DOCDATA N.V. publiceert vandaag haar jaarverslag 2007 en de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 mei 2008

24 Apr, 2008, 10:00 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, April 24 /PRNewswire/ -- Jaarverslag 2007

DOCDATA N.V. publiceert vandaag haar jaarverslag 2007. De in het jaarverslag 2007 opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2007 komt overeen met de cijfers over het boekjaar 2007 welke DOCDATA N.V. reeds op 14 februari 2008 heeft bekendgemaakt.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Tevens publiceert DOCDATA N.V. vandaag de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke zal worden gehouden op donderdag 15 mei 2008 om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk, Bevrijdingsweg 1 te Waalwijk (Sprang Capelle). Op de agenda voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn onder andere voorstellen opgenomen ten aanzien van de vaststelling van de jaarrekening 2007, de uitkering van dividend, de herbenoeming van de heer M.F.P.M. Alting von Geusau als lid van de Directie in de functie van CEO voor een termijn van vier jaar, de vermindering van het geplaatst kapitaal door intrekking van aandelen en de wijziging van de statuten van de vennootschap. Met ingang van vandaag liggen de volledige tekst van de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de toelichting daarop, alsmede het jaarverslag over het boekjaar 2007, inclusief de jaarrekening 2007, het voorstel tot statutenwijziging met een toelichting en de overige vergaderstukken, ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de vennootschap, Energieweg 2 te Waalwijk, en bij ABN AMRO Bank N.V., Foppingadreef 22, 1102 BS Amsterdam, en zijn kosteloos verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V., Servicedesk, e-mail servicedesk.beleggen@nl.abnamro.com of telefoonnummer +31(0)76-5799455. Inzage en verkrijging van bovenstaande documenten is met ingang van vandaag eveneens mogelijk via de corporate website van de onderneming, http://www.docdatanv.com.

Registratie

De Directie van de vennootschap heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en vergader­gerechtigden gelden diegenen die op donderdag 8 mei 2008 om 18.00 uur, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum ("het Registratietijdstip"), zijn ingeschreven in het daartoe door de Directie aangewezen (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties per het Registratietijdstip van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ("Euroclear Nederland") aangesloten instellingen in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer. De voornaamste bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen hebben te kennen gegeven in het kader van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap de aandelen niet te zullen blokkeren. Voor particuliere beleggers kunnen banken nog wel besluiten tot een blokkering. Uw bank kan u hierover nader informeren.

Aanmelding

Houders van gewone aandelen genoteerd aan Euronext Amsterdam N.V. die aan de vergadering wensen deel te nemen, dan wel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich via hun bank uiterlijk tot het Registratietijdstip schriftelijk aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. De bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen dienen uiterlijk op dinsdag 13 mei 2008 om 12.00 uur aan ABN AMRO Bank N.V. een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal gewone aandelen dat door de betreffende houder op het Registratietijdstip gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Deze houders van gewone aandelen ontvangen per e-mail of per post een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Volmachten en stemmen via internet

De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden die zich door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen dienen de schriftelijke volmacht uiterlijk dinsdag 13 mei 2008 om 12.00 uur ten kantore van de vennootschap te hebben gedeponeerd. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie. Aandeelhouders kunnen ook via een elektronische volmacht met steminstructie hun stem uitbrengen. Om rechtsgeldig uw stem via internet te kunnen uitbrengen, dient u zich aan te melden zoals hierboven onder 'Aanmelding' is beschreven. Een elektronische volmacht met steminstructie verleent u aan de Directie van de vennootschap, die namens u uw stem zal uitbrengen op de vergadering. Aandeelhouders kunnen hun steminstructies met ingang van vandaag tot en met dinsdag 13 mei 2008 om 12.00 uur elektronisch doorgeven via http://www.abnamrovoting.nl.

DOCDATA N.V. is sinds 1997 genoteerd aan de NYSE Euronext en bestaat uit twee verschillende organisaties, docdata en Industrial Automation Integrators.

Het internet service bedrijf docdata (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederlaand, Duitsland en het Verenig Koninkrijk, en bestaat uit vier divisies:

  
  - docdata commerce

  - docdata payments

  - docdata fulfilment

  - docdata media

Het technologiebedrijf Industrial Automation Integrators (http://www.iai.nl) is een hightech machinebouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van machines voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren:

  
  - beveiligen en personaliseren van waardedocumenten

  - bewerken van verpakkingsmaterialen

  - bewerken van zonnecellen

  - bewerken van andere materialen (o.a. film ondertiteling)

PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.