Emakina Group: stijging van de bedrijfswinst met 13% in 2010

18 Maa, 2011, 16:30 GMT Van Emakina Group

BRUSSEL, March 18, 2011 /PRNewswire/ -- Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) maakt vandaag haar geconsolideerde jaarresultaten 2010 bekend. De bedrijfswinst stijgt met 13 % in 2010 tegenover 2009, terwijl de omzet met 4% is gegroeid.

In 2010, heeft Emakina Group een omzet gerealiseerd van 33.105.221 EUR tegenover 31.782.957 EUR het jaar ervoor, of een groei van 4,2%, o.a. dankzij de positieve bijdrage van internationale en institutionele klanten. Bovendien bedraagt de EBITDA ( bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen) 2.620.035 EUR in 2010 (7,9% van de omzet) tegenover 2.328.409 EUR (of 7,3% van de omzet) in 2009, een stijging van 12,5%. Op 30 juni 2010 bedroeg de EBITDA 690.296 EUR, wat een EBITDA betekent van 1.929.739 EUR in het tweede semester van 2010 tegenover 1.798.272 EUR in het tweede semester van 2009. Deze verbetering van de marge is voornamelijk te verklaren door een grotere bezettingsgraad zoals al werd vermeld in het halfjaarlijkse rapport van 2010.

De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening bedraagt 149.324 EUR in 2010 tegenover 225.717 EUR in 2009, omwille van een hogere exploitatiewinst van 198.214 EUR gecompenseerd door verhoogde afschrijvingen op de consolidatieverschillen (<< goodwill >>) met 280.791 EUR.

De winst vóór belastingen gaat van 31.632 EUR in 2009 naar 177.409 EUR in 2010 door de evolutie van de winst uit de gewone bedrijfsuitoefening in combinatie met de uitzonderlijke nettokosten ten belope van 326.734 EUR, voornamelijk verbonden aan de kosten voor de reorganisatie van één van de filialen van de groep.

De nettowinst (vóór afschrijvingen op consolidatieverschillen) bedraagt 319.386 EUR in 2010 tegenover 608.117 EUR in 2009, voornamelijk omwille van geactiveerde uitgestelde belastingen voor een bedrag van 301.144 EUR.

De Raad van Bestuur van Emakina Group zal tijdens de Algemene Vergadering van 22 april 2011 voorstellen om een derde keer in haar bestaan een dividend uit te keren voor een totaal brutobedrag van 400.000 EUR of een brutowaarde (nettowaarde) van 0,10535 EUR (0,08955 EUR) per aandeel.

Verschillende factoren hebben bijgedragen tot het resultaat van 2010:

1. De uitbouw van de activiteiten wordt als volgt verklaard:

a. In een context van een behoorlijk competitieve markt, hebben verschillende klanten Emakina gekozen als partner voor hun digitale communicatie. Dit is het geval voor FEDICT, Bank Degroof, Schreder, Makro, DG SANCO, Ansell, Thomas & Piron, Eurocontrol, USG... die allen hebben bijgedragen tot de verhoging van de activiteit.

b. De strategie om meer internationale klanten aan te trekken, zoals Knauf, Unilever, Schweppes, was succesvol, dankzij het aanbod van geïntegreerde oplossingen over verschillende landen heen.

c. De gespecialiseerde entiteiten, voornamelijk Emakina/ Mobile, Emakina/ Social en Emakina/ Direct, hebben de positie van Emakina op deze snel groeiende markten nog versterkt.

2. De grotere operationele rentabiliteit is te danken aan een efficiënter bedrijfsmanagement. De integratie binnen de Groep werd versterkt door de implementatie van het ERP-systeem bij alle filialen, door een geïntegreerd beheer van de planning van de middelen en dankzij een gemeenschappelijk CRM- instrument.

Vooruitzichten voor 2011

Het management van Emakina verwacht een gunstige evolutie van de omzet voor 2011 op basis van de huidige orderstatus met de ondersteuning van belangrijke commerciële inspanningen die in 2010 met bestaande of nieuwe klanten werden gerealiseerd. De verwachtingen zijn ook positief dankzij het commerciële partnerschap met Pixelpark dat zich verder zal ontwikkelen, en door nieuwe mogelijke of al afgesloten participaties, bv. in Troy Agency NV , wat op 14 februari 2011 werd bekend gemaakt. De herstructureringsmaatregelen en de investeringen in de verbetering van de managementsystemen moeten ten volle hun effect krijgen in 2011 en ze zullen bijdragen tot een positieve evolutie van de marges.

Externe controle

De commissaris heeft bevestigd dat zijn revisie van de geconsolideerde rekeningen is beëindigd en dat er geen significante correctie werd vastgesteld die zou moeten worden aangebracht aan de boekhoudkundige gegevens die in dit communiqué zijn vermeld.

  
             GECONSOLIDEERDE CIJFERS 2010

                EMAKINA GROUP SA


  GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING   31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008
  (EUR) *
  BEDRIJFSOPBRENGSTEN          33.105.221 31.782.957 31.484.834
  Omzet                 31.537.104 31.053.797 30.919.864
  Wijziging in de projecten in 
  uitvoering                930.285   475.485   283.653
  Andere bedrijfsopbrengsten        637.832   253.676   281.317
  BEDRIJFSKOSTEN (VOOR AFSCHRIJVINGEN) -30.485.186 -29.454.548 -28.797.972
  Aankoop van goederen en diensten 
  verbonden aan de verkoop       -15.464.514 -15.053.129 -15.680.221
  Personeelskosten           -14.874.268 -14.331.711 -13.065.395
  Andere bedrijfskosten          -146.404   -69.708   -52.356
  BEDRIJFSWINST (VOOR AFSCHRIJVINGEN) 
  = EBITDA                2.620.035  2.328.409  2.686.862
  AFSCHRIJVINGEN EN R&D          -895.667  -802.255  -636.033
  Afschrijvingen op immateriële en 
  materiële vaste activa          -847.489  -741.054  -629.935
  Waardeverminderingen op commerciële 
  handelsvorderingen            -58.775   -32.641   -6.098
  Voorzieningen voor risico's en kosten   10.597   -28.560      0
  BEDRIJFSWINST              1.724.368  1.526.154  2.050.829
  FINANCIEEL RESULTAAT           -356.725  -362.910  -305.193
  Financiële opbrengsten           30.983    3.878   22.449
  Financiële kosten            -387.708  -366.788  -327.642
  NETTOWINST VOOR AFSCHRIJVINGEN / 
  CONSOLIDATIEVERSCHILLEN         1.367.643  1.163.244  1.745.636
  AFSCHRIJVINGEN / 
  CONSOLIDATIEVERSCHILLEN        -1.218.318  -937.527  -891.000
  WINST UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING   149.325   225.717   854.636
  UITZONDERLIJK RESULTAAT         -326.734  -194.085   45.918
  WINST VOOR BELASTINGEN          -177.409   31.632   900.554
  UITGESTELDE BELASTINGEN         -301.144    -457   281.917
  BELASTINGEN OP HET RESULTAAT       -420.096  -412.075  -792.196
  AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN DE 
  VENNOOTSCHAP WAAROP DE 
  VERMOGENSBELASTING WERD           -282   51.490      0
  TOEGEPAST (WINST)
  NETTOWINST VOOR AFSCHRIJVINGEN / 
  CONSOLIDATIEVERSCHILLEN          319.386   608.117  1.281.275
  NETTOWINST                -898.932  -329.410   390.275
                       
  A. deel derden               44.856   296.460   364.401
 
  B. deel groep              -943.788  -625.870   25.874

  
  GEGEVENS PER AANDEEL          31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008
  AANTAL AANDELEN             3.796.869 3.496.708 3.459.533
  AANTAL AANDELEN EN WARRANTS       4.021.779 3.662.338 3.571.733
  COURANT RESULTAAT / AANDEEL (in EUR)    0,0393   0,0646   0,2470
  COURANT RESULTAAT / AANDEEL EN WARRANT 
                  (in EUR)   0,0371   0,0616   0,2393
  DEEL GROEP / AANDEEL (in EUR)       -0,2486  -0,1790   0,0075
  DEEL GROEP / AANDEEL EN WARRANT (in EUR)  -0,2347  -0,1709   0,0072
  NETTOWINST / AANDEEL (in EUR)       -0,2368  -0,0942   0,1128
  NETTOWINST / AANDEEL en WARRANT (IN EUR)  -0,2235   -0,090   0,1093

* Opgesteld conform de Belgische boekhoudnormen.

De geconsolideerde resultatenrekening van 2010 omvat het resultaat va 12 maanden voor alle entiteiten van de groep behalve voor Emakina Media dat is geconsolideerd volgens de vermogensmutatiemethode op 1 juli 2009 ten gevolge van een verminderde participatie van Emakina Group in deze entiteit.

  
         ACTIVA (EUR) *       31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008
 
  VASTE ACTIVA               9.287.012 6.942.275 7.423.437
  Oprichtingskosten              385.692  504.836  602.771
  Immateriële vaste activa          437.849  512.061  448.365
  Consolidatieverschillen          7.390.041 4.823.921 5.415.980
  Materiële vaste activa           849.099  899.268  886.031
  Financiële vaste activa           224.331  202.189   70.290
  VLOTTENDE ACTIVA             16.311.068 15.809.083 15.042.223
  Voorraden en bestellingen in uitvoer   3.094.317 2.164.032 1.688.548
  Uitgestelde belastingen           563.162  897.846  931.842
  Vorderingen op ten hoogste één jaar   11.324.959 10.859.372 10.774.837
  Geldbeleggingen                1.348  299.467  428.811
  Liquide middelen              998.071 1.353.283  934.829
  Overlopende rekeningen           329.211  235.083  283.356
  TOTAAL DER ACTIVA            25.598.080 22.751.358 22.465.660
 
         PASSIVA (EUR) *       31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008
 
  EIGEN VERMOGEN              11.016.293 9.238.205 9.729.505
  BELANGEN VAN DERDEN             51.258  406.833  493.893
  VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN    161.097  146.694   30.134
  UITGESTELDE BELASTINGEN EN BRONNEN VAN   136.498  170.037  203.576
  BELASTINGLATENTIES
  SCHULDEN                 14.232.934 12.789.590 12.008.552
  Schulden op meer dan één jaar        120.720  515.272  877.291
  Schulden op ten hoogste één jaar     13.971.332 12.128.185 10.819.072
  Schulden op meer dan één jaar die binnen 1.001.984 1.227.194 1.252.670
  het jaar vervallen
  Financiële schulden            1.202.057 1.016.521  297.724
  Handelsschulden              3.687.017 2.893.421 3.890.918
  Ontvangen vooruitbetalingen        3.981.846 2.650.485 2.138.677
  Schulden met betrekking tot belastingen, 2.911.977 2.832.624 3.147.276
  bezoldigingen en sociale lasten
  Overige schulden             1.186.451 1.507.940   91.807
  Overlopende rekeningen           140.882  146.133  312.189
  TOTAAL DER PASSIVA            25.598.080 22.751.358 22.465.660

* Opgesteld conform de Belgische boekhoudnormen.

In overeenstemming met de nieuwe Alternext Brussel reglementeringen is dit jaarlijkse bericht facultatief. Hierop volgt de publicatie van het financiële jaarrapport 2010 van Emakina Group dat de gereglementeerde informatie bevat. Dit rapport is vanaf 01 april 2011 beschikbaar op de website http://www.emakina.com (rubriek"investors") conform de wettelijke bepalingen ter zake.

Emakina Group S.A.

Middelburgstraat 64A

1170 Brussel

België

BTW 0464.812.221

ISIN BE 0003843605

http://www.emakina.com

Over Emakina Group NV

Emakina is een Europese groep van interactieve agentschappen, die hun klanten helpen om voordeel te halen uit de evolutie naar een nieuw digitaal tijdperk. Emakina wordt gevormd door de bedrijven Emakina.BE (Brussel), Emakina.EU (Brussel), Design is Dead (Antwerpen), The Reference (Gent), Emakina.NL (Rotterdam), groupeReflect (Parijs en Limoges) en Emakina/Media. De groep Emakina biedt een waaier van diensten aan rond vier kernactiviteiten: strategisch merkenbeheer, brand activation, het bouwen van websites en de ontwikkeling van applicaties. Tot de klanten behoren groter Belgische, Franse en Nederlandse bedrijven: Audi, Belgacom, BNP Paribas Fortis, Brussels Airlines, Crédit Agricole, Delhaize, Deutsche Bank, Dexia, Electrabel, ING, Keytrade, KPN, Legrand, Microsoft, Nestlé, Orange, Panasonic, Samsung, Schweppes, Seat, Toyota, Unilever et de Europese Instellingen. Emakina Group staat sinds 7 juli 2006 genoteerd op Alternext van Euronext Brussel (ISIN :BE0003843605).

BRON Emakina Group