Emakina Group : lichte omzetgroei in een economisch moeilijk klimaat

19 Maa, 2010, 16:30 GMT Van Emakina Group

BRUSSEL, March 19, 2010 /PRNewswire/ -- Emakina Group (Alternext Brussel : ALEMK) maakt vandaag haar geconsolideerde jaarresultaten 2009 bekend. De verkoop groeit met 1%. Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen vertoont een aanzienlijk herstel tijdens het tweede semester van 2009 van 10,6% van de totale omzet tegenover 3,6% tijdens het eerste semester van 2009 en 9,7% tijdens het tweede semester van 2008.

In 2009 heeft Emakina Group een omzet gerealiseerd van 31.782.957 EUR tegenover 31.484.834 EUR het jaar ervoor of een groei van 1%, wat lager is dan verwacht door de economische conjunctuur. De EBITDA (bedrijfsresultaat voor afschrijvingen) bedraagt 2.328.409 EUR in 2009 (of 7,3% van de omzet) tegenover 2.686.862 EUR (of 8,5% van de omzet) in 2008. Op 30 juni 2009 bedroeg de EBITDA 530.137 EUR, wat een EBITDA van 1.798.272 EUR betekent in het tweede semester 2009 tegenover 1.709.556 EUR tijdens het tweede semester van 2008. Dit herstel van de marge is het resultaat van de genomen maatregelen die werden aangekondigd in de halfjaarresultaten van 2009.

De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening is 225.717 EUR in 2009 tegenover 854.636 EUR in 2008 door de evolutie van het operationeel resultaat en het financiële resultaat waar een verlaging van 104.245 EUR wordt genoteerd.

De winst voor belastingen gaat van 900.554 EUR in 2008 naar 31.632 EUR in 2009 door de evolutie van de winst uit de gewone bedrijfsuitoefening in combinatie met de uitzonderlijke kosten van 225.061 EUR.

Het resultaat van de uitgestelde belastingen (gelinkt aan de activatie van de overgedragen belastinglatenties) evolueert van 281.917 EUR in 2008 naar -457 EUR in 2009 terwijl de belastingen op het resultaat verminderen van 792.196 EUR naar 412.075 EUR voor de respectieve periodes.

De nettowinst (vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen) bedraagt 608.117 EUR in 2009 tegenover 1.281.275 EUR in 2008.

De Raad van Bestuur van Emakina Group zal tijdens algemene vergadering op 22 april 2010 voorstellen om een tweede keer in haar bestaan een dividend uit te keren voor een totaal bruto bedrag van 250.000 EUR of een bruto waarde (netto-waarde) van 0,07150 EUR (0,06077 EUR) per aandeel.

Verschillende factoren verklaren het resultaat van 2009:

- De economische crisis heeft een indirect effect gehad op Emakina, vooral tijdens het eerste semester, waar de vraag afremde bij bepaalde klanten uit de bancaire sector en automobiel- en luchtvaartbranche.- Ook de verkoopcyclus is verlengd wat grotere commerciële inspanningen heeft gevergd.

- De wettelijke loonindexatie van 1 januari 2009 heeft in België gewogen op de marges.

- Ondanks de economische context, is de omzet al het vijfde jaar op rij blijven groeien, vooral door de gevoerde integratiestrategie tussen de verschillende entiteiten om internationale klanten aan te trekken. Zo hebben Emakina Belgique en Emakina.NL samen het Yunomi project, het Benelux online vrouwenplatform voor Unilever, gerealiseerd. Emakina Belgique heeft in oktober 2009 in partnership met Emakina.EU, het nieuwe bureau dat gespecialiseerd is in Europese en Internationale instellingen, een belangrijk raamakkoord met de Europese Commissie (Algemene Directie Gezondheid en Consumenten) toegewezen gekregen voor audiovisuele dienstverlening en mediatraining.

Om te blijven groeien en de marges te versterken, heeft het management van Emakina Group volgende acties genomen:

- Het toegenomen gebruik en uitbouw van de rapporteringmogelijkheden van het geïntegreerde ERP-systeem stelt ons in staat om de projecten beter te managen en de rentabiliteit ervan beter op te volgen.

- Emakina Group bouwt verder op de vele mogelijkheden die voortvloeien uit de technologische veranderingen, die binnen het gegeven van de economische crisis versneld aan belang winnen. Dit is zeker van toepassing voor de media- en reclamewereld die in 2009 rake klappen heeft moeten incasseren. Binnen deze context wil Emakina Group zich profileren als een belangrijke speler die z'n cliënteel wil helpen om deze veranderingen ten volle te benutten.

- Einde 2009 is een commercieel partnership met de Duitse groep Pixelpark AG gesloten dat Emakina Group de middelen geeft om op Europees niveau in te spelen op de noden van onze bestaande en toekomstige internationale klanten die op zoek zijn naar een grotere geografische dekking van de markt.

Vooruitzichten voor 2010

Emakina kijkt uit naar een ietwat gunstiger economisch klimaat in 2010. Binnen deze context verwacht Emakina een gematigde omzetgroei als gevolg van een aantal bepalende factoren: meerjaren contracten zoals hierboven aangehaald, de geleverde extra commerciële inspanningen in 2009 en het commerciële partnership met Pixelpark. Ook de marges zouden in positieve zin moeten evolueren.

Externe controle

De commissaris heeft bevestigd dat zijn revisie van de geconsolideerde rekeningen is beëindigd en dat dit geen beduidende correcties aan het licht heeft gebracht die aan de boekhoudkundige gegevens zouden moeten worden aangebracht die in dit communiqué zijn vermeld.

  
             GECONSOLIDEERDE CIJFERS 2009

                EMAKINA GROUP SA


  GECONSOLIDEERDE 
  RESULTATENREKENING (EUR) *       31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007
  BEDRIJFSOPBRENGSTEN          31.782.957 31.484.834 17.371.543
  Omzet                 31.053.797 30.919.864 16.467.728
  Wijzigingen in de projecten in 
   uitvoering                475.485   283.653   757.543
  Andere bedrijfsopbrengsten        253.676   281.317   146.272
  BEDRIJFSKOSTEN (VOOR AFSCHRIJVINGEN) -29.454.548 -28.797.972 -15.794.940
  Aankoop van goederen en diensten 
   gerelateerd aan de verkoop      -15.053.129 -15.680.221 -8.228.222
  Personeelskosten           -14.331.711 -13.065.395 -7.533.083
  Andere bedrijfskosten           -69.708   -52.356   -33.635
  BEDRIJFSWINST (VOOR 
   AFSCHRIJVINGEN) = EBITDA        2.328.409  2.686.862  1.576.603
  AFSCHRIJVINGEN EN RESEARCH 
   & DEVELOPMENT              -802.255  -636.033  -414.030
  Afschrijvingen op immateriële 
   en materiële vaste activa        -741.054  -629.935  -369.583
  Waardeverminderingen op 
   commerciële handelsvorderingen      -32.641   -6.098   -44.447
  Voorzieningen voor risico's en kosten   -28.560      0      0
  BEDRIJFSWINST              1.526.154  2.050.829  1.162.573
  FINANCIEEL RESULTAAT           -362.910  -305.193   -32.974
  Financiële opbrengsten           3.878   22.449   139.644
  Financiële kosten            -366.788  -327.642  -172.618
  NETTOWINST VOOR AFSCHRIJVINGEN 
   /CONSOLIDATIEVERSCHILLEN        1.163.244  1.745.636  1.129.599
  AFSCHRIJVINGINGEN
   /CONSOLIDATIEVERSCHILLEN        -937.527  -891.000  -470.556
  WINST UIT DE GEWONE 
   BEDRIJFSUITOEFENING           225.717   854.636   659.043
  UITZONDERLIJK RESULTAAT         -194.085   45.918  -130.114
  WINST VOOR BELASTINGEN           31.632   900.554   528.929
  UITGESTELDE BELASTINGEN           -457   281.917   494.565
  BELASTINGEN OP HET RESULTAAT       -412.075  -792.196  -381.564
  AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN DE 
   VENNOOTSCHAPPEN WAAROP DE 
   VERMOGENSBELASTING            51.490      0      0
  WERD TOEPGEPAST (WINST)
  NETTOWINST VOOR AFSCHRIJVINGEN
   /CONSOLIDATIEVERSCHILLEN         608.117  1.281.275  1.112.486
  NETTOWINST                -329.410   390.275   641.930
                       296.460   364.401   156.327
  A. deel derden
 
  B. deel groep              -625.870   25.874   485.603

  
  GEGEVENS PER AANDEEL           31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007
  AANTAL AANDELEN              3.496.708 3.459.533 3.435.409
  AANTALEN AANDELEN EN WARRANTS       3.662.338 3.571.733 3.490.539
  COURANT RESULTAAT / AANDEEL (in EUR)     0,0646   0,2470   0,1918
  COURANT RESULTAAT / AANDEEL EN 
   WARRANTS (in EUR)              0,0616   0,2393   0,1888
  DEEL GROEP / AANDEEL (in EUR)        -0,1790   0,0075   0,1414
  DEEL GROEP / AANDEEL EN WARRANTS (in EUR)  -0,1709   0,0072   0,1391
  NETTOWINST / AANDEEL (in EUR)        -0,0942   0,1128   0,1869
  NETTOWINST / AANDEEL EN WARRANTS (in EUR)  -0,090   0,1093   0,1839

* Opgesteld conform de Belgische boekhoudnormen.

De geconsolideerde resultatenrekening 2009 omvat het resultaat van 12 maanden voor alle entiteiten van de groep,

behalve voor Emakina Media dat is geconsolideerd volgens de vermogensmutatiemethode op 1 juli 2009 ten gevolge van een verminderde participatie van Emakina Group in deze entiteit.

  
         ACTIVA (EUR) *       31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007
 
  VASTE ACTIVA               6.942.276 7.423.437 7.864.347
  Oprichtingskosten              504.836  602.771  702.816
  Immateriële vaste activa          512.061  448.365  572.445
  Consolidatieverschillen          4.823.921 5.415.980 5.829.471
  Materiële vaste activa           899.269  886.031  674.721
  Financiële vaste activa           202.189   70.290   84.894
  VLOTTENDE ACTIVA             15.809.082 15.042.223 11.474.352
  Voorraden en bestellingen in uitvoering  2.164.032 1.688.548 1.404.894
  Uitgestelde belastingen           897.846  931.842  650.000
  Vorderingen op ten hoogste één jaar   10.859.372 10.774.837 7.821.791
  Geldbeleggingen               299.467  428.811  344.996
  Liquide middelen             1.353.283  934.829 1.073.627
  Overlopende rekeningen           235.082  283.356  179.044
  TOTAAL DER ACTIVA            22.751.358 22.465.660 19.338.699
 
         PASSIVA (EUR) *       31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007
 
  EIGEN VERMOGEN              9.238.205 9.729.505 9.382.179
  Kapitaal                 8.395.670 8.306.412 8.248.515
  Uitgiftepremies               511.890     0     0
  Réserves                  330.645 1.423.093 1.133.664
  BELANGEN VAN DERDEN             406.833  493.893  347.079
  VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN    146.694   30.134   73.264
  UITGESTELDE BELASTINGEN EN BRONNEN VAN
  BELASTINGLATENTIES             170.037  203.576  200.651
  SCHULDEN                 12.789.590 12.008.552 9.335.526
  Schulden op meer dan één jaar        515.272  877.291  654.785
  Schulden op ten hoogste één jaar     12.128.185 10.819.072 8.290.158
  Schulden op meer dan één jaar die binnen
  het jaar vervallen            1.227.194 1.252.670  765.008
  Financiële schulden            1.016.521  297.724  666.321
  Handelsschulden              2.893.421 3.890.918 3.045.187
  Ontvangen vooruitbetalingen        2.650.485 2.138.677 1.350.035
  Schulden met betrekking tot belastingen,
  bezoldigingen en sociale lasten      2.832.624 3.147.276 2.184.931
  Overige schulden             1.507.940   91.807  278.676
  Overlopende rekeningen           146.133  312.189  390.583
  TOTAAL DER PASSIVA            22.751.358 22.465.660 19.338.699

* Opgesteld conform de Belgische boekhoudnormen.

In overeenstemming met de nieuwe Alternext Brussel reglementeringen is dit jaarlijkse bericht facultatief. Hierop volgt de publicatie van het financiële rapport 2009 van Emakina Group dat de gereglementeerde informatie bevat. Dit rapport is vanaf 7 april 2010 beschikbaar op de website http://www.emakina.com (rubriek"investors") conform de wettelijke bepalingen ter zake.

Over Emakina Group:

Emakina is een Europees netwerk van interactieve bureaus die hun klanten helpen met de integratie van het Internet in het geheel van hun activiteiten. Emakina is samengesteld uit de agentschappen Emakina Belgique (Brussel), Emakina.EU (Brussel), Emakina.Media (Brussel), Design is Dead (Antwerpen), Emakina.NL (Rotterdam), groupeReflect (Parijs en Limoges) en The Reference (Gent). De groep Emakina heeft een waaier van diensten uitgebouwd rond zijn drie kernactiviteiten:

interactieve marketing, informatieve websites en transactionele e- commercesites. Met een sterk team van zowat 286 medewerkers is Emakina het grootste interactieve bureau in België. Emakina Group staat sinds 7 juli 2006 genoteerd op Alternext van Euronext Brussel

(mnemo : ALEMK).

http://www.emakina.com

BRON Emakina Group