European Capital Limited publiceert 105 miljoen euro aan netto inkomsten en 48 miljoen euro aan netto bedrijfsinkomen in 2010

21 Maa, 2011, 20:19 GMT Van European Capital Limited

ST. PETER PORT, Guernsey, March 21, 2011 /PRNewswire/ --

European Capital Limited ("European Capital") publiceert vandaag een tussentijdse verklaring van het bestuursorgaan met daarin het netto bedrijfsinkomen van respectievelijk 29 miljoen euro en 48 miljoen euro vermeld over het kwartaal en boekjaar eindigend op 31 december 2010. De netto inkomsten over het kwartaal en het boekjaar bedroegen respectievelijk 47 miljoen euro en 105 miljoen euro. De NAW van European Capital per 31 december 2010 bedroeg 629 miljoen euro, oftewel een groei van 46 miljoen euro c.q. van 8% vergeleken met de NAW van 583 miljoen euro over 30 september 2010 en vergeleken met een groei van 19% c.q. 101 miljoen euro over de NAW per 31 december 2009 van 528 miljoen euro.

  
  K4 2010 SAMENVATTING VAN DE FINANCIËLE GEGEVENS
  -- 29 miljoen euro aan netto bedrijfsinkomen
  -- 24 miljoen euro aan netto ongerealiseerde waardevermeerdering op
    investeringen
  -- (9) miljoen euro aan netto gerealiseerd verlies op investeringen
  -- 47 miljoen euro aan netto winst
      -- 48 miljoen euro verbetering ten opzichte van K3 2010
      -- 31% geannualiseerde rentabiliteit over eigen vermogen("ROE")

  2010 SAMENVATTING VAN DE FINANCIËLE GEGEVENS
  -- 48 miljoen euro aan netto bedrijfsinkomen
      -- 10 miljoen euro, oftewel een groei van 28% ten opzichte van 
       2009
  -- 92 miljoen euro aan netto ongerealiseerde waardevermeerdering op
    investeringen
      -- 395 miljoen euro verbetering ten opzichte van 2009
  -- (53) miljoen euro aan netto gerealiseerd verlies op investeringen
      -- 4 miljoen euro verbetering ten opzichte van 2009
  -- 105 miljoen euro aan netto winst
      -- 408 miljoen euro verbetering ten opzichte van 2009
      -- 18% ROE
  -- 283 miljoen euro aan opbrengst in contanten uit vereffeningen
      -- 202 miljoen euro verbetering ten opzichte van 2009
  -- 336 miljoen euro aan terugbetaalde schulden
      -- 293 miljoen euro aan netto schuldvermindering (inclusief 
       opgebouwde rente en wisselkoersen)
  -- 629 miljoen euro aan NAW
      -- 101 miljoen euro, oftewel een groei van 19% ten opzichte van K4 
       2009

"Het afgelopen jaar hebben veel bedrijven, waaronder European Capital, zich uit de grote recessie weten te worstelen en zijn begonnen aan de wederopbouw van de waarde voor de aandeelhouder met een NAW-groei van 101 miljoen euro", zegt Malon Wilkus, voorzitter en CEO. "In 2010 hebben we 105 miljoen euro verdiend en 336 miljoen euro aan schulden afgelost. Hiermee werd 18 procent aan rentabiliteit over eigen vermogen geleverd sinds het laagtepunt van de financiële crisis in K4 2009. Wij denken dat dit slechts het begin is van een groeifase voor de economie en voor European Capital en we kijken uit naar een voortzetting van de vooruitgangen die we hebben geboekt in 2010 voor 2011."

"Onze Investment Teams bestaande uit 18 investeringsprofessionals in Londen en Parijs zijn op zoek naar investeringsmogelijkheden voor mezzanine schulden van 10 miljoen tot 40 miljoen euro of Engelse pond en ook in One-Stop Buyouts(R) (one-stop overnames) tot 100 miljoen", zegt Ira Wagner, president. "Nu dat de economie in Europa aan het bijtrekken is, geloven we dat er veel uitstekende investeringsmogelijkheden zullen zijn in 2011."

WAARDEBEPALING VAN DE PORTEFEUILLE

Over het jaar afgesloten op 31 december 2010 bedroegen de netto ongerealiseerde waardevermeerdering op investeringen in totaal 92 miljoen euro. De hoofdonderdelen van de netto ongerealiseerde waardevermeerdering waren:

  
  -- 25 miljoen euro waardevermeerdering uit de eigen vermogensportfolio 
    van European Capital als resultaat van verbeterde prestaties van de 
    bedrijven in portefeuille en verbeterde multiples en
  -- 53 miljoen euro aan extra eerder ongerealiseerde waardevermeerdering
    gerelateerd aan netto gerealiseerde verliezen op 
    portfolio-investeringen.

"In 2010 hebben onze balans versterkt door de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen naar 0:8:1 te brengen", zegt Nathalie Faure Beaulieu, algemeen directeur. "In 2010 hebben we het begin gezien van een wederopkomst van de markt voor fusies, overnames en herfinancieringen voor bedrijven uit de middenmarkt."

"Onze doorgewinterde portefeuille had 283 miljoen euro aan liquiiditeit in 2010", zegt Tristan Parisot, algemeen directeur. "We kijken uit naar nog meer vrijgekomen investeringen en ons kapitaal in te zetten tegen aantrekkelijke naar risico gewogen rendement."

LIQUIDITEIT EN PRESTATIES VAN PORTEFEUILLE

Sinds zijn bestaan heeft European Capital 3,3 miljard euro geïnvesteerd in 91 bedrijven in portefeuille. European Capital heeft sinds zijn bestaan 1,7 miljard euro gerealiseerd uit zijn portefeuille, waaronder senior schuldsyndicaties. Het bedrijf heeft 33 bedrijven volledig uit de portefeuille gehaald, waarmee het een totaal van 1 miljard euro heeft gerealiseerd, bestaande uit:

  
  -- 668 miljoen euro aan hoofdsomterugbetalingen;
  -- 129 miljoen euro uit leensyndicaties en verkoop;
  -- 98 miljoen aan inkomsten van obligaties met betaling in natura en
    dividenden, en;
  -- 110 miljoen euro uit de verkoop van aandelen.

Deze exits ware samen goed voor een intern rendement van 10,0%. Overige exits uit aandeleninvesteringen bereikten een intern rendement van 28,8%.

De portefeuille van European Capital had per 31 december 2010 een marktwaarde van 1,1 miljard euro, met een gemiddeld bedrag van 19 miljoen euro per bedrijf in portefeuille. De grootste investering van European Capital is 10,3% van de totale geïnvesteerde activa en de tien grootste investeringen vertegenwoordigen 50,5 procent van de totale geïnvesteerde activa per 31 december 2010.

Tijdens het jaar tot 31 december 2010 heeft European Capital:

  
  -- een winst gerealiseerd van 283 miljoen euro, vergeleken met 81
    miljoen euro in dezelfde periode in 2009. De winst lag gemiddeld 2,1% 
    boven de cijfers van de gerealiseerde investeringen van het voorgaande 
    kwartaal. De gerealiseerde winst omvatte:
      -- 131 miljoen euro en 14 miljoen euro aan aandelenwinst uit de 
       verkoop van de Spotless Group, met als resultaat 21% aan 
       jaarlijkse winst uit aandelen en een jaarlijks mezzanine 
       rendementsniveau van de verkoop van 15%;
      -- 74 miljoen euro en 10 miljoen euro aan aandelenwinst uit de
       verkoop van GO Voyage, met als resultaat 19% aan jaarlijkse 
       winst uit aandelen en een jaarlijks mezzanine rendementsniveau 
       van de verkoop van 16%;
      -- 48 miljoen euro terugbetaling van een schuldinvestering in 
       Inspicio resulterend in een jaarlijks mezzanine 
       rendementsniveau van 13%;
  -- 2,4 miljoen euro geïnvesteerd in de huidige bedrijven in portefeuille,
    vergeleken met 4,6 miljoen euro in dezelfde periode in 2009.

Sinds het dieptepunt van de financiële crisis in K4 2009, heeft European Capital zijn boekwaarde weten te verhogen met 101 miljoen euro oftewel een totale winst van 19%. Schulden tot 336 miljoen euro werden contant betaald, waardoor de balans behoorlijk veranderde.

De schulden met een redelijke waarde van 77 miljoen euro per 31 december 2010 waren niet-presterende leningen. Dit was 8,9 procent van de totale schulden met een redelijke waarde. Per 30 september 2010 bedroeg dit 46 miljoen euro redelijke waarde van niet-presterende leningen; 5,5 procent van de totale leningen met een redelijke waarde.

European Capital gebruikt de opbrengst uit gebeurtenissen op het gebied van liquiditeit deels voor kosten en schulden, en voor investeringen in de huidige bedrijven in portefeuille in het kader van organische groei en strategische overnames en voor nieuwe mezzanine investeringen en One-Stop Buyouts(R) (one-stop overnames).

"Onze balans wordt steeds sterker", zegt Juan Carlos Morales Cortes. "Onze activadekking is tot 230% gegroeid en schulden van 336 miljoen euro zijn betaald. Hierdoor is het verschuldigde tarief van onze grootste kredietfaciliteit gezakt tot het laagst mogelijke voor dit krediet. We hebben een aanhoudende sterke liquiditeit in onze portefeuille, tegen aantrekkelijke waardebepalingen, en we vertrouwen erop dat we hiermee kunnen blijven investeren in de huidige bedrijven in portefeuille, in het kader van organische groei en strategische overnames en voor nieuwe mezzanine investeringen en One-Stop Buyouts(R)."

  
               EUROPEAN CAPITAL LIMITED
                GECONSOLIDEERDE BALANS
              Per 31 december 2010 en 2009
                  (in duizenden)

                              31 december 2010
                           versus 31 december 2009
              31 december  31 december ----------------------
                2010     2009     euro      %
                ----     ----     ----     ---

  Activa
  Investeringen tegen reële
   waarde (respectievelijke
   kostenbasis van 
   1.721.230 euro en
   2.006.647 euro     1.075.766   1.212.319   (136.553)   -11%
  Contanten en equivalenten  3.006    36.097   (33.091)   -92%
  Beperkte contanten     21.380    36.519   (15.139)   -41%
  Te ontvangen rente      5.282     5.752     (470)    -8%
  Overeenkomsten derivaten
   tegen reële waarde     10.290    11.655    (1,365)   -12%
  Overig            8.316    12.943    (4.627)   -36%
               ---------   ---------   --------    ---
     Totale activa    1.124.040   1.315.285   (191.245)   -15%
               =========   =========   ========    ===
  Passiva en
   vermogen aandeelhouders
  Schulden (te vervallen 
   binnen één jaar, 
   respectievelijk 
   224.742 euro
   en 163.008 euro      484.872    778.368   (293.496)   -38%
  Aan European Capital
   Financial Services
   (Guernsey) Limited     1,351     1,663     (312)   -19%
  Overeenkomsten derivaten
   tegen reële waarde     3.283     1.449    1.834    127%
  Overig            5.458     5.900     (442)    -7%
                -------    -------   --------    ---
     Totale passiva    494.964    787.380   (292.416)   -37%
                -------    -------   --------    ---
  Vermogen aandeelhouders:
    Aandelenkapitaal    224.475    224.475      -     0%
    Ongedistribeerd netto
    gerealiseerde
    winst        1.064.903   1.050.521    14.382     1%
    Netto ongerealiseerde
    buitenlandse valuta
    buitenlandse valuta  (98.147)   (93.182)   (4.965)    -5%
    Netto ongerealiseerde
    waardevermindering 
    van investeringen   (562.155)   (653.909)   91.754    14%
               ---------   ---------   --------    ---
     Totaal vermogen
     aandeelhouders    629.076    527.905   101.171    19%
               ---------   ---------   --------    ---
     Totale passiva
     en vermogen
     aandeelhouders   1.124.040   1.315.285   (191.245)   -15%
               =========   =========   ========    ===


  vgb = van geen belang
  
               EUROPEAN CAPITAL LIMITED
        GECONSOLIDEERDE VERSLAGLEGGING VAN DE ACTIVITEITEN
     Drie en twaalf maanden eindigend op 31 december 2010 en 2009
                (in duizenden)

                            Drie maanden eindigend
                Drie maanden eindigend    31 december
                  31 december      2010 versus 2009
                  -----------      ----------------
                 2010    2009     euro    %
                 ----    ----     ----    ---
            (ongecontroleerd) (ongecontroleerd)
  BEDRIJFSINKOMEN:
  Rentebaten en
   dividend          41.480    28.161   13.319   47%
  Tarieven en andere 
   inkomsten           276      531    (255)  -48%
                ------    ------   ------   ---
    Totale omzet
     inkomsten       41.756    28.692   13.064   46%
                ------    ------   ------   ---
  OPERATIONELE UITGAVEN:
  Rente            7.704    11.445   (3.741)  -33%
  Bestuurskosten        3.943     4.852    (909)  -19%
  Algemeen en administratief  1.536     5.085   (3.549)  -70%
                ------     -----   ------   ---
    Totale omzet
     uitgaven        13.183    21.382   (8.199)  -38%
                ------    ------   ------   ---
  BEDRIJFSINKOMEN VÓÓR 
   BELASTING
   WINSTBELASTING       28.573     7.310   21.263   291%
  Reservering voor
   winstbelasting        (36)     (64)     28   44%
                ------     -----   ------   ---
  NETTO BEDRIJFSINKOMEN    28.537     7.246   21.291   294%
                ------     -----   ------   ---

  Netto gerealiseerde winst 
   (verlies) uit 
   buitenlandse valuta      308      361     (53)  -15%
  Netto gerealiseerd verlies 
   op investeringen      (9.164)   (20.738)   11.574   56%
                ------    -------   ------   --
    Totaal netto 
     gerealiseerd verlies  (8.856)   (20.377)   11.521   57%
                ------    -------   ------   --
  NETTO GEREALISEERDE WINST
   (VERLIES)         19.681    (13.131)   32.812   vgb
                ------    -------   ------   ---
  Netto waardevermeerdering
   buitenlandse valuta
   (waardevermindering)    3.043     3.441    (398)  -12%
  Netto waardevermeerdering
   (waardevermindering) van
   investeringen       23.829     2.634   21.195   805%
                ------     -----   ------   ---
    Totale netto 
     waardevermeerdering
     (waardevermindering)  26.872     6.075   20.797   342%
                ------     -----   ------   ---
  NETTO VERMEERDERING 
   (VERMINDERING)
   IN NETTO ACTIVA UIT
   BEDRIJFSVOERING ("NETTO
   WINST (VERLIES)")     46.553    (7.056)   53.609   vgb
                ======    ======   ======   ===


                                Twaalf 
                             maanden eindigend
               Twaalf maanden eindigend   31 december
                  31 december      2010 versus 2009
                  -----------      ----------------
                 2010    2009     euro    %
                 ----    ----     ----    ---
  BEDRIJFSINKOMEN:
  Rentebaten en
   dividend         118.457    131.000   (12.543)  -10%
  Tarieven en andere
   inkomsten          1.385     1.269     116    9%
                -------    -------   -------   --
    Totale omzet
                119.842    132.269   (12.427)   -9%
                -------    -------   -------   --
  OPERATIONELE UITGAVEN:
  Rente            46.492    58.374   (11.882)  -20%
  Bestuurskosten en      17.313    22.165   (4.852)  -22%
  Algemeen en administratief  8.228    14.371   (6.143)  -43%
                ------    ------   ------   ---
    Totale omzet
     uitgaven        72.033    94.910   (22.877)  -24%
                ------    ------   -------   ---

  BEDRIJFSINKOMEN VÓÓR 
   BELASTING
   WINSTBELASTING       47.809    37.359   10.450   28%
  Reservering voor
   winstbelasting        (146)     (172)     26   15%
                ------    ------   ------   --

  NETTO BEDRIJFSINKOMEN    47.663    37.187   10.476   28%
                ------    ------   ------   --
  Netto gerealiseerde winst 
   (verlies) uit 
   buitenlandse valuta    22.786    (28.986)   51.772   vgb
  Netto gerealiseerd verlies 
   op investeringen     (52.660)   (56.739)   4.079    7%
                -------    -------   ------   --
    Totaal netto 
     gerealiseerd verlies (29.874)   (85.725)   55.851   65%
                -------    -------   ------   --

  NETTO GEREALISEERDE WINST
   (VERLIES)         17.789    (48.538)   66.327   vgb
                ------    -------   ------   ---

  Netto waardebepaling
   buitenlandse valuta
   (waardevermindering)    (4,965)    48,002   (52,967)  vgb
  Netto waardevermeerdering
   (waardevermindering) van
   investeringen       91,754   (302,958)  394,712   vgb
                ------   --------   -------   ---
    Totale netto 
     waardevermeerdering
     (waardevermindering)  86.789   (254.956)  341.745   vgb
                ------   --------   -------   ---

  NETTO VERMEERDERING 
   (VERMINDERING)
   IN NETTO ACTIVA UIT
   BEDRIJFSVOERING ("NETTO
   WINST (VERLIES)")     104.578   (303.494)  408.072   vgb
                =======   ========   =======   ===


  vgb = van geen belang
  
               EUROPEAN CAPITAL LIMITED
              OVERIGE FINANCIELE INFORMATIE
          Boekjaar eindigend op 31 december 2010 en 2009
             (in duizenden, m.u.v. de aandelen)

                               2010 versus
                     2010   2009     2009
                     ----   ----   -----------
                     euro   euro   euro   %

  Nieuwe investeringen:
   Achtergestelde schuld        867     -    867  100%
   Gewone aandelen          1.556   4.567  (3.011)  -66%
                     -----   -----  ------  ---
    Totaal              2.423   4.567  (2.144)  -47%
                     =====   =====  ======  ===
   Extra financiering voor
    hercapitalisatie         2,423   4,567  (2,144)  -47%
                     -----   -----  ------  ---
    Totaal              2.423   4.567  (2.144)  -47%
                     =====   =====  ======  ===
  Gerealiseerd:
   Verkoop van leningen        5,218  14,000   8,782   63%
   Terugbetaling hoofdsom      192.122  53.087  139.035  262%
   Betaling van verschuldigde 
    rente en dividend voor 
    betaling in natura en het 
    verschil tussen uitgifteprijs
    en par value           47.894  13.657  34.237  251%
   Verkoop van participaties     37.724   (236)  37.960  vgb
                    -------  ------  -------  ---
    Totaal             282.958  80.508  202.450  251%
                    =======  ======  =======  ===

  Waardevermeerdering, 
   waardevermindering,
   winst en verlies:
   Bruto winst            19.224  33.838  (14.614)  -43%
   Bruto verlies          (71.884) (90.577)  18.693   21%
                    -------  -------  ------  ---
    Netto (verlies) winst
     uit portfolio)        (52.660) (56.739)  4.079   7%
   Netto winst (verlies) op
    buitenlandse valuta       22.786  (28.986)  51.772  179%
                    ------  -------  ------  ---
    Totaal netto (verlies)     (29.874) (85.725)  55.851   65%
                    -------  -------  ------  ---
   Bruto waardevermeerdering    175.512  98.556  76.956   78%
   Bruto waardevermindering     (83.758) (401.514) 317.756   79%
                    ------- --------  -------  ---
    Netto waardevermeerdering
     (waardevermindering)
     huidig portfolio        91.754 (302.958) 394.712  130%
   Netto (waardevermindering)
    waardevermeerdering
    op buitenlandse valuta      (4.965)  48.002  (52.966) -110%
                    ------  ------  -------  ----
    Totale netto 
     waardevermeerdering
     (waardevermindering)      86.789 (254.956) 341.746  134%
                    ------ --------  -------  ---
    Netto winst, verlies,
     waardevermeerdering
     en vermindering        56.915 (340.681) 397.597  117%
                    ====== ========  =======  ===

  Overige financiële gegevens:
   Netto actiefwaarde        629.076  527.905  101.171   19%
   Financiële passiva        484.872  778.368 (293.496)  -38%
   Activadekking            230%   168%
   Verhouding eigen vermogen/
    vreemd vermogen           0,8 x   1,5 x
   Kredietkwaliteit:
   Gewogen gemiddelde effectieve
    rentevoet over schuld-
    investeringen            7,7%   7,5%
   Niet-presterende leningen
    tegen kosten          300.669  280.368  20.301   7%
   Niet-presterende leningen tegen
    reële waarde           77.180  29.579  47.601  161%
   Niet-presterende leningen tegen
    kosten als percentage van
    totale leningen          23,8%   18,3%
   Niet presterende leningen tegen
    reële waarde als percentage van
    totale leningen           8,9%   2,8%
   Rentabiliteit over eigen vermogen:
   LTM netto bedrijfsinkomen
    op eigen vermogen tegen kosten   3,7%   2,9%
   LTM gerealiseerde winst op
    op eigen vermogen tegen kosten   1,4%  -3,8%
   LTM winst op eigen vermogen
                     18,0%  -59,4%
   Netto bedrijfsinkomen huidig
    kwartaal, rentabiliteit over
    eigen vermogen tegen kosten
    op jaarbasis            9,1%   2,2%
   Gerealiseerde winst
    huidig kwartaal, rentabiliteit
    over eigen vermogen tegen kosten
    op jaarbasis            6.2%  -4.0%
   Winst rentabiliteit over
    eigen vermogen huidig kwartaal
    op jaarbasis            30,6%  -5,3%


  vgb = van geen betekenis
  n.v.t. = niet van toepassing
  
               EUROPEAN CAPITAL LIMITED
                STATISCHE INFORMATIE
    Portfolio statistieken voor investeringen gedaan per opgegeven jaar
          (in duizenden euro's, tenzij anders vermeld)

  Portfolio-statistieken (1) (9)       2005    2006    2007

  Interne rentabiliteit -alle
   investeringen (2) (8)           14,3%    1,4%    (3,7)%
  Interne rentabiliteit -exits (2) (8)    14,6%    9,1%    11,6%
  Interne rentabiliteit -alleen
   participatie- investeringen (2) (8) (10) 17,1%    1,6%   (17,5)%
  Interne rentabiliteit -alleen
   participaties (2) (8) (10)        21,1%    34,4%    18,7%
  Originele investeringen en
   verbintenissen (8)           240.461  1.220.284  1.508.515
  Totale exits en terugbetalingen van 
   originale investeringen (8)      223.645   869.315   531.894
  Totale geïnde rente, dividend
   en kosten (8)              80.593   169.739   255.471
  Totale netto winst op investeringen   11.750   (44.586)  (47.596)
  Huidige kosten van investeringen     19.860   421.510  1.007.049
  Huidige reële waarde van investeringen  25.026   241.276   581.399
  Huidige reële waarde van investeringen 
   als percentage van de totale
   investeringen tegen reële waarde      2,3%    22,4%    54,0%
  Netto waardevermeerdering
   (waardevermindering) (11)        5.194  (127.258)  (381.790)
  Niet-presterende leningen tegen kosten    -   62.163   223.412
  Niet-presterende leningen tegen reële
   waarde                    -   20.526   47.569
  Vermogensrente tegen reële waarde    13.740   108.321   73.383
  Schuld - EBITDA (3) (4)           4,5     4,7     5,9
  Rentedekking (3)              3,6     4,2     5,4
  Schuldendekking (3)             1,8     2,4     4,0
  Gemiddelde leeftijd van de bedrijven     12     78     46
  Eigendomspercentage            50,1%    47,8%    13,9%
  Gemiddelde verkoop (5)          50.453   482.467   317.404
  Gemiddelde EBITDA (6)           8.867   72.914   61.064
  Gemiddelde marge voor EBITDA (6)      17,6%    15,1%    19,2%
  Gemiddelde verkoop (5)        1.161.817  8.816.204 17.142.834
  Totale EBITDA (6)            211.138  1.168.696  2.968.826
  % seniorleningen (7)            0,0%    24,3%    33,4%
  % ondergeschikte leningen (7)       100,0%   100,0%   100,0%  Portfolio-statistieken (1) (9)            2008    totaal

  Interne rentabiliteit -alle investeringen (2) (8)   0,5%     0,2%
  Interne rentabiliteit -exits (2) (8)         -5,9%    10,0%
  Interne rentabiliteit -alleen participatie-
   investeringen (2) (8) (10)            (100,0)%    (5,3)%
  Interne rentabiliteit -alleen
   participaties (2) (8) (10)              0,0%    28,8%
  Originele investeringen en verbintenissen (8)   333.631  3.302.890
  Totale exits en terugbetalingen van
   originele investeringen (8)            60.691  1.685.544
  Totale ontvangen rente, dividend
   en kosten (8)                   58.143   563.946
  Totale netto winst op investeringen        (27.797)  (108.229)
  Huidige kosten van investeringen         272.811  1.721.230
  Huidige reële waarde van investeringen      228.065  1.075.766
  Huidige reële waarde van investeringen als
   percentage van totale investeringen
   tegen reële waarde                 21,2%    100,0%
  Netto waardevermeerdering
   (waardevermindering) (11)            (53.457)  (557.311)
  Niet-presterende leningen tegen kosten       15.094   300.669
  Niet-presterende leningen tegen reële waarde    9.085    77.180
  Vermogensrente tegen reële waarde            -   195.445
  Schuld - EBITDA (3) (4)                5,9     5,6
  Rentedekking (3)                   2,7     4,5
  Schuldendekking (3)                  1,8     3,2
  Gemiddelde leeftijd van de bedrijven          35      49
  Eigendomspercentage                  0,3%    19,4%
  Gemiddelde verkoop (5)              182.833   320.873
  Gemiddelde EBITDA (6)               35.626    57.339
  Gemiddelde marge voor EBITDA (6)           19,5%    17,0%
  Gemiddelde verkoop (5)             1.421.054  28.541.909
  Totale EBITDA (6)                 259.650  4.608.309
  % seniorleningen (7)                 0,0%    24,4%
  % ondergeschikte leningen (7)            100,0%    100,0%


  (1) Statische classificatie is op basis van het jaar dat de eerste
     investering werd gedaan. Latere, extra, investeringen zijn ook
     opgenomen in het jaar van de originele investering.
  (2) Aangenomen dat investeringen worden afgestoten tegen de lopende
     Amerikaanse algemeen aanvaarde waarderings- en presentatieregels 
     voor reële waarde.
  (3) Deze bedragen zijn exclusief investeringen waarin we alleen aandelen
     hebben.
  (4) Voor portfoliobedrijven met een nominale EBITDA, is de maximum
     schuldenfactor beperkt tot 15 keer het EBITDA.
  (5) Verkoopcijfers van de meest recente twaalf maanden of, indien van
     toepassing, de komende twaalf maanden.
  (6) EBITDA van de meest recente twaalf maanden of, indien van 
     toepassing, de komende twaalf maanden.
  (7) Als percentage van onze totale schuldinvesteringen.
  (8) Bedragen die niet in euro zijn gesteld worden opnieuw omgezet
     tegen de wisselkoers van de datum van de originele investering.
  (9) Bedragen die niet in euro zijn gesteld, anders dan die bedoeld onder
     (8), worden opnieuw omgezet tegen de wisselkoers van de datum van
     de balans.
  (10) Exclusief aandeleninvesteringen die het resultaat zijn van schuld- 
     en optieomzetting ontvangen ten tijde van de uitgifte van de schuld.
  (11) Balanswaardevermeerdering (waardevermindering) van investeringen
     exclusief herwaardering buitenlandse valuta.

BELANGRIJKE BERICHTGEVINGEN

NAW

De waardebepalingen met betrekking op de bedrijven in de portefeuille van European Capital die worden genoemd in dit bericht, of waarnaar verwezen wordt, zijn in goed vertrouwen vastgelegd door het bestuur van European Capital, zoals dat in het verleden werd gedaan en met het doel om de van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen betreffende berichtgeving na te leven.

Op de toekomst gerichte uitspraken

Dit persbericht bevat mogelijk "vooruitziende verklaringen". Deze vooruitziende verklaringen brengen van nature risico's en onzekerheden met zich mee omdat zij verband houden met toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden. Veel van deze risico's en onzekerheden houden verband met factoren die buiten de controle van European Capital liggen of die anderszins niet precies kunnen worden ingeschat. Dergelijke factoren omvatten bijvoorbeeld, maar zijn niet beperkt tot: onzekerheden die te maken hebben met het tijdstip van de afronding van transacties, fluctuaties in rente, beschikbaarheid van transacties, veranderingen in regionale, nationale, of internationale economische omstandigheden, of veranderingen in de omstandigheden van de markt waarin European Capital heeft geïnvesteerd. Werkelijke resultaten kunnen daarom wezenlijk verschillen van de resultaten vermeld of gesuggereerd in de vooruitziende uitspraken.

De prestaties zoals hierboven aangegeven zijn een afspiegeling van de prestaties van European Capital uit het verleden. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstig resultaat en waarschijnlijk zal het rendement op investering en de waarde van een investering in European Capital onderhevig zijn aan fluctuaties. Daarnaast is het huidige resultaat van European Capital wellicht lager of hoger dan het bovengenoemde resultaat.

Voorbereiding

Deze tussentijdse verklaring van het bestuursorgaan is opgetekend om verdere transparante informatie te leveren over European Capital en is niet bedoeld voor andere doeleinden. Bepaalde financiële informatie in deze tussentijdse verklaring van het bestuursorgaan is gebaseerd op een ongecontroleerd verslag over de bedrijfsvoering. Niets in dit document is bedoeld als winstprognose.

OVER EUROPEAN CAPITAL

European Capital is een investeringsmaatschappij voor pan-Europees aandelenvermogen, mezzanine- en senior-schuldinvesteringen met een werkkapitaal van ongeveer 1,1 miljard euro. European Capital is een volledig dochterbedrijf van American Capital, ltd ("American Capital"). Het beheer is in handen van European Capital Financial Services (Guernsey) Limited ("ECFSG" of "de Investment Manager"), een volledig zelfstandige dochteronderneming van American Capital. De Investment Manager heeft kantoren in Londen en Parijs. Per 31 December 2010 had de Investment Manager 5 investeringsteams met 18 investeringsprofessionals en 28 ondersteunend personeel. European Capital en aangesloten maatschappijen nemen investeringsmogelijkheden voor mezzanine schulden in overweging die liggen tussen de 10 miljoen en 40 miljoen euro of Engelse pond en ook One-Stop Buyouts(R) (one-stop overnames) tot 100 miljoen. Zie voor meer informatie http://www.EuropeanCapital.com/.

OVER AMERICAN CAPITAL

American Capital is een beursgenoteerde private aandelenfirma en een internationaal vermogensbeheerder. Zowel rechtstreeks alsook via vermogensbeheer investeert, beheert en waarborgt American Capital beleggingen in particuliere aandelenvermogen in de middenmarkt, financieringen met vreemd vermogen, onroerend goed, en gestructureerde producten. American Capital werd opgericht in 1986 en heeft nu 23 miljard dollar aan activa onder beheer en is momenteel uitgegroeid tot acht kantoren in de Verenigde Staten, Europa en Azië. American Capital en aangesloten maatschappijen nemen investeringen in overweging die liggen tussen de 10 miljoen en 300 miljoen dollar. Zie voor meer informatie http://www.AmericanCapital.com/.

  
  EUROPEAN CAPITAL FINANCIAL SERVICES, LTD.
  Londen
  25 Bedford Street
  Londen WC2E 9ES
  Verenigd Koninkrijk
  +44-(0)207-539-7000
  +44-(0)207-539-7001 Fax

  Kantoor Parijs
  37 Avenue Pierre 1er de Serbie
  75008 Parijs
  Frankrijk
  +33-(0)1-40-68-06-66
  +33-(0)1-40-68-06-88 Fax
  Contact: European Capital Financial Services Limited  +44-207-539-7000
  Ira Wagner, president
  Juan Carlos Morales Cortes, directeur
  Richard Smith, financieel directeur

BRON European Capital Limited