DOCDATA N.V. publiceert vandaag haar jaarverslag 2009 en de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 mei 2010

23 Apr, 2010, 08:00 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, April 23, 2010 /PRNewswire/ -- Jaarverslag 2009

DOCDATA N.V. publiceert vandaag haar jaarverslag 2009. De in het jaarverslag 2009 opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2009 sluit aan met de cijfers over het boekjaar 2009 welke DOCDATA N.V. reeds op 18 februari 2010 heeft bekendgemaakt.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Tevens publiceert DOCDATA N.V. vandaag de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke zal worden gehouden op woensdag 12 mei 2010 om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk, Bevrijdingsweg 1 te Waalwijk (Sprang-Capelle). Op de agenda voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn onder andere voor­stellen opgenomen ten aanzien van de vaststelling van de jaarrekening 2009, de aangekon­digde dividenduitkering van EUR 0,55 per aandeel, de herbenoeming van de heer M.E.T. Verstraeten (CFO) als lid van de Directie voor een termijn van vier jaar en de herbenoeming van de heren J.V. Elsendoorn en D. Lindenbergh als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar.

Met ingang van vandaag liggen de volledige tekst van de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de toelichting daarop, inclusief de gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW inzake de voor herbenoeming voorgedragen commissarissen, alsmede het jaarverslag over het boekjaar 2009, inclusief de jaarrekening 2009, en het Remuneratierapport 2009, ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de vennootschap, Energieweg 2 te Waalwijk, of zijn kosteloos verkrijgbaar bij The Royal Bank of Scotland N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam ("RBS"), telefoon 020-4643707 of e-mail corporate.actions@rbs.com. Inzage en verkrijging van bovenstaande documenten is met ingang van vandaag eveneens mogelijk via de corporate website van de onderneming, http://www.docdatanv.com.

Registratie

De Directie van de vennootschap heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en vergader­gerechtigden gelden diegenen die op woensdag 5 mei 2010 om 18.00 uur, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum ("het Registratietijdstip"), zijn ingeschreven in het daartoe door de Directie aangewezen (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties per het Registratietijdstip van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ("Euroclear Nederland") aangesloten instellingen in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer.

Aanmelding

Houders van aandelen genoteerd aan Euronext Amsterdam door NYSE Euronext die aan de vergadering wensen deel te nemen, dan wel zich ter vergadering willen laten vertegen­woor­digen, kunnen zich via hun bank uiterlijk tot het Registratietijdstip schriftelijk aanmelden bij RBS.

De bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen dienen uiterlijk op maandag 10 mei 2010 om 12.00 uur aan RBS een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op het Registratietijdstip gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Deze houders van aandelen ontvangen per e-mail of per post een registratie­bewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Volmachten en stemmen via internet

De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een gevolmachtigde.

Aandeel­houders en andere vergadergerechtigden kunnen via een elektronische volmacht met steminstructie hun stem uitbrengen. Om rechtsgeldig uw stem via internet te kunnen uitbrengen, dient u zich aan te melden zoals hierboven onder 'Aanmelding' is beschreven. Een elektronische volmacht met steminstructie verleent u aan de Directie van de vennootschap, die namens u uw stem zal uitbrengen op de Vergadering. Aandeelhouders kunnen hun steminstructies tot en met maandag 10 mei 2010 om 12.00 uur elektronisch doorgeven via http://www.rbs.com/evoting.

Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn een elektronische volmacht met steminstructie te verlenen, kunnen zij zich door een schriftelijke gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. De schriftelijke volmacht dient uiterlijk maandag 10 mei 2010 om 12.00 uur ten kantore van de vennootschap te zijn gedeponeerd. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

E-commerce service bedrijf Docdata (www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en bestaat uit vier services:

  
  - Docdata commerce
  - Docdata payments
  - Docdata fulfilment
  - Docdata media

Technologiebedrijf IAI industrial systems (http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren:

  
  - beveiligen en personaliseren van waardedocumenten
  - bewerken van zonnecellen en -modules
  - bewerken van andere materialen en producten

Corporate website: http://www.docdatanv.com

PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.