Een mededeling van de Stichting Converium Securities Compensation Foundation met betrekking tot de zaak Converium.

03 Apr, 2012, 14:00 BST Van Stichting Converium Securities Compensation Foundation

DEN HAAG, Nederland, April 3, 2012 /PRNewswire/ --

De volgende verklaring is gegeven door de Stichting Converium Securities Compensation Foundation in verband met de zaak Converium.

AANKONDIGING

op de voet van artikel 1017 lid 3 van het Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Het Gerechtshof te Amsterdam heeft de door Converium en anderen gesloten Schikkingsovereenkomsten op 17 januari 2012 verbindend verklaard.

( Rechts)personen en entiteiten die in de periode van 7 januari 2002 tot en met 2 september 2004 op een effectenbeurs buiten de VS aandelen Converium hebben gekocht en die ten tijde van die aankoop tevens niet in de VS woonden of gevestigd waren, komen mogelijk in aanmerking voor een vergoeding. Indien u meent voor een vergoeding in aanmerking te komen, leest u deze aankondiging dan zorgvuldig door.

SCOR Holding (Switzerland) AG (voorheen Converium Holding AG) ("Converium") en Zurich Financial Services Ltd. ("ZFS") zijn ieder afzonderlijk op 8 juli 2010 een schikkingsovereenkomst (gezamenlijk: de "Schikkingsovereenkomsten") aangegaan met de Stichting Converium Securities Compensation Foundation (de "Stichting") en de Vereniging VEB NCVB (de "VEB"). De Schikkingsovereenkomsten kennen een vergoeding toe aan (rechts)personen en entiteiten die gedurende de periode van 7 januari 2002 tot en met 2 september 2004 (de "Relevante Periode") op één of meer effectenbeurzen buiten de Verenigde Staten aandelen Converium hebben gekocht en tevens buiten de Verenigde Staten woonplaats hadden of waren gevestigd ten tijde van de aankoop. De Schikkingsovereenkomsten betreffen alle vorderingen die bedoelde aandeelhouders op Converium en ZFS zouden kunnen hebben in verband met Converiums voorzieningen voor haar herverzekeringsverplichtingen zoals vanaf 2002 door Converium aangekondigd en bepaalde aanverwante kwesties met betrekking tot Converiums financiële overzichten.

Het Hof heeft bij beschikking van 17 januari 2012 de Schikkingsovereenkomsten verbindend verklaard. Deze beschikking is op 22 maart 2012 onherroepelijk geworden.

De vergoeding die wordt aangeboden

Converium en ZFS hebben conform de Schikkingsovereenkomsten een bedrag van in totaal USD 58.400.000 betaald (USD 40.000.000 is door Converium betaald en USD 18.400.000 door ZFS). Dit bruto bedrag (vermeerderd met rente en verminderd met advocatenhonoraria en andere administratieve uitgaven betrekking hebbend op de uitvoering van de Schikkingsovereenkomsten) zal door de Stichting worden gedistribueerd over de in aanmerking komende aandeelhouders overeenkomstig een distributieplan dat onderdeel uitmaakt van de Schikkingsovereenkomsten.

Afstand van verdere vorderingsrechten

Een belangrijk element in de Schikkingsovereenkomsten is dat de aandeelhouders op wie de Schikkingsovereenkomsten zien en die geen "opt out"-verklaring afleggen (zie hierna) afstand doen van alle vorderingen die zij in verband met de verhogingen van Converiums voorzieningen en bepaalde aanverwante kwesties mogelijkerwijs op Converium, de huidige moedermaatschappij van Converium, ZFS en bepaalde andere personen of entiteiten mochten hebben. Deze kwijting verandert mogelijk de rechtspositie van die aandeelhouders. Aandeelhouders dienen daarom de tekst van deze kwijting zorgvuldig te lezen, welke is opgenomen in de Schikkingsovereenkomsten in de Kennisgeving Verbindingverklaring (welke ook een meer uitgebreide beschrijving van de voorwaarden van de Schikkingsovereenkomsten bevat) en op het claimformulier (zie hierna). De kwijting geldt ongeacht het antwoord op de vraag of een aandeelhouder daadwerkelijk aanspraak maakt op een vergoeding uit hoofde van de Schikkingsovereenkomsten en ongeacht de feitelijke toekenning van een vergoeding aan een aandeelhouder die een dergelijke aanspraak heeft gemaakt (zie hierna). Aandeelhouders kunnen zich uitsluitend aan deze kwijting onttrekken door tijdig een "opt out"-verklaring af te leggen (zie hierna).

Indienen Claim

Aandeelhouders die in aanmerking willen komen voor een vergoeding krachtens de Schikkingsovereenkomsten dienen hun mogelijke aanspraak daarop kenbaar te maken door indiening van een claimformulier bij de Administrateur op de hieronder beschreven wijze. Het claimformulier kan worden gedownload via de website http://www.converiumsettlements.com. U kunt het formulier ook telefonisch opvragen via de telefoonnummers zoals hieronder aangegeven (zie onder "Relevante documenten en verdere informatie"). Aandeelhouders dienen het door hen volledig ingevulde en ondertekende claimformulier (tezamen met de gevraagde bewijsstukken) toe te zenden aan de Administrateur op het post- of e-mailadres zoals hieronder aangegeven. Het claimformulier dient uiterlijk op 11 april 2013 te zijn ontvangen door de Administrateur, of de poststempel van die datum dragen. Verdere informatie over de indiening van het claimformulier staat op het claimformulier en in de bijbehorende toelichting.

"Opt out"-mogelijkheid

Aandeelhouders die niet aan de verbindend verklaarde schikkingen gebonden willen zijn dienen daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de Administrateur, welke mededeling uiterlijk moet zijn ontvangen op, of als datum poststempel moet dragen 31 juli 2012 en verstuurd dient te worden naar het post- of e-mailadres zoals hieronder vermeld. Indien een aandeelhouder een "opt out"-verklaring aflegt, verliest hij daarmee iedere aanspraak op een vergoeding uit hoofde van de schikkingen.

"Opt out" verklaringen dienen duidelijk te vermelden dat de aandeelhouder niet door de schikking gebonden wenst te zijn en zij moeten de naam, adres en telefoonnummer of e-mailadres van de aandeelhouder vermelden. Verder wordt aandeelhouders verzocht aan te geven (i) de aantallen aandelen die zij hebben gekocht en/of verkocht op iedere effectenbeurs buiten de Verenigde Staten in de Relevante Periode, (ii) op welke datum of data deze aandelen werden gekocht of verkocht, (iii) de koers betaald of ontvangen per aandeel bij iedere transactie, (iv) de effectenbeurs waar iedere transactie werd uitgevoerd, en (v) in welk land zij woonden of gevestigd waren ten tijde van iedere transactie. Aandeelhouders die "opt out"-verklaringen afleggen zijn echter niet verplicht om deze aanvullende informatie te verschaffen. Aandeelhouders die niet tijdig een "opt out"-verklaring afleggen zijn ingevolge de verbindendverklaring gebonden aan de Schikkingsovereenkomsten, inclusief de daarin opgenomen kwijting (zie hierboven onder "Afstand van verdere vorderingsrechten").

Relevante documenten en verdere informatie

De beschikking van het Hof van 17 januari 2012, de meer uitgebreide kennisgeving van de verbindendverklaring, het Plan van Uitdeling, het claimformulier en de Schikkingsovereenkomsten zijn in te zien op de volgende websites: http://www.converiumsettlements.com; http://www.converiumsettlement.com; http://www.blbglaw.com; http://www.srkw-law.com; http://www.cohenmilstein.com en http://www.veb.net. Indien u een afschrift van een van deze of andere documenten wenst te ontvangen, dan kunt u die aanvragen per e-mail (questions@converiumsettlements.com) of per post (Converium Holding AG International Settlement, c/o The Garden City Group, Inc., P.O. Box 9616, Dublin, OH 43017-4916, U.S.A.). Daarnaast kunnen deze documenten telefonisch worden opgevraagd via telefoonnummer +1 614 569 0291 of + 800 776 86266 (gratis vanuit Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland) of 1 (800) 960 6659 (gratis vanuit de Verenigde Staten van Amerika). Daarnaast is de beschikking in te zien op de website van het Hof, http://www.rechtspraak.nl (actualiteiten/bekende rechtszaken/Converium), alsmede - op schriftelijke aanvraag - bij de griffie van de handelssector van het Hof. Een aanvraag daartoe dient te worden gericht aan het postadres van het Hof (Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam, Nederland), ter attentie van de griffie van de handelssector, onder vermelding van kenmerk: "200.070.039/01".

BRON Stichting Converium Securities Compensation Foundation