Emakina Group: activiteiten groeien met 12% en de operationele rentabiliteit stijgt met 33% in 2014

20 Maa, 2015, 17:59 GMT Van Emakina

BRUSSEL, March 20, 2015 /PRNewswire/ --

Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) maakt vandaag zijn jaarresultaten bekend voor 2014. Het geconsolideerde bedrijfsresultaat stijgt met 12% tegenover 2013. Daarnaast stijgt de bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) met 33% tegenover het jaar ervoor.De geconsolideerde nettowinst (vóór afschrijvingen op goodwill) bedraagt 766.274 EUR in 2014.De raad van bestuur stelt op de algemene vergadering van 22 april 2015 voor geen dividend uit te keren om de internationale ontwikkelingsstrategie van de groep te ondersteunen. 

De bedrijfsopbrengsten gerealiseerd buiten België bijna verdubbeld in 2014 

De bedrijfsopbrengsten van Emakina Group bedragen 56.135.588 EUR in 2014 tegenover 50.117.336 EUR in 2013, d.i. een toename van 12,0% (+10,7% bij constante perimeter).

Het groeipercentage van de bedrijfsopbrengsten bij de filialen 'buiten België' bedraagt 93% voor 2014. Dit geeft weer dat het marktaandeel in het buitenland werd verworven in lijn met de internationaliseringstrategie groeipercentages van de groep. Wat het klantenbestand betreft, de helft van de geconsolideerde inkomsten van 2014 werden gegenereerd bij klanten buiten België. Ter herinnering, de aanwinst in oktober 2013 van het Nederlandse digitale communicatiebureau Relephant (via de Holding Den Gulden Winckel B.V) maakt van Emakina een toonaangevend agentschap in Nederland, met vestigingen in Rotterdam en Amsterdam. Door de overname van het Parijse bureau Toy Agency in juli 2014 kon Emakina zijn marktpositie in Frankrijk versterken en zo zijn expertise op het vlak van strategie en creatieve reclame vergroten.

In 2014 hebben nieuwe grote binnen- en buitenlandse klanten zoals Attractive World, Auping, Brantano, Campina, Education Above All, FIVB (de internationale volleybalfederatie), Gonewest.be Provincie West-Vlaanderen), IWC, Ladbrokes, Lola & Liza, Mons 2015, Palm, SD WORX, Shurgard, Solaris, Unilever Food Solutions, Yves Rocher een agentschap van Emakina gekozen als partner voor hun communicatie.

Bedrijfswinst (vóór afschrijvingen) neemt toe met 33% 

De bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) bedraagt 4.053.307 EUR in 2014 tegen 3.056.353 EUR het jaar ervoor, wat overeenkomt met respectievelijk 7,2% en 6,1% van het geconsolideerde bedrijfsresultaat. Bij een constante perimeter bedraagt de EBITDA 3.833.472 EUR, d.i. 6,9% van het geconsolideerde bedrijfsresultaat. Dit consolidatie-effect vloeit voort uit de integratie van de activiteiten van het Parijse agentschap Toy. Zijn positieve invloed is reeds merkbaar in de geconsolideerde resultaten in het laatste halfjaar van 2014.

Verschillende elementen verklaren de verbetering van het niveau van de EBITDA-marge gedurende 2014:

 1. Betere besteding van de middelen
 2. Beheersing van de gemiddelde personeelskost en van de algemene kosten
 3. Gunstige evolutie van onze gemiddelde verkoopprijs

 

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór afschrijvingen op goodwill stijgt met 6% 

De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen) met 103.931 EUR is beperkt als gevolg van (i) een stijging van de afschrijvingskosten verbonden aan de evolutie in de consolidatiekring en (ii) door een lager financieel resultaat, gezien er in 2014 bij de participatieoverdracht geen significante meerwaarde werd gerealiseerd.

Nettowinst van 766.274 EUR vóór afschrijvingen op goodwill 

De nettowinst van 2014 (vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen) daalt met 410.725 EUR. Dit komt door de evolutie van de winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, door een negatief uitzonderlijk resultaat als gevolg van een herstructurering binnen het Zwitserse filiaal en door hogere belastinglasten.

De afschrijvingen op de consolidatieverschillen (opgelegd door de Belgische boekhoudnormen) hebben een negatieve impact op het nettoresultaat van de onderneming van 1.619.758 EUR in 2014 tegenover 1.028.432 EUR in 2013, gezien de wijzigingen aan de consolidatiekring in 2013 en 2014. Het feit dat het Belgisch boekhoudrecht systematische afschrijvingen oplegt, weegt zwaar door op het geconsolideerd nettoresultaat.

Investeringen in innovatie en op strategisch gebied 

Emakina blijft verder investeren in innovatie en op strategisch gebied om zijn competitief voordeel en dienstenaanbod te behouden:

 1. In juni 2014, legde de groep de laatste hand aan een grootschalig theoretisch en empirisch studieproject over de toepassingsmogelijkheden van 'gamification' met de bedoeling het engagement binnen de bedrijven te promoten door middel van digitale technologieën. Dit project kwam tot stand met de steun van het Brussels Gewest (INNOVIRIS).
 2. De begeleiding bij CRM-oplossingen voor B2C-merken wordt verdergezet bij o.a. Audi en Dela. Deze merken wordt zo de mogelijkheid gegeven een direct marketingrelatie op te bouwen doorheen de digitale platformen.
 3. Emakina investeert in ervaren consultants en in een bewezen methodologische aanpak om zijn referentiepositie te versterken als partner voor 'digitale transformatie'.

 

Tegenover eind 2013 blijft de groep in 2014 een bevredigend niveau van financiële stabiliteit behouden, dankzij een beheersing van zijn financiële schuldenlast, een stabiele behoefte aan bedrijfskapitaal en de beschikbaarheid van aangepaste en vernieuwde kredietlijnen. Bovendien werd de groepsstructuur tijdens het eerste halfjaar van 2014 vereenvoudigd en zijn er nu geen 18 maar slechts 12 juridische entiteiten meer.

Vooruitzichten voor 2015 

Het management van Emakina Group verwacht in 2015 een organische groei van de omzet met een cijfer op basis van de huidige commerciële situatie en de internationale expansie van de groep.

Verslag van de Commissaris  

De Commissaris bevestigt dat de basisrevisie van de geconsolideerde rekeningen is afgewerkt en dat de boekhoudkundige gegevens in het bericht geen belangrijke correcties behoeven.

Belgische boekhoudnormen 

Alle geconsolideerde cijfers werden opgegeven conform de Belgische boekhoudnormen ( o.a. wat betreft de verplichte afschrijvingen van goodwill). De cijfers zijn een synthese van de financiële resultaten die op een gedetailleerde manier worden gepresenteerd in het jaarverslag. Dit verslag zal vanaf 1 april 2015 beschikbaar zijn.

Financiële agenda 

Jaarlijkse algemene vergadering: 22 april 2015 om 16 uur

Jaarverslag: 1 april 2015

Publicatie van de halfjaarlijkse resultaten: 18 september 2015


  
            GECONSOLIDEERDE CIJFERS 2014 - EMAKINA GROUP NV


  GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (EUR) *      1/12/2014 31/12/2013 31/12/2012

  BEDRIJFSOPBRENGSTEN                 56.135.588 50.117.336 48.783.064
  Omzet                        53.444.947 48.680.249 47.799.533
  Wijziging in de projecten in uitvoering         51.959   298.779   612.880
  Geproduceerde vaste activa               129.698   110.489   204.530
  Andere bedrijfsopbrengsten              2.508.984  1.027.819   166.121
  BEDRIJFSKOSTEN (VOOR AFSCHRIJVINGEN)        -52.082.281 -47.060.983 -45.027.552
  Aankoop van goederen en diensten verbonden
  aan de verkoop                   -26.665.481 -24.146.466 -24.411.435
  Personeelskosten                  -25.272.915 -23.048.167 -20.416.416
  Andere bedrijfskosten                 -143.885   133.650  -199.701
  BEDRIJFSWINST (VOOR AFSCHRIJVINGEN) = EBITDA     4.053.307  3.056.353  3.755.512
  AFSCHRIJVINGEN EN R&D                -1.692.033 -1.340.574 -1.361.478
  Afschrijvingen op immateriële en materiële
  vaste activa                     -1.560.223 -1.370.127 -1.114.995
  Waardeverminderingen op commerciële
  handelsvorderingen                   -131.810   24.553  -258.414
  Voorzieningen voor risico's en kosten             0    5.000   11.931
  BEDRIJFSWINST                     2.361.274  1.715.779  2.394.034
  FINANCIEEL RESULTAAT                  -460.281   81.283  -349.762
  Financiële opbrengsten                 261.454   754.798   77.064
  Financiële kosten                   -721.735  -673.515  -426.826
  NETTOWINST VOOR AFSCHRIJVINGEN /
  CONSOLIDATIEVERSCHILLEN                1.900.993  1.797.062  2.044.272
  AFSCHRIJVINGEN / GOODWILL**             -1.619.758 -1.028.432 -1.507.875
  WINST UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING          281.235   768.630   536.397
  UITZONDERLIJK RESULTAAT                -343.151   -43.782   42.971
  WINST VOOR BELASTINGEN                 -61.916   724.848   579.368
  UITGESTELDE BELASTINGEN                 -61.467   -11.193  -217.783
  BELASTINGEN OP HET RESULTAAT              -730.101  -550.762  -822.927
  AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
  WAAROP DE VERMOGENSMUTATIE WERD TOEGEPAST           0   -14.326    6.247
  NETTOWINST VOOR AFSCHRIJVINGEN /
  CONSOLIDATIEVERSCHILLEN                 766.274  1.176.999  1.052.780
  NETTOWINST                       -853.484   148.567  -455.095

  A. deel derden                     278.666   193.264   -31.762
  B. deel groep                    -1.132.150   -44.697  -423.333
  
  GEGEVENS PER AANDEEL              31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012

  AANTAL AANDELEN                 3.844.061 3.844.061 3.833.739
  AANTAL AANDELEN EN WARRANTS           3.941.781 3.995.211 4.041.959
  COURANT RESULTAAT / AANDEEL (in EUR)        0,0732   0,1999   0,1399
  COURANT RESULTAAT / AANDEEL EN WARRANT (in EUR)   0,0713   0,1924   0,1327
  DEEL GROEP / AANDEEL (in EUR)           -0,2945  -0,0116  -0,1104
  DEEL GROEP / AANDEEL EN WARRANT (in EUR)      -0,2872  -0,0112  -0,1047
  NETTOWINST / AANDEEL (in EUR)           -0,2220   0,0386  -0,1187
  NETTOWINST / AANDEEL en WARRANT (in EUR)      -0,2165   0,0372  -0,1126
  
           ACTIVA (EUR) *          31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012

  VASTE ACTIVA                    10.176.906 11.171.038 9.518.823
  Oprichtingskosten                   195.055  297.600  177.960
  Immateriële vaste activa              2.063.497 2.038.425 2.001.937
  Consolidatieverschillen               6.582.723 7.084.341 5.880.872
  Materiële vaste activa               1.028.533 1.484.521 1.244.679
  Financiële vaste activa                307.098  266.151  213.375
  VLOTTENDE ACTIVA                  24.759.590 22.450.532 20.878.538
  Voorraden en bestellingen in uitvoer        3.255.404 4.486.882 4.413.093
  Uitgestelde belastingen                79.136   93.041  136.983
  Vorderingen op ten hoogste één jaar        18.474.777 13.845.816 14.221.489
  Geldbeleggingen                    314.201  305.890  395.890
  Liquide middelen                  2.044.869 2.863.659 1.151.398
  Overlopende rekeningen                591.203  855.244  559.685
  TOTAAL DER ACTIVA                 34.936.496 33.621.570 30.397.361


           PASSIVA (EUR) *          31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012

  EIGEN VERMOGEN                   9.135.600 10.266.607 9.665.965
  BELANGEN VAN DERDEN                  670.127  338.629   8.634
  VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN            0     0   5.000
  UITGESTELDE BELASTINGEN EN BRONNEN VAN
  BELASTINGLATENTIES                   12.068   44.645   77.394
  SCHULDEN                      25.118.701 22.971.689 20.640.368
  Schulden op meer dan één jaar            1.470.618 2.186.146 1.508.623
  Schulden op ten hoogste één jaar          23.206.853 20.243.085 18.510.802
  Schulden op meer dan één jaar die binnen het
  jaar vervallen                   1.320.845  889.396  604.125
  Financiële schulden                 4.788.341 6.148.109 4.385.622
  Handelsschulden                   4.690.241 3.964.507 3.555.991
  Ontvangen vooruitbetalingen             5.400.122 3.420.199 3.573.594
  Schulden met betrekking tot belastingen,
  bezoldigingen en sociale lasten           5.233.689 4.443.701 4.825.306
  Overige schulden                  1.773.615 1.377.173 1.566.164
  Overlopende rekeningen                441.230  542.458  620.943
  TOTAAL DER PASSIVA                 34.936.496 33.621.570 30.397.361

  * Opgesteld conform de Belgische boekhoudnormen.
  ** Conform de evaluatieregels werden de consolidatieverschillen (of de goodwill)
    afgeschreven op 8 jaar, los van elke mogelijke meerwaarde overeenkomstig de
    Belgische boekhoudkundige normen.

 

In overeenstemming met de reglementeringen van Alternext Brussel is dit jaarlijkse bericht facultatief.  

De publicatie van het financiële jaarverslag 2014 van Emakina Group volgt hierna. Het jaarverslag bevat de gereglementeerde informatie en is, conform de wettelijke bepalingen ter zake, vanaf 1 april  2015 beschikbaar op de website http://www.emakina.com (rubriek "Financial - Reports"). 

Meer informatie? 

Over Emakina Group 

Emakina is een Europese groep van digitale agentschappen. Het helpt zijn klanten maximaal voordeel te halen uit de kansen geboden door het nieuwe digitale tijdperk. Emakina heeft zijn diensten uitgebouwd rond vier kernactiviteiten: Communicatie, Web Building, Applications en Commerce. Emakina is samengesteld uit Emakina (Brussel, Waterloo, Parijs, Limoges, Amsterdam, Rotterdam, Genève en Lausanne), The Reference (Gent), Design is Dead (Antwerpen), Your Agency (Waterloo) en Robert & Marien (Brussel). De klantenportefeuille bevat vele internationale leidinggevende bedrijven, zoals: Audi, Attractive World, Auping, Axa, Bavaria, Barilla, BIC, BNP Paribas Fortis, Brussels Airlines, Caran d'Ache, Danone, Deutsche Bank, Ergo, Estée Lauder, GDF Suez, Girard-Perregaux, i24News, ING, IWC, Karl Lagerfeld, KPN, L'Oréal, Longines, Microsoft, Nike, Orange, Peugeot, Starwood, SNCF, Total, Thomas Cook, Volkswagen en internationale instellingen, zoals de Europese Commissie. Emakina Group heeft meer dan 500 medewerkers, haalde in 2014 een verkoopscijfer van 56,1 miljoen euro en staat genoteerd op Alternext van Euronext Brussel (mnemo: ALEMK- ISIN: BE0003843605). Meer informatie: http://www.emakina.com

Karim Chouikri
Chief Executive Officer
Tel: +32(0)2-400-40-75
kch@emakina.com

Frédéric Desonnay
Chief Financial Officer
Tel: +32(0)2-788-79-26
fds@emakina.com

Luc Malcorps
Director of Media Relations
Tel: +32(0)2-788-79-73
lma@emakina.com

Emakina Group N.V.
Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
België
BTW +32(0)464-812-221

ISIN BE 0003843605
http://www.emakina.com

BRON Emakina