Europese ministers ondertekenen baanbrekend handvest voor stelsel gezondheidszorg

27 Jun, 2008, 20:50 BST Van World Health Organization Regional Office for Europe

TALLINN, Estland en KOPENHAGEN, June 27 /PRNewswire/ --

- Nieuw handvest zorgt voor rechtvaardigheid, prestaties en verantwoordelijkheid in de gezondheidszorg

Ministers van volksgezondheid uit 53 landen (1), die tezamen de Regio Europa van de WHO vormen, hebben vandaag een nieuw handvest voor stelsels van gezondheidszorg ondertekend. De landen verplichten zich daarmee om concrete en meetbare actie te ondernemen om stelsels van gezondheidszorg te versterken zodat zowel hun eigen bevolking als de internationale gemeenschap hen voor die zorg verantwoordelijk kan stellen.

Het handvest merkt op dat er in alle landen groepen mensen zijn aan wie goede gezondheidszorg voorbij gaat. Het handvest benadrukt daarom dat er degelijke stelsels van gezondheidszorg opgezet moeten worden om obstakels, zoals onvoldoende toegang, kosten en gebrek aan informatie, te doorbreken en ervoor te zorgen dat deze stelsels algemeen toegankelijk zijn. Het handvest stelt: "Het is in deze tijd niet aanvaardbaar, dat mensen arm worden als gevolg van een slechte gezondheid." "Wij, de lidstaten, beloven de waarden die wij allen delen - solidariteit, gelijkheid en deelname - te bevorderen door middel van gezondheidsbeleid en het beschikbaar stellen van de middelen daartoe en wij beloven ervoor te zorgen dat aandacht besteed wordt aan de behoeften van de armen en andere kwetsbare groepen."

De WHO schat dat de kosten voor gezondheidszorg elk jaar financiële rampspoed voor 150 miljoen mensen betekenen en dat daardoor 100 miljoen mensen onder de armoedegrens gedwongen worden.

"Iedereen heeft recht op gezondheid en het heeft een intrinsieke waarde. Het is in het belang van alle regeringen om te investeren in de gezondheid van hun bevolking. Immers, het verbeteren van de volksgezondheid levert een belangrijke bijdrage aan de rijkdom van het land", zei Dr. Marc Danzon, regionaal directeur voor Europa van de WHO, vandaag tijdens de ceremonie bij het ondertekenen van het handvest.

"Ik ben persoonlijk geroerd door het waardesysteem dat zo duidelijk spreekt uit het Tallinn-handvest", zei WHO directeur-generaal Margaret Chan tijdens haar toespraak op de conferentie. "Zoals wij nu weten, kunnen geld, gedrevenheid en middelen de vooruitgang niet echt op gang helpen, als er geen systemen zijn opgezet die de mensen die in grote nood verkeren op voldoende wijze en op tijd bereiken", voegde zij daaraan toe.

Het handvest specificeert belangrijke acties die ondernomen moeten worden om stelsels van gezondheidszorg te versterken, zoals het meer doorzichtig maken van en verantwoording afleggen voor de uitgaven voor gezondheidszorg en ervoor te zorgen dat de uitgaven op één lijn liggen met de politieke doelstellingen. "Het opschroeven van investeringen in gezondheid zal alleen vruchten afwerpen als dit geld goed besteed wordt", zei Dr. Nata Menabde, Regionaal onderdirecteur voor Europa. "Er is geen 'juiste' of 'beste' grootte van het budget dat aan gezondheid besteed moet worden. Wij willen niet de indruk wekken dat alleen het verhogen van het bedrag dat op de begroting beschikbaar is voor gezondheidszorg alle problemen zal oplossen. Het stelsel van gezondheidszorg moet meer mogelijkheden gaan bieden en aantonen dat het dit geld op een zorgvuldige en doorzichtige manier kan gebruiken."

Als onderdeel van de voorbereidingen voor het handvest heeft de WHO onderzoeken uitgevoerd die het verband tussen gezondheid en de rijkdom van de bevolking hebben aangetoond. Dit ondersteunt de stelling dat de politiek serieus aandacht dient te besteden aan de prestaties geleverd door de stelsels van gezondheidszorg (voor meer informatie, zie: http://www.euro.who.int/healthsystems/Conference/Documents/20080620_34 ).

Onderzoek van de WHO toont aan dat in het verleden het belang van het stelsel van gezondheidszorg voor de algemene volksgezondheid te laag is ingeschat, net als de invloed van betere gezondheid op economische groei. Investeringen in effectieve stelsels van gezondheidszorg moeten niet beschouwd worden als een 'noodzakelijk kwaad', maar als een investering in de toekomstige welvaart van de bevolking.

Sprekers op de conferentie benadrukten dat goede stelsels van gezondheidszorg niet een luxe behoren te zijn, die alleen rijke landen zich kunnen veroorloven, maar dat zij een fundamenteel onderdeel zijn van de sociale en fysieke infrastructuur die de welvarendheid, samenhang en sociaal welzijn van een land ondersteunt. Zij onderstreepten ook dat het handvest speciaal benadrukt dat ervoor gezorgd moet worden dat mensen waardig en met respect behandeld worden in hun contact met hun stelsels van gezondheidszorg.

Namens alle Europese ministers hebben Dr. Maret Maripuu, minister van sociale zaken van Estland en de voorzitter van de conferentie en Dr. Marc Danzon, regionaal directeur voor Europa van de WHO, het handvest ondertekend.

De definitieve tekst van het handvest zal zo snel mogelijk gepubliceerd worden op de Europese website van de WHO op http://www.euro.who.int

Alle sessies van de conferenties, inclusief de ceremonie van het ondertekenen van het handvest, zijn live online gestreamd. Documentatie is beschikbaar op http://www.euro.who.int/healthsystems2008. Interviews met de belangrijkste sprekers en vooraanstaande deskundigen zullen na afloop van de conferentie beschikbaar blijven.

(1) http://www.euro.who.int/AboutWHO/About/MH

BRON World Health Organization Regional Office for Europe