Emakina Group: groei bedrijfsopbrengsten 2011 met 25 %, ondersteund door geografische expansie

16 Maa, 2012, 16:30 GMT Van Emakina Group

BRUSSEL, March 16, 2012 /PRNewswire/ --

Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) maakt vandaag zijn jaarresultaten bekend voor 2011. De geconsolideerde verkoop stijgt in 2011 met 25% tegenover 2010. Bovendien stijgt het geconsolideerd bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen (EBITDA) met 5% in absolute waarde. De nettowinst (vóór afschrijvingen op goodwill) verdubbelt en gaat van 319.386 EUR in 2010 naar 724.759 EUR in 2011. Om verdere expansie te realiseren, stelt de Raad van Bestuur op de Algemene Vergadering voor om geen dividend uit te keren.

De omzet gerealiseerd buiten België stijgt met 54 %

In 2011, realiseerde Emakina Group een omzet van 41.337.106 EUR tegenover 33.105.222 EUR in 2010, d.i. een groei van 25%. Bij een constante perimeter stijgen de verkoopsresultaten met 20%.

Deze 25 % groei van de geconsolideerde verkoop is het resultaat van een stijging met 16 % van de jaaromzet in België in combinatie met een groei van 54% bij de filialen buiten België. Deze percentages bevestigen de strategie van de groep om zich geografisch verder te ontwikkelen en haar bekendheid buiten de Belgische grenzen te vergroten. In het tweede semester van 2011 heeft de groep haar filiaal Emakina.UK Ltd geopend, met zetel in Londen.

In 2011 kozen klanten zoals AXA, Federal Mogul, Bpost, DG Enterprise, European Ombudsman, M6, Seton, Colruyt, VAB en Elia een agentschap van Emakina Group als partner om hun aanwezigheid in de nieuwe media uit te bouwen.

Bedrijfswinst (vóór afschrijvingen) stijgt met 5%

De bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) stijgt met 5% in absolute waarde, maar in verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten daalt het percentage van 7,9% in 2010 tot 6,7% in 2011. Bij een constante perimeter gaat de EBITDA van 7,9% naar 6,6% tegenover de bedrijfsopbrengsten tussen 2010 en 2011. Op 30 juni 2011 bedroeg de EBITDA 759.852 EUR, wat een EBITDA betekent van 1.989.431 EUR in het tweede semester van 2011 tegenover 1.929.739 EUR in het tweede semester van 2010. Dit bevestigt het seizoensgebonden karakter van onze activiteiten.

Verdubbeling van de nettowinst vóór afschrijvingen op goodwill

De geconsolideerde nettowinst (vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen) bedraagt 724.759 EUR in 2011 tegenover 319.386 EUR in 2010. Dit is te verklaren door een gunstige evolutie van het bedrijfsresultaat, nl.181.843 EUR, in combinatie met een goed beheerd financieel resultaat en een lagere netto belasting van 232.292 EUR.

Tot slot is het belangrijk te benadrukken dat de afschrijvingen op de goodwill tussen 2010 en 2011 met 342.743 EUR zijn gestegen omwille van een evolutie in de participaties. Het feit dat het Belgisch boekhoudrecht systematische afschrijvingen oplegt, weegt zwaar door op het netto geconsolideerde bedrijfsresultaat van 2011. Want zonder deze afschrijvingen zou het resultaat positief zijn, nl. 724.759 EUR, in plaats van een verlies van 836.302 EUR.

Emakina blijft investeren om haar positie als marktleider te handhaven:

 1. De uitbouw van het dienstenaanbod in de "sociale" en "mobiele" sector vertegenwoordigt een investering van meer dan één miljoen euro, wat heeft doorgewogen op het boekjaar 2011. De investeringen lieten toe met succes in te spelen op de forse groei in deze toekomstsectoren. Deze twee nieuwe expertisedomeinen vertegenwoordigen bijna 5% van de bedrijfsopbrengsten in 2011.
 2. 2011 zorgde voor een grotere merkbekendheid van Emakina buiten de Belgische grenzen, o.a. in Frankrijk en in Nederland. In het Verenigd Koninkrijk ging een nieuw filiaal van start. Deze investeringen hebben bijgedragen tot een toename (+54%) van de activiteiten " buiten België".
 3. De aankoop van het reclamebureau TROY in maart 2011 versterkt Emakina's merkenbeheer, als deel van haar "full service" strategie. Dankzij deze aanwinst is Emakina erin geslaagd haar competentie te versterken op het vlak van merkenstrategie en multichannelcampagnes.

Het beschikbare talent en de beheersing van de productiekosten blijven de belangrijkste troeven van de groep in een klimaat dat geen hogere verkoopprijzen aanmoedigt.

Op haar Algemene Vergadering van april 2012 stelt de Raad van Bestuur van Emakina Group voor om geen dividend uit te keren. Dit, voor het eerst sinds 3 jaar. Zo maakt Emakina het mogelijk om haar expansie verder te realiseren en de eigen middelen te versterken.

Vooruitzichten voor 2012

Het management van Emakina verwacht een stijging van de bedrijfsopbrengsten over het geheel van 2012 op basis van de huidige commerciële situatie en geografische expansie van de groep.

Verslag van de Commissaris

De Commissaris heeft bevestigd dat de basisrevisie van de geconsolideerde rekeningen is afgewerkt en dat de boekhoudkundige gegevens in het bericht geen belangrijke correcties behoeven.

Belgische boekhoudnormen

Alle geconsolideerde cijfers werden opgegeven conform de Belgische boekhoudnormen ( o.a. wat betreft de verplichte afschrijvingen van goodwill). De cijfers zijn een synthese van de financiële resultaten die op een gedetailleerde manier worden gepresenteerd in het jaarverslag. Dit verslag zal vanaf 31 maart 2012 beschikbaar zijn.

Financiële agenda

Jaarlijkse Algemene Vergadering: 23 april 2012 om 16 u

Jaarverslag: 31 maart 2012

Publicatie van de halfjaarlijkse resultaten: 14 september 2012

GECONSOLIDEERDE CIJFERS 2011

EMAKINA GROUP NV

   GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (EUR) *  31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009
  BEDRIJFSOPBRENGSTEN              41.337.106 33.105.221 31.782.957
  Omzet                     40.265.704 31.537.104 31.053.797
  Wijziging in de projecten in uitvoering     452.051   930.285   475.485
  Geproduceerde vaste activa            241.097      0      0
  Andere bedrijfsopbrengsten            378.254   637.832   253.676
  BEDRIJFSKOSTEN (VOOR AFSCHRIJVINGEN)     -38.587.823 -30.485.186 -29.454.548
  Aankoop van goederen en diensten verbonden 
  aan de verkoop                -21.129.943 -15.464.514 -15.053.129
  Personeelskosten               -17.339.864 -14.874.268 -14.331.711
  Andere bedrijfskosten              -118.016  -146.404   -69.708
  BEDRIJFSWINST (VOOR AFSCHRIJVINGEN) = EBITDA  2.749.283  2.620.035  2.328.409
  AFSCHRIJVINGEN EN R&D              -843.072  -895.667  -802.255
  Afschrijvingen op immateriële en materiële 
  vaste activa                  -861.492  -847.489  -741.054
  Waardeverminderingen op commerciële 
  handelsvorderingen                -13.746   -58.775   -32.641
  Voorzieningen voor risico's en kosten       32.166   10.597   -28.560
  BEDRIJFSWINST                 1.906.211  1.724.368  1.526.154
  FINANCIEEL RESULTAAT              -324.140  -356.725  -362.910
  Financiële opbrengsten              74.884   30.983    3.878
  Financiële kosten                -399.024  -387.708  -366.788
  NETTOWINST VOOR AFSCHRIJVINGEN / 
  CONSOLIDATIEVERSCHILLEN            1.582.071  1.367.643  1.163.244
  AFSCHRIJVINGEN / GOODWILL**          -1.561.061 -1.218.318  -937.527
  WINST UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING       21.010   149.325   225.717
  UITZONDERLIJK RESULTAAT             -368.363  -326.734  -194.085
  WINST VOOR BELASTINGEN             -347.353  -177.409   31.632
  UITGESTELDE BELASTINGEN             -260.837  -301.144    -457
  BELASTINGEN OP HET RESULTAAT          -228.112  -420.096  -412.075
  AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN DE VENNOOTSCHAP 
  WAAROP DE VERMOGENSBELASTING WERD
  TOEGEPAST (WINST)                   0    -282   51.490
  NETTOWINST VOOR AFSCHRIJVINGEN / 
  CONSOLIDATIEVERSCHILLEN             724.759   319.386   608.117
  NETTOWINST                   -836.302  -898.932  -329.410
 
  A. deel derden
                           32.041   44.856   296.460
  B. deel groep                  -868.343  -943.788  -625.870


  GEGEVENS PER AANDEEL              31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009
  AANTAL AANDELEN                 3.833.739 3.796.869 3.496.708
  AANTAL AANDELEN EN WARRANTS           4.097.089 4.021.779 3.662.338
  COURANT RESULTAAT / AANDEEL (in EUR)        0,0055   0,0393   0,0646
  COURANT RESULTAAT / AANDEEL EN WARRANT (in EUR)   0,0051   0,0371   0,0616
  DEEL GROEP / AANDEEL (in EUR)           -0,2265  -0,2486  -0,1790
  DEEL GROEP / AANDEEL EN WARRANT (in EUR)      -0,2119  -0,2347  -0,1709
  NETTOWINST / AANDEEL (in EUR)           -0,2181  -0,2368  -0,0942
  NETTOWINST / AANDEEL en WARRANT (IN EUR)      -0,2119  -0,2235   -0,090


* Opgesteld conform de Belgische boekhoudnormen.

** Conform de evaluatieregels werden de consolidatieverschillen (of de goodwill) afgeschreven op 8 jaar, los van elke mogelijke meerwaarde overeenkomstig de Belgische  boekhoudkundige normen.

De geconsolideerde resultatenrekening van 2011 omvat het resultaat van 12 maanden voor alle entiteiten van de groep behalve voor Emakina Wallonie (ex Troy Agency) dat werd geconsolideerd vanaf 1 april 2011, m.a.w. 9 maanden van de resultatenrekening.

         ACTIVA (EUR) *        31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009
 
  VASTE ACTIVA                8.873.387 9.287.012 6.942.275
  Oprichtingskosten              269.914  385.692  504.836
  Immateriële vaste activa           836.213  437.849  512.061
  Consolidatieverschillen          6.438.421 7.390.041 4.823.921
  Materiële vaste activa           1.088.537  849.099  899.268
  Financiële vaste activa           240.302  224.331  202.189
  VLOTTENDE ACTIVA             20.442.876 16.311.068 15.809.083
  Voorraden en bestellingen in uitvoer    3.616.979 3.094.317 2.164.032
  Uitgestelde belastingen           387.874  563.162  897.846
  Vorderingen op ten hoogste één jaar    13.826.031 11.324.959 10.859.372
  Geldbeleggingen                  0   1.348  299.467
  Liquide middelen              2.203.255  998.071 1.353.283
  Overlopende rekeningen            408.737  329.211  235.083
  TOTAAL DER ACTIVA             29.316.263 25.598.080 22.751.358
 
         PASSIVA (EUR) *       31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009
 
  EIGEN VERMOGEN              10.097.133 11.016.293 9.238.205
  BELANGEN VAN DERDEN              7.460   51.258  406.833
  VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN     16.932  161.097  146.694
  UITGESTELDE BELASTINGEN EN BRONNEN VAN
  BELASTINGLATENTIES              110.502  136.498  170.037
  SCHULDEN                 19.084.236 14.232.934 12.789.590
  Schulden op meer dan één jaar        443.356  120.720  515.272
  Schulden op ten hoogste één jaar     18.412.781 13.971.332 12.128.185
  Schulden op meer dan één jaar die binnen
  het jaar vervallen             1.215.005 1.001.984 1.227.194
  Financiële schulden            2.064.400 1.202.057 1.016.521
  Handelsschulden              4.723.962 3.687.017 2.893.421
  Ontvangen vooruitbetalingen        4.953.413 3.981.846 2.650.485
  Schulden met betrekking tot belastingen,
  bezoldigingen en sociale lasten      3.638.534 2.911.977 2.832.624
  Overige schulden              1.817.467 1.186.451 1.507.940
  Overlopende rekeningen            228.099  140.882  146.133
  TOTAAL DER PASSIVA            29.316.263 25.598.080 22.751.358


* Opgesteld conform de Belgische boekhoudnormen.

In overeenstemming met de reglementeringen van Alternext Brussel is dit jaarlijkse bericht facultatief.

De publicatie van het financiële jaarverslag 2011 van Emakina Group volgt hierna. Het jaarverslag bevat de gereglementeerde informatie en is, conform de wettelijke bepalingen ter zake, vanaf 31 maart 2012 beschikbaar op de website http://www.emakina.com (rubriek"investors").

Over Emakina Group NV

Emakina is een Europees netwerk van interactieve bureaus, die hun klanten helpen om voordeel te halen uit de overgang naar het nieuwe digitale tijdperk. Emakina is samengesteld uit de agentschappen Emakina (Brussel, Parijs, Rotterdam en Londen), Emakina.EU en Emakina/Media (Brussel), Design is Dead (Antwerpen) en The Reference (Gent). Emakina Groep heeft een waaier van diensten uitgebouwd rond vier kernactiviteiten: strategisch merkbeheer, brand activation, bouwen van websites en ontwikkelen van applicaties. De klantenportefeuille bevat vele international leidinggevende bedrijven en organisaties: Audi, Belgacom, BNP Paribas, Brussels Airlines, Landbouwkrediet, Deutsche Bank, GDF Suez, ING, Keytrade, KPN, Microsoft, Orange, Panasonic, Samsung, Schweppes, Seat, Smart, Toyota, Thomas Cook, Unilever en de Europese Commissie. Emakina staat genoteerd op Alternext van Euronext Brussel (ISIN: BE0003843605).

Meer informatie: http://www.emakina.com

http://www.emakina.com

BRON Emakina Group