1,319     1,315
  Total                      1,553     1,780
 
  Operating profit margin by division (as % of    %       %
  revenue by division)
 
  Media Group                    0.1      0.9
  e-Solutions Group                 1.8      6.5
  Industrial Automation Integrators        27.3     29.9
  Total                       4.7      6.6

- Operating profit for the Media Group decreased EUR 0.1 million (86%) during the six months' period ended 30 June 2007. This decrease is predominantly caused by a decrease of EUR 0.4 million in gross profit and a decrease in selling and administrative expenses of EUR 0.2 million.

- Operating profit for the e-Solutions Group decreased EUR 0.1 million (31%) during the six months' period ended 30 June 2007. This decrease is the combined effect of the improved gross profit (EUR 2.4 million) and increased selling and administrative expenses (EUR 2.5 million), mainly resulting from the new consolidated subsidiaries of the e-Solutions Group (Braywood, Triple Deal, DOCdata E-commerce Fulfillment Germany and DOCdata e-Commerce Solutions). The lower operating profit margin is predominantly the effect from higher selling and administrative expenses due to enabling growth of the activity level through higher personnel expenses and organisational costs in all countries in which the e-Solutions Group is currently active (the Netherlands, Germany and the UK).

- Operating profit of Industrial Automation Integrators remained at a level of EUR 1.3 million during the six months' period ended 30 June 2007, resulting from nearly unchanged total amounts for gross profit and selling and administrative expenses for both comparable periods. The lower operating profit margin is due to the different sales mix for both comparable periods, with a lower gross profit margin of the revenue during the six months' period ended 30 June 2007, in combination with a comparable level of selling and administrative expenses for both periods.

Net financing income

Net financing income decreased from EUR 0.1 million during the six months' period ended 30 June 2006 to nearly zero during the six months' period ended 30 June 2007. This decrease is predominantly caused by higher bank interest expenses in relation to the financing during the six months' period ended 30 June 2007 of the Braywood acquisition. The amounts for financial income and financial expenses have both increased in relation to the new consolidated subsidiaries of the e-Solutions Group (Braywood, Triple Deal, DOCdata E-commerce Fulfillment Germany and DOCdata e-Commerce Solutions).

Income tax expense

DOCdata's effective tax rate for the first six months' period ended 30 June 2007 was 17% with an income tax expense of EUR 0.3 million on a profit from continuing operations before tax of EUR 1.7 million. For the six months' period ended 30 June 2006 the profit from continuing operations before tax amounted to EUR 1.9 million and the income tax expense amounted to EUR 0.9 million (effective tax rate: 50%).

The income tax expense of EUR 0.3 million for the first six months' period ended 30 June 2007 is the result of the following tax treatments of the results per country:

- In the Netherlands, a tax charge of EUR 0.6 million has been recorded on the consolidated Dutch taxable income for the first six months' period ended 30 June 2007 against a corporate income tax rate of 25.5%.

- In the United Kingdom, a tax credit of EUR 0.1 million has been recorded on the consolidated UK loss for the first six months' period ended 30 June 2007 against a corporate income tax rate of 30.0%. This consolidated loss does include the amortisation charges of the intangibles valued at acquisition of Braywood, as well as the bank interest expenses in relation to the financing of the Braywood acquisition during the first six months' period ended 30 June 2007.

- In Germany, a tax credit of EUR 0.2 million has been recorded on the consolidated German taxable loss for the six months' period ended 30 June 2007 against a corporate income tax rate of (on average) 38%. Profit/(Loss) from discontinued operation (net of income tax)

The profit/(loss) from discontinued operation (net of income tax) only relates to net profit/(loss) amounts for both comparable periods resulting from the applied accounting treatment for DOCdata France per the end of each comparable period. For the six months' period ended 30 June 2006, the net loss of EUR 0.5 million fully relates to the total operational net loss of the French activities during that period. For the six months' period ended 30 June 2007 a net profit of EUR 0.2 million has been accounted for, resulting from the reassessment of all existing risks in relation to the termination of the French activities, which were accounted for at net realisable value in the consolidated balance sheet at 31 December 2006 and were reported under assets and liabilities classified as held for sale.

Liquidity and capital resources

During the six months' period ended 30 June 2007, the Company has invested EUR 1.8 million for the acquisition of an additional share interest of 40% in Triple Deal B.V. (above the interest of 30% which was already acquired in March 2006), EUR 1.1 million in property, plant and equipment (mainly warehousing equipment and investment in IT hard- and software) and EUR 0.1 million for the acquisition of intangibles (predominantly IT development costs). Total depreciation and amortisation expenses during the six months' period ended 30 June 2007 amount to EUR 1.9 million (six months' period ended 30 June 2006: EUR 1.9 million).

During the first six months' period ended 30 June 2007 25,510 personnel options were exercised; 2,050 options from the 2002 series at a price of EUR 3.05 per share, 800 options from the 2003 series at a price of EUR 2.68 per share, and 22.660 options from the 2004 series at a price of EUR 4.48 per share. The underlying shares have been delivered by the Company from the number of own shares in possession of the Company. The proceeds of EUR 0.1 million have been credited to equity under reserves, as the purchase of own shares has been charged to reserves in the past. In addition, 14,259 shares were granted to the CEO in June 2007, following the approval by the General Meeting of Shareholders on 10 May 2007 of the Remuneration Report 2006. Furthermore, the Company has purchased 100,294 own shares, for a total purchase price of EUR 0.6 million, during the six months' period ended 30 June 2007 to bring the number of own shares owned up to 230,268 (3.15%) shares as per 30 June 2007.

The General Annual Meeting of Shareholders held on 10 May 2007 approved the proposal to distribute a dividend of EUR 0.20 per ordinary share outstanding (excluding own shares held by the Company), which had a decreasing impact of EUR 1.4 million on retained earnings within the equity of the Company during the six months' period ended 30 June 2007.

  
  Consolidated Financial Statements

  1. Consolidated Balance Sheets

  Balance sheets before appropriation of profit.

  
                     30 June  31 December  30 June
                     2007   2006     2006
  (in thousands)            EUR    EUR     EUR
 
  Assets
 
  Property, plant and equipment    7,568    8,121   9,540
  Intangible assets          10,416    7,320    250
  Investments in associates       378    1,247   1,049
  Other investments           100     100    75
  Trade and other receivables      311    1,068    713
  Deferred tax assets         1,030     470    334
  Total non-current assets      19,803    18,326  11,961
 
  Inventories             2,422    3,765   3,869
  Income tax receivable         137     154    170
  Trade and other receivables     13,891    16,995  12,732
  Cash and cash equivalents      3,368    5,831   7,322
  Assets classified as held for      -     831     -
  sale
  Total current assets        19,818    27,576  24,093
 
  Total assets            39,621    45,902  36,054
 
  Equity
 
  Share capital             731     731    731
  Share premium            16,854    16,854  16,854
  Translation reserve          536     564    423
  Reserve for own shares        (338)      61   (520)
  Retained earnings          4,169    3,978   4,211
  Total equity attributable to
  equity holders of the parent
                    21,952    22,188  21,699
  Minority interest           342     226     9
  Total equity            22,294    22,414  21, 708
 
  Liabilities
 
  Interest-bearing loans and      1,969    1,862     -
  borrowings
  Employee benefits           315     292    334
  Deferred tax liabilities        786     764    475
  Total non-current liabilities    3,070    2,918    809
 
  Bank overdraft            1,829    1,698     -
  Interest-bearing loans and       198      -    20
  borrowings
  Income tax payable          2,262    2,411   2,554
  Trade and other payables       9,644    15,111  10,805
  Provisions               324      52    158
  Liabilities classified as        -    1,298     -
  held for sale
  Total current liabilities      14,257    20,570  13,537
 
  Total liabilities          17,327    23,488  14,346
 
  Total equity and liabilities    39,621    45,902  36,054

  
  2. Consolidated Income Statements

  
                      Six months'    Six months'
                      period       period
                      ended 30 June   ended 30 June
                        2007        2006
 
                                (restated)
  (in thousands, except earnings per    EUR    %    EUR    %
  share and average shares
  outstanding)
 
  Continuing operations
  Revenue                 32,996  100.0  27,132 100.0
  Cost of sales              (24,965) (75.7) (21,133) (77.9)
  Gross profit               8,031  24.3   5,999  22.1
 
  Other operating income           164   0.5    73  0.3
  Selling expenses             (1,791)  (5.4)  (1,503) (5.5)
  Administrative expenses         (4,772) (14.5)  (2,789) (10.3)
  Other operating expenses          (79)  (0.2)    -   -
 
  Operating profit before financing     1,553   4.7   1,780  6.6
  income
 
  Financial income              171   0.5    137  0.5
  Financial expenses             (167)  (0.5)   (60) (0.2)
  Net financing income             4    -    77  0.3

  Share of profit of associates        173   0.5    13   -
 
  Profit before tax             1,730   5.2   1,870  6.9
 
  Income tax expense             (292)  (0.9)   (941) (3.5)
 
  Profit for the period from        1,438   4.3    929  3.4
  continuing operations
 
  Discontinued operation
  Profit /(Loss) from discontinued      177   0.6   (536) (2.0)
  operation (net of income tax)
 
  Profit for the period           1,615   4.9    393  1.4
 
  Attributable to:
  Equity holders of the parent       1,626   4.9    388  1.4
  Minority interest              (11)   -     5   -
  Profit for the period           1,615   4.9    393  1.4
 
  Average number of shares outstanding 7,120,000     7,019,000
  Potentially average number of shares 7,309,000     7,309,000
  fully diluted
 
  Earning per share
  Basic earnings per share          0.23       0.06
  Diluted earnings per share         0.22       0.05
 
  Continuing operations
  Basic earnings per share          0.20       0.13
  Diluted earnings per share         0.20       0.13
 

  
  3. Consolidated Statements of Cash Flows

                          Six months'  Six months'
                          period ended period ended
                          30 June 2007 30 June 2006
  (in thousands)                   EUR      EUR
 
  Cash flows from operating activities
  Profit for the period               1,615      393
  Adjustments for:
  Depreciation and amortisation           1,918     1,876
  Costs share options and shares granted        131      33
  Financial expenses                  167      60
  Financial income                  (171)     (137)
  Share of profit of associates            (173)     (13)
  Income tax expense                  292      957
  Cash flows from operating activities before
  changes in working capital and provisions
                            3,779     3,169
 
  Decrease in trade and other receivables and    4,860     1,858
  assets held for sale
  Decrease in inventories              1,343      565
  Decrease in trade and other payables and     (7,094)    (3,767)
  liabilities held for sale
  Increase/(Decrease) in provisions and employee    295     (56)
  benefits
  Cash generated from the operations         3,183     1,769
 
  Interest paid                    (167)     (41)
  Interest received                  171      137
  Income taxes paid                  (673)     (818)
  Net cash from operating activities         2,514     1,047
 
  Cash flows from investing activities
  Acquisition of subsidiaries            (1,846)      -
  Acquisition of property, plant and equipment   (1,079)     (485)
  Acquisition of intangible assets          (144)      -
  Proceeds from sale of property, plant and       14       -
  equipment
  Acquisition of associates and other          -     (900)
  investments
  Net cash from investing activities        (3,055)    (1,385)
 
  Cash flows from financing activities
  Dividends paid                  (1,418)    (2,823)
  Own shares bought                  (642)      -
  Repayment of interest-bearing loans and       (72)      (2)
  borrowings
  Bank overdraft                    131       -
  Proceeds from exercise of share options       110      195
  Loans provided to associates              -      (272)
  Net cash from financing activities         (1,891)    (2,902)
 
  Net decrease in cash and cash equivalents     (2,432)    (3,240)
  Cash and cash equivalents at beginning of      5,831    10,516
  period
  Effect of exchange rate fluctuations on cash     (31)      46
  held
  Cash and cash equivalents at end of period     3,368     7,322

  
  4. Consolidated Statements of Shareholders' Equity

 
                Share  Share
               capital premium
                         Reserves
  (in thousands)       EUR   EUR    EUR
 
  Equity Statement 2006
 
  Balance at 1 January     731  16,854  (283)
  2006
  Dividend distribution     -     -    -
  Shares issued for       -     -   531
  acquisitions
  Exercised share options    -     -   199
  Costs share options      -     -    79
  Translation difference     -     -    99
  Consolidation         -     -    -
  participation
  Profit for the year      -     -    -
  Balance at 31 December    731  16,854   625
  2006
 
  Equity Statement 2007
 
  Balance at 1 January     731  16,854   625
  2007
  Dividend distribution     -     -    -
  Shares bought         -     -  (642)
  Exercised share options    -     -   110
  Shares issued for       -     -    92
  remuneration
  Costs share options      -     -    39
  Translation difference     -     -   (26)
  Consolidation         -     -    -
  participation
  Profit for the period     -     -    -
  Balance at 30 June 2007   731  16,854   198

                    Total equity
                    attributable
                    to equity
                    holders of
               Retained  the parent  Minority  Total
               earnings        interest equity
  (in thousands)       EUR    EUR    EUR    EUR
 
  Equity Statement 2006
 
  Balance at 1 January     6,646    23,948    23  23,971
  2006
  Dividend distribution   (2,822)   (2,822)   (19)  (2,841)
  Shares issued for        -     531    -    531
  acquisitions
  Exercised share options     -     199    -    199
  Costs share options       -      79    -    79
  Translation difference      -      99    -    99
  Consolidation          -      -   240    240
  participation
  Profit for the year      154     154   (18)    136
  Balance at 31 December    3,978    22,188   226  22,414
  2006
 
  Equity Statement 2007
 
  Balance at 1 January     3,978    22,188   226  22,414
  2007
  Dividend distribution   (1,435)   (1,435)    -  (1,435)
  Shares bought          -    (642)    -   (642)
  Exercised share options     -     110    -    110
  Shares issued for        -      92    -    92
  remuneration
  Costs share options       -      39    -    39
  Translation difference      -     (26)    -   (26)
  Consolidation          -      -   127    127
  participation
  Profit for the period    1,626    1,626   (11)   1,615
  Balance at 30 June 2007   4,169    21,952   342  22,294

5. Notes to the Consolidated Financial Statements

5.1 Accounting principles

As of 1 January 2005 DOCdata N.V. (referred to as "DOCdata" or the "Company") has adopted the International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union ("IFRS") in preparing the consolidated financial statements.

For a summary of the significant accounting policies under IFRS and an explanation of the effects of the transition from the accounting principles generally accepted in the Netherlands ("Dutch GAAP") applied in previous years to IFRS, please refer to the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2006.

This interim financial report has been prepared in accordance with IAS 34 (Interim Financial Reporting).

5.2 Audit

The financial statements and reconciliations included in this report and its enclosures have not been audited by the external auditors.

5.3 Consolidation

In the consolidated financial statements for the six months' period ended 30 June 2007, the following acquisition has been consolidated as of the acquisition date mentioned:

- Triple Deal B.V. (in the second half of 2007 to be renamed as 'DOCdata e-Financial Services') as of 25 May 2007 (70% share interest). The consolidated income statement includes revenue and results of this subsidiary as of acquisition date. The minority interest of 30% in the equity of this subsidiary, which minority interest is owned by Conclusion Consultants B.V. for 20% and by Syllion B.V. for 10%, has been accounted for in the consolidated balance sheet under minority interest within total equity. In the consolidated balance sheets at 31 December 2006 and at 30 June 2006 the pre-acquisition owned share interest in Triple Deal B.V. (30% share interest) was accounted for under investments in associates.

In the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2006, the following acquisitions have been consolidated as of the acquisition dates mentioned:

- DOCdata e-Commerce Solutions B.V. as of 1 September 2006 (60% share interest). The consolidated income statement includes revenue and results of this subsidiary for the four months' period from 1 September 2006 till 31 December 2006. The minority interest of 40% in the equity of this subsidiary has been accounted for in the consolidated balance sheet under minority interest within total equity;

- Braywood Holdings Limited as of 15 November 2006 (76% share interest). The consolidated income statement includes revenue and results of this subsidiary for the one-and-half months' period from 15 November 2006 till 31 December 2006. The fair value of the purchase price for the remaining 24% share interest in the equity of this subsidiary, based upon the put option agreement exercisable in the coming four years for 4% share interest each year, has been accounted for in the consolidated balance sheet under interest bearing loans and other borrowings within non-current liabilities.

5.4 Discontinued operation

In the consolidated financial statements for the periods ended 30 June 2007 and 31 December 2006, the assets, liabilities and activities of DOCdata France, formerly part of the Media Group, have been accounted for as discontinued operation. In the consolidated balance sheet at 31 December 2006, all assets and liabilities of DOCdata France have been accounted for at net realisable value and have been reported under assets classified as held for sale and liabilities classified as held for sale. In the consolidated balance sheet at 30 June 2007, a provision for remaining risks related to the termination of the French activities has been accounted for under current liabilities. In the consolidated income statements for the six months' periods ended 30 June 2007 and 30 June 2006, the results after income tax of DOCdata France for those six months' periods have been reported under loss from discontinued operation (net of income tax). The resulting consolidated income statement for the six months' period ended 30 June 2006 is referred to as the income statement for the "six months' period ended 30 June 2006 (restated)".

5.5 Management representations

In the opinion of the management, these financial statements include all adjustments necessary for a fair presentation of the financial position, operating results and cash flows of all reporting periods herein. All such adjustments are of a normal recurring nature.

The results of operations for the six months' period ended 30 June 2007 are not necessarily indicative of the results for the entire financial year ending 31 December 2007.

  
  5.6 Property, plant and equipment

                   30 June   31 December  30 June
                   2007     2006      2006
  (in thousands)           EUR     EUR      EUR

 
  Land and buildings        1,576    1,629    1,734
  Machinery and equipment      4,643    5,085    6,813
  Office equipment and software   1,154    1,402     905
                   7,373    8,116    9,452
  Under construction         195      5      88
  Total               7,568    8,121    9,540

The book value for property, plant and equipment has decreased with approximately EUR 0.6 million during the six months' period ended 30 June 2007, resulting of depreciation amounting to EUR 1.5 million exceeding capital expenditure of EUR 1.0 million (inclusive of property, plant and equipment acquired through new participations).

  
  5.7 Intangible assets

                30 June   31 December   30 June
                 2007     2006     2006
  (in thousands)        EUR      EUR      EUR
 
  Goodwill          7,003    4,639      -
  Customer contracts      798     544      -
  IT platforms        2,615    1,887      -
  Other              -     250     250
  Total           10,416    7,320     250

The book value for intangible assets has increased with EUR 3.1 million during the six months' period ended 30 June 2007, mainly resulting from the acquisition of the majority share in Triple Deal B.V. (influencing net book value of goodwill, customer contracts and IT platforms for EUR 3.7 million in total) and amortisation during the six months' period ended 30 June 2007 for customer contracts, IT platform and other intangibles (investment in motion picture "Kruistocht in Spijkerbroek").

5.8 Investments in associates

The book value for investments in associates has decreased with EUR 0.9 million during the six months' period ended 30 June 2007 from nearly EUR 1.3 million at 31 December 2006 to EUR 0.4 million at 30 June 2007, resulting from the consolidation of Triple Deal B.V. starting 25 May 2007. In the consolidated balance sheet at 31 December 2006 the DOCdata share interest of 30% at that time in Triple Deal B.V. was valued at EUR 0.9 million under investments in associates.

(*) "six months' period ended 30 June 2006 (restated)" refers to the financial information for the six months' period ended 30 June 2006 after presenting DOCdata France as discontinued operation

BRON DOCDATA N.V.