DOCDATA N.V. publiceert vandaag online haar jaarverslag 2013 en de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2014

01 Apr, 2014, 07:00 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, April 1, 2014 /PRNewswire/ --Jaarverslag 2013 

DOCDATA N.V. publiceert vandaag online haar jaarverslag 2013. De in het jaarverslag 2013 opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2013 bevat de jaarcijfers over het boekjaar 2013 welke de onderneming op 20 februari 2014 al bekend heeft gemaakt. Een gedrukt exemplaar van het jaarverslag 2013 zal uiterlijk eind april 2014 beschikbaar zijn.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

Tevens publiceert DOCDATA N.V. ("de Vennootschap") vandaag de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("de Vergadering"), welke zal worden gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk, Bevrijdingsweg 1 te Waalwijk (Sprang-Capelle). Op de agenda voor de Vergadering zijn onder andere voorstellen opgenomen ten aanzien van de vaststelling van de jaarrekening 2013, de aangekondigde dividenduitkering van € 0,70 per aandeel, een voorstel tot het herbenoemen van de heer M.E.T. Verstraeten tot lid van de Directie in de functie van Chief Financial Officer (CFO) voor een termijn van vier jaar, een voorstel tot het herbenoemen van de heer J.V. Elsendoorn tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar en een voorstel tot het herbenoemen van de heer D. Lindenbergh tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van twee jaar.

Met ingang van vandaag liggen de volledige tekst van de agenda voor de Vergadering en de toelichting daarop, evenals het jaarverslag over het boekjaar 2013, inclusief de jaarrekening 2013, en het Remuneratierapport 2013, ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de Vennootschap, Energieweg 2 te Waalwijk, of zijn kosteloos verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam ("ABN AMRO"), telefoon 020-3442000 of e-mail corporate.broking@nl.abnamro.com. Inzage en verkrijging van bovenstaande documenten is met ingang van vandaag eveneens online mogelijk via de corporate website van de Vennootschap, http://www.docdatanv.com, alsmede via de websites http://www.securitiesinfo.com en http://www.abnamro.com/evoting.

Registratiedatum 

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden voor de Vergadering, diegenen die (i) op dinsdag 15 april 2014 ("de Registratiedatum"), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in de (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (Wge), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.


Aanmelding 

Houders van aandelen of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de Vergadering bij te wonen mits zij zich via http://www.abnamro.com/evoting of via de intermediair waarbij hun aandelen worden geadministreerd uiterlijk dinsdag 6 mei 2014 om 17.00 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO. De intermediairs dienen aan ABN AMRO via http://www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de Vergadering wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de betreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de Vergadering zenden.

Volmachten en stemmen via internet 

De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen via een elektronische volmacht met steminstructie hun stem uitbrengen. Om rechtsgeldig uw stem via internet te kunnen uitbrengen, dient u zich aan te melden zoals hierboven onder 'Aanmelding' is beschreven. Een elektronische volmacht met steminstructie verleent u aan de Directie van de Vennootschap, die namens u uw stem zal uitbrengen op de Vergadering. Aandeelhouders kunnen hun steminstructies tot en met dinsdag 6 mei 2014om 17.00 uur elektronisch doorgeven via http://www.abnamro.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn een elektronische volmacht met steminstructie te verlenen, kunnen zij zich door een schriftelijke gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. De schriftelijke volmacht dient uiterlijk dinsdag 6 mei 2014 om 17.00 uur ten kantore van de Vennootschap te zijn gedeponeerd. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Legitimatie 

Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de Vergadering bij de inschrijfbalie te legitimeren. Wij verzoeken daarom alle vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te brengen naar de Vergadering.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap 

Op de dag van de oproeping voor de Vergadering heeft de Vennootschap een geplaatst aandelenkapitaal van € 700.000,00 bestaande uit 7.000.000 aandelen van elk € 0,10 nominaal. De Vennootschap houdt per die dag 70.000 (1,00%) van deze geplaatste aandelen, zodat daarop geen stemrecht kan worden uitgeoefend. Derhalve bedraagt het aantal stemgerechtigde aandelen op de dag van de oproeping 6.930.000 aandelen.

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business": 

Docdata  (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Docdata biedt een volledige e-commerce dienstverlening aan klanten zodat deze succesvol kunnen zijn op het internet. 

IAI  (http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren: het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, het bewerken van zonnecellen en -modules en het bewerken van andere materialen en producten. 

Corporate website: http://www.docdatanv.com


BRON DOCDATA N.V.