Een mededeling van de Stichting Converium Securities Compensation Foundation met betrekking tot de zaak Converium.

03 Maa, 2011, 08:00 GMT Van Stichting Converium Securities Compensation Foundation

DEN HAAG, Nederland, March 3, 2011 /PRNewswire/ --

De volgende verklaring is gegeven door de Stichting Converium Securities Compensation Foundation in verband met de zaak Converium.

AANKONDIGING MONDELINGE BEHANDELING

AAN: ALLE NATUURLIJKE PERSONEN EN RECHTSPERSONEN EN ANDERE ENTITEITEN DIE AANDELEN IN HET GEWONE AANDELENKAPITAAL VAN CONVERIUM HOLDING AG HEBBEN GEKOCHT OF OP ANDERE WIJZE VERWORVEN GEDURENDE DE PERIODE VAN 7 JANUARI 2002 TOT EN MET 2 SEPTEMBER 2004 (DE "RELEVANTE PERIODE") OP DE SWX SWISS EFFECTENBEURS OF OP ENIGE ANDERE EFFECTENBEURS BUITEN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA EN DIE NIET IN DE VERENIGDE STATEN GEVESTIGD OF WOONACHTIG WAREN OP HET MOMENT VAN AANKOOP OF VERKRIJGING ("NIET-AMERIKAANSE AANDEELHOUDERS")

GELIEVE ER KENNIS VAN TE NEMEN DAT SCOR Holding (Switzerland) AG (voorheen: Converium Holding AG) ("Converium") en Zurich Financial Services Ltd ("ZFS") in juli 2010 schikkingsovereenkomsten (de "Overeenkomsten") hebben gesloten met de Stichting Converium Securities Compensation Foundation (de "Stichting") en met de Vereniging VEB NCVB ("VEB"), welke voorzien in een vergoeding aan de hierboven genoemde Niet-Amerikaanse Aandeelhouders. Voorts hebben de partijen een gemeenschappelijk verzoekschrift ingediend bij het Gerechtshof te Amsterdam ("het Hof") in Nederland, teneinde de Overeenkomsten verbindend te laten verklaren ten aanzien van alle Niet-Amerikaanse Aandeelhouders.

Bij beschikking van 12 november 2010 heeft het Hof als zijn voorlopig oordeel te kennen gegeven dat het bevoegd is tot kennisneming van het verzoek in het gemeenschappelijk verzoekschrift van partijen en voorts geoordeeld dat belanghebbenden zich hierover desgewenst kunnen uitlaten, bij verweerschrift of ter gelegenheid van de mondelinge behandeling van het verzoekschrift.

Het Hof heeft bepaald dat de mondelinge behandeling van het verzoek tot verbindendverklaring van de Overeenkomsten zal plaatsvinden op 3 oktober 2011 om 10 uur in het Paleis van Justitie, Prinsengracht 436, Amsterdam, Nederland en zonodig zal worden voortgezet op de volgende dag. De zitting zal in de Nederlandse taal worden gehouden.

Indien het Hof de Overeenkomsten bij onherroepelijke beschikking verbindend verklaart en indien de Overeenkomsten niet worden beëindigd, zal een vergoeding beschikbaar komen voor alle Niet-Amerikaanse Aandeelhouders die hiervoor in aanmerking komen, van een totaal bruto bedrag van USD 58.400.000 (USD 40.000.000 van Converium en USD 18.400.000 van ZFS) (minus de advocatenhonoraria en andere uitgaven). De vergoeding zal worden uitgekeerd krachtens de voorwaarden van een Plan van Uitdeling, omschreven in Bijlage C bij de Overeenkomsten.

Indien het Hof de Overeenkomsten bij onherroepelijke beschikking verbindend verklaart en de Overeenkomsten niet worden beëindigd, vervallen alle vorderingen van Niet-Amerikaanse Aandeelhouders voor wat betreft hun aankopen van gewone aandelen Converium gedurende de Relevante Periode (finale kwijting), behalve als zij tijdig een schriftelijke mededeling indienen dat zij niet aan de Overeenkomsten gebonden willen zijn (een "opt-out mededeling").

Het indienen van een bewijs van vordering of een opt-out mededeling is op dit moment nog niet mogelijk. Indien de Overeenkomsten verbindend worden verklaard, zullen de partijen informatie verstrekken in een afzonderlijke aankondiging die zal worden gepubliceerd op een manier die vergelijkbaar is met deze aankondiging, waarin zal worden uiteengezet op welke wijze een vergoeding krachtens de Overeenkomsten kan worden aangevraagd en op welke wijze een opt-out mededeling kan worden ingediend, alsmede de termijnen waarbinnen deze handelingen kunnen worden verricht.

Niet-Amerikaanse Aandeelhouders die zich willen verweren tegen het verzoekschrift tot verbindendverklaring van de Overeenkomsten kunnen een verweerschrift indienen bij de griffie van het Hof uiterlijk op 22 augustus 2011. Dit verweerschrift dient in het Nederlands te worden opgesteld en ingediend (7 exemplaren) door een in Nederland bevoegde advocaat.

Niet-Amerikaanse Aandeelhouders en andere belanghebbenden die hiertoe bevoegd zijn mogen ook ter zitting verschijnen om ofwel in persoon, ofwel via adequate vertegenwoordiging door een advocaat, het woord te voeren. Indien u op de zitting het woord wenst te voeren in een andere taal dan het Nederlands, dient u zorg te dragen voor de aanwezigheid van een tolk om uw gesproken tekst in het Nederlands te vertalen. Indien u of uw advocaat het woord wenst te voeren in verband met uw verweer dient uw advocaat het Hof schriftelijk op de hoogte te brengen, uiterlijk op 5 september 2011. Ook als u geen verweerschrift indient en ook als u niet ter zitting verschijnt, bent u gerechtigd om later een bewijs van vordering in te dienen of om later te verklaren niet aan de Overeenkomsten gebonden te willen zijn ("opt out").

U kunt een exemplaar van een uitgebreidere oproeping voor de mondelinge behandeling ontvangen door een e-mail te sturen naar questions@converiumsettlements.com, door te bellen naar + 1 614 5690291, naar + 1 800 77686266 (gratis vanuit Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland), of naar 1 (800) 9606659 (gratis vanuit de Verenigde Staten), of door één van de volgende websites te bezoeken: www.converiumsettlement.com; www.converiumsettlements.com; www.blbglaw.com; www.srkw-law.com; www.cohenmilstein.com; of www.veb.net. Het verzoekschrift en de Overeenkomsten zullen ook op deze websites geplaatst worden. Indien u meer informatie wilt over de schikkingen kunt u ook uw contactgegevens doorgeven aan de administrateur van de schikkingen (Converium Holding AG International Settlement, p/a The Garden City Group, Inc., PO Box 9616, Dublin, OH 43017-4916, Verenigde Staten, email: questions@converiumsettlements.com) of door te bellen naar een van de hiervóór genoemde telefoonnummers. Daarnaast zijn deze documenten, alsook processen-verbaal van de zitting, in te zien op de website van het Hof (www.rechtspraak.nl) en - na schriftelijke aanvraag - bij de griffie van de handelssector van het Hof (Gerechtshof Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam, Nederland, ter attentie van mw. mr. M. van Vuuren met als referentie 200.070.039/01).

BRON Stichting Converium Securities Compensation Foundation