Friesland Foods jaarcijfers 2004: Goede ontwikkelingen in lastig jaar

10 Maa, 2005, 09:00 GMT Van Friesland Foods

MEPPEL, Nederland, March 10 /PRNewswire/ --

  
  Sterke stijging nettowinst
 
  - Nettowinst stijgt met 25 procent tot 70 miljoen euro
  - Resultaat in Europa is verbeterd door
   kostenbeheersing en lagere pensioenlasten
  - Toename verkoopvolume buiten Europa compenseert
   hogere grondstofprijzen en negatieve
   wisselkoerseffecten
 
  Dividend gestegen
 
  - Dividend per aandeel stijgt met 24 procent
  - Dividend per aandeel A 2,16 euro
  - Dividend per (certificaat van) aandeel B 4,32 euro
 
  Financiële positie verder versterkt
 
  - Door goede kasstroom neemt nettoschuld met 12 procent af
  - Solvabiliteit neemt toe tot 36 procent
 
   Verkopen buiten Europa toegenomen
 
  - Verkoopvolume en marktaandeel in Zuidoost-Azië en
   West-Afrika stijgen - Netto-omzet daalt 3 procent door
   wisselkoerseffecten
  - Lagere netto-omzet in Europa door minder melkaanvoer,
   druk op opbrengstprijzen en toegenomen concurrentie
 
   Merkenbeleid van belang 

  - Aandeel hoofdmerken stijgt van 44 naar 46 procent van de netto-omzet 
  - Tegen constante wisselkoersen is de omzetgroei van de hoofdmerken 
   5 procent
 
   Koninklijk
 
  - Op 7 juni 2004 verkrijgt Friesland Foods het
   predikaat Koninklijk ter gelegenheid van het 125-jarig
   bestaan
 

De nettowinst van Friesland Foods is met 25 procent gestegen tot 70 miljoen euro. In Europa is het resultaat als gevolg van kostenbeheersing en lagere pensioenlasten verbeterd. Buiten Europa groeiden de verkoopvolumes. Ongunstige wisselkoerseffecten, hogere grondstofprijzen op de wereldmarkt, lagere exportrestituties en de gevolgen van de prijzenoorlog tussen supermarkten in Nederland zorgden voor druk op het resultaat. Door de goede kasstroom is de nettoschuld verder afgebouwd met 79 miljoen euro. Het dividend is met 24 procent gestegen tot 2,16 euro per aandeel A en 4,32 euro per certificaat van aandeel B.

Geringe afname netto-omzet

De netto-omzet is met 3 procent afgenomen tot 4,4 miljard euro. De belangrijkste redenen zijn de gemiddeld circa 10 procent lagere valutakoersen en een 2 procent lagere melkaanvoer van leden-melkveehouders in Nederland. Tegen constante wisselkoersen zou de omzet ongeveer gelijk zijn gebleven. De omzet is positief beïnvloed door toename van de verkopen van de hoofdmerken in landen buiten Europa. De opbrengstprijzen in West-Europa zijn gedaald door sterke prijsdruk vanuit de supermarkten in Nederland, lagere exportrestituties en door toegenomen concurrentie.

Hoger bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat is met 5 miljoen euro (3 procent) gestegen tot 158 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill als percentage van de omzet (ROS) is gestegen van 4,1 naar 4,3 procent. Het bedrijfsresultaat is ten opzichte van 2003 met 30 miljoen euro negatief beïnvloed door valuta-effecten.

De melkaanvoer van alsmede de melkprijs betaald aan Nederlandse melkveehouders is gedaald ten opzichte van 2003. Op basis van de geschatte ontwikkeling van de uitbetaalde melkprijzen van de index-ondernemingen in 2004 is in de jaarrekening uitgegaan van een melkprijs van 31,18 euro per 100 kilogram melk (exclusief BTW). Ten opzichte van de jaarrekening 2003 betekent dit, gecorrigeerd voor verschillen in vet- en eiwitgehaltes van de melk, een daling van 1,00 euro per 100 kilogram melk (3 procent). Dit komt overeen met circa 52 miljoen euro. De inkoopprijs van zuivelgrondstoffen op de wereldmarkt is in 2004 gestegen ten opzichte van 2003.

Aanzienlijke kostenvoordelen zijn behaald op het gebied van inkoop- en productie-efficiency. Door goede beleggingsopbrengsten van het pensioendepot voor Nederlandse werknemers liggen de pensioenlasten 23 miljoen euro lager dan in 2003. Eind 2004 was de dekkingsgraad van het pensioendepot 115 procent (inclusief 3 procent voorziening in de balans van Friesland Foods).

De kosten van reorganisaties bij onder meer Friesland Foods Cheese, Friesland Foods Western Europe en de Friesland Foods-vestiging in Leeuwarden bedragen 14 miljoen euro in 2004. Het financieel effect van de beëindiging van de activiteiten in China is nihil op nettowinstniveau.

Sterke stijging nettowinst

De nettowinst is met 14 miljoen euro (25 procent) gestegen tot 70 miljoen euro. Als gevolg van een lagere nettoschuld en lagere rentetarieven zijn de rentelasten met

4 miljoen euro gedaald. De belastinglasten zijn met 5 miljoen euro toegenomen door verschillen in belastbaar resultaat, de opbouw hiervan en door incidentele factoren.

De post belastingen is in 2004 beïnvloed door een incidentele bate van 13 miljoen euro in verband met het beëindigen van de activiteiten in China en voor 5 miljoen euro door de toekomstige verlaging van het belastingtarief in Nederland (latente belastingvoorzieningen). In 2003 was er sprake van een eenmalige belastingbate van 10 miljoen euro als gevolg van herziening van lasten van voorgaande jaren.

Het aandeel van derden in het resultaat is met 10 miljoen euro afgenomen als gevolg van met name het lagere resultaat van Frisian Flag Indonesia.

Per saldo is de nettowinst van 2004, evenals die van 2003, niet materieel beïnvloed door incidentele baten en lasten.

Toename dividend

Het dividend bedraagt evenals voorgaande jaren 40 procent van de nettowinst. Het dividend per aandeel is gestegen met 24 procent. Per aandeel A bedraagt het dividend 2,16 euro (2003: 1,74 euro) en per (certificaat van) aandeel B 4,32 euro (2003: 3,48 euro). Het aantal certificaten van aandelen B is met 46.883 (1,3 procent) gestegen tot 3.585.236 door de omzetting van ledenbewijzen en ledenschulden in certificaten van aandelen B.

Omwisseling ledenbewijzen en ledenkapitaal

Omdat het dividend per aandeel B onder de 5,40 euro ligt, zouden leden-veehouders van Zuivelcoöperatie Friesland Foods in 2005 geen ledenbewijzen en ledenschulden vrijwillig kunnen omzetten in certificaten van aandelen B. De concerndirectie heeft, na goedkeuring door de raad van commissarissen, een verzoek gedaan aan het bestuur van Zuivelcoöperatie Friesland Foods om nog uitstaande ledenbewijzen en ledenschulden vervroegd terug te betalen aan de leden in de vorm van certificaten van aandelen B. Het bestuur van de coöperatie heeft besloten dit verzoek ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van de coöperatie. Als de algemene vergadering van de coöperatie het verzoek in de vergadering van 13 april 2005 goedkeurt, zal de terugbetaling plaatsvinden tegen de koers van een certificaat van aandeel B die op de beursdag van 26 mei 2005 tot stand komt, mits deze koers 46,00 euro of hoger is. Het nominale bedrag van de nog resterende ledenbewijzen en ledenschulden van de leden van de fusiepartners in 1997 bedraagt 24 miljoen euro.

Hoofdmerken vooral buiten Europa succesvol

Het aandeel van de hoofdmerken in de totale netto-omzet is gestegen van 44 naar 46 procent. Tegen constante wisselkoersen bedraagt de omzetgroei 5 procent. Vooral de hoofdmerken Peak in Nigeria, Dutch Lady/Frisian Flag/Foremost in Zuidoost-Azië en Pöttyös/Dots in Centraal-Europa hebben aan de groei van de omzet bijgedragen. De omzet van Europese hoofdmerken heeft te lijden gehad van een toename van de verkopen van huismerken en de verkopen door discounters, alsmede van de prijsverlagingen in de supermarkten in Nederland.

In Europa is de netto-omzet met 3 procent gedaald door met name een lagere melkaanvoer van Nederlandse ledenveehouders en door lagere opbrengstprijzen. Het bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill is met 18 miljoen euro (16 procent) gestegen, door kostenbeheersing, lagere pensioenlasten en door lagere reorganisatiekosten dan in 2003. Vanwege het relatief grote aandeel basiszuivelproducten is de winstgevendheid van de omzet in Europa gering; het bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill in percentage van de omzet (ROS) is 3,5 procent.

In Azië is in locale valuta een omzetgroei gerealiseerd van 10 procent door volumegroei en hogere opbrengstprijzen. Uitgedrukt in euro's is deze groei echter geëlimineerd door de lagere waarde van de locale valuta's. Het bedrijfsresultaat is met 17 miljoen euro (19 procent) gedaald. Hogere kosten van (zuivel)grondstoffen en verpakkingen en negatieve valuta-effecten konden niet volledig worden goedgemaakt door volumegroei en hogere opbrengstprijzen. Het bedrijfsresultaat in percentage van de omzet (ROS) bedraagt 10,5 procent. Exclusief de reorganisatiekosten in China is dit 12,5 procent.

In de overige regio's is de omzet met 10 procent gestegen doordat het positieve effect van volumegroei en hogere opbrengstprijzen groter was dan het negatieve effect van lagere valutakoersen ten opzichte van de euro. Het bedrijfsresultaat is gelijk gebleven. Echter vanwege de hogere omzet is het bedrijfsresultaat in percentage van de omzet (ROS) enigszins gedaald tot 8,7 procent.

Goede kasstroom

De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt 271 miljoen euro. Het positieve saldo van kasstromen uit operationele en investeringsactiviteiten is 125 miljoen euro. De netto-investeringen in materiële vaste activa en de afname van voorzieningen zijn gecompenseerd door een verdere verlaging van het werkkapitaal. In totaal is 35 miljoen euro meer geïnvesteerd (onder aftrek van desinvesteringen) in materiële vaste activa dan beschikbaar is gekomen uit afschrijvingen. Een aanzienlijk deel van de investeringen heeft betrekking op herstructureringen. Strikt werkkapitaalbeheer heeft geleid tot een verdere daling van het werkkapitaal met 48 miljoen euro (24 procent). Per einde boekjaar bedraagt het werkkapitaal in percentage van de netto-omzet 3,3 procent (2003: 4,3 procent)

Verdere versterking financiële positie

De balanspositie van Friesland Foods is in 2004 verder versterkt. De solvabiliteitsratio is gestegen van 34 naar 36 procent per balansdatum. Hiermee wordt voldaan aan de interne doelstelling van een solvabiliteitsratio groter dan 30 procent. De nettoschuld is in 2004 met 79 miljoen euro (12 procent) gedaald tot 588 miljoen euro. Deze daling is gerealiseerd dankzij de goede kasstroom in 2004.

Vooruitzichten

Ook in 2005 blijven de marktomstandigheden onzeker. De omvang van het herstel van de economie in West-Europa is nog onduidelijk. De concurrentie tussen de supermarkten in West-Europa zal een blijvend drukkend effect hebben op de opbrengstprijzen. De Aziatische markt zal blijven groeien, echter de omvang van de groei is moeilijk in te schatten. De hoge koers van de euro ten opzichte van de dollar lijkt zich te continueren. In verband met het bovenstaande wordt over de resultaatverwachting in 2005 geen concrete uitspraak gedaan.

Royal Friesland Foods is een multinationale onderneming die zich richt op het winstgevend ontwikkelen, produceren en verkopen van een breed assortiment zuivelproducten en vruchtendranken onder merk voor consumenten, professionele gebruikers en industriële afnemers. Friesland Foods is met haar merkproducten sterk vertegenwoordigd op de zuivelmarkten in met name West- en Centraal Europa, het Midden-Oosten, West-Afrika en Zuidoost-Azië. De omzet bedraagt 4,4 miljard euro. In 90 vestigingen werken in totaal 17.500 medewerkers, van wie 12.000 buiten Nederland. De belangrijkste merken zijn Dutch Lady/Frisian Flag/Foremost, Friesche Vlag, Friso, Completa, Frico, Peak, Bonnet, NoyNoy, Milli, Pöttyös/Dots, Rainbow, Debic, Appelsientje, Chocomel/Cécemel, CoolBest, DubbelFrisss, Fristi, Extran en Kievit.

www.frieslandfoods.com

  
  Kerngegevens

  in miljoenen euro's, tenzij anders aangegeven 
 

                          2004   2003   Mutatie

  Resultaten

  Netto-omzet                  4.449  4.575   -  3% 
  Bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill  191   188     2% 
  Bedrijfsresultaat                158   153     3% 
  Nettowinst                    70   56     25% 
  Dividend                     28   22     27% 
 

  Balans

  Balanstotaal                 2.384  2.398  -   1% 
  Aansprakelijk vermogen(1)            861   809     6% 
  Eigen vermogen                 676   621     9% 
  Nettoschuld (2)                 588   667  -  12% 
 

  Kasstroom

  Kasstroom uit operationele activiteiten     271   316  -  14% 
  Investeringen in materiele vaste activa     166   177  -   6% 
  Afschrijvingen op materiele vaste activa    117   112  -   4% 
  Acquisities                    3    7  -  57% 
 
  Personeel (gemiddeld aantal fte's) 
  Aantal werknemers              17.580 18.005  -   2%   
  Van wie buiten Nederland           12.258 12.492  -   2%   
  Van wie in Nederland             5.322  5.513  -   3%   
 

  Verhoudingsgetallen

  Bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill als %
  netto-omzet                   4,3   4,1     0,2 
  Nettowinst als % netto-omzet          1,6   1,2     0,4 
  Nettowinst als % gemiddeld eigen vermogen   10,8   8,8     2,0 
  Aansprakelijk vermogen als % balanstotaal   36,1  33,7     2,4   
  Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen plus 
  dividend deelnemingen en exclusief 
  bijzondere baten en lasten gedeeld door
  rente                      9,6   7,9     1,7 
  Nettoschuld gedeeld door bedrijfsresultaat 
  voor afschrijvingen plus 
  dividend deelnemingen en exclusief 
  bijzondere baten en lasten           1,7   2,2   -  0,5 

  Per aandeel van EUR 46,00 in euro's
  Nettowinst (3)                 7,44  6,20     20%
  Nettowinst op basis van aantal 
  aandelen 2004 (3)               7,44  5,95     25%
  Dividend per aandeel A (4)           2,16  1,74     24%
  Dividend per aandeel B (4)           4,32  3,48     24%
  Kasstroom uit operationele activiteiten (3)	 28,81  34,98   - 18%

 
    Verwerkte melk en leverende melkveebedrijven
 
    In 2004 is 5,2 miljard kilogram melk in Nederland
    verwerkt (2003: 5,3) met 4,464 procent vet (2003:
    4,450) en 3,492 procent eiwit (2003: 3,484). Ultimo
    2004 waren er 10.669 ledenmelkveebedrijven die de melk 
    aan Friesland Foods leverden (2003: 11.028).
 
    1. Het aansprakelijk vermogen is het totaal van
    groepsvermogen, converteerbare schulden en perpetuele
    obligatielening.
 
    2. De nettoschuld betreft converteerbare schulden,
    overige langlopende schulden en kortlopende schulden
    aan kredietinstellingen minus liquide middelen.
 
    3. De nettowinst per aandeel en de kasstroom uit
    operationele activiteiten per aandeel zijn berekend
    over het gemiddeld aantal uitstaande aandelen
    gedurende het boekjaar.
 
    4. De dividenden per aandeel zijn berekend op basis
    van niet-afgeronde bedragen.

BRON Friesland Foods