DOCDATA N.V. maakt haar halfjaarcijfers over 2009 bekend

28 Jul, 2009, 07:30 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, July 28 /PRNewswire/ --

- Orderportefeuille van technologiebedrijf IAI industrial systems bereikt hoogste niveau ooit

- Winstgroei van internet service bedrijf Docdata als gevolg van sterke stijging van aantal gerealiseerde transacties

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "De strategie 'Visie 2010: "Gear to Growth"' blijft, ondanks de huidige economische crisis, voor zowel technologiebedrijf IAI industrial systems als voor internet service bedrijf Docdata strak op koers. Onze focus ligt voor technologiebedrijf IAI industrial systems op het binnenhalen van orders voor de levering van hoogwaardige systemen en voor internet service bedrijf Docdata op een verdere groei van het aantal gerealiseerde transacties. In lijn met deze focus en ondanks de uitdagende externe omstandigheden hebben wij een verdere groei kunnen realiseren, zowel in omzet als resultaat. Wel blijven wij voorzichtig aangaande de huidige economische situatie en de markten waarin wij actief zijn. Toch verwachten wij de huidige positieve trend in het tweede halfjaar 2009 te kunnen voortzetten."

  
                      Halfjaar Halfjaar
                     geëindigd geëindigd
                       op 30   op 30
                     juni 2009 juni 2008
  Omzet                            Groei
  (in duizenden, percentages         EUR    EUR    %
  uitgezonderd)
 
  Technologiebedrijf IAI industrial     4.187   2.575  + 63%
  systems
  Internet service bedrijf Docdata     22.082  17.470  + 26%
  (exclusief media)
  Docdata media               8.627  15.648 -/- 45%
  Totaal                  34.896  35.693  -/- 2%

Technologiebedrijf IAI industrial systems leverde in het eerste halfjaar 2009 een aantal hoogwaardige personalisatiesystemen af en realiseerde nieuwe orders, resulterend in een orderboek per het eind van het eerste halfjaar 2009 van EUR 24,3 miljoen.

Internet service bedrijf Docdata realiseerde in het eerste halfjaar 2009 een sterke stijging van het aantal unieke transacties ten opzichte van het eerste halfjaar 2008. In de eerste 6 maanden van 2009 werden ongeveer 10 miljoen unieke transacties verwerkt.

Resultaat en Financiële positie halfjaar 2009 (geen accountantscontrole toegepast)

  
                       Halfjaar geëindigd op
  (in miljoenen, percentages en per   30 juni 2009 30 juni 2008
  aandeel uitgezonderd)
 
                       EUR    %   EUR   %
 
  Omzet
  Internet service bedrijf Docdata    30,7  88,0  33,1 92,8
  Technologiebedrijf IAI industrial    4,2  12,0   2,6  7,2
  systems
  Totaal                 34,9  100,0  35,7 100,0
 
  Brutowinst               10,8  30,8   9,4 26,4
 
  Bedrijfsresultaat (EBIT)
  Internet service bedrijf Docdata     1,5   4,9   1,3  4,1
  Technologiebedrijf IAI industrial    0,9  21,0   0,1  2,3
  systems
  Totaal                  2,4   6,8   1,4  4,0
 
  Winst over het halfjaar         1,9   5,4   1,0  2,9
 
  Gewone winst per aandeel        0,28      0,15
  Verwaterde winst per aandeel      0,27      0,15
 
  Balanstotaal              39,1      40,7
  Eigen vermogen             21,7      19,3
  Solvabiliteit (Eigen vermogen /    55,6%      47,4%
  Balanstotaal)

Belangrijkste aspecten van het eerste halfjaar 2009

De omzet van DOCDATA N.V. is in het eerste halfjaar 2009 met EUR 0,8 miljoen gedaald tot EUR 34,9 miljoen (-/- 2%). Docdata commerce, payments en fulfilment hebben een omzetstijging gerealiseerd van EUR 4,6 miljoen, IAI industrial systems een omzetstijging van EUR 1,6 miljoen en Docdata media een omzetdaling van EUR 7,0 miljoen (waarvan EUR 4,8 miljoen als gevolg van de verkochte media activiteiten van Docdata media in het Verenigd Koninkrijk en de verkoop van 4D upgrade GmbH in Duitsland). In het eerste halfjaar 2009 is een hogere brutowinst behaald van EUR 10,8 miljoen ten opzichte van EUR 9,4 miljoen in het eerste halfjaar 2008 (+14%). De brutowinstmarge over het eerste halfjaar 2009 is uitgekomen op bijna 31% ten opzichte van 26% in het eerste halfjaar 2008; beide 'lines of business' hebben aan deze verbeterde brutowinstmarge bijgedragen.

In het eerste halfjaar 2009 is een bedrijfsresultaat voor financierings­resultaat (EBIT) gerealiseerd van EUR 2,4 miljoen. De stijging met EUR 1 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2008 is voor het grootste gedeelte gerealiseerd door IAI industrial systems. Dit is met name het gevolg van een groter aantal systemen dat in het eerste halfjaar 2009 is afgeleverd, terwijl gedurende het eerste halfjaar 2008 geen systemen zijn uitgeleverd. In aanvulling op het bedrijfsresultaat is het financierings­resultaat in het eerste halfjaar 2009 met EUR 0,3 miljoen verbeterd ten opzichte van het eerste halfjaar 2008, voornamelijk als gevolg van per saldo lagere rentelasten en een verbetering in het valutakoersresultaat. Verder zijn de belastingen met EUR 0,5 miljoen gestegen in het eerste halfjaar 2009 als gevolg van een hogere winst voor belastingen. Dit alles heeft geresulteerd in een winst die EUR 0,8 miljoen hoger is dan in het eerste halfjaar 2008.

DOCDATA N.V. heeft haar sterke financiële positie met een solvabiliteitsratio van 55,6% (31 december 2008: 51,8%) gehandhaafd. In relatie tot de liquiditeit van de onderneming is het kasoverschot van EUR 4,4 miljoen per 31 december 2008 met EUR 3,5 miljoen is afgenomen tot EUR 0,9 miljoen per 30 juni 2009. DOCDATA N.V. heeft in het eerste halfjaar 2009 een cash flow uit operationele activiteiten van EUR 0,2 miljoen gerealiseerd. De aanwending van dit totaal van EUR 3,7 miljoen aan middelen in het eerste halfjaar 2009 blijkt eveneens uit het kasstroomoverzicht; de belangrijkste elementen zijn de uitkering van dividend over het jaar 2008 aan de aandeelhouders (EUR 2,0 miljoen), de investeringen in materiële en immateriële vaste activa (EUR 1,2 miljoen) en de acquisitie van (minderheidsbelangen in) dochterondernemingen en investeringen in geassocieerde deelnemingen en overige beleggingen (EUR 0,6 miljoen).

Internet service bedrijf Docdata realiseerde in het eerste halfjaar 2009 een sterke stijging van het aantal unieke transacties ten opzichte van het eerste halfjaar 2008. Elke transactie draagt bij aan het succes van onze klanten. Wij bieden klantspecifieke of volledige internet oplossingen. In de Benelux worden wij gezien als het meest vooruitstrevende internet service bedrijf waarbij wij mede het geheim achter het succes van onze klanten mogen zijn. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben wij deze positie nog niet maar zullen daar in de komende jaren hard aan werken.

Doelstellingen voor 2009 en 2010 zijn:

1. Service Excellence;

2. Groei van het aantal transacties;

3. Ontwikkelen van nieuwe services.

Naast de geografische focus blijven wij investeren in nieuwe services voor onze klanten. Als voorbeeld van een nieuwe service bieden wij onze e-commerce klanten sinds kort een volledig geïntegreerde oplossing voor webfotografie aan. Middels deze service zijn onze klanten in staat om binnen 24 uur artikelen in hun webshop te presenteren en dus te verkopen. Om dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen wordt deze service in-house in onze fulfilment centra aangeboden.

Een belangrijke trend is dat meer mensen frequenter online bestellen. Wij hebben de indruk dat deze trend wordt versterkt door de huidige economische recessie, waardoor wij ook de komende maanden een verdere groei verwachten. Wel zien wij dat het gemiddelde bedrag per bestelling afneemt; het aantal transacties blijft echter stijgen.

Michiel Alting von Geusau CEO van DOCDATA N.V "Maandelijks verwerken wij ondertussen ruim anderhalf miljoen transacties voor onze klanten. Deze transacties bestaan uit gerealiseerde orders, succesvolle verwerking van betalingen, verzonden orders en afgehandelde retourzendingen. Wij verwachten dat het aantal transacties dat wij verwerken verder zal groeien in de komende jaren. De huidige economische crisis zal effect hebben op de online bestedingen. De groei zal afzwakken, maar ook in 2009 zal het aantal e-commerce transacties verder stijgen."

De huidige risico's liggen voornamelijk op het vlak van de financiële positie van onze klanten en de strategische keuze van (potentiële) klanten om bepaalde diensten bij externe leveranciers af te nemen. Vaak worden deze beslissingen bij overnames heroverwogen. Wij verwachten dat één van onze klanten in het buitenland hierdoor het distributiecontract in 2010 niet zal verlengen. Tevens zien wij dat acquisitietrajecten veel langer duren door de huidige economische crisis. Klanten hebben duidelijk meer tijd nodig om deze beslissingen te nemen.

Technologiebedrijf IAI industrial systems wordt in de markt voor documentbeveiliging van door overheden uitgegeven waardedocumenten steeds meer gezien als de meest hoogwaardige leverancier van productiesystemen om documenten te personaliseren en/of te beveiligen. In de markt voor documentbeveiliging is IAI industrial systems erin geslaagd om uitstekende resultaten te behalen. IAI industrial systems heeft een orderboek per het eind van het eerste halfjaar 2009 ter waarde van EUR 24,3 miljoen (31 december 2008: EUR 10,8 miljoen). Wij verwachten daarom ook in het tweede halfjaar 2009 verder te kunnen groeien.

Doelstellingen voor 2009 en 2010 zijn:

1. Tijdige aflevering van systemen;

2. Realiseren van nieuwe orders;

3. Ontwikkelen van nieuwe systemen met unieke kenmerken.

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "Wij zijn ideaal gepositioneerd in de markt voor het beveiligen van documenten. Wij kunnen de concurrentie met de grote spelers in deze markt goed aan vanwege onze kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare en klantspecifieke systemen. Ondanks de kredietcrisis verwachten wij dat overheden zullen blijven investeren in veiligheid van documenten."

Wereldwijd zien wij dat vele landen voor paspoorten vasthouden aan de papieren houderpagina. Voor dit omvangrijke marktsegment heeft IAI industrial systems nu BM One systemen ontwikkeld die de persoonlijke data aanbrengen door middel van inktjet printing, gevolgd door het aanbrengen van een beschermend kunststof laminaat op de houderpagina. Hoewel dergelijke systemen geen lasergraveer-functie bevatten, kunnen, afhankelijk van de klantenwens, wel de ImagePerf(R) en/of NumberPerf(R) laser-funties aanwezig zijn. Met de ontwikkeling van deze BM One systemen heeft IAI industrial systems een groot marktsegment binnen de ons bekende documentbeveiligingsmarkt betreden. Systemen met deze nieuwe technologie werden inmiddels verkocht en gedeeltelijk geleverd aan een aantal landen, waaronder Roemenië en Algerije.

Een andere nieuwe ontwikkeling betreft de SheetMaster en WebMaster systemen die documenten gedrukt in vellen ('sheets') of in baan ('web') kunnen bewerken. Het betreft hier een grote variëteit aan documenten die bewerkt kunnen worden waarbij vooral gericht wordt op: geboortebewijzen, kentekenbewijzen, diploma's, paspoortpagina's, documenten waarmee directe belastingen geheven worden, etc. Van enige standaardisatie van dergelijke documenten is vooralsnog geen sprake. Genoemde systemen zijn daarom voorzien van vele instelmogelijkheden om een zo groot mogelijk deel van deze markt te kunnen bedienen. Ook hier betreedt IAI industrial systems een nieuw segment in een bekende markt. Deze systemen werden inmiddels verkocht en gedeeltelijk reeds geleverd aan een aantal landen, waaronder Zuid-Afrika en India.

Voor de recent verworven order uit Bulgarije ontwikkelt IAI industrial systems momenteel nieuwe systemen voor de markt van decentrale personalisatie. Daarvoor wordt technologie uit hooggeïntegreerde systemen, zoals de BM One, beschikbaar gemaakt in kleine stand alone oplossingen. IAI industrial systems betreedt ook hiermee een nieuwe markt.

Bovenstaande voorbeelden illustreren de aanzienlijke uitbreiding van het productenpakket van IAI industrial systems voor de documentbeveiligingsmarkt.

IAI industrial systems heeft in het eerste halfjaar 2009 stevig verder gebouwd aan het netwerk in de solar industrie. In deze markt biedt IAI industrial systems productiesystemen voor zonnecellen of -panelen aan. Grote opdrachten bleken echter steeds uitgesteld te worden als gevolg van de kredietcrisis, waardoor potentiële afnemers de aankoop van hun nieuwe productiesystemen uitstellen totdat zij meer zekerheid hebben over hun financiering. IAI industrial systems is ervan overtuigd dat de solarmarkt opnieuw een groeimarkt zal worden zodra de middelen voor investeringen weer ter beschikking staan. Fundamenteel is er immers niets veranderd in deze markt. Gebaseerd op deze overtuiging gaat IAI industrial systems dan ook door met het opbouwen van een netwerk zodat wij daarvan na de kredietcrisis de vruchten kunnen plukken.

De groeiplannen van IAI industrial systems hebben er inmiddels toe geleid dat het personeelsbestand in 2009 aanzienlijk gegroeid is. Daarnaast biedt IAI industrial systems ook veel werk aan tijdelijke krachten en maakt veel gebruik van uitbesteding.

Vooruitzichten

In 2009 zal de focus liggen op autonome winstgevende groei.

De focus van internet service bedrijf Docdata is enerzijds gelegen op de verdere ontwikkeling van het internet service model in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De doelstelling is om in de komende jaren ook daar een top 5 speler te worden. Anderzijds is de focus gelegen op het toevoegen van nieuwe services, in de eerste instantie in de Benelux. In 2009 verwachten wij ondanks de economische marktsituatie verder te groeien, met uitzondering van Docdata media.

In de markt voor documentbeveiliging heeft technologiebedrijf IAI industrial systems in de eerste 6 maanden van 2009 niet alleen uitstekende resultaten behaald, ook de orderportefeuille voor 2009 en 2010 is reeds goed gevuld. De focus ligt enerzijds op de tijdige aflevering van bestelde systemen en anderzijds op de ontwikkeling van nieuwe marktgebieden middels unieke oplossingen. In de solar markt verwachten wij geen noemenswaardige omzet in 2009.

Waarderingsgrondslagen

DOCDATA N.V. stelt de geconsolideerde jaarrekening op volgens de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (hierna genoemd IFRS). Voor een overzicht van de belangrijkste waarderingsgrondslagen onder IFRS wordt verwezen naar het Jaarverslag 2008, dat verkrijgbaar is bij de vennootschap en eveneens is te downloaden vanaf de corporate website van de onderneming, http://www.docdatanv.com. Het halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 ('Interim Financial Reporting').

Accountantscontrole

De in dit halfjaarbericht en de bijlagen opgenomen cijferopstellingen zijn niet gecontroleerd door de externe accountant.

Bijlage met financiële informatie

Voor een gedetailleerde behandeling van de halfjaarcijfers 2009 wordt verwezen naar de bijlage 'Interim Financial Information for the half-year ended 30 June 2009' met Appendix.

Bijeenkomst voor financiële pers en analisten

Het management van DOCDATA N.V. zal vandaag, dinsdag 28 juli 2009, de halfjaarcijfers 2009 bespreken in een bijeenkomst, waarvoor zowel de financiële pers als analisten zijn uitgenodigd, die zal worden gehouden om 10.30 uur in de Mercurius zaal van het Financieel Nieuwscentrum Beursplein 5 van NYSE Euronext Amsterdam (Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, telefoon 020-5505505).

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

Technologiebedrijf IAI industrial systems ( http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren:

  
  - beveiligen en personaliseren van waardedocumenten
  - bewerken van verpakkingsmaterialen
  - bewerken van zonnecellen
  - bewerken van andere materialen

Internet service bedrijf Docdata (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en bestaat uit vier services:

  
  - Docdata commerce
  - Docdata payments
  - Docdata fulfilment
  - Docdata media

Waalwijk, Nederland, 28 juli 2009

Corporate website: http://www.docdatanv.com

Bestuurdersverklaring

Verklaring als bedoeld in artikel 5:25d lid 2 sub c Wet financieel toezicht (Wft)

De Directie van DOCDATA N.V. verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend:

1. de halfjaarrekening van DOCDATA N.V., zoals opgenomen op de pagina's 8 tot en met 18 van dit halfjaarbericht, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie per 30 juni 2009 en de winst over het halfjaar geëindigd op 30 juni 2009 van DOCDATA N.V. en de in de consolidatie opgenomen dochterondernemingen;

2. het halfjaarverslag van DOCDATA N.V., zoals opgenomen op de pagina's 1 tot en met 6 van dit halfjaarbericht, een getrouw overzicht geeft omtrent de toestand per 30 juni 2009 en de gang van zaken gedurende het halfjaar geëindigd op 30 juni 2009 van DOCDATA N.V. en van de met haar verbonden ondernemingen, waarvan de gegevens in de halfjaarrekening zijn opgenomen. Tevens geeft het halfjaarverslag een getrouw overzicht van de verwachte gang van zaken, de investeringen en de omstandigheden, waarvan de ontwikkeling van de omzet en van rentabiliteit afhankelijk is.

Waalwijk, 28 juli 2009

De Directie,

M.F.P.M. Alting von Geusau, CEO

M.E.T. Verstraeten, CFO

Interim Financial Information

The interim financial information is prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (hereafter "IFRS") and its interpretations adopted by the International Accounting Standards Board (IASB).

  
  Revenue

  (in thousands, except percentage    Half-year ended Half-year ended
   figures)                30 June 2009   30 June 2008
 
  Revenue by line of business         EUR   %    EUR   %
 
  Internet service company Docdata     30,709  88.0  33,118  92.8
  Technology company IAI industrial     4,187  12.0   2,575  7.2
  systems
  Total                   34,896 100.0  35,693 100.0

- The revenue of Docdata decreased with EUR 2.4 million (7%) in the half-year ended 30 June 2009. In the first half-year 2009 the total revenue of the Docdata commerce, Docdata payments and Docdata fulfilment services increased with EUR 4.6 million (26%), including a negative foreign exchange effect of EUR 0.5 million. The increased revenue of these three Internet services has been realised through autonomous growth (+/+ EUR 4.2 million, including the FX GBP effect of -/- EUR 0.5 million) and through the acquisition of Pegasus Mail GmbH per 1st of January 2009 (+/+ EUR 0.4 million). The revenue of the Docdata media service decreased with EUR 7 million in total, of which EUR 4.8 million as a combined result of the sale of the UK media business by docdata media Ltd. on 30 January 2009 and the sale of all shares of 4DU upgrade GmbH on 20 November 2008; the other EUR 2.2 million of this revenue decrease was due to declining revenue from replication activities in Tilburg and Berlin.

- IAI industrial systems' revenue increased EUR 1.6 million (63%) in the half-year ended 30 June 2009 compared to the half-year ended 30 June 2008. The increase in revenue is mainly caused by a combination of a higher number of security systems delivered in 2009 and a lower revenue from deliveries of subassemblies in the first half-year 2009.

  
  Gross profit

  (in thousands, except percentage     Half-year ended   Half-year
  figures)                  30 June 2009    ended
                                 30 June 2008
  Gross profit (margin) by line of
  business
  (margin as % of revenue by line of
  business)                   EUR    %   EUR   %

  Internet service company Docdata      8,854  28.8  8,583  25.9
  Technology company IAI industrial      1,903  45.5   848  32.9
  systems
  Total                   10,757  30.8  9,431  26.4

- The gross profit of Docdata increased with EUR 0.3 million (3%). Docdata commerce, Docdata payments and Docdata fulfilment contributed EUR 7.2 million to the gross profit in the half-year ended 30 June 2009 compared to EUR 6.1 million in the half-year ended 30 June 2008, mainly due to growth in the number of transactions. Docdata media contributed EUR 1.7 million to the gross profit in the first half-year 2009 compared to EUR 2.5 million in the first half-year 2008. Notwithstanding the fact that the media business is declining, the Docdata media companies controlled their production costs successfully also supported by a lower cost price of purchased goods.

- The gross profit of IAI industrial systems increased with EUR 1.0 million (24%) in the half-year ended 30 June 2009 compared to the half-year ended 30 June 2008. Both the gross profit and gross profit margin increased due to the delivery of a higher number of security systems in the first half-year 2009.

  
  Operating profit before financing result (EBIT)
  Selling & Administrative expenses

  (in thousands, except percentage    Half-year ended Half-year ended
                        30 June 2009   30 June 2008
  Operating profit (margin) by line of
  business
  (margin as % of revenue by line of
  business)                  EUR   %   EUR    %
 
  Internet service company Docdata      1,496  4.9  1,354   4.1
  Technology company IAI industrial      
  systems                   881  21.0    58   2.3
  Total                   2,377  6.8  1,412   4.0
 
  Selling & Administrative expenses (as %
  of revenue)
  Selling expenses              2,314  6.6  2,336   6.5
  Administrative expenses          5,897  16.9  5,670  15.9
  Total                   8,211  23.5  8,006  22.4
 
  Selling & Administrative expenses by
  line of business (as % of revenue by
  line of business)
  Internet service company Docdata      7,189  23.4  7,216  21.8
  Technology company IAI industrial     
  systems                  1,022  24.4   790  30.7
  Total                   8,211  23.5  8,006  22.4

- In the half-year ended 30 June 2009 the operating profit of Docdata increased with EUR 0.1 million compared to the half-year ended 30 June 2008. This is the combined effect of an increased gross profit (EUR 0.3 million) and higher other operating expenses (EUR 0.2 million). These other operating expenses of EUR 0.2 million in the first half-year 2009 consist of additional personnel expenses and advisory costs. The operating profit of Docdata commerce, payments and fulfilment in the first half-year 2009 amounts to EUR 1.5 million compared to EUR 1.0 million in the first half-year 2008 and is the result of more transactions and efficiency improvements. In the first half-year 2008 the Docdata media companies contributed EUR 0.3 million to the operating profit, while this decreased to almost nil in the first half-year 2009.

- Operating profit of IAI industrial systems increased EUR 0.8 million in the first half-year year ended 30 June 2009 compared to the half-year ended 30 June 2008. This increase is the combined effect of increased gross profit with EUR 1.0 million and increased selling and administrative expenses with EUR 0.2 million in the first half-year 2009. The increase in operating profit margin in the first half-year 2009 is the result of the sale of a higher number of security systems which have a relative high profit margin compared to other revenue categories. The selling and administrative expenses increased with EUR 0.2 million (29%) due to higher personnel costs as a result of the expansion in number of employees. This enables IAI industrial systems to realise further growth, as well as their entry in the solar market.

Net financing income / (expenses)

Net financing income for the half-year ended 30 June 2009 amounted to nearly EUR 0.2 million compared to net financing expenses of EUR 0.1 million for the half-year ended 30 June 2008. This increase of EUR 0.3 million is caused by higher net bank interest income in the half-year ended 30 June 2009 (effect: nearly EUR 0.1 million) and over EUR 0.2 million higher foreign currency exchange result in the half-year ended 30 June 2009, compared to the financial expenses in the half-year ended 30 June 2008, due to the British pound recovering against the euro since January 2009

Income tax expense

DOCDATA's effective tax rate in the half-year ended 30 June 2009 was 27.7% with an income tax expense of EUR 0.7 million on a profit before income tax of EUR 2.6 million. In the half-year ended 30 June 2008, the profit before income tax amounted to EUR 1.3 million and the income tax expense amounted to EUR 0.3 million (effective tax rate: 20.4%).

The income tax expense of EUR 0.7 million in the half-year ended 30 June 2009 is the combined result of the following tax treatments of the results per country:

  
  - In the Netherlands, a tax charge has been recorded at a corporate
  income tax rate of 25.5% on the taxable income for the Dutch fiscal 
  entity as well as for the Dutch subsidiaries that are not part of this 
  fiscal entity.

  - In the United Kingdom, income taxes are recorded against a corporate
  income tax rate of 28.0% (2008: 28.0%). As a consequence of the sale on 
  30 January 2009 of the UK media business and tangible fixed assets to 
  Sound Performance Manufacturing Ltd., no deferred tax assets on the 
  remaining net operating losses and capital allowances of docdata media 
  Ltd. have been recognised in the consolidated balance sheets at 31 
  December 2008 and at 30 June 2009.

  - In Germany, a tax charge has been recorded at a corporate income tax
  rate of in general around 30.0% on taxable income for the German 
  entities, taking into account lower income tax rates for some regions 
  in Germany when and where applicable.

Liquidity and capital resources

The General Annual Meeting of Shareholders held on 13 May 2009 approved the proposal to distribute a dividend of EUR 0.30 per ordinary share outstanding (excluding own shares held by the Company), which had a decreasing impact of EUR 2.0 million on retained earnings within the equity of the Company in the half-year ended 30 June 2009.

In the half-year ended 30 June 2009, the Group's net cash position has decreased with EUR 3.5 million to EUR 0.9 million from EUR 4.4 million at 31 December 2008. Net cash from operating activities amounted to EUR 0.2 million for the half-year ended 30 June 2009 (half-year ended 30 June 2008: EUR 1.0 million). These total available funds of EUR 3.7 million were for a large part spent on the EUR 2.0 million dividend payment. In addition, the Group has invested a total amount of EUR 1.8 million in the half-year ended 30 June 2009: EUR 1.1 million in property, plant and equipment (mainly ware­housing equipment and investment in IT infrastructure); EUR 0.6 million for the acquisition of the remaining minority interests in Braywood Holding Ltd. (14.40% of shares) and docdata commerce Ltd. (29.10% of shares; formerly named Hitura Ltd.), and EUR 0.1 million in intangibles (predominantly IT development costs) and in associates.

In the half-year ended 30 June 2009 31,420 personnel options were exercised from the 2004 series at a price of EUR 4.48 per share. The underlying shares have been delivered by the Company from the own shares in possession of the Company. The proceeds of EUR 141 thousand have been credited to equity under reserves, as the purchase of own shares has been charged to reserves in the past. Per 30 June 2009, the Company owned 351,482 own shares (5.02%), which number is the same as the number of own shares currently owned by the Company per 28 July 2009.

  
  Consolidated Interim Financial Statements

  1. Consolidated Balance Sheets

  Balance sheets before appropriation of profit.

                           30 June 31 December
 
                             2009     2008
  (in thousands)                    EUR     EUR
 
  Assets
 
  Property, plant and equipment            6,277    6,275
  Intangible assets                 10,286    9,979
  Investments in associates               220     174
  Other investments                   100     100
  Trade and other receivables              247     108
  Deferred tax assets                  696     752
  Total non-current assets              17,826    17,388
 
  Inventories                     7,156    3,593
  Income tax receivables                402     468
  Trade and other receivables            11,991    12,868
  Cash and cash equivalents              1,613    6,034
  Assets classified as held for             95     549
  sale
  Total current assets                21,257    23,512
 
  Total assets                    39,083    40,900
 
  Equity
 
  Share capital                     700     700
  Share premium                   16,854    16,854
  Translation reserves                (870)   (1,313)
  Reserve for own shares              (2,983)   (3,218)
  Retained earnings                  7,727    7,882
  Total equity attributable to equity holders of   21,428    20,905
  the parent
  Minority interest                   287     292
  Total equity                    21,715    21,197
 
  Liabilities
 
  Interest-bearing loans and other           313     628
  borrowings
  Employee benefits                   98     100
  Deferred tax liabilities               443     437
  Total non-current liabilities             854    1,165
 
  Bank overdrafts                    696    1,675
  Interest-bearing loans and other           137      94
  borrowings
  Income tax payable                  219     323
  Trade and other payables              15,068    16,054
  Provisions                      105      93
  Liabilities classified as               289     299
  held for sale
  Total current liabilities             16,514    18,538
 
  Total liabilities                 17,368    19,703
 
  Total equity and liabilities            39,083    40,900

2. Consolidated Income Statements

  
                      Half-year ended Half-year ended
 
                       30 June 2009   30 June 2008
  (in thousands, except earnings per share   EUR   %    EUR   %
  and average shares outstanding)
 
  Revenue                  34,896 100.0  35,693 100.0
  Cost of sales              (24,139) (69.2) (26,262) (73.6)
  Gross profit               10,757  30.8   9,431  26.4
 
  Other operating income            53  0.1    21  0.1
  Selling expenses             (2,314) (6.6)  (2,336) (6.5)
  Administrative expenses         (5,897) (16.9)  (5,670) (15.9)
  Other operating expenses          (222) (0.6)   (34) (0.1)
 
  Operating profit before financing result  2,377  6.8   1,412  4.0
 
  Financial income               278  0.8    203  0.6
  Financial expenses             (97) (0.3)   (327) (0.9)
  Net financing income / (expenses)      181  0.5   (124) (0.3)
 
  Share of profits of associates        36  0.1    21  0.1
 
  Profit before income tax          2,594  7.4   1,309  3.7
 
  Income tax expense             (718) (2.0)   (267) (0.8)
 
  Profit for the period           1,876  5.4   1,042  2.9
 
  Attributable to:
  Equity holders of the parent        1,838  5.3   1,044  2.9
  Minority interest               38  0.1    (2)   -
  Profit for the period           1,876  5.4   1,042  2.9
 
  Weighted average number of shares   6,649,000    6,725,000
  outstanding
  Weighted average number of shares   6,962,000    6,985,000
  (diluted)
 
  Earnings per share
  Basic earnings per share          0.28       0.15
  Diluted earnings per share         0.27       0.15
 

3. Consolidated Statements of Cash Flows

  
                          Half-year   Half-year
                            ended     ended
                         30 June 2009  30 June 2008
  (in thousands)                    EUR      EUR
 
  Cash flows from operating activities
  Profit for the period                1,876     1,042
  Adjustments for:
  Depreciation and amortisation            1,622     1,847
  Costs share options and delivered shares        94      184
  Financial expenses                   97      327
  Financial income                  (278)     (203)
  Share of profits of associates            (36)      (21)
  Income tax expense                  718      267
  Cash flows from operating activities before
  changes in working capital and provisions      4,093     3,443
 
  Decrease / increase in trade and other
  receivables and assets held for sale        1,336    (1,073)
  Increase in inventories              (3,563)    (1,318)
  Decrease / increase in trade and other
  payables and liabilities held for sale       (853)      978
  Increase / decrease in provisions and         
  employee benefits                   10     (238)
  Cash generated from the operations         1,023     1,792
 
  Interest paid                    (165)     (210)
  Interest received                   118      195
  Income taxes paid                  (769)     (800)
  Net cash from operating activities          207      977
 
  Cash flows from investing activities
  Acquisition of property, plant and equipment   (1,102)     (990)
  Acquisition of subsidiaries             (582)    (1,318)
  Acquisition of associates and other         
  investments                     (62)      (66)
  Acquisition of intangible assets           (57)     (479)
  Proceeds from sale of property, plant and        
  equipment                       2       11
  Net cash from investing activities        (1,801)    (2,842)
 
  Cash flows from financing activities
  Dividends paid                  (2,031)    (1,892)
  Repayment of bank overdrafts           (1,185)       -
  Proceeds from exercise of share options        141       47
  Proceeds from interest-bearing loans and        
  other borrowings                    60      110
  Own shares bought                    -    (1,894)
  Proceeds from bank overdrafts              -      377
  Net cash from financing activities        (3,015)    (3,252)
 
  Net (decrease) increase in cash and cash     
  equivalents                    (4,609)    (5,117)
  Cash and cash equivalents at the beginning of    
  the period                     6,034     5,586
  Effect of exchange rate fluctuations on cash     
  held                         188     (169)
 
  Cash and cash equivalents at the end of the     
  period                       1,613      300

4. Consolidated Statements of Shareholders' Equity

  
                     Share    Share     Retained
                    capital   premium     earnings
                              Reserves
  (in thousands)             EUR     EUR   EUR   EUR
 
  Equity Statement 2008
 
  Balance at 1 January 2008       731   16,854 (1,674)  5,932
  Dividend distribution          -      -    - (1,658)
  Shares bought              -      - (1,894)    -
  Exercised share options         -      -    47    -
  Delivered shares for remuneration    -      -   135    -
  Costs share options           -      -    49    -
  Consolidation of former associate    -      -    -    -
  Total recognised income and
  expense for the period          -      -  (492)  1,044
                            
  Balance at 30 June 2008        731   16,854 (3,829)  5,318
 
  Balance at 1 July 2008         731   16,854 (3,829)  5,318
  Cancellation of own shares      (31)      -    31    -
  Dividend distribution          -      -    -    2
  Shares bought              -      -   (22)    -
  Exercised share options         -      -    1    -
  Costs share options           -      -    60    -
  Consolidation of former associate    -      -    -    -
  Total recognised income and
  expense for the period          -      -  (772)  2,562
  Balance at 31 December 2008      700   16,854 (4,531)  7,882
 
  Equity Statement 2009
 
  Balance at 1 January 2009       700   16,854 (4,531)  7,882
  Dividend distribution          -      -    - (1,993)
  Exercised share options         -      -   141    -
  Delivered shares for remuneration    -      -    37    -
  Costs share options           -      -    57    -
  Consolidation of former associate    -      -    -    -
  Total recognised income and
  expense for the period          -      -   443  1,838
  Balance at 30 June 2009        700   16,854 (3,853)  7,727

  
                  Total equity
                  attributable
                    to equity
                   holders of
                   the parent  Minority   Total
                          interest   equity
  (in thousands)              EUR     EUR    EUR
 
  Equity Statement 2008
 
  Balance at 1 January 2008       21,843     344   22,187
  Dividend distribution        (1,658)    (234)  (1,892)
  Shares bought            (1,894)      -  (1,894)
  Exercised share options          47      -     47
  Delivered shares for remuneration    135      -    135
  Costs share options            49      -     49
  Consolidation of former associate     -     118    118
  Total recognised income and
  expense for the period          552     (2)    550
  Balance at 30 June 2008        19,074     226   19,300
 
  Balance at 1 July 2008        19,074     226   19,300
  Cancellation of own shares         -      -     -
  Dividend distribution           2      -     2
  Shares bought              (22)      -    (22)
  Exercised share options          1      -     1
  Costs share options            60      -     60
  Consolidation of former associate     -     (6)    (6)
  
  Total recognised income and
  expense for the period         1,790     72   1,862
  Balance at 31 December 2008      20,905     292   21,197
 
  Equity Statement 2009
 
  Balance at 1 January 2009       20,905     292   21,197
  Dividend distribution        (1,993)    (38)  (2,031)
  Exercised share options         141      -    141
  Delivered shares for remuneration     37      -     37
  Costs share options            57      -     57
  Consolidation of former associate     -     (5)    (5)
  Total recognised income and
  expense for the period         2,281     38   2,319
  Balance at 30 June 2009        21,428     287   21,715

5. Consolidated Statements of recognised Income and Expense

  
                           Half-year Half-year
                             2009    2008
  (in thousands)                     EUR    EUR
 
  Foreign exchange translation              
  differences                      443   (492)
  Income / (Expense) recognised directly in       
  equity                         443   (492)
 
  Profit for the period                1,876   1,042
 
  Total recognised income and expense for the     
  period                        2,319    550
 
  Attributable to:
 
  Equity holders of the parent             2,281    552
  Minority interest                    38    (2)
  Total recognised income and expense for the     
  period                        2,319    550

6. Notes to the Consolidated Interim Financial Statements

6.1 Reporting entity

DOCDATA N.V. (referred to as "DOCDATA" or the "Company") is a company domiciled in Waalwijk, the Netherlands. The consolidated interim financial statements of DOCDATA N.V. as at and for the half-year ended 30 June 2009 comprise DOCDATA N.V. and its subsidiaries (together referred to as the "Group") and the Group's interest in associates and jointly controlled entities.

The consolidated financials statements of the Group as at and for the year ended 31 December 2008 are available upon request from the Company's registered office at Energieweg 2, 5145 NW in Waalwijk, the Netherlands, or at the Company's corporate website, http://www.docdatanv.com .

6.2 Statement of compliance

These consolidated financial statements have been prepared in accordance with IAS 34 (Interim Financial Reporting). They do not include all of the information required for full annual financial statements, and should therefore be read in conjunction with the consolidated financial statements of the Group as at and for the year ended 31 December 2008.

6.3 Significant accounting policies

The accounting policies applied by the Group in these consolidated interim financial statements are the same as those applied by the Group in its consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 2008.

6.4 Audit

The consolidated interim financial statements and the reconciliations included in this report and its enclosures have not been audited by the external auditors.

6.5 Management representations

In the opinion of the management, these consolidated interim financial statements include all adjustments necessary for a fair presentation of the financial position, operating results and cash flows of all reporting periods herein. All such adjustments are of a normal recurring nature.

The results of the operations for the half-year ended 30 June 2009 are not necessarily indicative of the results for the entire financial year ending 31 December 2009.

6.6 Organisation structure and segmentation

From 1 January 2008 onwards, DOCDATA has changed the organisation structure from a country organisation to a divisional structure. Starting the financial year 2008, DOCDATA identifies for the purpose of preparing financial statements the following two lines of business: Internet service company Docdata (consisting of the following four services: Docdata commerce, Docdata payments, Docdata fulfilment and Docdata media) and Technology company IAI industrial systems. The segmentation for both comparable financial statements for the half-year ended 30 June 2008 and the half-year ended 30 June 2009 has been prepared accordingly and in a consistent way.

6.7 Consolidation

In the consolidated financial statements for the half-year ended 30 June 2009, the following treatment has been applied for the following incorporation and acquisition:

- IAI industrial systems GmbH: per 12 January 2009, IAI industrial systems B.V. has incorporated a new legal entity for its Germany subsidiary, IAI industrial systems GmbH in Berlin. The balance sheet and income statement of IAI industrial systems GmbH have been included in the DOCDATA consolidation starting per the date of incorporation;

- Pegasus Mail GmbH: on 9 January 2009, docdata e-business GmbH has acquired all issued shares of Pegasus Mail GmbH in Münster (Germany). This company operates fulfilment services related to print and mail. The balance sheet and income statement of Pegasus Mail GmbH have been included in the DOCDATA consolidation starting per the acquisition date.

In the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2008, the following treatment has been applied for the acquisitions and divestments mentioned:

- docdata media Ltd.: on 30 January 2009 docdata media Ltd., a part of the docdata media division, has sold its complete business activities for CD and DVD replication and Audio Cassette manufacturing to Sound Performance Manufacturing Ltd., a subsidiary of the UK based Sound Performance Ltd. This transaction includes the sale by docdata media Ltd. as per the transaction date of 30th of January 2009 of its business activities, tangible fixed assets, stocks, customer contracts, trade creditors, personnel and staff. The assets and liabilities part of this transaction have been accounted for at the lower of book value or net realisable value and have been recorded under assets classified as held for sale and liabilities classified as held for sale in the consolidated balance sheet at 31 December 2008.

- docdata e-business GmbH (formerly named 'Pegasus e-Business GmbH'): DOCDATA has increased its share interest in Pegasus e-Business GmbH in Münster (Germany; formerly named 'Pegasus Dienstleistungen GmbH') from 30% to 70%, through the exercise of the call option on 40% of the issued share capital which was part of the original sale and purchase agreement from September 2006. The balance sheet and income statement of Pegasus e-Business GmbH has been included in the DOCDATA consolidation starting 1 January 2008;

- docdata commerce Limited (formerly named 'Hitura Limited'): DOCDATA has acquired an interest of 61.2% in the issued share capital of Hitura Ltd. in London (England), with an agreement on the purchase of the remaining minority shares between 2008 and 2013. The balance sheet and income statement of Hitura Ltd. have been included in the DOCDATA consolidation starting 1 February 2008. On 2 July 2008, DOCDATA has acquired an additional 9.7% interest in the issued share capital of docdata commerce Ltd., bringing the total DOCDATA share to 70.9% as of that date.

- 4D upgrade GmbH: on 20 November 2008, DOCDATA has sold its share interest of 85.0% in the issued share capital of 4D upgrade GmbH in Groβbeeren (Germany) to the (third-party) minority shareholders, with 30 November 2008 as effective transaction date for the transfer of the share ownership. Therefore, the balance sheet at 31 December 2008 of 4D upgrade GmbH has not been included in the consolidated balance sheet at 31 December 2008, and the revenues and results of 4D upgrade GmbH are included in the 2008 consolidated income statement of DOCDATA for the 11-months' period from 1 January 2008 till 30 November 2008.

6.8 Property, plant and equipment

  
                     30 June 31 December
 
                       2009     2008
  (in thousands)              EUR     EUR
 
  Land and buildings           1,383    1,449
  Machinery and equipment         2,753    2,929
  Other                  1,971    1,855
                      6,107    6,233
  Under construction            170      42
  Total                  6,277    6,275

The book value of property, plant and equipment has remained at EUR 6.3 million over the half-year ended 30 June 2008 as a combined result from depreciation charges for EUR 1.2 million, currency exchange profits for EUR 0.1 million on the UK property, plant and equipment accounted for in British pounds, and capital expenditure for EUR 1.1 million.

As a result of the sales process of docdata media Ltd., property, plant and equipment with a book value of EUR 0.4 million at 31 December 2008 was eliminated from property, plant and equipment in the consolidated balance sheet as at 31 December 2008. These assets have been accounted for as assets classified as held for sale in the consolidated balance sheet as at 31 December 2008. In the consolidated balance sheet as at 30 June 2009 these assets are not recorded anymore, given the Asset Purchase Agreement signed with Sound Performance Manufacturing Ltd. at 30 January 2009, as a part of which the property, plant and equipment of docdata media Ltd. were sold.

6.9 Intangible assets

  
                     30 June  31 December
                              2008
                       2009
  (in thousands)              EUR      EUR
 
  Goodwill                6,982     6,562
  Customer contracts            637      627
  IT platforms              2,667     2,790
                      10,286     9,979
  Under construction             -       -
  Total                 10,286     9,979

The book value for intangible assets has increased with EUR 0.3 million during the half-year ended 30 June 2009, due to the following:

- goodwill paid (EUR 0.1 million) for the acquisition of the remaining minority interests in Braywood Holding Ltd. (14.40% of shares) and docdata commerce Ltd. (29.10% of shares; formerly named Hitura Ltd.). At 30 June 2009, the Group owns all shares in these subsidiaries with ownership of the economical rights going back to 1st of January 2009;

- capital expenditure in customer contracts and IT platforms (EUR 0.1 million in total);

- amortisation charges for customer contracts and IT platforms (EUR 0.4 million in total);

- currency exchange profits (EUR 0.5 million) on the valuation of the intangible assets with an original value in British pounds (i.e. related to the Braywood and Hitura acquisitions).

6.10 Inventories

  
                     30 June  31 December
                              2008
                       2009
  (in thousands)              EUR      EUR
 
  Raw and auxiliary materials        858     1,050
  Work in progress            6,070     2,375
  Finished goods              228      168
  Total                  7,156     3,593

The book value of inventories increased EUR 3.6 million in the half-year ended 30 June 2008, which is predominantly caused by increased work in progress at IAI industrial systems. The largest part of the systems being build, which are included in this work in progress, are scheduled for delivery in the second half-year 2009. IAI industrial systems' order book increased during the half-year ended 30 June 2009 from EUR 10.8 million at 31 December 2008 to EUR 24.3 million at 30 June 2009.

Corporate website: http://www.docdatanv.com

BRON DOCDATA N.V.