DOCDATA N.V. publiceert vandaag haar jaarverslag 2010 en de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 juni 2011

29 Apr, 2011, 07:00 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, April 29, 2011 /PRNewswire/ -- Jaarverslag 2010

DOCDATA N.V. publiceert vandaag haar jaarverslag 2010. De in het jaarverslag 2010 opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2010 bevat de jaarcijfers over het boekjaar 2010 welke de onderneming op 24 februari 2011 al bekend heeft gemaakt.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Tevens publiceert DOCDATA N.V. ("de Vennootschap") vandaag de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("de Vergadering"), welke zal worden gehouden op woensdag 15 juni 2011 om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk, Bevrijdingsweg 1 te Waalwijk (Sprang-Capelle). Op de agenda voor de Vergadering zijn onder andere voor­stellen opgenomen ten aanzien van de vaststelling van de jaarrekening 2010, de aangekon­digde dividenduitkering van EUR 0,35 per aandeel en een voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap. De statutenwijziging behelst voornamelijk aanpassingen teneinde de statuten in lijn te brengen met de (wettelijke) bepalingen ingevolge de Transparantierichtlijn en de Aandeelhoudersrichtlijn, alsmede met de bepalingen van de meest recente versie van de Nederlandse Corporate Governance Code.

Met ingang van vandaag liggen de volledige tekst van de agenda voor de Vergadering en de toelichting daarop, alsmede het jaarverslag over het boekjaar 2010, inclusief de jaarrekening 2010, het Remuneratierapport 2010 en het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap, ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de Vennootschap, Energieweg 2 te Waalwijk, of zijn kosteloos verkrijgbaar bij The Royal Bank of Scotland N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam ("RBS"), telefoon 020-4643707 of e-mail corporate.actions@rbs.com. Inzage en verkrijging van bovenstaande documenten is met ingang van vandaag eveneens mogelijk via de corporate website van de Vennootschap, http://www.docdatanv.com.

Registratie

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden voor de Vergadering, diegenen die (i) op woensdag 18 mei 2011 ("de Registratiedatum"), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in de (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (Wge), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

Aanmelding

Houders van aandelen of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de Vergadering bij te wonen mits zij zich via het intermediair waarbij hun aandelen worden geadministreerd uiterlijk woensdag 8 juni 2011 om 17.00 uur hebben aangemeld bij RBS. De intermediairs dienen aan RBS via http://www.rbs.com/admitted-institutions een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de Vergadering wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. RBS zal aan deze aandeelhouders via de betreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de Vergadering zenden.

Volmachten en stemmen via internet

De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen via een elektronische volmacht met steminstructie hun stem uitbrengen. Om rechtsgeldig uw stem via internet te kunnen uitbrengen, dient u zich aan te melden zoals hierboven onder 'Aanmelding' is beschreven. Een elektronische volmacht met steminstructie verleent u aan de Directie van de Vennootschap, die namens u uw stem zal uitbrengen op de Vergadering. Aandeelhouders kunnen hun steminstructies tot en met woensdag 8 juni 2011 om 17.00 uur elektronisch doorgeven via http://www.rbs.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn een elektronische volmacht met steminstructie te verlenen, kunnen zij zich door een schriftelijke gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. De schriftelijke volmacht dient uiterlijk woensdag 8 juni 2011 om 17.00 uur ten kantore van de Vennootschap te zijn gedeponeerd. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Legitimatie

Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de Vergadering bij de inschrijfbalie te legitimeren en worden verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de vennootschap

Op de dag van de oproeping voor de Vergadering heeft de Vennootschap een geplaatst aandelenkapitaal van EUR 700.000,00 bestaande uit 7.000.000 aandelen van elk EUR 0,10 nominaal. De Vennootschap houdt per die dag 232.982 (3,33%) van deze geplaatste aandelen, zodat daarop geen stemrecht kan worden uitgeoefend. Derhalve bedraagt het aantal stemgerechtigde aandelen op de dag van de oproeping 6.767.018 aandelen.

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

E-commerce service bedrijf Docdata (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Docdata biedt een volledige e-commerce dienstverlening aan klanten zodat deze succesvol kunnen zijn op het internet.

Technologiebedrijf IAI industrial systems ( http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren: het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, het bewerken van zonnecellen en -modules en het bewerken van andere materialen en producten.

Corporate website: http://www.docdatanv.com

PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.