DOCDATA N.V. maakt haar jaarcijfers over 2008 bekend

19 Feb, 2009, 06:30 GMT Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, February 19 /PRNewswire/ -- Positieve ontwikkelingen versterken fundament van strategie 'Visie 2010: "Gear to Growth"':

  
  - Omzet stijgt met 12% tot EUR 78,6 miljoen

  - Bedrijfsresultaat (EBIT) stijgt met 45% tot EUR 5,4 miljoen

Voorstel om het dividend te verhogen naar EUR 0,30 per aandeel uit de winst van EUR 0,55 per aandeel over 2008

Industrial Automation Integrators (IAI) verandert naam in IAI industrial systems en presenteert een nieuw logo

  
  Resultaat en Financiële positie over het boekjaar 2008

 
  (in miljoenen, percentages en per     2008     2007
  aandeel uitgezonderd)
 
                       EUR    %  EUR   %
 
  Omzet
  Internet service bedrijf Docdata    67,2  85,6  61,6 87,7
  Technologiebedrijf IAI industrial    
  systems                 11,4  14,4  8,6 12,3
  Totaal                 78,6  100,0  70,2 100,0
 
  Brutowinst               22,8  29,0  17,7 25,2
 
  Bedrijfsresultaat (EBIT)
  Internet service bedrijf Docdata     2,7   3,5  1,4  2,0
  Technologiebedrijf IAI industrial    
  systems                 2,7   3,4  2,3  3,3
  Totaal                  5,4   6,9  3,7  5,3
 
  Resultaat na belastingen uit
  beëindigde bedrijfsactiviteiten      -    -  0,4  0,6
                        
 
  Winst over het jaar           3,7   4,7  3,4  4,8
 
  Gewone winst per aandeel        0,55      0,48
  Verwaterde winst per aandeel      0,53      0,47
 
  Balanstotaal              40,9      42,5
  Eigen vermogen             21,2      22,2
  Solvabiliteit (Eigen vermogen /    
  Balanstotaal)              51,8%     52,3%

Algemeen

De strategie 'Visie 2010: "Gear to Growth"' ligt voor zowel het internet service bedrijf Docdata als voor het technologiebedrijf IAI industrial systems ruim op koers, hetgeen zich in 2008 heeft vertaald in een positieve ontwikkeling van de omzet en het bedrijfsresultaat. De onderliggende divisies van het internet service bedrijf, Docdata fulfilment, Docdata commerce en Docdata payments, alsmede het technologiebedrijf IAI industrial systems, hebben ieder in 2008 een omzetgroei gerealiseerd van meer dan 30%; van de gezamenlijke omzetgroei is 19%-punt autonoom gerealiseerd. In 2009 zullen we doorgaan op de ingeslagen weg waarbij autonome groei de prioriteit heeft.

De sterke groei van het internet service bedrijf Docdata is voor een belangrijk deel gerealiseerd enerzijds door het succes van bestaande klanten, anderzijds door het toevoegen van nieuwe klanten. Wij bieden klanten specifieke of volledige internet oplossingen. In de Benelux worden wij gezien als het meest vooruitstrevende internet service bedrijf waarbij wij mede het geheim achter het succes van onze klanten mogen zijn. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben wij deze positie nog niet maar zullen daar in de komende jaren hard aan werken. Wij blijven investeren in mensen en systemen om voorop te lopen; rennen is waarschijnlijk een betere uitdrukking. In 2008 hebben wij nieuwe mijlpalen bereikt, onder andere door in één maand meer dan 2 miljoen unieke transacties te verwerken, bestaande uit gerealiseerde orders, betalingen, verzendingen en retouren.

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "De huidige economische crisis zal effect hebben op de online bestedingen. De groei zal afzwakken, maar ook in 2009 zullen meer mensen meer online bestellen waarbij correcte en tijdige afhandeling van orders één van de belangrijkste voorwaarden is voor succes. De groei in online verkopen zal ten koste gaan van de traditionele retail."

Technologiebedrijf IAI industrial systems wordt in de markt voor documentbeveiliging van door overheden uitgegeven waardedocumenten steeds meer gezien als de meest hoogwaardige leverancier van productiesystemen om documenten te personaliseren en/of te beveiligen. In de markt voor documentbeveiliging heeft IAI in 2008, door de ontwikkeling van maar liefst drie nieuwe systemen, het productenpakket aanzienlijk uitgebreid. Dit heeft in 2008 geresulteerd in de levering van hoogwaardige systemen, waarmee IAI erin is geslaagd om uitstekende resultaten in deze markt te behalen. Daarnaast heeft IAI een orderboek per eind 2008 van EUR 10,8 miljoen. Wij verwachten ook in 2009 verder te kunnen groeien.

Zoals eerder aangekondigd heeft IAI een ingang gezocht in de groeimarkt van zonne-energie. In deze markt biedt IAI productiesystemen voor zonnecellen of -panelen aan. In 2008 werd zowel in Nederland als in Duitsland een netwerk opgebouwd. Tevens werd een eerste productiesysteem ontworpen, gebouwd en geleverd. Door de huidige economische crisis verwachten wij wel dat potentiële afnemers de aankoop van nieuwe productiesystemen uitstellen totdat zij meer zekerheid hebben over hun financiering.

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "Wij zijn ideaal gepositioneerd in de markt voor het beveiligen van documenten om de concurrentie aan te gaan met de grote spelers vanwege onze kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare en klantspecifieke systemen. Ondanks de kredietcrisis verwachten wij dat overheden blijven investeren en dat bedrijven uiteindelijk zullen blijven investeren in de ontwikkeling van schone energie, mogelijk met behulp van overheden. Wij blijven in ieder geval investeren in nieuwe ontwikkelingen."

Belangrijkste aspecten van het resultaat over het boekjaar 2008

De omzet van DOCDATA N.V. is in 2008 met EUR 8,4 miljoen gestegen tot EUR 78,6 miljoen (+12%). Hiermee is een brutowinst behaald van EUR 22,8 miljoen ten opzichte van EUR 17,7 miljoen in 2007 (+29%). De brutowinstmarge over 2008 is uitgekomen op 29% en is daarmee de afgelopen jaren duidelijk gestegen (2007: 25,2%; 2006: 23,7%), hetgeen onderstreept dat de nieuwe strategie werkt.

In 2008 is een bedrijfsresultaat voor financierings­resultaat (EBIT) gerealiseerd van EUR 5,4 miljoen. De stijging met EUR 1,7 miljoen ten opzichte van 2007 (+45%) is voor het grootste gedeelte gerealiseerd door het internet service bedrijf Docdata, met name als gevolg van een verhoogd activiteitenniveau.

De winst over 2008 is EUR 0,3 miljoen (+9%) hoger dan in 2007. De verbetering is beïnvloed door het incidenteel resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 0,4 miljoen in 2007, alsmede de EUR 0,6 miljoen hogere belastingen in 2008. De winst voor belastingen is in 2008 EUR 1,3 miljoen (+36%) hoger dan in 2007.

Uit het in de Appendix van de bijlage 'Financial Information' opgenomen kasstroom­overzicht blijkt dat DOCDATA N.V. in 2008 een cash flow uit operationele activiteiten van EUR 8,9 miljoen heeft gerealiseerd. De aanwending van deze middelen blijkt eveneens uit het kasstroomoverzicht.

DOCDATA N.V. heeft haar sterke financiële positie met een solvabiliteitsratio van 51,8% per 31 december 2008 (31 december 2007: 52,3%) gehandhaafd. Verder is het netto kasoverschot in 2008 toegenomen met EUR 0,9 miljoen tot EUR 4,4 miljoen (31 december 2007: EUR 3,5 miljoen).

Missie

De missie van DOCDATA N.V. is "enabling success"; voor klanten, maar ook voor onze medewerkers, aandeelhouders en toeleveranciers.

  
  - Voor het internet service bedrijf Docdata betekent dit het aanbieden
   van unieke en betrouwbare oplossingen zodat onze klanten succesvol op
   internet kunnen ondernemen. De kracht zit in de vier specialismen, 
   die separaat hun diensten aanbieden, terwijl ze gezamenlijk een uniek
   totaalconcept vormen.

  - Voor het technologiebedrijf IAI industrial systems houdt dit in het
   aanbieden van unieke en kwalitatief zeer hoogwaardige (productie)
   technologieën aan onze klanten.

  - Voor de aandeelhouders van DOCDATA N.V. heeft dit in 2008 geresulteerd
   in EUR 1,7 miljoen aan dividenduitkeringen en voor EUR 1,9 miljoen aan
   inkopen van eigen aandelen.

  - Voor onze medewerkers bieden wij een positieve en uitdagende
   werkomgeving waarbij er voldoende mogelijkheden zijn om zich verder te
   ontwikkelen en eigen initiatieven te ontplooien.

Vooruitzichten

In 2009 zal de focus liggen op autonome winstgevende groei.

De focus van het internet service bedrijf Docdata is gelegen op de verdere ontwikkeling van het internet service model in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De doelstelling is om in de komende jaren ook daar een top 5 speler te worden. In 2009 verwachten wij ondanks de economische marktsituatie verder te groeien, met uitzondering van Docdata media.

In de markt voor documentbeveiliging heeft het technologiebedrijf IAI industrial systems in 2008 niet alleen uitstekende resultaten behaald, ook de orderportefeuille voor 2009 was eind 2008 reeds goed gevuld. Een aanzienlijk deel van de omzet in 2009 zal gerealiseerd worden door leveringen van in 2008 ontwikkelde systemen. Het doet genoegen te zien dat de ontwikkelinspanningen op zo korte termijn terugverdiend kunnen worden. Met de geschetste verdere uitbouw van de markt voor documentbeveiliging en de entree in de Solar markt kan IAI het jaar 2009 met vertrouwen tegemoet zien.

Dividend

Het management van DOCDATA N.V. zal op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de aandeelhouders voorstellen om, overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 van de statuten van DOCDATA N.V., een besluit te nemen tot het doen van een dividenduitkering uit de winst over het jaar 2008 aan de houders van gewone aandelen ten bedrage van EUR 0,30 per gewoon aandeel. Op de uitkering zal dividendbelasting worden ingehouden, tenzij door de aandeelhouder een bewijs kan worden overlegd waaruit blijkt dat deze aanspraak kan maken op de deelnemingsvrijstelling.

Het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde dividendbeleid van DOCDATA N.V. is gericht op het realiseren van een hoog dividendrendement, waarbij een pay-out ratio van tenminste 50% uitgangspunt zal zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de liquiditeits- en solvabiliteitspositie die vereist zijn voor het ten uitvoer brengen van de strategie.

Het geplaatst aandelenkapitaal van DOCDATA N.V. bestaat per 31 december 2008 uit 7.000.000 gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 0,10 per aandeel. DOCDATA N.V. houdt momenteel 384.902 (5,50%) van deze geplaatste gewone aandelen ter afdekking van het personeelsoptieplan, alsmede ter financiering van toekomstige acquisities. Gewone aandelen in eigen bezit worden niet meegenomen in de bepaling van het nettoresultaat per aandeel.

Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke zal worden gehouden op woensdag 13 mei 2009 te Waalwijk, instemt met dit voorstel zal op de door anderen dan door de vennootschap gehouden gewone aandelen in totaal een bedrag van EUR 2 miljoen als dividend uit de winst over 2008 worden uitgekeerd in mei 2009. Als gevolg van deze uitkering zal de solvabiliteit van de onderneming licht dalen.

Het door DOCDATA N.V. voorgestelde dividend van EUR 0,30 per aandeel (in totaal: EUR 2 miljoen), uit te keren uit de winst over het jaar 2008, stijgt met 20% ten opzichte van het dividend van EUR 0,25 per aandeel (in totaal: EUR 1,7 miljoen) dat in 2008 is uitgekeerd uit de winst over het jaar 2007; in 2007 werd een dividend van EUR 0,20 per aandeel (in totaal: EUR 1,4 miljoen) uitgekeerd uit de winst over het jaar 2006.

Overzicht per Business

Internet service bedrijf Docdata

Wij zijn het internet service bedrijf

Wij ontwikkelen klantgerichte en geïntegreerde oplossingen

Wij verwerken unieke transacties

In 2008 hebben wij geïnvesteerd in mensen en middelen om groei te realiseren. Ook voor 2009 verwachten wij verder te investeren waarbij de focus ligt op:

1. Operational Excellence

2. Groei van het aantal transacties

Docdata commerce

De omzet van Docdata commerce is in 2008 meer dan verdubbeld voornamelijk door de sterke groei van bestaande klanten voor wie wij ook de merchant rol vervullen. De focus van Docdata commerce ligt op het opbouwen van langdurige relaties met onze klanten, waarbij wij het volledige beheer van de e-Store van onze klant op ons nemen. Hierbij zijn wij mede verantwoordelijk voor de transacties die via de webshop verlopen en worden wij ook per transactie of als percentage van de daadwerkelijke omzet betaald.

Docdata payments

Docdata payments heeft in 2008 een groei van ruim 30% gerealiseerd, daarbij zijn meer dan 10 miljoen transacties (online betalingen, cheque betalingen, charge backs en refunds) voor onze klanten verwerkt. De focus van Docdata payments ligt op het succesvol uitrollen van onze diensten in Europa. In 2008 is geïnvesteerd in mensen en IT ontwikkelingen om de service naar onze klanten vlekkeloos te laten verlopen. Ook in 2009 zullen we blijven ontwikkelen aan onze IT systemen om voorop te lopen in de ontwikkelingen in de markt.

Docdata fulfilment

Ook Docdata fulfilment heeft in 2008 een groei gerealiseerd van meer dan 30%. Docdata fulfilment voorziet in de behoefte om complexe orders in zeer grote volumes binnen korte tijd (binnen een dag) te verwerken. Vandaag besteld, morgen in huis. In 2008 heeft Docdata bijna 10 miljoen transacties (zendingen en retouren) succesvol verwerkt. Voor 2009 zal de focus liggen op het binnenhalen van nieuwe klanten en het doorvoeren van een verdere mechanisering en systeemautomatisering.

Docdata media

Evenals voorgaande jaren kenmerkt ook 2008 zich door een dalende vraag naar zowel CD- als DVD-productiediensten. Dit heeft geresulteerd in een omzetdaling van ongeveer 16%. Desondanks heeft Docdata media door kostenbesparingen een hogere brutowinstmarge gerealiseerd. Begin 2009 heeft Docdata media haar productie activiteiten in het Verenigd Koninkrijk verkocht. Tevens is in 2008 het bedrijf 4D upgrade GmbH aan het management verkocht. Hierdoor zal de omzet in 2009 verder dalen. In 2009 en 2010 zal Docdata media verder omgevormd worden tot een internet service bedrijf waarbij de nieuwe diensten naadloos aansluiten op de overige drie internet services.

Technologiebedrijf IAI industrial systems

Wij bieden hoogwaardige productiesystemen en een betrouwbare organisatie

Wij bieden flexibele, snelle, betrouwbare en nauwkeurige technologische oplossingen

Wij bieden de meest innovatieve laser en optische technologie

In 2008 realiseerde IAI een aanzienlijk hogere omzet dan in 2007. Het bedrijfsresultaat steeg minder dan de omzet als gevolg van de ontwikkeling van nieuwe systemen, het versterken van de organisatie en het betreden van de zonne-energie markt. In 2009 zullen wij verder gaan op de ingeslagen route.

Teneinde groei mogelijk te maken werd de IAI organisatie doorgelicht en werden de nodige organisatorische aanpassingen in gang gezet. Eén daarvan is de versterking met nieuwe medewerkers, hetgeen ook in 2009 zal doorgaan. Betrokken en gemotiveerde medewerkers, die ieder graag op hun eigen discipline een bijdrage willen leveren aan het voortbrengen van zeer bijzondere systemen; dat is waar het bij IAI om draait.

Om al deze veranderingen ook aan de buitenwereld kenbaar te maken is besloten ook het IAI logo te moderniseren en voortaan de naam "IAI industrial systems" te voeren.

IAI Security

Het grootste deel van de omzet in 2008 werd gerealiseerd in de markt voor documentbeveiliging. De belangrijke Oekraïense order uit 2004 kon in 2008 geheel worden afgewerkt. Deze order, die de levering van BookMaster One paspoort-personalisatie-systemen omvatte, was vertraagd door oorzaken bij de klant. Aan Orell Füssli, de Zwitserse veiligheidsdrukker en uitvinder van veiligheidskenmerk MicroPerf(R), werd een systeem geleverd dat MicroPerf(R) in de nieuwe serie Zwitserse bankbiljetten gaat aanbrengen.

Ten behoeve van de markt voor documentbeveiliging werden in 2008 maar liefst drie nieuwe systemen ontwikkeld die ook alle drie verkocht werden en waarvan er twee in 2008 geleverd konden worden. Het betreft een nieuwe BookMaster One versie voor papieren houderpagina's, verkocht aan Algerije, en de SheetMaster Flex en WebMaster Flex systemen welke aan Zuid-Afrika verkocht en geleverd werden. Met de introductie van deze systemen wordt het productaanbod van IAI in de markt voor documentbeveiliging aanzienlijk uitgebreid. Vermeldenswaardig is het feit dat IAI steeds meer Europese landen, waaronder nieuw tot de Europese Unie toegetreden lidstaten, tot haar klanten kan rekenen. Bovendien werden systemen aan Zuid-Afrika geleverd en zullen in 2009 voor het eerst systemen in India geïnstalleerd worden.

IAI Solar

In de Solar markt bouwde IAI in 2008 een netwerk dat zowel Nederland als Duitsland bestrijkt. In het bijzonder werden contacten gelegd in de regio rond Berlijn, waar vele Solar activiteiten ontplooid worden. Deze inspanningen worden in de komende jaren hopelijk met opdrachten beloond hoewel eind 2008 bleek dat deze markt ernstig getroffen wordt door de kredietcrisis. We zien dit als tijdelijk aangezien de fundamentele redenen die deze markt tot een groeimarkt maken niet veranderd zijn. In de "Solar" markt gaat IAI productiesystemen leveren voor zonnecellen en zonnepanelen. Een eerste innovatief systeem kon in 2008 ontworpen, gebouwd en afgeleverd worden.

Waarderingsgrondslagen

DOCDATA N.V. stelt de geconsolideerde jaarrekening op volgens de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (hierna genoemd IFRS). Voor een overzicht van de belangrijkste waarderingsgrondslagen onder IFRS wordt verwezen naar het Jaarverslag 2007, dat verkrijgbaar is bij de vennootschap en eveneens is te downloaden vanaf de website van de onderneming, http://www.docdata.com, onder Corporate.

Bijlage met financiële informatie

Voor een gedetailleerde behandeling van de jaarcijfers 2008 wordt verwezen naar de bijlage 'Financial Information for the year ended 31 December 2008' met Appendix.

Bijeenkomst voor financiële pers en analisten

Het management van DOCDATA N.V. zal vandaag, 19 februari 2009, de jaarcijfers 2008 bespreken in een bijeenkomst, waarvoor zowel de financiële pers als analisten zijn uitgenodigd, die zal worden gehouden om 10.30 uur in de Mercurius zaal van het Financieel Nieuwscentrum Beursplein 5 van NYSE Euronext Amsterdam (Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, telefoon 020-5505505).

Belangrijke data

  
  22 april 2009 Publicatie Jaarverslag 2008

  6 mei 2009 Registratiedatum stemrecht

  13 mei 2009 (*) Jaarlijkse Algemene Vergadering van
  Aandeelhouders te Waalwijk

  14 mei 2009 Cum-date (positiedatum)

  15 mei 2009 Datum ex-dividend notering

  19 mei 2009 Registratiedatum dividendrecht

  22 mei 2009 Betaalbaarstelling dividend

  28 juli 2009 Publicatie halfjaarcijfers 2009

(*) Noot: nieuwe datum; in het Jaarverslag 2007 was als voorlopige datum 14 mei 2009 opgenomen

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

Internet service bedrijf Docdata (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en bestaat uit vier divisies:

  
  - docdata commerce

  - docdata payments

  - docdata fulfilment

  - docdata media

Technologiebedrijf IAI industrial systems (http://www.iai.nl) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren:

  
  - beveiligen en personaliseren van waardedocumenten

  - bewerken van verpakkingsmaterialen

  - bewerken van zonnecellen

  - bewerken van andere materialen

Financial Information

The financial information is prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (hereafter IFRS).

  
  Revenue
  (in thousands, except percentage figures)   2008     2007
 
  Revenue by company             EUR   %  EUR   %
 
  Internet service company Docdata     67,269 85.6 61,590 87.7
  Technology company IAI          11,351 14.4 8,629 12.3
  Total                   78,620 100.0 70,219 100.0

- Revenue of Internet service company Docdata increased EUR 5.7 million (+9%) in 2008 compared to 2007. The decreasing currency exchange rate of the British pound in 2008 has had a decreasing effect (hereafter the 'FX GBP effect') on revenue of EUR 2.6 million. Total revenue of the divisions Docdata commerce, Docdata payments and Docdata fulfilment increased EUR 11.3 million (+42%) in 2008 compared to 2007 (FX GBP effect: -/- EUR 1.0 million). Revenue of the Docdata media division decreased EUR 5.6 million (-/-16%) in 2008 (FX GBP effect: -/- EUR 1.6 million). The acquisitions docdata commerce Ltd. (formerly named 'Hitura Ltd.') and Pegasus e-Business GmbH were not yet consolidated in the 2007 financial statements, and docdata payments B.V. (formerly named 'Triple Deal B.V.') was included in the 2007 consolidated income statement for seven months. Together these subsidiaries contributed for EUR 4.7 million to the 2008 revenue increase. Revenue has increased for EUR 6.6 million (+27%) due to autonomous growth (FX GBP effect: -/- EUR 1.0 million).

- Technology company IAI's revenue increased EUR 2.7 million (32%) in 2008 compared to 2007, which is caused by a higher number of security systems sold, first-time revenue from business in the solar market in 2008, in combination with a changed mix of revenues from deliveries of subassemblies, service, packaging contract research and development, and production royalties in the passport market segment.

  
  Gross profit
  
  (in thousands, except percentage figures)  2008    2007
  Gross profit (margin) by company
  (margin as % of revenue by company)    EUR  %  EUR  %
 
  Internet service company Docdata     18,487 27.5 14,028 22.8
  Technology company IAI           4,307 37.9 3,671 42.5
  Total                   22,794 29.0 17,699 25.2

- Internet service company Docdata realised an increase in gross profit of EUR 4.5 million (32%) in 2008 compared to 2007. Gross profit increased EUR 1.6 million (11%) due to autonomous growth; the effect of changes in the consolidation for the two comparable years on gross profit was EUR 2.9 million. Gross profit and gross profit margin for the three divisions Docdata commerce, Docdata payments and Docdata fulfilment have improved predominantly by a higher activity and revenue level, enabling efficiency improvements through economies-of-scale. Also the Docdata media division has realised growth in gross profit margin from 14.7% in 2007 to 16.3% in 2008. Docdata media was successful in controlling production costs (including material expenses for polycarbonate and DVD-production royalties, personnel expenses, depreciation expenses and overheads) in relation to developments in the average sales prices for CD and DVD.

- Gross profit of Technology company IAI increased EUR 0.6 million in 2008 compared to 2007. The gross profit margin increased, predominantly caused by the difference in the sales mix of security systems delivered in both years, as well as in the mix of the other revenue categories for the previous year.

  
  Operating profit before financing result (EBIT)
  Selling & Administrative expenses

  
  (in thousands, except percentage figures)   2008    2007
  Operating profit (margin) by company
  (margin as % of revenue by company)     EUR  %  EUR  %
 
  Internet service company Docdata      2,726 4.1 1,433 2.3
  Technology company IAI           2,691 23.7 2,306 26.7
  Total                    5,417 6.9 3,739 5.3
 
  Selling & Administrative expenses (as % of
  revenue)
  Selling expenses              5,501 7.0 4,230 6.0
  Administrative expenses          11,699 14.9 9,847 14.0
  Total                   17,200 21.9 14,077 20.0
 
  Selling & Administrative expenses by
  company
  (as % of revenue by company)
  Internet service company Docdata      15,585 23.2 12,712 20.6
  Technology company IAI           1,615 14.2 1,365 15.8
  Total                   17,200 21.9 14,077 20.0

- Operating profit of Internet service company Docdata increased EUR 1.3 million (90%) in 2008 compared to 2007. This increase is the combined effect of an increase in gross profit of EUR 4.5 million and an increase in selling and administrative expenses of EUR 2.9 million and a decrease in other operating income and expenses of EUR 0.3 million. The effect of changes in the consolidation for the two comparable years on selling and administrative expenses was EUR 2.7 million. The increased selling expenses and administrative expenses reflect the execution of the new strategy 'Vision 2010: Gear to Growth', where higher personnel expenses and organisational costs have been incurred to enable growth of the activity and business levels for the divisions Docdata commerce, Docdata payments and Docdata fulfilment. In general, the increase in expenses can be explained by required investments in personnel, organisational improvements, development of IT solutions, and design and implementation of e-Solutions for (new) customers. Despite this, the operating profit margin has improved in 2008 to 4.1% from 2.3% in 2007.

- Operating profit of Technology company IAI increased EUR 0.4 million (17%) in 2008 compared to 2007. This increase is the combined effect of an increase of EUR 0.6 million in gross profit and an increase in selling and administrative expenses of EUR 0.2 million. The lower operating profit margin is due to the different sales mix for both comparable years, with a lower gross profit margin of the revenue in 2008, in combination with higher selling and administrative expenses in 2008. This increase in expenses and the resulting decrease in operating profit margin is fully in line with our plans for 2008, in which we communicated higher personnel expenses and higher consultancy costs, mainly related to the strategic entrance into the solar market.

Net financing expenses

Net financing expenses in 2008 amounted to nearly EUR 0.5 million compared to net financing expenses of EUR 0.3 million in 2007. This increase of just over EUR 0.1 million is caused by lower net bank interest in 2008 (effect: EUR 0.1 million) and a EUR 0.2 million higher foreign currency exchange loss in 2008, compared to the financial expenses in 2007, due to the euro becoming stronger against the British pound.

Income tax expense

DOCDATA's effective tax rate in 2008 was 27% with an income tax expense of EUR 1.3 million on a profit before income tax of EUR 5.0 million. In 2007, the profit from continuing operations before income tax amounted to EUR 3.7 million and the income tax expense amounted to EUR 0.7 million (effective tax rate: 19%).

The income tax expense of EUR 1.3 million in 2008 is the combined result of the following tax treatments of the results per country:

  
  - In the Netherlands, a tax charge has been recorded at a corporate
   income tax rate of 25.5% on the taxable income for the Dutch fiscal 
   entity as well as for the Dutch subsidiaries that are not part of 
   this fiscal entity.

  - In the United Kingdom, income taxes are recorded against a corporate
   income tax rate of 28.0% (2007: 30.0%). As a consequence of the signing 
   on 30 January 2009 by docdata media Ltd. of the Asset Purchase 
   Agreement with Sound Performance Manufacturing Ltd., no deferred tax 
   assets on the remaining net operating losses and capital allowances of 
   docdata media Ltd. have been recognised in the consolidated balance 
   sheet at 31 December 2008 given the sale of the UK media business and 
   tangible fixed assets.

  - In Germany, a tax charge has been recorded at a corporate income tax
   rate of in general around 30.0% on taxable income for the German 
   entities, taking into account lower income tax rates for some regions 
   in Germany when and where applicable. Furthermore, 2008 taxable profits 
   of docdata in Germany could be offset against prior years' net operating 
   losses which were not (fully) recognised in deferred tax assets; this 
   has resulted in a 2008 corporate tax income in Germany.

Profit from discontinued operation (net of income tax)

The profit from discontinued operation (net of income tax) of EUR 0.4 million in 2007 resulted from the reassessment at the end of the year 2007 of all existing risks at that time in relation to the termination of the former French activities of the Media Group (currently a division of the Internet service company docdata), which were accounted for at net realisable value in the consolidated balance sheet at 31 December 2006 and were then reported under assets and liabilities classified as held for sale. Reference is made to section 5.5 Discontinued operation of the Notes to the Consolidated Financial Statements for further information.

Liquidity and capital resources

In 2008, the Group's net cash position has increased with EUR 0.9 million to EUR 4.4 million from EUR 3.5 million at 31 December 2007. In addition to the EUR 1.9 million dividend payment and the EUR 1.9 million share buy-back, the Group has invested a total amount of EUR 4.5 million in 2008: EUR 2.2 million in property, plant and equipment (mainly ware­housing equipment and investment in IT infrastructure); EUR 0.6 million for the acquisition of an additional share interest of 20% (bringing the share interest to 80%) in docdata commerce B.V. (formerly named 'DOCdata e-Commerce Solutions B.V.'), EUR 0.4 million for the acquisition of an additional share interest of 40% (bringing the share interest to 70%) in Pegasus e-Business GmbH, EUR 0.3 million for the acquisition of a controlling share interest of 70.9% in Hitura Limited (post-acquisition name 'docdata commerce Ltd.'), and EUR 1.0 million in intangibles (predominantly IT development costs). These payments and investments in 2008 for a total of EUR 8.3 million were fully financed from the Group's net cash flow from operating activities of EUR 8.9 million (2007: EUR 8.3 million), including total depreciation and amortisation expenses of EUR 3.7 million (2007: EUR 3.6 million).

The General Annual Meeting of Shareholders held on 15 May 2008 approved the proposal to distribute a dividend of EUR 0.25 per ordinary share outstanding (excluding own shares held by the Company), which had a decreasing impact of EUR 1.7 million on retained earnings within the equity of the Company in 2008. Furthermore, the shareholders approved in that same meeting the proposal for the cancellation of 308,850 shares to bring the issued share capital down to 7,000,000 shares. This cancellation procedure was formally completed at 16 September 2008.

In 2008 16,280 personnel options were exercised; 13,850 options from the 2003 series at a price of EUR 2.68 per share, and 2,430 options from the 2004 series at a price of EUR 4.48 per share. The underlying shares have been delivered by the Company from the own shares in possession of the Company. The proceeds of EUR 48 thousand have been credited to equity under reserves, as the purchase of own shares has been charged to reserves in the past. In addition, 20,741 shares were granted to the CEO in May 2008, following the approval by the General Meeting of Shareholders on 15 May 2008 of the Remuneration Report 2007. Furthermore, the Company purchased 295,584 own shares in 2008, for a total purchase price of EUR 1.9 million, to bring the number of own shares owned up to 389,402 (5.56%) shares at 31 December 2008. At this moment, the Company owns 384,902 own shares (5.50%); the decrease of 4,500 shares is the result of the exercise on 2 February 2009 of the remaining outstanding share options of the 2004 series owned by personnel of docdata media Ltd. in Telford following the Asset Purchase Agreement with Sound Performance Manufacturing Ltd. with which their labour contracts with docdata media Ltd. were transferred and thus their docdata employment terminated.

  
  Consolidated Financial Statements

1. Consolidated Balance Sheets

  Balance sheets before appropriation of profit.


  
                           31 December    31
                                  December
                               2008   2007
  (in thousands)                      EUR    EUR
 
  Assets
 
  Property, plant and equipment              6,275   7,508
  Intangible assets                    9,979   9,856
  Investments in associates                 174    459
  Other investments                     100    100
  Trade and other receivables                108    230
  Deferred tax assets                    752   1,046
  Total non-current assets                17,388  19,199
 
  Inventories                       3,593   3,884
  Income tax receivables                  468    407
  Trade and other receivables              12,868  13,379
  Cash and cash equivalents                6,034   5,586
  Assets classified as held for               549     -
  sale
  Total current assets                  23,512  23,256
 
  Total assets                      40,900  42,455
 
  Equity
 
  Share capital                       700    731
  Share premium                     16,854  16,854
  Translation reserves                 (1,313)   (49)
  Reserve for own shares                (3,218)  (1,625)
  Retained earnings                    7,882   5,932
  Total equity attributable to equity holders of     
  the parent                       20,905  21,843
  Minority interest                     292    344
  Total equity                      21,197  22,187
 
  Liabilities
 
  Interest-bearing loans and other             628   1,057
  borrowings
  Employee benefits                     100    343
  Deferred tax liabilities                 437    653
  Total non-current liabilities              1,165   2,053
 
  Bank overdrafts                     1,675   2,110
  Interest-bearing loans and other              
  borrowings                         94    76
  Income tax payable                    323    54
  Trade and other payables                16,054  15,853
  Provisions                         93    122
  Liabilities classified as                 299     -
  held for sale
  Total current liabilities               18,538  18,215
 
  Total liabilities                   19,703  20,268
 
  Total equity and liabilities              40,900  42,455
  
  2. Consolidated Income Statements


                          2008       2007
  (in thousands, except earnings per share  EUR   %    EUR   %
  and average shares outstanding)
 
  Continuing operations
  Revenue                  78,620 100.0  70,220 100.0
  Cost of sales              (55,826) (71.0) (52,521) (74.8)
  Gross profit               22,794  29.0  17,699  25.2
 
  Other operating income            82  0.1    308  0.4
  Selling expenses             (5,501) (7.0)  (4,230) (6.0)
  Administrative expenses         (11,699) (14.9)  (9,847) (14.0)
  Other operating expenses          (259) (0.3)   (191) (0.3)
 
  Operating profit before financing result  5,417  6.9   3,739  5.3
 
  Financial income               550  0.7    438  0.6
  Financial expenses            (1,012) (1.3)   (774) (1.1)
  Net financing expenses           (462) (0.6)   (336) (0.5)
 
  Share of profits of associates        58  0.1    270  0.4
 
  Profit before income tax          5,013  6.4   3,673  5.2
 
  Income tax expense            (1,337) (1.7)   (714) (1.0)
 
  Profit from continuing operations     3,676  4.7   2,959  4.2
 
  Discontinued operation
  Profit from discontinued operation (net    
  of income tax)                 -   -    429  0.6
 
  Profit for the period           3,676  4.7   3,388  4.8
 
  Attributable to:
  Equity holders of the parent        3,606  4.6   3,389  4.8
  Minority interest               70  0.1    (1)   -
  Profit for the period           3,676  4.7   3,388  4.8
 
  Weighted average number of shares   
  outstanding              6,668,000    7,050,000
  Weighted average number of shares   
  (diluted)               6,921,000    7,223,000
 
  Earnings per share
  Basic earnings per share          0.55       0.48
  Diluted earnings per share         0.53       0.47
 
  Continuing operations
  Basic earnings per share          0.55       0.42
  Diluted earnings per share         0.53       0.41
 
  
  3. Consolidated Statements of Cash Flows


                           2008   2007
  (in thousands)                  EUR    EUR
 
  Cash flows from operating activities
  Profit for the year               3,676   3,388
  Adjustments for:
  Depreciation and amortisation          3,749   3,625
  Costs share options and delivered shares     244    179
  Financial expenses               1,012    774
  Financial income                 (550)   (438)
  Share of profits of associates          (58)   (270)
  Income tax expense               1,337    714
  Other                        -    (1)
  Cash flows from operating activities before
  changes in working capital and provisions    9,410   7,971
                          
 
  Decrease in trade and other receivables and
  assets held for sale               642   5,499
                           
  Decrease / increase in inventories        158   (119)
  Decrease in trade and other payables and
  liabilities held for sale             (3)  (1,345)
                            
  Decrease / increase in provisions and employee  
  benefits                     (272)   121
  Cash generated from the operations       9,935  12,127
 
  Interest paid                  (714)   (598)
  Interest received                 541    435
  Income taxes paid                (846)  (3,649)
  Net cash from operating activities       8,916   8,315
 
  Cash flows from investing activities
  Acquisition of property, plant and equipment  (2,156)  (2,426)
  Acquisition of subsidiaries          (1,353)  (2,234)
  Acquisition of intangible assets         (985)   (781)
  Acquisition / divestment of associates and    
  other investments                 (49)    -
  Proceeds from sale of property, plant and     
  equipment                     28    32
  Net cash from investing activities       (4,515)  (5,409)
 
  Cash flows from financing activities
  Own shares bought               (1,916)  (1,994)
  Dividends paid                 (1,890)  (1,444)
  Repayment of interest-bearing loans and other  
  borrowings                    (117)   (337)
  Proceeds from bank overdrafts           25    412
  Proceeds from exercise of share options      48    129
  Proceeds from interest-bearing loans and other  
  borrowings                    110     -
  Net cash from financing activities       (3,740)  (3,234)
 
  Net (decrease) increase in cash and cash     
  equivalents                    661   (328)
  Cash and cash equivalents at the beginning of  
  the period                   5,586   5,831
  Effect of exchange rate fluctuations on cash   
  held                       (213)    83
 
  Cash and cash equivalents at the end of the   
  period                     6,034   5,586
  
  4. Consolidated Statements of Shareholders' Equity


                       Total equity
                       attributable
                    Ret- to equity
                    ained holders of
         Share  Share  Res- earn- the parent Minority Total
        capital premium erves ings       interest equity
                
  (in      EUR   EUR  EUR   EUR  EUR    EUR   EUR
  thousands)
 
  Equity
  Statement
  2007
 
  Balance at 1 
  January 2007 731 16,854  625  3,978  22,188   226  22,414
  Dividend    
  distribution  -    -   -  (1,435) (1,435)   (9)  (1,444)
  Shares bought  -    - (1,994)    -  (1,994)   -  (1,994)
  Exercised    
  share options  -    -  129    -   129    -    129
  Delivered    
  shares for
  remuneration  -    -   92    -    92    -    92
  Costs share   
  options     -    -   87    -    87    -    87
  Translation   
  difference   -    -  (613)    -   (613)   -   (613)
  Consolidation  
  of former
  associate    -    -   -    -    -   128    128
  Profit for   
  the period   -    -   -  3,389  3,389   (1)  3,388
  Balance at 
  December
  2007    31 731 16,854 (1,674)  5,932  21,843   344  22,187
 
  Equity
  Statement
  2008
 
  Balance at 1 
  January 2008 731 16,854 (1,674)  5,932  21,843   344  22,187
  Dividend    
  distribution  -    -   -  (1,656) (1,656)  (234)  (1,890)
  Cancellation 
  of own shares (31)   -   31    -    -    -     -
  Shares bought  -    - (1,916)    -  (1,916)   -  (1,916)
  Exercised    
  share options  -    -   48    -    48    -    48
  Delivered    
  shares for
  remuneration  -    -  135    -   135    -    135
  Costs share   
  options     -    -  109    -   109    -    109
  Translation   
  difference   -    - (1,264)    -  (1,264)   -  (1,264)
  Consolidation  
  of former
  associate    -    -   -    -    -   112    112
  Profit for   
  the period   -    -   -  3,606  3,606   70   3,676
  Balance at 31 
  December 2008 700 16,854 (4,531)  7,882  20,905   292  21,197

5. Notes to the Consolidated Financial Statements

5.1 Accounting principles

The consolidated financial statements of DOCDATA N.V. (referred to as "DOCDATA" or the "Company") are prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union ("IFRS"). For a summary of the significant accounting policies under IFRS, please refer to the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2007.

5.2 Management representations

In the opinion of the management, these financial statements include all adjustments necessary for a fair presentation of the financial position, operating results and cash flows of all reporting periods herein. All such adjustments are of a normal recurring nature.

5.3 Organisation structure and segmentation

From 1 January 2008 onwards, DOCDATA has changed the organisation structure from a country organisation to a divisional structure. Starting the financial year 2008, DOCDATA identifies for the purpose of preparing financial statements the following two segments: Internet service company docdata (consisting of the following four divisions: docdata commerce, docdata payments, docdata fulfilment and docdata media) and Technology company IAI. The segmentation for the comparable financial statements for the year ended 31 December 2007 has been adjusted accordingly.

5.4 Consolidation

In the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2008, the following treatment has been applied for the acquisitions and divestment mentioned:

- Pegasus e-Business GmbH: DOCDATA has increased its share interest in Pegasus e-Business GmbH in Munster (Germany; formerly named 'Pegasus Dienstleistungen GmbH') from 30% to 70%, through the exercise of the call option on 40% of the issued share capital which was part of the original sale and purchase agreement from September 2006. The balance sheet and income statement of Pegasus e-Business GmbH has been included in the DOCDATA consolidation starting 1 January 2008;

- docdata commerce Limited (formerly named 'Hitura Limited'): DOCDATA has acquired an interest of 61.2% in the issued share capital of Hitura Ltd. in London (England), with an agreement on the purchase of the remaining minority shares between 2008 and 2013. The balance sheet and income statement of Hitura Ltd. have been included in the DOCDATA consolidation starting 1 February 2008. On 2 July 2008, DOCDATA has acquired an additional 9.7% interest in the issued share capital of docdata commerce Ltd., bringing the total DOCDATA share to 70.9% as of that date.

- 4D upgrade GmbH: on 20 November 2008, DOCDATA has sold its share interest of 85.0% in the issued share capital of 4D upgrade GmbH in Grossbeeren (Germany) to the (third-party) minority shareholders, with 30 November 2008 as effective transaction date for the transfer of the share ownership. Therefore, the balance sheet at 31 December 2008 of 4D upgrade GmbH has not been included in the consolidated balance sheet at 31 December 2008, and the revenues and results of 4D upgrade GmbH are included in the 2008 consolidated income statement of DOCDATA for the 11-months' period from 1 January 2008 till 30 November 2008.

In the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2007, the following acquisitions have been consolidated as of the acquisition date mentioned:

- docdata payments B.V. (formerly named 'Triple Deal B.V.') as of 25 May 2007 (70% share interest). The 2007 consolidated income statement includes revenue and results of this subsidiary as of acquisition date. The minority interest of 30% in the equity of this subsidiary, which minority interest is owned by Conclusion Consultants B.V. for 20% and by Syllion B.V. for 10%, has been accounted for in the consolidated balance sheet under minority interest within total equity;

- Contributie Services B.V. as of 28 December 2007 (100% share interest of docdata payments B.V., at the time named 'Triple Deal B.V.'; indirect holding of 70% by DOCDATA N.V.), which share interest has been acquired from Conclusion B.V. The revenue and results of this subsidiary have been included into the DOCDATA consolidation starting 1 January 2008. The balance sheet at 31 December 2007 of Contributie Services B.V. has been included in the consolidated balance sheet at 31 December 2007.

5.5 Discontinued operation

In the consolidated financial statements for year ended 31 December 2007, the assets, liabilities and activities of Optical Disc de France S.A.S., (DOCdata France) formerly part of the Media Group (currently a division of the Internet service company Docdata), were accounted for as discontinued operation. In the 2007 consolidated income statement, the results after income tax of DOCdata France have been reported under profit/(loss) from discontinued operation (net of income tax).

In the consolidated balance sheet at 31 December 2007, a provision for remaining risks related to the termination of the French activities was accounted for under current liabilities (EUR 87 thousand). This provision has been fully used in 2008 for required and expected final payment of remaining liabilities. No further expenses have been accounted for in the 2008 income statement, and neither have any new accruals or provisions been accounted for in the balance sheet at 31 December 2008.

  
  5.6 Property, plant and equipment


  
                     31 December 31 December
 
                        2008     2007
  (in thousands)                EUR     EUR
 
  Land and buildings             1,449    1,552
  Machinery and equipment          2,929    3,725
  Other                   1,855    1,896
                        6,233    7,173
  Under construction              42     335
  Total                   6,275    7,508

The book value for property, plant and equipment has decreased with EUR 1.2 million in 2008 as a combined result from depreciation charges for EUR 2.9 million, currency exchange losses for EUR 0.3 million on the UK property, plant and equipment accounted for in British pounds, capital expenditure for EUR 2.4 million (inclusive of EUR 0.3 million for property, plant and equipment acquired through new subsidiaries) and an elimination of EUR 0.4 million for the book value at 31 December 2008 of the property, plant and equipment of docdata media Ltd.; as a result of the sales process of docdata media Ltd., the eliminated property, plant and equipment have been accounted for as assets classified as held for sale in the consolidated balance sheet as at 31 December 2008.

  
  5.7 Intangible assets


                     31 December  31 December
                        2008     2007
                        
  (in thousands)                EUR     EUR
 
  Goodwill                  6,562     6,212
  Customer contracts              627      899
  IT platforms                2,790     2,605
                        9,979     9,716
  Under construction               -      140
  Total                   9,979     9,856

The book value for intangible assets has increased with EUR 0.1 million in 2008, due to the following:

  
  - goodwill paid (EUR 1.5 million) for the acquisitions of the majority
   share in Pegasus e-Business GmbH and Hitura Limited, as well as for 
   the acquisition of an additional 20% share interest in docdata 
   commerce B.V.;

  - amortisation charges for customer contracts and IT platforms (EUR 0.9
   million in total);

  - fair value adjustment of the put option agreement regarding the 14.4%
   share interest in Braywood Holdings Ltd. owned by the two other 
   (third-party) shareholders (EUR 0.3 million);

  - currency exchange losses (EUR 1.2 million) on the valuation of the
   intangible assets with an original value in British pounds (i.e. 
   related to the Braywood and Hitura acquisitions).

5.8 Investments in associates

The book value for investments in associates has decreased with EUR 0.3 million in 2008, predominantly as a result from the consolidation of Pegasus e-Business GmbH starting 1 January 2008. In the consolidated balance sheet at 31 December 2007 the DOCDATA share interest of 30% at that time in Pegasus was valued at cost of EUR 0.3 million under investments in associates.

5.9 Post balance sheet event

In the period from 31 December 2008 till date, 19 February 2009, the following post balance sheet event has occurred which will have an effect on the DOCDATA consolidation in 2009 onwards:

- docdata media Ltd.: on 30 January 2009 docdata media Ltd., a part of the docdata media division, has sold its complete business activities for CD and DVD replication and Audio Cassette manufacturing to Sound Performance Manufacturing Ltd., a subsidiary of the UK based Sound Performance Ltd. This transaction includes the sale by docdata media Ltd. as per the transaction date of 30th of January 2009 of its business activities, tangible fixed assets, stocks, customer contracts, trade creditors, personnel and staff. The assets and liabilities part of this transaction have been accounted for at the lower of book value or net realisable value and have been recorded under assets classified as held for sale and liabilities classified as held for sale in the consolidated balance sheet at 31 December 2008.

PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.