DOCDATA N.V.: Realisatie van strategie 'Visie 2010: "Gear to Growth"' ligt vol op koers

29 Jul, 2008, 07:30 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, July 29 /PRNewswire/ --

- Omzet stijgt met 8% tot EUR 35,7 miljoen

- Gecombineerde omzet van commerce, payments en fulfilment activiteiten internet service bedrijf docdata stijgt met meer dan 50%

- Alle divisies dragen bij aan het bedrijfsresultaat (EBIT)

- Sterke orderportefeuille IAI zal voor het grootste deel worden afgeleverd in het tweede halfjaar 2008

Resultaat en Financiële positie halfjaar 2008 (geen accountantscontrole toegepast)

  
                       Halfjaar geëindigd op
  (in miljoenen, percentages en per   30 juni 2008   30 juni 2007
  aandeel uitgezonderd)
 
                       EUR    %    EUR   %
 
  Omzet
  Internet service bedrijf docdata    33,1  92,8    28,2 85,3
  Technologiebedrijf IAI          2,6   7,2    4,8 14,7
  Totaal                 35,7  100,0    33,0 100,0
 
  Brutowinst                9,4  26,4    8,0 24,3
 
  Bedrijfsresultaat (EBIT)
  Internet service bedrijf docdata     1,3   4,1    0,3  0,8
  Technologiebedrijf IAI          0,1   2,3    1,3 27,3
  Totaal                  1,4   4,0    1,6  4,7
 
  Resultaat na belastingen uit
  beëindigde bedrijfsactiviteiten
                        -    -    0,2  0,6
 
  Winst over het halfjaar         1,0   2,9    1,6  4,9
 
  Gewone winst per aandeel        0,15        0,23
  Verwaterde winst per aandeel      0,15        0,22
 
  Balanstotaal              40,7        39,6
  Eigen vermogen             19,3        22,3
  Solvabiliteit (Eigen vermogen /    47,4%       56,3%
  Balanstotaal) 

Belangrijkste aspecten van het eerste halfjaar 2008

Het internet service bedrijf docdata laat een sterke groei zien. Deze groei is gerealiseerd door zowel nieuwe klanten als door de groei van bestaande klanten. De totale online shopping markt groeit al jaren en zal door blijven groeien. Een grote groep product­categorieën die online wordt gekocht bestaat uit consumenten elektronica, kleding en schoenen, hardware, boeken, muziek, dvd's en tickets. Het aantal consumenten dat online koopt neemt toe, maar ook het totale orderbedrag wordt steeds hoger. Naar verwachting zullen ook steeds meer merken en retailers online shops gaan openen.

Alle vier de divisies binnen het internet service bedrijf docdata hebben in het eerste halfjaar van 2008 bijgedragen aan het bedrijfsresultaat. De integratie van de verschillende bedrijven die het afgelopen jaar zijn aangekocht ligt goed op koers. De verschillende organisaties zijn gereed voor een verdere groei welke in de komende zes maanden vooral autonoom gerealiseerd zal worden. Wel zullen er de komende maanden kosten gemaakt worden om geografische groei, mogelijk middels acquisities, in 2009 te realiseren.

Michiel Alting von Geusau: "Maandelijks verwerken wij ondertussen ruim één miljoen transacties voor onze klanten. Deze transacties bestaan uit gerealiseerde orders door onze weboplossingen, succesvolle verwerking van betalingen door eindconsumenten en verzonden orders voor onze klanten. Wij verwachten dat het aantal transacties dat wij verwerken verder zal groeien in de komende jaren."

Aangezien de meeste afleveringen van Technologiebedrijf IAI voor het tweede halfjaar van 2008 staan gepland, heeft dit als consequentie dat omzet en bedrijfsresultaat voor het eerste halfjaar lager uitvallen. In de eerste helft van 2008 is hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de bestelde machines succesvol uitgeleverd kunnen worden in de tweede helft van 2008. Inmiddels heeft in juli 2008 de laatste aflevering voor de Oekraïne succesvol plaatsgevonden.

IAI heeft in de eerste helft van 2008 nieuwe toepassingen uitontwikkeld, zoals bijvoorbeeld het kunnen gebruik maken van inkjet printing voor een kleurenfoto bij het personaliseren van paspoorten. Ook is een begin gemaakt met de ontwikkeling en levering van systemen die kunnen worden ingezet in het productieproces van zonnecellen en zijn er contacten gelegd met meerdere grote spelers in de solar markt. Hiermee zal IAI ook in de tweede helft van 2008 doorgaan teneinde een positie in deze markt te verwerven. Tevens blijft IAI op zoek naar bedrijven die deze toetreding tot de solar markt kunnen ondersteunen en versnellen.

Uit het in de Appendix van de bijlage 'Financial Information for the half-year ended 30 June 2008' opgenomen kasstroom­overzicht blijkt dat DOCDATA N.V. in het eerste halfjaar 2008 een cash flow uit operationele activiteiten van EUR 1,0 miljoen heeft gerealiseerd. Het kasoverschot van EUR 3,5 miljoen per 31 december 2007 is in het eerste halfjaar 2008 afgenomen tot een kastekort ('net debt position') van EUR 2,1 miljoen per 30 juni 2008. In het eerste halfjaar van 2008 is voor EUR 6,6 miljoen aangewend ter financiering van:

  
  - acquisitie van dochterondernemingen: in totaal EUR 1,3 miljoen voor het
   verwerven van (aanvullende) aandelenbelangen van 20% in docdata 
   commerce B.V. in Waalwijk, 40% in Pegasus e-Business GmbH (betreft 
   docdata fulfilment) in Münster, Duitsland, en 61,2% in Hitura Limited 
   (na acquisitie geheten 'docdata commerce Limited') in Londen, het 
   Verenigd Koninkrijk;

  - investeringen in materiële en immateriële vaste activa (EUR 1,5
   miljoen);

  - uitkering van dividend over het jaar 2007 aan de aandeelhouders (EUR
   1,9 miljoen);

  - inkoop van eigen aandelen (EUR 1,9 miljoen).

DOCDATA N.V. heeft haar sterke financiële positie met een solvabiliteitsratio van 47,4% per 30 juni 2008 (31 december 2007: 52,3%) gehandhaafd.

Vooruitzichten

Michiel Alting von Geusau: "Door de combinatie van markten waarin wij actief zijn, is de omzet en het resultaat van DOCDATA minder gevoelig voor de huidige negatieve tendensen ten aanzien van de conjunctuur en het verminderd consumentenvertrouwen. Wij blijven dus positief over de ontwikkelingen binnen onze onderneming en zijn ervan overtuigd dat wij unieke en betrouwbare oplossingen bieden voor onze klanten".

Overzicht per onderdeel

Internet service bedrijf docdata

In de eerste helft van 2008 hebben docdata commerce, docdata payments en docdata fulfilment een sterke groei laten zien. Hierbij heeft het feit dat docdata een geïntegreerde oplossing kan bieden voor bedrijven die via het internet willen verkopen absoluut bijgedragen. In de markt wordt docdata, mede dankzij de nieuwe corporate identity, inmiddels ook steeds vaker "herkend" als het internet service bedrijf.

In het eerste halfjaar van 2008 heeft docdata verder geïnvesteerd in de ontwikkeling van webgebaseerde IT-systemen waarmee aan de klanten een optimale service kan worden verleend. Tevens is geïnvesteerd in een substantiële uitbreiding van onze fulfilment capaciteit, zowel in Nederland, Duitsland als het Verenigd Koninkrijk.

Tevens zijn in het eerste halfjaar van 2008 belangrijke nieuwe contracten met klanten getekend welke in het tweede halfjaar van 2008 zullen bijdragen aan omzet en resultaat. Een tweetal voorbeelden hiervan zijn V&D en TNT. Voor de distributie van haar online verkopen heeft V&D gekozen voor docdata fulfilment. Docdata fulfilment is blij met deze ontwikkeling. Naast de bestaande artikelen gaat docdata fulfilment nu ook fashion en aanverwante artikelen verwerken. Hiermee realiseert docdata fulfilment twee van de doelstellingen van 2008: uitbreiding van de dienstverlening aan (r)etailers en een bekende speler worden in de fashion sector. Zowel V&D als TNT hebben gekozen voor de online betaaloplossingen van docdata payments.

Technologiebedrijf IAI

Het zwaartepunt van de installatie en levering van systemen in de orderportefeuille ligt duidelijk in het tweede halfjaar van 2008. Installatie- en leverdata worden hoofdzakelijk bepaald door de vraag van opdrachtgevers en IAI heeft maar beperkte mogelijkheden om de leveringen over het jaar te spreiden. Omzet en resultaat van IAI zijn daardoor in het eerste halfjaar van 2008 achtergebleven bij de cijfers over de overeenkomstige periode van 2007, maar zullen in de tweede helft van 2008 een ander beeld geven.

In de loop van 2008 zijn systeemorders in de Security Printing markt voor Algerije, Zuid-Afrika en Zweden gekregen. In alle gevallen gaat het hierbij om recent ontwikkelde of in ontwikkeling zijnde systemen: BookMaster One systemen voor het personaliseren van paspoorten met een polycarbonaat houderpagina, BookMaster One systemen voor het personaliseren van paspoorten met een papieren houderpagina en de nieuwe SheetMaster Flex en WebMaster Flex systemen, die in staat zijn documenten gedrukt in vellen of rollen te bewerken. De nadruk bij de verkopen ligt bij nieuwe systemen hetgeen bevestigt dat de productdiversificatie van IAI voor de Security Printing markt aanslaat. De afleveringen in relatie tot deze orders zijn voor een deel in de tweede helft van 2008 gepland.

In het kader van 'Visie 2010: "Gear to growth"' is eerder gemeld dat IAI actief zal worden in de markt van productiesystemen voor zonne-energie. In het eerste halfjaar van 2008 heeft IAI veel contacten aangeknoopt in deze nieuwe markt. Via het leggen van deze contacten wil IAI ook in deze markt systemen gaan leveren en zodoende autonome groei realiseren. Tevens beoogt IAI in deze markt spelers te identificeren die in aanmerking komen voor intensieve samenwerking en/of overname waardoor een extra groei-impuls kan worden gerealiseerd.

Waarderingsgrondslagen

Met ingang van 1 januari 2005 wordt de geconsolideerde jaarrekening van DOCDATA N.V. opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (hierna genoemd IFRS). Voor een overzicht van de belangrijkste waarderingsgrondslagen onder IFRS wordt verwezen naar het Jaarverslag 2007, dat verkrijgbaar is bij de vennootschap en eveneens is te downloaden vanaf de website van de onderneming, http://www.docdata.com, onder Corporate.

Het halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 ('Interim Financial Reporting').

Accountantscontrole

De in dit halfjaarbericht en de bijlagen opgenomen cijferopstellingen zijn niet gecontroleerd door de externe accountant.

Bijlage met financiële informatie

Voor een gedetailleerde behandeling van de halfjaarcijfers 2008 wordt verwezen naar de bijlage 'Financial Information for the half-year ended 30 June 2008' met Appendix.

Bijeenkomst voor financiële pers en analisten

Het management van DOCDATA N.V. zal vandaag, dinsdag 29 juli 2008, de halfjaarcijfers 2008 bespreken in een bijeenkomst, waarvoor zowel de financiële pers als analisten zijn uitgenodigd, die zal worden gehouden om 10.30 uur in de Mercurius zaal van het Financieel Nieuwscentrum Beursplein 5 van NYSE Euronext Amsterdam (Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, telefoon 020-5505505).

DOCDATA N.V. is sinds 1997 genoteerd aan de NYSE Euronext en bestaat uit twee verschillende organisaties, docdata en Industrial Automation Integrators.

Internet service bedrijf docdata (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en bestaat uit vier divisies:

  - docdata commerce

  - docdata payments

  - docdata fulfilment

  - docdata media

Technologiebedrijf Industrial Automation Integrators (http://www.iai.nl) is een hightech machinebouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van machines voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren:

  
  - beveiligen en personaliseren van waardedocumenten

  - bewerken van verpakkingsmaterialen

  - bewerken van zonnecellen

  - bewerken van andere materialen (o.a. film ondertiteling)

Waalwijk, Nederland, 29 juli 2008

Financial Information

The financial information is prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (hereafter IFRS).

Revenue

  
  (in thousands, except percentage figures) Half-year 2008 Half-year 2007
 
  Revenue by company               EUR   %   EUR   %
 
  Internet service company docdata      33,118  92.8  28,161  85.3
  Technology company IAI            2,575  7.2  4,835  14.7
  Total                    35,693 100.0  32,996 100.0

- Revenue of Internet service company docdata increased EUR 5.0 million (18%) in the half-year ended 30 June 2008 compared to the half-year ended 30 June 2007. Excluding revenue of the docdata media division of EUR 15.6 million in the half-year ended 30 June 2008 (HY2007: EUR 16.6 million), the total revenue of the three other divisions docdata commerce, docdata payments and docdata fulfilment increased EUR 6.0 million (52%) in the half-year ended 30 June 2008 compared to the half-year ended 30 June 2007. The acquisitions docdata commerce Ltd. (formerly named 'Hitura Ltd.') and Pegasus e-Business GmbH, which were not yet consolidated in the financial statements for the half-year ended 30 June 2007, and docdata payments B.V. (formerly named 'Triple Deal B.V.') that was only included in the consolidation for the half-year ended 30 June 2007 for one month after acquiring the controlling share interest per 25 May 2007, have together contributed for EUR 2.6 million to this revenue increase, while revenue increased for EUR 3.4 million (30%) due to autonomous growth.

- Technology company IAI's lower revenue is caused by lower revenue from (completed contract) deliveries of security systems in the half-year ended 30 June 2008 compared to the half-year ended 30 June 2007, first-time revenue from business in the solar market in the half-year ended 30 June 2008, in combination with a changed mix of revenues from deliveries of subassemblies, service, packaging contract research and development, and production royalties in the passport market segment. Most deliveries of security systems in 2008 are planned for the second half-year of 2008.

Gross profit

  
  (in thousands, except percentage figures) Half-year 2008 Half-year 2007
  Gross profit (margin) by company
  (margin as % of revenue by company)      EUR   %   EUR    %
 
  Internet service company docdata       8,583  25.9  6,134  21.8
  Technology company IAI             848  32.9  1,897  39.2
  Total                    9,431  26.4  8,031  24.3

- Internet service company docdata realised an increase in gross profit of EUR 2.4 million (40%) in the half-year ended 30 June 2008 compared to the half-year ended 30 June 2007. The effect of changes in the consolidation for the two comparable half-years (Note: changes described under revenue) on gross profit was EUR 1.4 million, leaving EUR 1.0 million (16%) due to autonomous growth. Gross profit and gross profit margin for the three divisions docdata commerce, docdata payments and docdata fulfilment have improved predominantly by a higher activity and revenue level, enabling efficiency improvements through economies-of-scale. Also the docdata media division contributed to the increase in gross profit for a small part, through realising growth in gross profit margin from 14.6% in the half-year ended 30 June 2007 to 16.0% in the half-year ended 30 June 2008. This proves that docdata media is still successful in controlling production costs (including material expenses for polycarbonate and DVD-production royalties, personnel expenses, depreciation expenses and overheads) in relation to developments in the average sales prices for CD and DVD.

- Gross profit of Technology company IAI decreased EUR 1.0 million in the half-year ended 30 June 2008 compared to the half-year 30 June 2007. The gross profit margin decreased, predominantly caused by the difference in the sales mix of security systems delivered in both half-years, as well as in the mix of the other revenue categories for the previous year.

Operating profit before financing result (EBIT) and Selling & Administrative expenses

  
  (in thousands, except percentage figures) Half-year 2008 Half-year 2007
  Operating profit (margin) by company
  (margin as % of revenue by company)      EUR   %   EUR    %
 
  Internet service company docdata       1,354  4.1   234   0.8
  Technology company IAI             58  2.3  1,319  27.3
  Total                    1,412  4.0  1,553   4.7
 
  Selling & Administrative expenses (as % of
  revenue)
  Selling expenses               2,336  6.5  1,791   5.4
  Administrative expenses           5,670  15.9  4,772  14.5
  Total                    8,006  22.4  6,563  19.9
 
  Selling & Administrative expenses by
  company
  (as % of revenue by company)
  Internet service company docdata       7,216  21.8  5,985  21.3
  Technology company IAI             790  30.7   578  12.0
  Total                    8,006  22.4  6,563  19.9

- Operating profit of Internet service company docdata increased EUR 1.1 million in the half-year ended 30 June 2008 compared to the half-year ended 30 June 2007. This increase is the combined effect of an increase in gross profit of EUR 2.4 million and an increase in selling and administrative expenses of EUR 1.3 million. The effect of changes in the consolidation for the two comparable half-years (Note: changes described under revenue) on selling and administrative expenses was EUR 1.5 million, resulting in a combined decrease in selling and administrative expenses of the other subsidiaries in this company of EUR 0.2 million. The increased selling expenses and administrative expenses reflect the execution of the new strategy 'Vision 2010: Gear to Growth', where higher personnel expenses and organisational costs have been incurred to enable growth of the activity and business levels for the divisions docdata commerce, docdata payments and docdata fulfilment. In general, the increase in expenses can be explained by required investments in personnel, organisational improvements, development of IT solutions, and design and implementation of e-Solutions for new customers.

- Operating profit of Technology company IAI decreased EUR 1.2 million (96%) in the half-year ended 30 June 2008 compared to the half-year ended 30 June 2007. This decrease is the combined effect of a decrease of EUR 1.0 million in gross profit and an increase in selling and administrative expenses of EUR 0.2 million. The lower EBIT margin is due to the different sales mix for both comparable half-years, with a lower gross profit margin of the revenue in the half-year ended 30 June 2008, in combination with higher selling and administrative expenses in the half-year ended 30 June 2008. This increase in expenses is fully in line with our plans for 2008, in which we communicated higher personnel expenses and higher consultancy costs, related to the strategic entrance into the solar market.

Net financing income / (expenses)

Net financing expenses in the half-year ended 30 June 2008 amounted to EUR 0.1 million compared to a small net financing income in the half-year ended 30 June 2007. This decrease of EUR 0.1 million is predominantly caused by higher bank interest expenses in relation to the usage of the credit facilities to finance the Braywood acquisition and to finance working capital for docdata fulfilment and the Pegasus acquisition. Furthermore, the financial expenses in the half-year ended 30 June 2008 include a EUR 0.1 million higher foreign currency exchange loss due to the euro becoming stronger against the British pound in the second half-year 2007 and the first half-year 2008.

Income tax expense

DOCDATA's effective tax rate for the half-year ended 30 June 2008 was 20% with an income tax expense of EUR 0.3 million on a profit before income tax of EUR 1.3 million. For the half-year ended 30 June 2007 the profit from continuing operations before income tax amounted to EUR 1.7 million and the income tax expense amounted to EUR 0.3 million (effective tax rate: 17%).

The income tax expense of EUR 0.3 million in the half-year ended 30 June 2008 is the combined result of the following tax treatments of the results per country:

- In the Netherlands, a tax charge has been recorded at a corporate income tax rate of 25.5% on the taxable income for the Dutch fiscal entity as well as for the Dutch subsidiaries that are not part of this fiscal entity.

- In the United Kingdom, income taxes are recorded against a corporate income tax rate of 28.0% (2007: 30.0%).

- In Germany, a tax charge has been recorded at a corporate income tax rate of in general 30.0% on taxable income for the German entities, taking into account lower income tax rates for some regions in Germany when and where applicable.

Profit from discontinued operation (net of income tax)

The profit from discontinued operation (net of income tax) of EUR 0.2 million for the half-year ended 30 June 2007 resulted from the reassessment of all existing risks at that time in relation to the termination of the former French activities of the Media Group, which were accounted for at net realisable value in the consolidated balance sheet at 31 December 2006 and were reported under assets and liabilities classified as held for sale. Reference is made to section 5.6 Discontinued operation of the Notes to the Consolidated Financial Statements for further information.

Liquidity and capital resources

The General Annual Meeting of Shareholders held on 15 May 2008 approved the proposal to distribute a dividend of EUR 0.25 per ordinary share outstanding (excluding own shares held by the Company), which had a decreasing impact of EUR 1.9 million on retained earnings within the equity of the Company in the half-year ended 30 June 2008. Furthermore, the shareholders approved in that same meeting the proposal to withdraw 308,850 shares to bring the issued share capital down to 7,000,000 shares. Completion of the procedure to formally realise this withdrawal is expected in September 2008.

In the half-year ended 30 June 2008 16,030 personnel options were exercised; 13,850 options from the 2003 series at a price of EUR 2.68 per share, and 2,180 options from the 2004 series at a price of EUR 4.48 per share. The underlying shares have been delivered by the Company from the number of own shares in possession of the Company. The proceeds of EUR 47 thousand have been credited to equity under reserves, as the purchase of own shares has been charged to reserves in the past. In addition, 20,741 shares were granted to the CEO in May 2008, following the approval by the General Meeting of Shareholders on 15 May 2008 of the Remuneration Report 2007. Furthermore, the Company purchased 291,584 own shares in the half-year ended 30 June 2008, for a total purchase price of EUR 1.9 million, to bring the number of own shares owned up to 694,502 (9.50%) shares as per 30 June 2008; the Company owns this same number of shares today.

In addition to the EUR 1.9 million dividend payment and the EUR 1.9 million share buy-back, the Group has invested a total amount of EUR 2.8 million in the half-year ended 30 June 2008: EUR 1.0 million in property, plant and equipment (mainly ware­housing equipment and investment in IT infrastructure); EUR 0.6 million for the acquisition of an additional share interest of 20% (bringing the share interest to 80%) in docdata commerce B.V. (formerly named 'DOCdata e-Commerce Solutions B.V.'), EUR 0.4 million for the acquisition of an additional share interest of 40% (bringing the share interest to 70%) in Pegasus e-Business GmbH, EUR 0.3 million for the acquisition of a controlling share interest of 61.2% in Hitura Limited (post-acquisition name 'docdata commerce Ltd.'), and EUR 0.5 million in intangibles (predominantly IT development costs). These payments and investments for a total of EUR 6.6 million were for EUR 1.0 million financed from the Group's net cash flow from operating activities in the half-year ended 30 June 2008 (HY2007: EUR 2.5 million), including total depreciation and amortisation expenses of EUR 1.8 million (HY2007: EUR 1.9 million), for EUR 0.5 million from bank overdrafts and other borrowings and for EUR 5.1 million from the Group's net cash position. As a result of this, the Group's net cash position of EUR 3.5 million at 31 December 2007 has turned in the half-year ended 30 June 2008 into a net debt position of EUR 2.1 million.

Consolidated Financial Statements

1. Consolidated Balance Sheets

Balance sheets before appropriation of profit.

  
  
                             30      31
                            June   December
                            2008     2007
  (in thousands)                    EUR     EUR
 
  Assets
 
  Property, plant and equipment           7,168    7,508
  Intangible assets                 11,030    9,856
  Investments in associates              154     459
  Other investments                  100     100
  Trade and other receivables             169     230
  Deferred tax assets                 959    1,046
  Total non-current assets             19,580    19,199
 
  Inventories                    5,202    3,884
  Income tax receivables                996     407
  Trade and other receivables            14,612    13,379
  Cash and cash equivalents              300    5,586
  Total current assets               21,110    23,256
 
  Total assets                   40,690    42,455
 
  Equity
 
  Share capital                    731     731
  Share premium                   16,854    16,854
  Translation reserves                (541)     (49)
  Reserve for own shares              (3,288)   (1,625)
  Retained earnings                 5,318    5,932
  Total equity attributable to equity        19,074    21,843
  holders of the parent
  Minority interest                  226     344
  Total equity                   19,300    22,187
 
  Liabilities
 
  Interest-bearing loans and other          1,008    1,057
  borrowings
  Employee benefits                  186     343
  Deferred tax liabilities               571     653
  Total non-current liabilities           1,765    2,053
 
  Bank overdrafts                  2,352    2,110
  Interest-bearing loans and other           135      76
  borrowings
  Income tax payable                  256      54
  Trade and other payables             16,841    15,853
  Provisions                      41     122
  Total current liabilities             19,625    18,215
 
  Total liabilities                 21,390    20,268
 
  Total equity and liabilities           40,690    42,455

2. Consolidated Income Statements

  
                    Half-year 2008  Half-year 2007
  (in thousands, except earnings     EUR   %    EUR   %
  per share and average shares
  outstanding)
 
  Continuing operations
  Revenue               35,693 100.0  32,996 100.0
  Cost of sales           (26,262) (73.6) (24,965) (75.7)
  Gross profit             9,431  26.4   8,031  24.3
 
  Other operating income          21  0.1    164  0.5
  Selling expenses          (2,336) (6.5)  (1,791) (5.4)
  Administrative expenses       (5,670) (15.9)  (4,772) (14.5)
  Other operating expenses        (34) (0.1)   (79) (0.2)
 
  Operating profit before financing   1,412  4.0   1,553  4.7
  result
 
  Financial income            203  0.6    171  0.5
  Financial expenses          (327) (0.9)   (167) (0.5)
  Net financing income / (expenses)   (124) (0.3)     4   -
 
  Share of profits of associates      21  0.1    173  0.5
 
  Profit before income tax       1,309  3.7   1,730  5.2
 
  Income tax expense          (267) (0.8)   (292) (0.9)
 
  Profit from continuing operations   1,042  2.9   1,438  4.3
 
  Discontinued operation
  Profit from discontinued         -   -    177  0.6
  operation (net of income tax)
 
  Profit for the period         1,042  2.9   1,615  4.9
 
  Attributable to:
  Equity holders of the parent     1,044  2.9   1,626  4.9
  Minority interest            (2)   -   (11)   -
  Profit for the period         1,042  2.9   1,615  4.9
 
  Weighted average number of shares 6,725,000    7,120,000
  outstanding
  Weighted average number of shares 6,985,000    7,301,000
  (diluted)
 
  Earnings per share
  Basic earnings per share        0.15       0.23
  Diluted earnings per share       0.15       0.22
 
  Continuing operations
  Basic earnings per share        0.15       0.20
  Diluted earnings per share       0.15       0.20
 

3. Consolidated Statements of Cash Flows

  
                           Half-year   Half-year
                              2008     2007
  (in thousands)                     EUR      EUR
 
  Cash flows from operating activities
  Profit for the year                  1,042     1,615
  Adjustments for:
  Depreciation and amortisation             1,847     1,918
  Costs share options and delivered shares        184      131
  Financial expenses                   327      167
  Financial income                   (203)     (171)
  Share of profits of associates             (21)     (173)
  Income tax expense                   267      292
  Cash flows from operating activities before
  changes in working capital and provisions
                             3,443     3,779
 
  Increase / decrease in trade and other
  receivables and assets held for sale
                            (1,073)     4,860
  Increase / decrease in inventories         (1,318)     1,343
  Increase / decrease in trade and other
  payables and liabilities held for sale
                              978    (7,094)
  Decrease / increase in provisions and employee    (238)      295
  benefits
  Cash generated from the operations          1,792     3,183
 
  Interest paid                     (210)     (167)
  Interest received                    195      171
  Income taxes paid                   (800)     (673)
  Net cash from operating activities           977     2,514
 
  Cash flows from investing activities
  Acquisition of subsidiaries             (1,318)    (1,846)
  Acquisition of property, plant and equipment     (990)    (1,079)
  Acquisition of intangible assets           (479)     (144)
  Acquisition of associates and other          (66)       -
  investments
  Proceeds from sale of property, plant and        11      14
  equipment
  Net cash from investing activities         (2,842)    (3,055)
 
  Cash flows from financing activities
  Own shares bought                  (1,894)     (642)
  Dividends paid                   (1,892)    (1,418)
  Proceeds from bank overdrafts              377      131
  Proceeds from / repayment of other borrowings      110     (72)
  Proceeds from exercise of share options         47      110
  Loans provided to associates               -       -
  Net cash from financing activities         (3,252)    (1,891)
 
  Net (decrease) increase in cash and cash      (5,117)    (2,432)
  equivalents
  Cash and cash equivalents at the beginning of     5,586     5,831
  the period
  Effect of exchange rate fluctuations on cash     (169)     (31)
  held
 
  Cash and cash equivalents at the end of the       300     3,368
  period

4. Consolidated Statements of Shareholders' Equity

  
                        Total equity
                        attributable
                          to equity
                         holders of
        Share  Share     Retained  the parent Minority  Total
       capital premium     earnings       interest equity
               Reserves
  (in      EUR   EUR   EUR   EUR     EUR   EUR   EUR
  thousands)
 
  Equity
  Statement
  2007
 
  Balance at 1 731 16,854   625  3,978    22,188   226 22,414
  January 2007
  Dividend    -    -    - (1,435)   (1,435)   (9) (1,444)
  distribution
  Shares bought  -    - (1,994)    -   (1,994)    - (1,994)
  Exercised    -    -   129    -     129    -   129
  share options
  Delivered    -    -    92    -      92    -   92
  shares for
  remuneration
  Costs share   -    -    87    -      87    -   87
  options
  Translation   -    -  (613)    -    (613)    -  (613)
  difference
  Consolidation  -    -    -    -      -   128   128
  former
  associate
  Profit for   -    -    -  3,389    3,389   (1)  3,388
  the period
  Balance at  731 16,854 (1,674)  5,932    21,843   344 22,187
  31 December 
  2007
 
  Equity
  Statement
  2008
 
  Balance at 1 731 16,854 (1,674)  5,932    21,843   344 22,187
  January 2008
  Dividend    -    -    - (1,658)   (1,658)  (234) (1,892)
  distribution
  Shares bought  -    - (1,894)    -   (1,894)    - (1,894)
  Exercised    -    -    47    -      47    -   47
  share options
  Delivered    -    -   135    -     135    -   135
  shares for
  remuneration
  Costs share   -    -    49    -      49    -   49
  options
  Translation   -    -  (492)    -    (492)    -  (492)
  difference
  Consolidation  -    -    -    -      -   118   118
  former
  associate
  Profit for   -    -    -  1,044    1,044   (2)  1,042
  the period
  Balance at  731 16,854 (3,829)  5,318    19,074   226 19,300
  30 June 2008

5. Notes to the Consolidated Financial Statements

5.1 Accounting principles

As of 1 January 2005 DOCdata N.V. (referred to as "DOCDATA" or the "Company") has adopted the International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union ("IFRS") in preparing the consolidated financial statements.

For a summary of the significant accounting policies under IFRS, please refer to the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2007.

This interim financial report has been prepared in accordance with IAS 34 (Interim Financial Reporting).

5.2 Audit

The financial statements and reconciliations included in this report and its enclosures have not been audited by the external auditors.

5.3 Management representations

In the opinion of the management, these financial statements include all adjustments necessary for a fair presentation of the financial position, operating results and cash flows of all reporting periods herein. All such adjustments are of a normal recurring nature.

The results of the operations for the half-year ended 30 June 2008 are not necessarily indicative of the results for the entire financial year ending 31 December 2008.

5.4 Organisation structure and segmentation

From 1 January 2008 onwards, DOCDATA has changed the organisation structure from a country organisation to a divisional structure. Starting the financial year 2008, DOCDATA identifies for the purpose of preparing financial statements the following two segments: Internet service company docdata (consisting of the following four divisions: docdata commerce, docdata payments, docdata fulfilment and docdata media) and Technology company IAI. The segmentation for the comparable financial statements for the half-year ended 30 June 2007 has been adjusted accordingly.

5.5 Consolidation

In the consolidated financial statements for the half-year ended 30 June 2008, the following acquisitions have been consolidated as of the acquisition dates mentioned:

- Pegasus e-Business GmbH: DOCDATA has increased its share interest in Pegasus e-Business GmbH in Münster (Germany; formerly named 'Pegasus Dienstleistungen GmbH') from 30% to 70%, through the exercise of the call option on 40% of the issued share capital which was part of the original sale and purchase agreement from September 2006. The balance sheet and income statement of Pegasus e-Business GmbH has been included in the DOCDATA consolidation starting 1 January 2008;

- docdata commerce Limited (formerly named 'Hitura Limited'): DOCDATA has acquired an interest of 61.2% in the issued share capital of Hitura Ltd. in London (England), with an agreement on the purchase of the remaining minority shares between 2008 and 2013. The balance sheet and income statement of Hitura Ltd. have been included in the DOCDATA consolidation starting 1 February 2008.

In the consolidated financial statements for the half-year ended 30 June 2007, the following acquisition has been consolidated as of the acquisition date mentioned:

- docdata payments B.V. (formerly named 'Triple Deal B.V.') as of 25 May 2007 (70% share interest). The consolidated income statement for the half-year ended 30 June 2007 includes revenue and results of this subsidiary as of acquisition date. The minority interest of 30% in the equity of this subsidiary, which minority interest is owned by Conclusion Consultants B.V. for 20% and by Syllion B.V. for 10%, has been accounted for in the consolidated balance sheet under minority interest within total equity.

5.6 Discontinued operation

In the consolidated financial statements for the half-year ended 30 June 2007 and for the year ended 31 December 2007, the assets, liabilities and activities of Optical Disc de France S.A.S., (DOCdata France) formerly part of the Media Group, have been accounted for as discontinued operation. In the consolidated balance sheet at 31 December 2006, all assets and liabilities of DOCdata France have been accounted for at net realisable value and have been reported under assets classified as held for sale and liabilities classified as held for sale. In the consolidated income statements for the half-year ended 30 June 2007 and the year ended 31 December 2007, the results after income tax of DOCdata France for those periods have been reported under profit/(loss) from discontinued operation (net of income tax).

In the consolidated balance sheet at 31 December 2007, a provision for remaining risks related to the termination of the French activities was accounted for under current liabilities (EUR 87 thousand). In the half-year ended 30 June 2008, this provision has been fully used for required and expected final payment of remaining liabilities. No further expenses have been accounted for in the income statement for the half-year ended 30 June 2008, and neither have any new accruals or provisions been accounted for in the balance sheet at 30 June 2008.

5.7 Property, plant and equipment

  
                     30 June 31 December
 
                       2008     2007
  (in thousands)              EUR     EUR
 
  Land and buildings           1,554    1,552
  Machinery and equipment         3,581    3,725
  Other                  2,019    1,896
                      7,154    7,173
  Under construction             14     335
  Total                  7,168    7,508

The book value for property, plant and equipment has decreased with EUR 0.3 million in the half-year ended 30 June 2008, resulting from depreciation charges for EUR 1.5 million exceeding capital expenditure of EUR 1.2 million (inclusive of EUR 0.2 million for property, plant and equipment acquired through new participations).

5.8 Intangible assets

  
                     30 June  31 December
                              2007
                       2008
  (in thousands)              EUR      EUR
 
  Goodwill                7,424     6,212
  Customer contracts            806      899
  IT platforms              2,436     2,605
                      10,666     9,716
  Under construction            364      140
  Total                 11,030     9,856

The book value for intangible assets has increased with EUR 1.2 million in the half-year ended 30 June 2008, due to the following:

- goodwill paid (EUR 1.5 million) for the acquisitions of the majority share in Pegasus e-Business GmbH and Hitura Limited, as well as for the acquisition of an additional 20% share interest in docdata commerce B.V.;

- additions for the development of IT platforms (EUR 0.5 million, including under construction);

- amortisation charges for customer contracts and IT platforms (EUR 0.4 million in total);

- foreign currency loss (EUR 0.4 million) on the valuation of the intangible assets with an original value in British pounds (i.e. related to the Braywood and Hitura acquisitions).

5.9 Investments in associates

The book value for investments in associates has decreased with EUR 0.3 million in the half-year ended 30 June 2008, predominantly as a result from the consolidation of Pegasus e-Business GmbH starting 1 January 2008. In the consolidated balance sheet at 31 December 2007 the DOCDATA share interest of 30% at that time in Pegasus was valued at cost of EUR 0.3 million under investments in associates.

PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.