European Capital Limited boekt een nettobedrijfsresultaat van 21 miljoen euro en een nettowinst van 78 miljoen euro over 2012

19 Apr, 2013, 23:00 BST Van European Capital Limited

ST. PETER PORT, Guernsey, 19 april 2013 /PRNewswire/ -- European Capital Limited ('European Capital' of het 'bedrijf') geeft vandaag een verklaring van de beheerders (management statement) uit met de aankondiging van een nettobedrijfsresultaat over het halfjaar en boekjaar afgesloten per 31 december 2012 van respectievelijk € 22 miljoen en € 21 miljoen. De nettowinst over het halfjaar en het boekjaar bedroeg respectievelijk € 55 miljoen en € 78 miljoen. Per 31 december 2012 was de nettovermogenswaarde (NVW) € 705 miljoen, een stijging met 8% of € 55 miljoen ten opzichte van de NVW per 30 juni 2012 van € 650 miljoen en een stijging met 12% of € 78 miljoen ten opzichte van de NVW per 31 december 2011 van € 627 miljoen.

FINANCIEEL OVERZICHT OVER 2012

 • € 21 miljoen nettobedrijfsresultaat
  • Daling van € 32 miljoen of 60% ten opzichte van 2011
 • € 1 miljoen gerealiseerde nettowinst op beleggingen
  • Verbetering van € 29 miljoen ten opzichte van 2011
 • € 57 miljoen niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op beleggingen, zonder wisselkoersresultaten
  • Stijging van € 60 miljoen ten opzichte van 2011
 • € 78 miljoen nettowinst
  • Stijging van € 80 miljoen ten opzichte van 2011
 • € 82 miljoen cashopbrengst uit verkopen
 • Aflossing van € 37 miljoen in gesecuritiseerde schuld
 • € 151 miljoen geplaatste beleggingen
  • € 122 miljoen waarde van nieuwe bedrijven in portefeuille
 • Nettovermogenswaarde van € 705 miljoen
  • Stijging met € 78 miljoen of 12% ten opzichte van 31 december 2011

FINANCIEEL RESULTAAT OVER TWEEDE HALFJAAR VAN 2012

 • € 22 miljoen nettobedrijfsresultaat
  • Stijging met € 8 miljoen ten opzichte van het tweede halfjaar van 2011
 • € 1 miljoen gerealiseerde nettowinst op beleggingen
  • Verbetering van € 14 miljoen ten opzichte van het tweede halfjaar van 2011
 • € 39 miljoen niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op beleggingen, zonder wisselkoersresultaten
  • Verbetering van € 141 miljoen ten opzichte van het tweede halfjaar van 2011
 • € 55 miljoen nettowinst
  • Verbetering van € 143 miljoen ten opzichte van het tweede halfjaar van 2011
 • € 27 miljoen cashopbrengst uit verkopen
 • Aflossing van € 17 miljoen in gesecuritiseerde schuld
 • € 56 miljoen geplaatste beleggingen
  • € 37 miljoen waarde van nieuwe bedrijven in portefeuille
 • Nettovermogenswaarde van € 705 miljoen
  • Stijging met € 55 miljoen of 8% ten opzichte van 30 juni 2012

"2012 was een goed jaar voor European Capital. De NVW is met € 78 miljoen of 12% toegenomen in 2012. Onze beleggingen hebben het beter gedaan dan verwacht gezien de zwakke economie in bepaalde delen van Europa", aldus Malon Wilkus, voorzitter en CEO. "Wij hebben € 82 miljoen cash gegenereerd uit onze verkopen en hebben € 151 miljoen belegd, waarvan € 122 miljoen in nieuwe in de portefeuille opgenomen bedrijven."

PORTEFEUILLELIQUIDITEIT EN -OPSTELLING
In het halfjaar en boekjaar afgesloten per 31 december 2012 hebben wij respectievelijk € 27 miljoen en € 82 miljoen cash ontvangen uit de verkoop van portefeuillebeleggingen. Het bedrijf heeft ook nieuwe beleggingen gekocht ter waarde van € 56 miljoen over het tweede halfjaar en € 151 miljoen over het boekjaar. Van de totale aankopen over het boekjaar is € 122 miljoen belegd in nieuwe portefeuillebedrijven en € 29 miljoen in bedrijven die wij al in portefeuille hadden, op basis van groei, overnamen en herfinanciering.

"Tijdens de tweede helft van het jaar hadden wij nog steeds liquiditeit in portefeuille. Wij hebben ons kapitaal ingezet in beleggingen die de aandeelhouderswaarde verhogen", aldus Ira Wagner, president. "Wij blijven werken aan ondersteuning van onze bestaande bedrijven in portefeuille en de aankoop van nieuwe beleggingen, zowel schuldeffecten met goede mogelijkheden als One Stop Buyouts®. Wij zien meer en meer aantrekkelijke mogelijkheden in Europese bedrijfsobligaties, aangezien het wettelijk kader het voor banken moeilijker maakt dan in het verleden om te lenen aan mid-market-bedrijven. Wij vinden dan ook meer mogelijkheden om schuldproducten te kopen, tegen betere prijzen en voorwaarden."

PORTEFEUILLEWAARDERING
Over het halfjaar en boekjaar afgesloten per 31 december 2012 bedroeg de niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op beleggingen respectievelijk € 39 miljoen en € 57 miljoen. Daarvan was € 40 miljoen in waardestijging over het jaar toe te schrijven aan onze gecontroleerde portefeuille, dankzij betere performance van de portefeuille, en kwam € 17 miljoen in waardestijging van de gesponsorde financiële portefeuille.

Sinds de introductie heeft European Capital € 3,5 miljard belegd in 105 portefeuillebedrijven en € 1,9 miljard gerealiseerd op bedrijven die uit portefeuille zijn verkocht. Van de € 1,9 miljard hebben wij 45 bedrijven volledig uit de portefeuille verwijderd. Daarbij hebben wij in totaal € 1,2 miljard gerealiseerd, inclusief:

 • € 826 miljoen op terugbetalingen op de hoofdsom,
 • € 166 miljoen op consortiumleningen en de verkoop,
 • € 128 miljoen op inning van payment-in-kind-notes en dividenden en
 • € 113 miljoen op de verkoop van aandelen. 

Totale IRR (effectief rendement) verwezenlijkt op deze verkopen was 9,9%. Op de aandelen van uit portefeuille verkochte bedrijven was de IRR 29,1%.

De actuele waarde van de portefeuille van European Capital op 31 december 2012 was € 1,2 miljard, met gemiddeld € 25 miljoen per portefeuillebedrijf. De grootste belegging van European Capital vertegenwoordigt 15,0% van de totale actuele waarde van de beleggingen. De tien grootste beleggingen vertegenwoordigen 56,4% van de totale actuele waarde van beleggingen op 31 december 2012.

Per 31 december 2012 bedroeg de kostprijs van niet-presterende leningen (non-accrual loans) € 307 miljoen en was hun actuele marktwaarde € 60 miljoen of 8,0% van de totale actuele marktwaarde van de leningen. Op 30 juni 2012 was de kostprijs van dergelijke leningen € 263 miljoen, met een actuele marktwaarde van € 60 miljoen of 8,2% van het totaal aan leningen tegen actuele marktwaarde. De actuele waarde van leningen is stabiel gebleven tijdens het tweede halfjaar, hoewel de kostprijs van niet-presterende leningen was gestegen door toevoeging van leningen aan de categorie van non-accrual met actuele marktwaarde gelijk aan nul.EUROPEAN CAPITAL LIMITED


GECONSOLIDEERDE BALANS


per 31 december 2012 en 31 december 2011


(in duizend)

31 december 2012


31 december 2011


31 december 2012 vergeleken met 31 december 2011


%Activa

Beleggingen tegen actuele marktwaarde (kostprijs van respectievelijk € 1.650.113, € 1.568.941 en € 1.555.191)

1.126.862


973.607


153.255


16%


Liquide middelen

2.573


2.803


(230)


-8%


Liquide middelen met beperkingen op besteding

87.569


142.056


(54.487)


-38%


Te ontvangen rente

3.603


5.588


(1.985)


-36%


Derivaten tegen actuele marktwaarde

9


-


9


100%


Overige

5.191


4.529


662


15%


Totaal activa

1.225.807


1.128.583


97.224


9%


Passiva

Schulden (op ten hoogste één jaar respectievelijk € 1.074, € 1.965 en € 2.356)

441.846


439.017


2.829


1%


Verschuldigd aan European Capital Financial Services (Guernsey) Limited

2.123


1.439


684


48%


Verschuldigd voor derivaten tegen actuele marktwaarde

26.571


24.238


2.333


10%


Overige

50.467


37.153


13.314


36%


Totaal vreemd vermogen

521.007


501.847


19.160


4%


Eigen vermogen:

Aandelenkapitaal

224.475


224.475


-


0%


Niet-uitgekeerde gerealiseerde nettowinst

1.098.368


1.078.718


19.650


2%


Niet-gerealiseerd nettowisselkoersverlies

(101.090)


(110.079)


8.989


8%


Niet-gerealiseerde nettowaardedaling van beleggingen

(516.953)


(566.378)


49.425


9%


Totaal eigen vermogen

704.800


626.736


78.064


12%


Totaal passiva

1.225.807


1.128.583


97.224


9%NR = niet relevant

EUROPEAN CAPITAL LIMITED

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

over halfjaar en boekjaar afgesloten per 31 december 2012 en 2011

(in duizend)

Halfjaar afgesloten
per


Halfjaar afgesloten
per


Boekjaar afgesloten
per


Boekjaar afgesloten
per


31 december


31 december


31 december


31 december


2012


2011


2012 vergeleken met 2011


2012


2011


2012 vergeleken met 2011

%

%


(niet gecontroleerd)


(niet gecontroleerd)

BEDRIJFSRESULTAAT:
Ontvangen rente en dividend

44.969


39.484


5.485


14%


69.227


€105.724


€ (36.497)


-35%

Vergoedingen en andere inkomsten

123


407


(284)


-70%


723


915


(192)


-21%

Totaal bedrijfsresultaat, inkomsten

45.092


39.891


5.201


13%


69.950


106.639


(36.689)


-34%

BEDRIJFSKOSTEN:
Rente

10.521


13.584


(3.063)


-23%


23.818


26.471


(2.653)


-10%

Beheersvergoeding

11.452


11.686


(234)


-2%


22.695


22.666


29


0%

Algemene en administratieve kosten

1.299


1.015


284


28%


2.248


4.718


(2.470)


-52%

        Totaal bedrijfskosten

23.272


26.285


(3.013)


-11%


48.761


53.855


(5.094)


-9%

BEDRIJFSRESULTAAT VÓÓR BELASTING

21.820


13.606


8.214


60%


21.189


52.784


(31.595)


-60%

Voorziening voor inkomstenbelasting

(31)


(44)


13


30%


(50)


(88)


38


43%

NETTOBEDRIJFSRESULTAAT

21.789


13.562


8.227


61%


21.139


52.696


(31.557)


-60%

Gerealiseerd nettoverlies op delging van schuld

-


-

-

-


100%


-


(8.240)


8.240


100%

Nettobedrag gerealiseerd op verkoop van beleggingen
Beleggingen in portefeuillebedrijven

925


(13.208)


14.133


107%


445


(28.826)


29.271


102%

Wisselkoersresultaat

3.004


(9.335)


12.339


132%


4.815


(5.307)


10.122


191%

Derivaten

(3.212)


(289)


(2.923)


-1011%


(6.749)


3.492


(10.241)


-293%

Totaal nettobedrag gerealiseerd op verkoop
van beleggingen

717


(22.832)


23.549


103%


(1.489)


(30.641)


29.152


95%

GEREALISEERDE NETTOWINST (-VERLIES)

22.506


(9.270)


31.776


NR


19.650


13.815


5.835


42%

Niet-gerealiseerde nettowaardestijging/(-daling)
op beleggingen
Beleggingen in portefeuillebedrijven

38.768


(101.955)


140.723


138%


56.504


(3.624)


60.128


NR

Wisselkoersresultaat

(2.694)


23.294


(25.988)


-112%


8.989


(11.932)


20.921


175%

Derivaten

(3.470)


(164)


(3.306)


-2016%


(7.079)


(599)


(6.480)


-1082%

Totaal niet-gerealiseerde nettowaardestijging/(-daling) op
beleggingen

32.604


(78.825)


111.429


141%


58.414


(16.155)


74.569


462%

NETTOSTIJGING/(-DALING) IN
NETTOVERMOGEN UIT
BEDRIJFSACTIVITEITEN ('NETTOWINST')

€ 55.110


(88.095)


€ 143.205


NR


€ 78.064


€ (2.340)


€ 80.404


NR

NR = niet relevant


EUROPEAN CAPITAL LIMITED


ANDERE FINANCIËLE INFORMATIE


Halfjaar afgesloten per 31 december 2012, 30 juni 2012 en 31 december 2011


(in duizend)


(niet gecontroleerd)Halfjaar afgesloten per


Halfjaar afgesloten per
Halfjaar afgesloten per
31 december 2012


30 juni 2012


31 december 2012 vergeleken met 30 juni 2012


31 december 2011


31 december 2012 vergeleken met 31 december 2011%
%Nieuwe beleggingen:
Bevoorrechte schuld

32.345


89.269


(55.424)


-62%


-


-


100%Achtergestelde schuld

23.720


2.713


21.007


NR


212


23.508


NRConverteerbare obligaties

-


-


-


100%


223


(223)


-100%Preferente aandelen

-


5


(5)


-100%


-


-


100%Gewone aandelen

-


3.001


(3.001)


-100%


2.874


(2.874)


-100%Totaal

56.065


94.988


(37.423)


-39%


3.309


20.411


NRToegevoegde financiering voor overnamen 

56.065


83.725


(26.160)


-31%


297


57.268


NRToegevoegde financiering voor herkapitalisatie 

-


11.263


(11.263)


-100%


3.012


(3.012)


-100%Totaal

56.065


94.988


(37.423)


-39%


3.309


54.256


NR Gerealiseerd: 
Vooruitbetalingen op hoofdsom

21.120


47.751


(26.631)


-56%


47.688


(26.568)


-56% Betaling van geaccumuleerde payment-in-kind-rente en dividenden en disagio bij oorspronkelijke uitgifte 

3.179


6.261


(3.082)


-49%


14.338


(11.159)


-78%Verkoop van aandelen

2.050


-


2.050


100%


1.293


757


59% Verkoop van schuldproducten 

316


1.494


(1.178)


-79%


15.992


(15.676)


-98%Totaal

26.665


55.506


(28.841)


-52%


79.311


(52.646)


-66% Waardestijging, waardedaling, winsten en verliezen: 
 Gerealiseerde brutowinst 

5.877


-


5.877


100%


419


5.458


NR Gerealiseerd brutoverlies 

(6.802)


(276)


(6.526)


-2364%


(13.627)


6.825


50%(Nettoverlies)/-winst op portefeuille

(925)


(276)


(649)


-235%


(13.208)


12.283


93%Vreemde valuta's

(3.004)


1.812


(4.816)


-266%


(9.335)


6.331


68%Derivaten

3.212


(3.385)


6.597


195%


(289)


3.501


NRSchulddelging

-


(152)


152


100%


-


-


100%Gerealiseerd nettoverlies

(717)


(2.001)


1.284


64%


(22.832)


22.115


97% Niet-gerealiseerde brutowaardestijging van portefeuillebeleggingen 

44.107


72.856


(28.749)


-39%


40.142


3.965


10% Niet-gerealiseerde brutowaardedaling van portefeuillebeleggingen 

(82.028)


(56.779)


(25.249)


-44%


(158.510)


76.482


48% Storno bij verkoop van niet-gerealiseerde (waardedaling) waardestijging geboekt in vorige perioden

(847)


1.465


(2.312)


-158%


16.413


(17.260)


-105% Niet-gerealiseerde waardedaling van portefeuillebeleggingen 

(38.768)


17.542


(56.310)


-321%


(101.955)


63.187


62%Vreemde valuta's

(2.694)


11.660


(14.354)


-123%


23.294


(25.988)


-112%Derivaten

(3.470)


(3.609)


139


4%


(164)


(3.306)


-2016%Niet-gerealiseerde nettowaardedaling van beleggingen

(44.932)


25.593


(70.525)


-276%


(78.825)


33.893


43%


-

Nettowinst, -verlies, - waardestijging en -waardedaling

(45.649)


23.592


(69.241)


-293%


(101.657)


56.008


55% Overige financiële gegevens: 
Nettovermogenswaarde

704.800


649.678


55.122


8%


626.736


78.064


12%Financiële passiva

441.846


434.579


7.267


2%


439.017


2.829


1% Dekkingsgraad 

260%


249%


243%Verhouding vreemd vermogen tot eigen vermogen

0,6 x


0,7 x


0,7 xKredietkwaliteit:
 Gewogen gemiddelde van effectieve rente op schuldeffecten 

5,8%


2,1%


0,7%


33%


6,5%


-3,7%


-56,9% Niet-presterende leningen tegen kostprijs 

307.172


263.429


88.431


34%


244.947


106.913


44% Niet-presterende leningen tegen actuele marktwaarde 

59.975


60.483


19.416


32%


39.940


39.959


100% Niet-presterende leningen tegen kostprijs als percentage van totaal leningen

26,5%


24,9%


23,0% Niet-presterende leningen tegen actuele marktwaarde als percentage van totaal leningen

7,5%


8,2%


5,6% Niet-presterende leningen tegen actuele marktwaarde als percentage van niet-presterende leningen tegen kostprijs

19,5%


23,0%


16,3% Rendement op eigen vermogen: 
Rendement van nettobedrijfsresultaat van afgelopen 12 maanden op gemiddeld eigen vermogen tegen kostprijs 

1,8%


1,1%


4,2%Rendement van gerealiseerde winst van afgelopen 12 maanden op gemiddeld eigen vermogen tegen kostprijs 

1,6%


-1,0%


1,1%Rendement van winst van afgelopen 12 maanden op gemiddeld eigen vermogen

11,8%


-9,8%


-0,4%Rendement van nettobedrijfsresultaat van huidig halfjaar op gemiddeld eigen vermogen tegen kostprijs op jaarbasis 

3,6%


-0,1%


2,2%Rendement van gerealiseerde winst van huidig halfjaar op gemiddeld eigen vermogen tegen kostprijs op jaarbasis 

3,7%


-0,4%


-1,5%Rendement van winst van huidig halfjaar op gemiddeld eigen vermogen op jaarbasis 

16,3%


7,1%


-26,2%NR = niet relevant
n.v.t. = niet van toepassing
EUROPEAN CAPITAL LIMITED


HISTORISCHE PERFORMANCE-INFORMATIE (STATIC POOL)


Statistische portefeuillegegevens voor beleggingen in elk onderstaand jaar


(in duizend)


(niet gecontroleerd)

Statistische portefeuillegegevens (1) (14)2005


2006


2007


2008


2012


Algemeen totaal

IRR tegen actuele marktwaarde van alle beleggingen (1) (14)12,0%


7,0%


(0,7)%


0,9%


10,4%


3,0%


IRR van verkochte beleggingen (2) (14)14,3%


8,5%


1,8%


2,3%


0,0%


6,5%


IRR van verkochte portefeuillebedrijven (2) (14)14,4%


9,5%


9,4%


2,3%


0,0%


9,9%


IRR tegen actuele marktwaarde alleen van aandelen (1) (3) (14)4,8%


11,3%


(11,1)%


(9,4)%


0,0%


2,4%


IRR alleen van verkochte aandelen (2) (3) (4) (14)21,1%


24,1%


(42,9)%


409,6%


0,0%


(12,9)%


IRR alleen van aandelen van verkochte portefeuillebedrijven (3) (4) (14)21,1%


34,4%


18,7%


409,6%


0,0%


29,1%


IRR tegen actuele marktwaarde van alle One Stop Buyout®-beleggingen (1) (14)(9,9)%


11,8%


(16,0)%


0,0%


0,0%


2,3%


IRR tegen actuele marktwaarde van huidige One Stop Buyout®-beleggingen (1) (14)(11,0)%


10,9%


(7,6)%


0,0%


0,0%


5,5%


IRR van verkochte One Stop Buyout®-beleggingen (2) (3) (14)6,9%


16,9%


(47,2)%


0,0%


0,0%


(18,2)%


Geplaatste beleggingen (14)


240.673

1.242.200

1.535.235

333.927

121.570

3.473.605


Totaal verkopen en vooruitbetalingen van geplaatste beleggingen (14)


262.607

835.868

726.390

107.529

563

1.932.957


Totaal ontvangen rente, dividend en vergoedingen (14)


81.216

186.571

334.000

83.556

2.732

688.075


Totaal gerealiseerde nettowinst (-verlies) op beleggingen


11.342

(53.152)

(44.670)

(25.997)

-

(112.477)


Huidige kostprijs van beleggingen


16.804

412.230

870.460

240.622

110.675

1.650.791


Huidige actuele marktwaarde van beleggingen


3.848

362.501

478.822

170.347

111.344

1.126.862


Huidige actuele marktwaarde van beleggingen als % van totaal beleggingen tegen actuele marktwaarde0,3%


32,2%


42,5%


15,1%


9,9%


100,0%


Niet-gerealiseerde nettowaardedaling (15)


(12.956)

(49.729)

(391.638)

(70.275)

669

(523.929)


 Niet-presterende leningen tegen kostprijs 


9.212

28.470

197.427

72.063

-

307.172


 Niet-presterende leningen tegen actuele marktwaarde 


3.848

17.355

16.828

21.944

-

59.975


Belangen in kapitaal tegen actuele marktwaarde (3)


0

226.475

92.347

3.280

861

322.963


Schuld gedeeld door gecorrigeerde EBITDA (3) (6) (7) (8) (11)8,3


3,7


6,1


4,8


3,5


5,3


Rentedekking (3) (8) (11)2,2


13,5


3,2


4,6


4,1


5,5


Dekking rente en aflossing (3) (8) (11)1,0


2,0


1,9


2,2


3,3


2,1


Gemiddelde leeftijd van bedrijven (3) (11)14


62


50


44


44


43


Percentage verwaterde aandelen (3) (12)51,1%


67,0%


14,1%


1,7%


0,4%


26,9%


Gemiddelde omzet (3) (9) (11)


32.761

553.864

447.762

168.689

2.095.858

659.787


Gemiddelde gecorrigeerde EBITDA (3) (6) (11)


3.007

52.245

75.185

28.350

266.254

85.008


Totaal omzet (3) (9)


32.761

4.984.772

13.432.871

1.180.821

25.150.296

44.781.521


Totaal gecorrigeerde EBITDA (3) (6)


3.007

470.201

2.255.547

198.451

3.136.428

6.063.634


% bevoorrechte leningen (3) (8) (10)0,0%


19,8%


30,9%


0,0%


85,5%


27,9%


% leningen met pandrecht (3) (8) (10)100,0%


100,0%


100,0%


100,0%


100,0%


100,0%
Portefeuillebedrijven met meerderheidsbelang (Majority Owned Portfolio Companies, MOPC)2005-2008
Statische
pools


Aantal MOPC's8


Totaal omzet (9)


617.749


Totaal brutowinst (9)


295.864


Totaal gecorrigeerde EBITDA (6)


78.171


Totaal investeringen (9)


14.339


Totaal huidige beleggingen van European Capital in MOPC's tegen actuele marktwaarde


386.392


Totaal huidige beleggingen van European Capital in MOPC's tegen kostprijs


508.552


Totaal huidige beleggingen van European Capital in schuldproducten van MOPC's tegen actuele marktwaarde


118.708


Totaal huidige beleggingen van European Capital in schuldproducten van MOPC's tegen kostprijs


161.765


Percentage verwaterde aandelen van European Capital in MOPC's (12)70,4%


Totaal contanten


93.104


Totaal activa


741.695


Totaal schulden


530.442


Totaal schuld van derden tegen kostprijs


347.914


Totaal eigen vermogen (16)


246.536

Rangschikking van de statische pools is gebaseerd op het jaar van de eerste belegging. Bijkomende volgende beleggingen zijn toegevoegd aan het jaar van de eerste belegging van de statische pool. Er waren geen nieuwe beleggingen van 2009 tot 2011.

(1) Aangenomen dat beleggingen worden verkocht tegen de actuele marktwaarde op basis van US GAAP (algemeen aanvaarde principes voor grondslagen voor waardering en presentatie in de VS).
(2) Inclusief volledig verkochte beleggingen in bestaande portefeuillebedrijven.
(3) Exclusief beleggingen in gestructureerde producten.
(4) Exclusief beleggingen in aandelen na conversie van converteerbare obligaties en warrants ontvangen bij uitgifte van schuldeffecten.
(5) Beleggingen in portefeuillebedrijven met meerderheidsbelang (MOPC) zijn beleggingen waarbij European Capital en gelieerde bedrijven een volledig verwaterd belang hebben van ten minste 50% of een vertegenwoordiging van meer dan 50% hebben in de raad van bestuur van een portefeuillebedrijf.
(6) Gecorrigeerde EBITDA kunnen bepaalde correcties omvatten van de geboekte EBITDA van een portefeuillebedrijf voor eenmalige, ongewone of zeldzame posten of andere pro-formaposten of gebeurtenissen voor het normaliseren van de huidige winst die een koper zou kunnen overwegen bij transacties met verandering in de zeggenschap. Deze correcties kunnen aanzienlijk zijn en zijn zeer subjectief van aard. Door een portefeuillebedrijf geboekte EBITDA is voor de meest recent beschikbare twaalf maanden, of, indien nodig, de geraamde twaalf maanden of op jaarbasis via het extrapoleren van de huidige resultaten.
(7) Voor portefeuillebedrijven met een theoretisch bedrag van gecorrigeerde EBITDA is de maximale schuldfinanciering van het portefeuillebedrijf beperkt tot 15 keer de gecorrigeerde EBITDA.
(8) Exclusief bedrijven waarin wij uitsluitend in aandelen hebben belegd.
(9) Voor de laatste twaalf maanden, of, indien nodig, de geraamde twaalf maanden.
(10) Als percentage van ons totaal aan beleggingen in schuldproducten.
(11) Gewogen gemiddelde op basis van actuele marktwaarde.
(12) Gewogen gemiddelde op basis van actuele marktwaarde van aandelen.
(13) Niet in euro luidende bedragen worden omgezet tegen de wisselkoers die gold op de datum van de oorspronkelijke belegging.
(14) Andere niet in euro luidende bedragen dan die vermeld bij (13) worden omgezet tegen de wisselkoers die gold op de balansdatum.
(15) Waardestijging/(-daling) van beleggingen in de balans, exclusief herwaardering op basis van de wisselkoers.
(16) Berekend als de geschatte ondernemingswaarde van de MOPC's minus uitstaande schuld van de MOPC's op kostprijsbasis.

BELANGRIJKE INFORMATIE
NVW
Informatie over waardering van de portefeuillebedrijven van European Capital die in dit communiqué wordt vermeld of waarnaar wordt verwezen, is in goed vertrouwen bepaald door de raad van bestuur van European Capital op een basis die strookt met de praktijk in het verleden en met het doel om de verplichtingen voor rapportering krachtens het toepasselijk recht na te leven.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit document kan 'toekomstgerichte verklaringen' bevatten. Toekomstgerichte verklaringen gaan intrinsiek gepaard met risico en onzekerheid, omdat ze te maken hebben met toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden. Veel dergelijke risico's en onzekerheden zijn gerelateerd aan factoren buiten de controle van European Capital of kunnen niet precies worden ingeschat. Deze factoren zijn, zonder beperking, onzekerheden geassocieerd met het tijdstip voor het sluiten van transacties, rentewijzigingen, beschikbaarheid van transacties, veranderingen in regionale, nationale of internationale economische omstandigheden en veranderingen in de omstandigheden in de bedrijfstakken waarin European Capital heeft belegd. Werkelijke afloop en resultaten kunnen daarom aanzienlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen.

De bovenstaande performancegegevens zijn een weergave van performance uit het verleden van European Capital. Performance uit het verleden is geen garantie voor toekomstige resultaten. Het beleggingsrendement en de inleg van een belegging in European Capital zullen wellicht fluctueren. De huidige performance van European Capital kan bovendien lager of hoger zijn dan de bovenstaande performancegegevens.

Basis van opstelling
Deze tussentijdse verklaring van de beheerders (management statement) is opgesteld om meer doorzichtige informatie te verstrekken over European Capital. Deze informatie mag door niemand en nooit worden gebruikt als de basis voor een beslissing. Bepaalde financiële informatie in deze tussentijdse 'management statement' is gebaseerd op niet-gecontroleerde halfjaarrekeningen. Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als een winstprognose.

OVER EUROPEAN CAPITAL
European Capital is een beleggingsbedrijf voor pan-Europese aandelen, mezzanine-instrumenten en bevoorrechte schuldeffecten met € 1,2 miljard vermogen in beheer. European Capital is een 100% dochterbedrijf van American Capital, Ltd ('American Capital'). Het bedrijf wordt beheerd door European Capital Financial Services (Guernsey) Limited ('ECFSG' of de 'beleggingsbeheerder'), een 100% dochterbedrijf van American Capital. De beleggingsbeheerder heeft kantoren in Londen en Parijs. Per 31 december 2012 had de beleggingsbeheerder 5 beleggingsteams met 22 beleggingsprofessionals en 27 werknemers als ondersteunend personeel. European Capital en American Capital, haar gelieerd bedrijf, overwegen bevoorrechte en mezzanine-schuldeffecten van 10 miljoen tot 40 miljoen in euro of pond sterling en tot 400 miljoen voor One Stop Buyouts®. Zie voor meer informatie www.EuropeanCapital.com.

OVER AMERICAN CAPITAL
American Capital, Ltd. (Nasdaq: ACAS) is een beursgenoteerd private-equity-bedrijf en een internationale vermogensbeheerder. American Capital belegt zelf en verzekert en beheert beleggingen direct en via haar businessunits voor beleggingsbeheer in middle-market private-equity, schuldfinanciering, vastgoed en gestructureerde producten. American Capital beheert $ 18,6 miljard vermogen, inclusief de activa op haar balans en vermogen waarop een vergoeding wordt verdiend, in beheer bij gelieerde beheerders, met $ 117 miljard totaal vermogen in beheer (inclusief beleggingen met schuldfinanciering). American Capital beheert via een gelieerd bedrijf het beursgenoteerde American Capital Agency Corp. (Nasdaq: AGNC) met ongeveer $ 13 miljard beurskapitalisatie en American Capital Mortgage Investment Corp. (Nasdaq: MTGE) met ongeveer $ 1,5 miljard beurskapitalisatie. In de acht kantoren in de VS en Europa overwegen American Capital en European Capital, haar gelieerd bedrijf, beleggingsmogelijkheden van $ 10 miljoen tot $ 750 miljoen. Zie voor meer informatie www.AmericanCapital.com.


Contactgegevens: European Capital Financial Services Limited

+ 44 207 539 7000Ira Wagner, president
Juan Carlos Morales Cortes, bestuurder
Richard Smith, financieel directeur
EUROPEAN CAPITAL FINANCIAL SERVICES, LTD.
Londen
25 Bedford Street
London WC2E 9ES
Verenigd Koninkrijk
+44 (0)207 539 7000
+44 (0)207 539 7001 faxKantoor in Parijs
37 Avenue Pierre 1er de Serbie
75008 Paris
Frankrijk
+33 (0)1 40 68 06 66
+33 (0)1 40 68 06 88 fax

BRON European Capital LimitedGerelateerde links

http://www.EuropeanCapital.com