Emakina Group : activiteiten in 2012 groeien met 18% en rentabiliteit stijgt met 36%

22 Maa, 2013, 16:46 GMT Van Emakina Group

BRUSSE, March 22, 2013 /PRNewswire/ --

(gereglementeerde informatie - vertaling van officiële Franstalige versie)

Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) maakt vandaag zijn jaarresultaten bekend voor 2012. De geconsolideerde verkoop stijgt in 2012 met 18% tegenover 2011. Bovendien stijgt het geconsolideerd bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen (EBITDA) met 36% in absolute waarde. De nettowinst (vóór afschrijvingen op goodwill) stijgt met  45% en gaat van 724.759 EUR in 2011 naar 1.052.780 EUR in 2012. Om deze sterke groei te ondersteunen, stelt de raad van bestuur op de algemene vergadering voor om, zoals vorig jaar, geen dividend uit te keren.  

Aanhoudende groei van activiteiten in binnen- en buitenland

In 2012, realiseerde Emakina Group een omzet van 48.783.064 EUR tegenover 41.337.106 EUR in 2011, d.i. een groei van 18%. Bij een constante perimeter stijgen de verkoopresultaten met 12%. De groeipercentages van de bedrijfsopbrengsten van de activiteiten binnen en buiten België bedragen voor beide 18%. Ter herinnering, de participatie in juli 2012 van 52% in het kapitaal van het communicatiebureau LABEL.ch uit Genève, dat hierna Emakina.CH werd, heeft bijgedragen tot deze dynamische groei op internationaal vlak. Op Belgisch niveau heeft de overname van het handelsfonds van het agentschap Wanabe uit Waterloo Emakina de kans gegeven zijn positie op zijn oorspronkelijke markt te versterken.

In 2012, kozen binnen- en buitenlandse klanten zoals Peugeot, Orange, Sanofi, AG Insurance, Caisse d'Epargne, SNCF, Seat, Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ), Blueband, Bonduelle, Bavaria en Karl Lagerfeld een agentschap van Emakina Group als partner om hun aanwezigheid in de nieuwe media uit te bouwen.

Daarnaast blijft Emakina Group zich op internationaal vlak ontwikkelen door middel van commerciële akkoorden. De groep heeft eind 2012 drie strategische partnerships afgesloten (met Metia Group, Digital Jungle en SinnerSchrader) waardoor zijn positie is versterkt in Azië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten.    

Bedrijfswinst (vóór afschrijvingen) stijgt met 36%

De bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) stijgt met 36% in absolute waarde en gaat in verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten van 6,7% in 2011, naar 7,7% in 2012.

Bij een constante perimeter gaat de EBITDA van 6,7% van de bedrijfsopbrengsten in 2011 naar  8,3% van de bedrijfsopbrengsten in 2012. Dit bewijst de geslaagde integratie van de activiteiten Emakina.CH en PKA Wanabe. Vanaf 2013 wordt er een positieve invloed hiervan verwacht op de rentabiliteit.

Nettowinst vóór afschrijvingen op goodwill stijgt met 45%

De geconsolideerde nettowinst (vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen) bedraagt 1.052.780 EUR in 2012 tegenover 724.759 EUR in 2011. Dit is te verklaren door een gunstige evolutie van het bedrijfsresultaat, nl. 487.823 EUR in combinatie met een goed Jaarlijks bericht beheerd financieel resultaat, een hogere netto belasting van 551.761 EUR en de afwezigheid van een significant uitzonderlijk resultaat in 2012.

Tot slot is het belangrijk te benadrukken dat de afschrijvingen op de goodwill in 2012 1.507.875 EUR bedroegen. Het feit dat het Belgisch boekhoudrecht systematische afschrijvingen oplegt, weegt zwaar door op het netto geconsolideerde bedrijfsresultaat van 2012. Want zonder deze afschrijvingen zou het resultaat positief zijn, nl. 1.052.780 EUR in plaats van een verlies van 455.095 EUR.

Emakina blijft investeren om een concurrentieel en competitief dienstenaanbod te verzekeren:

 1. De grote investeringen uit 2011 in de domeinen 'social', 'mobile', 'performance' 'integrated communication' en 'CRM/Direct Marketing ' werden in 2012 verdergezet en deze hebben vruchten afgeworpen. Deze gespecialiseerde centra hebben ertoe bijgedragen dat het dienstenaanbod werd uitgebreid en zij vormden een belangrijke hefboom voor de groei.
 2. De overname van het reclame-agentschap TROY in maart 2011 heeft de 'full service'-strategie van Emakina voor het merkenbeheer bekrachtigd. Deze aanwinst heeft Emakina geholpen bij de versterking van zijn competenties wat betreft merkenstrategie en bij het realiseren van multichannel-campagnes, zoals voor de klant SEAT.
 3. De nationale en internationale expansie van de groep via de overname van Emakina.CH en Wanabe, in combinatie met de drie commerciële partnerships, met Metia, Digital Jungle en SinnerSchrader, zullen vanaf 2013 positief bijdragen tot de rentabiliteit. Dankzij deze synergie van talenten is het mogelijk om het dienstenaanbod te versterken, bovenop de internationale uitstraling die hieruit volgt.  

Verschillende elementen verklaren de groei van de operationele rentabiliteit in 2012.
Deze zijn, zonder exhaustief te zijn: een betere beheersing van de productiekosten, grotere productefficiëntie, optimaal beheer van de planning, sterkere controle op de externe aankopen door middel van bestelbonnen en een stabiele gemiddelde verkoopprijs.

In een context van significante groei, verzekeren - ondanks de groeiende behoefte aan werkkapitaal - twee elementen een goede financiële stabiliteit aan Emakina Group: de stabiele schuldgraad van de onderneming en de beschikbaarheid van vernieuwde kredietlijnen, die aan de expansie van de groep zijn aangepast. Dit heeft onder meer bijgedragen tot de financiering, voornamelijk uit eigen fondsen, van de meerderheidsparticipatie in het agentschap Emakina.CH in Genève.

De aanwezigheid van talent en de beheersing van de productiekosten blijven de belangrijkste troeven op het niveau van de groep.

Om de expansie verder te zetten en de eigen fondsen te versterken, stelt de raad van bestuur van Emakina Group op de algemene vergadering van april 2013 voor, zoals vorig jaar geen dividend uit te keren.

Vooruitzichten voor 2013

 

Het management van Emakina Group verwacht een voortzetting van de groei over het geheel van 2013, maar aan een aanzienlijk lager ritme dan het vorige jaar.

Verslag van de Commissaris

De Commissaris bevestigt dat de basisrevisie van de geconsolideerde rekeningen is afgewerkt en dat de boekhoudkundige gegevens in het bericht geen belangrijke correcties behoeven.

Belgische boekhoudnormen

Alle geconsolideerde cijfers werden opgegeven conform de Belgische boekhoudnormen ( o.a. wat betreft de verplichte afschrijvingen van goodwill). De cijfers zijn een synthese van de financiële resultaten die op een gedetailleerde manier worden gepresenteerd in het jaarverslag. Dit verslag zal vanaf 2 april 2013 beschikbaar zijn.

Financiële agenda

 • Jaarlijkse algemene vergadering: 22 april 2013 om 16u
 • Jaarverslag: 2 april 2013
 • Publicatie van de halfjaarlijkse resultaten: 16 september 2013

GECONSOLIDEERDE CIJFERS 2012 - EMAKINA GROUP NV

   GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (EUR) *     31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010
  BEDRIJFSOPBRENGSTEN                 48.783.064 41.337.106 33.105.221
  Omzet                        47.799.533 40.265.704 31.537.104
  Wijziging in de projecten in uitvoering        612.880   452.051   930.285
  Geproduceerde vaste activa               204.530   241.097      0
  Andere bedrijfsopbrengsten               166.121   378.254   637.832
  BEDRIJFSKOSTEN (VOOR AFSCHRIJVINGEN)        -45.027.552 -38.587.823 -30.485.186
  Aankoop van goederen en diensten
   verbonden aan de verkoop             -24.411.435 -21.129.943 -15.464.514
  Personeelskosten                  -20.416.416 -17.339.864 -14.874.268
  Andere bedrijfskosten                 -199.701  -118.016  -146.404
  BEDRIJFSWINST (VOOR
   AFSCHRIJVINGEN) = EBITDA              3.755.512  2.749.283  2.620.035
  AFSCHRIJVINGEN EN R&D                -1.361.478  -843.072  -895.667
  Afschrijvingen op immateriële en
   materiële vaste activa               -1.114.995  -861.492  -847.489
  Waardeverminderingen op commerciële
   handelsvorderingen                  -258.414   -13.746   -58.775
  Voorzieningen voor risico's en kosten          11.931   32.166   10.597
  BEDRIJFSWINST                    2.394.034  1.906.211  1.724.368
  FINANCIEEL RESULTAAT                 -349.762  -324.140  -356.725
  Financiële opbrengsten                 77.064   74.884   30.983
  Financiële kosten                   -426.826  -399.024  -387.708
  NETTOWINST VOOR AFSCHRIJVINGEN /
   CONSOLIDATIEVERSCHILLEN               2.044.272  1.582.071  1.367.643
  AFSCHRIJVINGEN / GOODWILL**             -1.507.875 -1.561.061 -1.218.318
  WINST UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING          536.397   21.010   149.325
  UITZONDERLIJK RESULTAAT                 42.971  -368.363  -326.734
  WINST VOOR BELASTINGEN                 579.368  -347.353  -177.409
  UITGESTELDE BELASTINGEN                -217.783  -260.837  -301.144
  BELASTINGEN OP HET RESULTAAT             -822.927  -228.112  -420.096
  AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN DE VENNOOTSCHAP
   WAAROP DE VERMOGENSBELASTING WERD
  TOEGEPAST (WINST)                    6.247      0    -282
  NETTOWINST VOOR AFSCHRIJVINGEN /
   CONSOLIDATIEVERSCHILLEN               1.052.780   724.759   319.386
  NETTOWINST                      -455.095  -836.302  -898.932

  A. deel derden
                              -31.762   32.041   44.856
  B. deel groep                     -423.333  -868.343  -943.788


  GEGEVENS PER AANDEEL              31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010
  AANTAL AANDELEN                 3.833.739 3.833.739 3.796.869
  AANTAL AANDELEN EN WARRANTS           4.041.959 4.097.089 4.021.779
  COURANT RESULTAAT / AANDEEL (in EUR)        0,1399   0,0055   0,0393
  COURANT RESULTAAT / AANDEEL EN WARRANT (in EUR)   0,1327   0,0051   0,0371
  DEEL GROEP / AANDEEL (in EUR)           -0,1104  -0,2265  -0,2486
  DEEL GROEP / AANDEEL EN WARRANT (in EUR)      -0,1047  -0,2119  -0,2347
  NETTOWINST / AANDEEL (in EUR)           -0,1187  -0,2181  -0,2368
  NETTOWINST / AANDEEL en WARRANT (IN EUR)      -0,1126  -0,2119  -0,2235


*    Opgesteld conform de Belgische boekhoudnormen.

**    Conform de evaluatieregels werden de consolidatieverschillen (of de goodwill) afgeschreven op 8 jaar, los van elke mogelijke meerwaarde overeenkomstig de Belgische  boekhoudkundige normen.

De geconsolideerde resultatenrekening van 2012 omvat het resultaat van 12 maanden voor alle entiteiten van de groep behalve voor Emakina.CH, dat werd geconsolideerd vanaf 1 juli 2012, m.a.w. 6 maanden van de resultatenrekening.

         ACTIVA (EUR) *        31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

  VASTE ACTIVA                9.518.823 8.873.387 9.287.012
  Oprichtingskosten              177.960  269.914  385.692
  Immateriële vaste activa          2.001.937  836.213  437.849
  Consolidatieverschillen          5.880.872 6.438.421 7.390.041
  Materiële vaste activa           1.244.679 1.088.537  849.099
  Financiële vaste activa           213.375  240.302  224.331
  VLOTTENDE ACTIVA             20.878.538 20.442.876 16.311.068
  Voorraden en bestellingen in uitvoer    4.413.093 3.616.979 3.094.317
  Uitgestelde belastingen           136.983  387.874  563.162
  Vorderingen op ten hoogste één jaar    14.221.489 13.826.031 11.324.959
  Geldbeleggingen               395.890     0   1.348
  Liquide middelen              1.151.398 2.203.255  998.071
  Overlopende rekeningen            559.685  408.737  329.211
  TOTAAL DER ACTIVA             30.397.361 29.316.263 25.598.080

         PASSIVA (EUR) *       31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

  EIGEN VERMOGEN               9.665.965 10.097.133 11.016.293
  BELANGEN VAN DERDEN              8.634   7.460   51.258
  VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN     5.000   16.932  161.097
  UITGESTELDE BELASTINGEN EN BRONNEN VAN
  BELASTINGLATENTIES              77.394  110.502  136.498
  SCHULDEN                 20.640.368 19.084.236 14.232.934
  Schulden op meer dan één jaar       1.508.623  443.356  120.720
  Schulden op ten hoogste één jaar     18.510.802 18.412.781 13.971.332
  Schulden op meer dan één jaar die binnen
  het jaar vervallen              604.125 1.215.005 1.001.984
  Financiële schulden            4.385.622 2.064.400 1.202.057
  Handelsschulden              3.555.991 4.723.962 3.687.017
  Ontvangen vooruitbetalingen        3.573.594 4.953.413 3.981.846
  Schulden met betrekking tot belastingen,
  bezoldigingen en sociale lasten      4.825.306 3.638.534 2.911.977
  Overige schulden              1.566.164 1.817.467 1.186.451
  Overlopende rekeningen            620.943  228.099  140.882
  TOTAAL DER PASSIVA            30.397.361 29.316.263 25.598.080


* Opgesteld conform de Belgische boekhoudnormen.

In overeenstemming met de reglementeringen van Alternext Brussel is dit jaarlijkse bericht facultatief.

De publicatie van het financiële jaarverslag 2012 van Emakina Group volgt hierna. Het jaarverslag bevat de gereglementeerde informatie en is, conform de wettelijke bepalingen ter zake, vanaf 2 april  2013 beschikbaar op de website http://www.emakina.com (rubriek "Investors").

Over Emakina Group NV

Emakina is een Europese groep van digitale agentschappen. Het helpt zijn klanten maximaal voordeel te halen uit de kansen geboden door het nieuwe digitale tijdperk. Emakina is samengesteld uit Emakina (Brussel, Parijs, Limoges, Rotterdam en Genève), Emakina.EU en Your Agency (Waterloo), Robert & Marien (Brussel), Design is Dead (Antwerpen) en The Reference (Gent). Emakina heeft zijn diensten uitgebouwd rond vier kernactiviteiten: Integrated Communicatie, Web Building, Interactieve Communicatie en Applications. De klantenportefeuille bevat vele internationale leidinggevende bedrijven, zoals Audi, Baume & Mercier, Belgacom, BNP Paribas Fortis, Brussels Airlines, Caran d'Ache, Deutsche Bank, GDF Suez, Girard-Perregaux, ING, Keytrade, KPN, Longines, Microsoft, Orange, Panasonic, Samsung, Schweppes, Seat, Thomas Cook, Volkswagen en internationale instellingen, zoals de Europese Commissie.  In 2012 realiseerde Emakina Group met zijn team van meer dan 450 medewerkers een zakencijfer van 49,3 miljoen euro. Emakina Groep staat genoteerd op Alternext van Euronext Brussel (ISIN: BE0003843605). Meer informatie: http://www.emakina.com

BRON Emakina Group