Freedom Acquisition Holdings, Inc. maakt registratiedatum van volmachten, datum van aandeelhoudersvergadering en schema voor mailing van definitieve volmachten bekend

11 Okt, 2007, 16:48 BST Van Freedom Acquisition Holdings, Inc.

NEW YORK, October 11 /PRNewswire/ --

De raad van bestuur van Freedom Acquisition Holdings, Inc. (Amex: FRH) (Amex: FRH.U)(Amex: FRH.WS) ("Freedom") heeft de sluiting van de handel, datum van registratie van volmachten (de "Record Date") geheten, vastgesteld op 12 oktober 2007 ter vaststelling van de aandeelhouders van Freedom, die gerechtigd zijn om aanwezig te zijn en om te stemmen op een speciale aandeelhoudersvergadering ("Special Meeting") en bij elk uitstel daarvan, gerelateerd aan de voorgestelde acquisitie van GLG Partners LP en zekere daarbij aangesloten entiteiten ("GLG") door Freedom en zekere van zijn geheel in eigen beheer hebbende dochterondernemingen, en andersoortige voorstellen zoals beschreven in de documenten betreffende volmachten, bestemd voor de Special Meeting. De Special Meeting vindt op 31 oktober 2007 om 9.00 's ochtends plaats in de kantoren van Greenberg Traurig, LLP, 200 Park Avenue, New York, New York. De uiteindelijke documenten voor de Special Meeting betreffende volmachten zullen op of omstreeks 11 oktober 2007 elektronisch beschikbaar zijn op de website van de Securities and Exchange Commission (www.sec.gov) en zullen kort daarna naar de aandeelhouders van Freedom worden gestuurd. De aandeelhouders worden verzocht de documenten zorgvuldig te bestuderen.

Naast de goedkeuring door aandeelhouders van Freedom, hangt de acquisitie af van het verkrijgen van zekere goedkeuringen en satisfactie van alle andere sluitende condities. Het vaststellen van de registratiedatum, de vergaderdatum en het versturen van de uiteindelijke documenten betreffende volmachten is geen garantie dat de acquisitie daadwerkelijk plaats zal vinden.

Een lijst van stemgerechtigde aandeelhouders op de Special Meeting is door elke aandeelhouder voor doeleinden gerelateerd aan de aandeelhoudersvergadering in te zien gedurende werkuren, vanaf tien kalenderdagen voor de Special Meeting bij Greenberg Traurig, LLP, 200 Park Avenue, New York, New York 10166, alsmede op het tijdstip en op de plaats waar en gedurende welke de vergadering wordt gehouden.

Over GLG

GLG, de grootste onafhankelijke alternatieve aandelenmanager in Europa en één van de grootste in de wereld, levert zijn bestand van langdurige prestigieuze klanten een divers scala aan investeringsproducten en boekhoudkundige adviezen. GLG is erop gericht om het kapitaal van de klanten te verduurzamen en consistente, absoluut superieur rendement te bereiken met weinig risico en weinig correlatie met zowel de equity- als de vaste inkomensmarkten. Sinds het begin, in 1995, heeft GLG voortgebouwd op de oorspronkelijke ideeën van zijn oprichters in de private financiële management industrie, om zich vervolgens te ontwikkelen tot één van 's werelds grootste en meest erkende alternatieve investeringsmanagers, terwijl ze hun traditie van klantgerichte productontwikkeling en klantenservice behielden. Vanaf 30 juni 2007 heeft GLG aandelen onder zijn beheer met een bruto waarde van meer dan 21 miljard USD.

Over Freedom

Freedom is een blanco cheque onderneming die in 2006 in Delaware is opgericht om fusies, aandelenhandel, acquisitie van aandelen, reorganisaties en vergelijkbare combinaties te realiseren op een wijze waarvan het gelooft dat het groeipotentie heeft. Freedom werd op 28 december 2006 op de beurs geïntroduceerd.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen met betrekking tot toekomstresultaten van GLG en Freedom, zijnde "voorspellende verklaringen" zoals bepaald in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachting, als gevolg van bepaalde risico's en onzekerheden. Deze risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: de marktsituatie voor door GLG beheerde investeringsfondsen; de prestatie van door GLG beheerde investeringsfondsen, de bijbehorende prestatievergoedingen en gevolgen voor de opbrengsten, netto-inkomsten, cashflow en instroom/uitstroom van fondsen; de kosten voor het behouden van sleutelpersoneel voor investeringen en andere zaken of het verlies van dit sleutelpersoneel; de risico's verbonden aan de uitbreiding van GLG, zowel in grootte als geografisch; bedrijfsrisico; procesvoering en gereguleerde handhaving van risico's, waaronder het wijzigen van beheertijd en -aandacht en de aanvullende kosten en claims op de bronnen van GLG; risico's gerelateerd aan het gebruik van leverage (hefboom), het gebruik van afgeleiden, rentepercentages en valuta fluctuaties; kosten verbonden aan de voorgestelde acquisitietransacties; het niet verkrijgen van de verplichte goedkeuringen van aandeelhouders van Freedom voor de voorgestelde acquisitietransactie; de mate van succes van de combinatie van Freedom met GLG; de mogelijke problemen van Freedom om aanvullende financiering te vinden om de acquisitietransactie te realiseren; en de beperkte liquiditeit en handel in aandelen van Freedom. Aanvullende informatie over deze en andere factoren, die ervoor kunnen zorgen dat de actuele resultaten van GLG en Freedom wezenlijk kunnen verschillen zijn beschreven in de documenten die Freedom heeft gedeponeerd bij de SEC, inclusief, maar niet beperkt tot, in Freedom's Form 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2006, de daarop volgende Forms 10-Q en de daar aan voorafgaande uitspraken over volmachten, betreffende de Special Meeting, gedeponeerd op 21 september 2007. Kopieën hiervan kunnen verkregen worden via Freedom of op de website van SEC (www.sec.gov). Freedom en GLG hechten er aan de lezers te waarschuwen overmatig vertrouwen te hebben in enige op de toekomstgerichte verklaringen, die alleen iets zeggen over het moment waarop ze zijn gedaan. Deze op de toekomst gerichte verklaringen zijn slechts op bovengenoemde datum gedaan en Freedom en GLG nemen niet de verplichting op zich om updates of herzieningen van deze op de toekomst gerichte verklaringen te publiceren, niet vanwege veranderde resultaten, gebeurtenissen, condities of omstandigheden, waarop elk van deze verklaringen zijn gebaseerd, hetzij vanwege nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve indien dat door de wet vereist is.

Aanvullende informatie en waar u die kunt vinden

Op 21 september 2007 heeft Freedom een voorlopige verklaring betreffende volmachten gegeven, gerelateerd aan de voorgestelde acquisitie van GLG en is van plan een definitieve verklaring betreffende volmachten en andere relevante documenten naar de aandeelhouders van Freedom te sturen, die als zodanig worden erkent na de registratie datum. De aandeelhouders van Freedom en andere geïnteresseerden worden geadviseerd om Freedom's verklaring betreffende volmachten, de definitieve verklaring betreffende volmachten, als die beschikbaar komen, zorgvuldig te lezen; plus elk ander relevant document dat door Freedom is gedeponeerd bij de SEC en dat verband houdt met Freedom's verzoek voor volmachten voor de Special Meeting, omdat deze documenten belangrijke informatie bevatten en zullen bevatten over GLG, Freedom, de voorgestelde acquisitie van GLG en aanverwante voorstellen. De aandeelhouders van Freedom kunnen, als ze beschikbaar zijn vrij van kosten, een kopie krijgen van de voorlopige verklaringen betreffende de volmachten, alsmede de definitieve verklaringen betreffende de volmachten op de website van SEC (www.sec.gov) of door een verzoek in te dienen bij: Freedom Acquisition Holdings, Inc., 1114 Avenue of the Americas, 41st Floor, New York, New York 10036, telephone +1-212-380-2230.

Freedom, zijn directeuren en leden van het dagelijks bestuur kunnen geacht worden deelnemer te zijn in de overname van volmachten van aandeelhouders van Freedom ten faveure van de goedkeuring van de acquisitie en aanverwante voorstellen. Informatie over deze directeuren en leden van het dagelijks bestuur is te vinden in de publieke documenten, die gedeponeerd zijn bij de SEC. De aandeelhouders van Freedom kunnen aanvullende informatie over de belangen van de directeuren en leden van de raad van bestuur van Freedom bij de acquisitie vinden door de voorlopige verklaringen betreffende volmachten en die van de definitieve volmachten van Freedom te lezen, als die beschikbaar komen.

BRON Freedom Acquisition Holdings, Inc.