Fractionele stijging netto resultaat Schuitema in eerste kwartaal 2006

17 Mei, 2006, 18:06 BST Van Schuitema N.V.

AMERSFOORT, The Netherlands, May 17 /PRNewswire/ -- Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten over het eerste kwartaal 2006 bekend gemaakt (16 weken).

Resultaten en balans

Het bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal 2006 (16 weken) bedraagt EUR 33,4 miljoen tegenover EUR 34,7 miljoen in 2005. Het netto resultaat stijgt van EUR 20,8 miljoen in 2005 naar EUR 21,1 miljoen in 2006. De winst per aandeel beschikbaar voor gewone aandeelhouders over het eerste kwartaal 2006 bedraagt EUR 0,60 (2005: EUR 0,60 per aandeel).

In de loop van het eerste kwartaal van 2006 is de margecompensatie aan de detailhandel in verband met de prijzenslag, omgezet in structureel lagere inkoopprijzen voor de detailhandel. Dit heeft in het eerste kwartaal 2006 geleid tot een positief effect op het bruto-omzetresultaat ten opzichte van 2005. De verkoop- en beheerskosten zijn onder meer gestegen in verband met hogere commerciële projectkosten en kosten in verband met het terugtreden van de bestuursvoorzitter.

In het eerste kwartaal 2006 heeft Schuitema EUR 17 miljoen bruto geïnvesteerd, tegenover EUR 11 miljoen in het eerste kwartaal 2005. De investeringen in 2006 betreffen investeringen materiële vaste activa (EUR 16 miljoen) en financiële vaste activa (EUR 1 miljoen).

De solvabiliteit is toegenomen van 30,4% ultimo 2005 naar 31,8% ultimo eerste kwartaal 2006.

Omzet Schuitema

De omzet van Schuitema in 2006 (16 weken) bedraagt EUR 951 miljoen. De omzet van Schuitema in 2005 (16 weken) bedroeg EUR 942 miljoen.

Vooruitzichten

Zoals reeds bij de publicatie van de jaarcijfers is aangegeven, onthoudt Schuitema zich in het licht van de huidige marktontwikkeling van het geven van een winstverwachting voor het jaar 2006.

www.schuitema.nl

Bijlage: Financiële overzichten eerste kwartaal 2006

ALGEMEEN

Voor een samenvatting van de door Schuitema N.V. gehanteerde grondslagen voor waardering, resultaatbepaling en kasstroomoverzicht wordt verwezen naar het jaarverslag Schuitema 2005 en tevens naar www.schuitema.nl.

Deze bijlage is niet gecontroleerd door een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 BW.

VERKORTE WINST- EN VERLIESREKENING SCHUITEMA N.V.

Eerste kwartaal 2006 (16 weken) versus eerste kwartaal 2005 (16 weken)

  
                           2006     2005
                         (x EUR 1 mln) (x EUR 1 mln)
 
  Netto-omzet                      950,9     941,7
  Kostprijs omzet                   -836,2    -831,8
  Bruto-omzetresultaat                 114,7     109,9
 
  Verkoop- en beheerskosten               -81,3     -75,2
  Bedrijfsresultaat                   33,4     34,7
 
  Rentebaten                       1,4      0,9
  Rentelasten                      -4,1     -4,6
  Financiële baten en lasten               -2,7     -3,7
 
  Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor     30,7     31,0
  belastingen
  Belastingen                      -8,8     -9,6
  Resultaat na belastingen                21,9     21,4
  Aandeel van derden in groepsresultaat         -0,8     -0,6
  Netto resultaat na belastingen             21,1     20,8

Toelichting

In het eerste kwartaal 2006 hebben zich per saldo EUR 1,7 mln. aan positieve waardeaanpassingen vaste activa voorgedaan (2005: EUR 0,5 miljoen negatief).

BALANS SCHUITEMA N.V.

Ultimo eerste kwartaal 2006 versus ultimo 2005

  
                     Ultimo Q1 2006 Ultimo 2005
                     (x EUR 1 mln) (x EUR 1 mln)
 
  Vaste activa                   575      571
 
  Vlottende activa                 244      273
  Kortlopende schulden              -257     -259
  Werkkapitaal                   -13      14
 
  Werkzaam vermogen                562      585
 
  Langlopende schulden               200      219
  Voorzieningen                  101      110
 
  Eigen vermogen                  249      245
  Aandeel van derden in groepsvermogen       12      11
  Groepsvermogen                  261      256
 
  Totaal gefinancierd               562      585
 
  Totaal balans                  819      844

VERKORT KASSTROOMOVERZICHT SCHUITEMA N.V.

Eerste kwartaal 2006 (16 weken) versus eerste kwartaal 2005 (16 weken)

  
                            2006   2005
                           (x EUR 1 (x EUR 1
                            mln)   mln)
 
  Bedrijfsresultaat                    33    35
  Afschrijvingen, amortisatie en             13    14
  waardeaanpassingen
  Mutatie voorzieningen                  -1    -4
  Betaalde interest en winstbelasting           -3    -25
  Operationele kasstroom voor werkkapitaal        42    20
  Mutatie voorraden, vorderingen en kortlopende      37    52
  schulden
  Kasstroom uit operationele activiteiten         79    72
 
  Kasstroom uit investeringsactiviteiten         -19    -11
 
  Kasstroom uit financieringsactiviteiten        -42    -61
 
  Netto kasstroom                     18     0

VERKORT MUTATIEOVERZICHT GROEPSVERMOGEN SCHUITEMA N.V.

Ultimo eerste kwartaal 2006 versus ultimo eerste kwartaal 2005

  
                      2006   2005
                     (x EUR 1 (x EUR 1
                      mln)   mln)
 
  Stand primo boekjaar            256    229
 
  Reële waardeaanpassing derivaten       1     0
  Groepsresultaat eerste kwartaal       22    21
  Herwaardering                 2    -1
  Dividenduitkeringen             -20    -20
  Terugbetaling aandeel derden         0     0
  Mutaties in eerste kwartaal          5     0
 
  Stand ultimo eerste kwartaal        261    229

PRN NLD

BRON Schuitema N.V.