GCG doet kennisgeving over voorgestelde RMBS-schikking

09 Sep, 2014, 14:00 BST Van GCG

LAKE SUCCESS, New York, 9 september 2014 /PRNewswire/ -- De onderstaande verklaring wordt afgegeven door GCG in verband met de voorgestelde RMBS-schikking.

KENNISGEVING INZAKE EEN GERECHTELIJKE BEVELPROCEDURE IN VERBAND MET DE AANVAARDING VAN DE GEWIJZIGDE VOORGESTELDE SCHIKKINGSOVEREENKOMST MET JPMORGAN

BIJ DEZE WORDT KENNISGEVING GEDAAN AAN DE HOUDERS VAN CERTIFICATEN, PROMESSES OF ANDERE EFFECTEN ("CERTIFICAATHOUDERS") VAN DE RESIDENTIËLE DOOR HYPOTHEEK GEDEKTE SECURISATIETRUSTS EN LENINGSGROEPEN DIE IN HET AANGEHECHTE BEWIJSSTUK A (DE "ACCEPTERENDE TRUSTS EN LENINGSGROEPEN") ZIJN GEÏDENTIFICEERD EN ANDERE PERSONEN DIE EEN POTENTIEEL BELANG HEBBEN IN DE ACCEPTERENDE TRUSTS EN LENINGSGROEPEN. DE CERTIFICAATHOUDERS EN ANDERE ONTVANGERS VAN DE KENNISGEVING MOETEN DEZE KENNISGEVING EN DE MATERIALEN WAARNAAR HIERIN WORDT VERWEZEN ZORGVULDIG DOORLEZEN EN HUN JURIDISCHE EN FINANCIËLE ADVISEURS RAADPLEGEN. HET AANVAARDEN VAN DE GEWIJZIGDE VOORGESTELDE SCHIKKINGSOVEREENKOMST KAN DE BELANGEN VAN DE CERTIFICAATHOUDERS AANZIENLIJK BEÏNVLOEDEN.

BIJ DEZE WORDT KENNISGEVING GEDAAN DOOR:

THE BANK OF NEW YORK MELLON
THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY, N.A.
DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST COMPANY
HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION
LAW DEBENTURE TRUST COMPANY OF NEW YORK
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION
WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION
WILMINGTON TRUST, NATIONAL ASSOCIATION

ELK VAN DE BOVENSTAANDE PARTIJEN IN HAAR HOEDANIGHEID VAN BEWINDVOERDER, CONTRACTBEWINDVOERDER, AFZONDERLIJK BEWINDVOERDER EN/OF OPVOLGEND BEWINDVOERDER VAN DE ACCEPTERENDE TRUSTS EN LENINGSGROEPEN (GEZAMENLIJK DE "ACCEPTERENDE BEWINDVOERDERS" EN HOOFDELIJK "ACCEPTEREND BEWINDVOERDER"), AAN DE CERTIFICAATHOUDERS.

DEZE KENNISGEVING BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CERTIFICAATHOUDERS. ALLE BEWAARDERS, BEWAARNEMERS EN ANDERE TUSSENPERSONEN DIE DEZE KENNISGEVING ONTVANGEN WORDEN INDIEN VAN TOEPASSING VERZOCHT HET DOORSTUREN VAN DEZE KENNISGEVING AAN DE CERTIFICAATHOUDERS ZO SNEL MOGELIJK TE BEWERKSTELLIGEN.

Dagtekening: 20 augustus 2014

Deze kennisgeving (de "Kennisgeving") wordt aan u gedaan door de Accepterende Bewindvoerders uit hoofde van bepaalde geldende pooling- en servicing-overeenkomsten, contracten, servicing-overeenkomsten, aankoopovereenkomsten inzake hypothecaire leningen, overdrachts- en overname-overeenkomsten en/of andere voor de Accepterende Trusts en Leningsgroepen geldende overeenkomsten (de "Geldende Overeenkomsten").

AANVAARDING VAN DE GEWIJZIGDE VOORGESTELDE SCHIKKINGSOVEREENKOMST
Deze kennisgeving houdt verband met de RMBS Trust Settlement Agreement (Schikkingsovereenkomst van RMBS Trust) die werd aangegaan op 15 november 2013 en gewijzigd op 29 juli 2014, (de "Modified Proposed settlement Agreement" ("Gewijzigde Voorgestelde Schikkingsovereenkomst") of de "Schikking"), door een groep bestaande uit eenentwintig (21) institutionele beleggers (de "Institutionele Beleggers") en JPMorgan Chase & Co. en diens rechtstreekse en onrechtstreekse dochterondernemingen ("JPMorgan"). Een afschrift van de Gewijzigde Voorgestelde Schikkingsovereenkomst is verkrijgbaar op: http://www.rmbstrusteesettlement.com/docs/Modified_Proposed_Settlement_Agreement.pdf. De in deze kennisgeving gehanteerde en anderszins niet gedefinieerde termen met een beginhoofdletter hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Gewijzigde Voorgestelde Schikkingsovereenkomst.

In een voorafgaande kennisgeving aan de Certificaathouders, gedateerd 1 augustus 2014, hebben de Accepterende Bewindvoerders de Certificaathouders erover ingelicht dat de Accepterende Bewindvoerders op 1 augustus 2014 JPMorgan hebben medegedeeld dat, na een evaluatieproces, waarbij de verslagen van de deskundigen zijn beoordeeld, elk van hen de Gewijzigde Voorgestelde Schikkingsovereenkomst heeft geaccepteerd uit naam van Accepterende Trusts en Leningsgroepen waarvoor zij optreden als bewindvoerder, contractbewindvoerder, afzonderlijke bewindvoerder, of opvolgend bewindvoerder, afhankelijk van de definitieve goedkeuring door het Gerechtshof.

DEFINITIEVE GOEDKEURING VAN HET GERECHTSHOF – KENNISGEVING INZAKE EEN GERECHTELIJKE BEVELPROCEDURE
De Accepterende Bewindvoerders hebben een verzoekschrift voorgelegd (het "Verzoekschrift") en zijn een gerechtelijke bevelprocedure aangegaan krachtens CPLR § 7701, In the matter of the application of U.S. Bank National Association, et al., (Index nr. 652382/2014) (de "Procedure Artikel 77") voor het Hooggerechtshof van de Staat New York, District New York (het "Gerechtshof"). Door middel van de Procedure Artikel 77 verzoeken de Accepterende Bewindvoerders om een uitspraak die inhoudt dat de aanvaarding van de Gewijzigde Voorgestelde Schikkingsovereenkomst uit naam van de Accepterende Trusts en Leningsgroepen door de Accepterende Bewindvoerders een redelijke uitoefening te goeder trouw was van de volgens de geldende Betreffende Overeenkomsten toegepaste machtiging van de Accepterende Bewindvoerders en die het de Certificaathouders verbiedt vorderingen in te stellen tegen de Accepterende Bewindvoerders met betrekking tot de evaluatie en de aanvaarding van de Gewijzigde Voorgestelde Schikkingsovereenkomst door de Accepterende Bewindvoerders en de tenuitvoerlegging van de Gewijzigde Voorgestelde Schikkingsovereenkomst volgens de voorwaarden daarvan. Indien een zodanige uitspraak wordt toegewezen zou dit een "definitieve goedkeuring van het gerechtshof" betekenen uit hoofde van en zoals bepaald in de Gewijzigde Voorgestelde Schikkingsovereenkomst nadat deze definitief is geworden en hiertegen niet meer in beroep kan worden gegaan (met inbegrip van het verstrijken van de termijn voor het indienen van een discretionair onderzoek).

Op 15 augustus 2014 heeft het Gerechtshof een bevel afgegeven (het "Bevel van 15 augustus") waarin het kennisgevingsprogramma in verband met de Procedure Artikel 77 werd goedgekeurd en waarin onder andere werd gelast :

 • ieder die een belang heeft in de Accepterende Trusts en Leningsgroepen moet voor het Gerechtshof aantonen bij IAS Part 60, dat plaats zal vinden in het Gerechtshof, 60 Centre Street, New York, New York op 16 december 2014 om 10.00 uur ("Datum van de hoorzitting"), of zo spoedig mogelijk daarna als de raadslieden kunnen worden gehoord, om welke reden een bevel niet dient te worden afgegeven, krachtens CPLR § 7701, waarin een uitspraak wordt gewezen ten gunste van de Accepterende Bewindvoerders, in de hoedanigheid van bewindvoerder, contractbewindvoerder, afzonderlijke bewindvoerder en/of opvolgend bewindvoerder voor de Accepterende Trusts en Leningsgroepen, met betrekking tot hun Verzoekschrift;
 • het Gerechtshof behoudt zich het recht voor de datum van de hoorzitting of enig uitstel daarvan uit te stellen zonder verdere kennisgeving van enige aard, behalve een mondelinge aankondiging op de datum van de hoorzitting of een uitstel daarvan of een elektronisch ingediend bevel; en het Gerechtshof behoudt zich het recht voor om de toetreding van de Accepterende Bewindvoerders tot de Schikking (met inbegrip van eventuele wijziging of wijzigingen waarin door de partijen van de Schikking overeenkomstig de voorwaarden daarvan wordt toegestemd) goed te keuren zonder nadere kennisgeving van welke aard dan ook, behalve zodanige kennisgeving als voorzien in het Bevel van 15 augustus;
 • alle potentiële belanghebbenden die zich wensen uit te spreken voor of tegen de Schikking en/of  het Verzoekschrift, persoonlijk of vertegenwoordigd door een advocaat, mogen verschijnen op de datum van de hoorzitting en, afhankelijk van een nader bevel van het Gerechtshof, mogen bewijzen of argumenten voorleggen die gepast en relevant kunnen zijn; op voorwaarde echter dat tenzij goede redenen worden aangetoond niemand zal worden gehoord en niets dat is overgelegd door enige persoon door het Gerechtshof zal worden overwogen als bezwaar tegen de Schikking tenzij een schriftelijke kennisgeving van de intentie te verschijnen vergezeld van een verklaring van zodanige persoon met bezwaar tegen een bij het Gerechtshof hangende zaak en de redenen daarvoor, alsmede alle documenten die zodanige persoon ter overweging van het Gerechtshof wenst voor te leggen, op of voor 3 november 2014 bij het Gerechtshof ingediend worden en aan de raadsman van de Accepterende Bewindvoerders betekend worden;
 • alle potentiële belanghebbenden die niet op de door het Bevel van 15 augustus vereiste wijze bezwaar aantekenen worden geacht afstand te hebben gedaan van het recht op bezwaar (met inbegrip van het recht op beroep) en worden voorgoed uitgesloten van het maken van zodanig bezwaar bij de Procedure Artikel 77 of een andere actie of procedure, tenzij het Gerechtshof anders beveelt;
 • alle eventuele stukken als reactie op zodanige eventuele bezwaren, of alle stukken voor of met betrekking tot de Schikking, moeten op of voor 3 december 2014 bij het Gerechtshof worden ingediend en betekend aan (i) alle personen die een bezwaar hebben ingediend, en (ii) alle personen aan wie toestemming tot tussenkomst is verleend en die officieel ter terechtzitting wensen te verschijnen tijdens de Procedure Artikel 77 overeenkomstig CPLR § 320;
 • tenzij een geldige reden wordt aangetoond, worden er op de datum van de hoorzitting geen andere personen dan de raadslieden van de Accepterende Bewindvoerders gehoord, tenzij zodanige persoon een bezwaar heeft aangetekend of een stuk heeft ingediend ten gunste van of met betrekking tot de Schikking, volgens het Bevel van 15 augustus;
 • het Gerechtshof heeft de exclusieve jurisdictie over de Accepterende Bewindvoerders, de Accepterende Trusts en Leningsgroepen en alle begunstigden van een trust (zowel in het verleden, het heden of de toekomst) voor alle zaken die verband houden met de Schikking en de Procedure Artikel 77;
 • de Accepterende Bewindvoerders kunnen voor de duur van de Procedure Artikel 77 verzoeken om een instructie van het Gerechtshof voordat zij reageren op of maatregelen treffen in verband met verklaringen, beweringen, kennisgevingen of instructies van een begunstigde van een trust met betrekking tot de zaak die het onderwerp uitmaakt van de Procedure Artikel 77;
 • alle nodige stukken die vereist zijn of die betekend mogen worden door de Accepterende Bewindvoerders of een andere partij aan wie de toestemming  tot tussenkomst is verleend, moeten worden betekend en ingediend via het elektronische systeem van het gerechtshof ("NYSCEF"), tenzij die partij of ontvanger daarvan is vrijgesteld, en per exprespost of persoonlijke aanreiking;
 • alle stukken die zijn betekend door een bezwaarmakende partij of andere potentiële belanghebbende aan wie geen officiële toestemming voor tussenkomst is verleend, moeten worden betekend door ze in te dienen via NYSCEF, tenzij die partij of ontvanger daarvan is vrijgesteld, en per exprespost of persoonlijke aanreiking aan de Accepterende Bewindvoerders;
 • twee papieren afschriften van alle door wie dan ook betekende stukken, met bewijs van de betekening daarvan, moeten uiterlijk op de datum waarop zodanige stukken moeten worden ingediend, eveneens bij de Griffier van Part 60 zijn ingediend. (Bijvoorbeeld krachtens paragraaf 6 van het Bevel van 15 augustus wordt geëist dat een schriftelijke kennisgeving van de intentie om te verschijnen betekend en ingediend moet worden vóór 3 november 2014. Papieren afschriften moeten ook uiterlijk op die datum bij de Griffier van Part 60 zijn ingediend.) Voor alle stukken waarvoor dit Bevel om een geldige reden op te geven geen datum van betekening en indiening vermeldt, moeten twee papieren afschriften bij de Griffier van Part 60 worden ingediend vóór de retourdatum en, indien mogelijk, ten minste zeven dagen vóór de retourdatum. Tenzij er een goede reden is aangetoond, wordt het verzoek om gehoord te worden niet ingewilligd, tenzij zodanige papieren afschriften overeenkomstig deze paragraaf zijn ingediend;
 • alle schriftelijke kennisgevingen aangaande de intentie te verschijnen tezamen met een verklaring van de bezwaargronden, en alle andere schriftelijke moties en stukken die vereist zijn of ingediend mogen worden voor welk doel dan ook bij de Procedure Artikel 77, dienen aan de volgende vereisten te voldoen. Zodanige documenten moeten opgesteld zijn met dubbele regelafstand en mogen niet meer dan 15 bladzijden tellen; hierbij is het bewijsmateriaal niet inbegrepen, tenzij het Gerechtshof toestemt in een groter aantal bladzijden voordat de documenten worden ingediend. (Bijvoorbeeld een kennisgeving met het voornemen ter terechtzitting te verschijnen, verklaring van de bezwaargronden en een wettelijke toelichting ter ondersteuning mogen gezamenlijk niet meer dan 15 bladzijden tellen); en
 • alle verzoeken om toelating tot formele tussenkomst (in tegenstelling tot het indienen van een schriftelijke kennisgeving met het voornemen ter terechtzitting te verschijnen) moeten gedaan worden door middel van een bevel om geldige redenen aan te tonen en niet door middel van een apart verzoekschrift. Verzoekschriften die zijn betekend en ingediend per 15 augustus 2014 worden door het Gerechtshof in ontvangst genomen.

Het Bevel van 15 augustus is verkrijgbaar op: http://www.rmbstrusteesettlement.com/docs/Interim%20Decision%20and%20Order%20on%20Order%20to%20Show%20Cause.pdf.

Na de Hoorzitting Artikel 77 bepaalt het Gerechtshof onder andere of de verzochte uitspraak wordt toegewezen en overweegt ook andere belangrijke, in de Gewijzigde Voorgestelde Schikkingsovereenkomst beschreven zaken. Als de verzochte uitspraak wordt toegewezen en definitief is en er geen beroep tegen kan worden ingesteld (met inbegrip van het verstrijken van de termijn voor het aanvragen van een discretionair onderzoek) en als aan de andere voorwaarden van de inwerkingtreding van de Gewijzigde Voorgestelde Schikkingsovereenkomst is voldaan, treedt de Gewijzigde Voorgestelde Schikkingsovereenkomst in werking en beïnvloedt de rechten en belangen van alle Certificaathouders en hun rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden in de Accepterende Trusts en Leningsgroepen, door onder andere JPMorgan te ontheffen van vorderingen namens de Accepterende Trusts en Leningsgroepen die voortkomen uit of verband houden met  Garantie- en Servicingaanspraken. U wordt verwezen naar de Gewijzigde Voorgestelde Schikkingsovereenkomst voor een volledige beschrijving van de daarin bepaalde ontheffingen.

Als het Gerechtshof de verzochte uitspraak toewijst en zodanige uitspraak wordt definitief en er kan geen beroep tegen worden ingesteld (met inbegrip van het verstrijken van de termijn voor het aanvragen van een discretionair onderzoek) en als aan de andere voorwaarden van de inwerkingtreding van de Gewijzigde Voorgestelde Schikkingsovereenkomst is voldaan, zijn alle Certificaathouders gebonden aan de Gewijzigde Voorgestelde Schikkingsovereenkomst, ongeacht of zij bij de zaak zijn verschenen of een bezwaar hebben ingediend tegen de Gewijzigde Voorgestelde Schikkingsovereenkomst. Het Verzoekschrift, alle ter ondersteuning van het Verzoekschrift ingediende stukken, alle door het Gerechtshof bij de Procedure Artikel 77 geregistreerde bevelen en alle andere informatie met betrekking tot de Procedure Artikel 77 worden beschikbaar gesteld op http://www.rmbstrusteesettlement.com/index.php (de "JPM Proposed Settlement Website" ("Website voorgestelde schikking JPM")), die wordt bijgewerkt als er bijkomende documenten worden ingediend of bijkomende bevelen worden geregistreerd bij de Procedure Artikel 77. U kunt ook alle documenten die bij het Gerechtshof worden ingediend verkrijgen via de website van het Gerechtshof: http://iapps.courts.state.ny.us/iscroll/. Bij eventuele vragen kunt u in de Verenigde Staten bellen naar (855) 382-6461, van buiten de Verenigde Staten naar (513) 785-0998 of een e-mail sturen naar questions@rmbstrusteesettlement.com.

Certificaathouders moeten zich met vragen NIET wenden tot het Gerechtshof of de Griffier van het Gerechtshof.

DIVERSEN
Deze Kennisgeving geeft een samenvatting van de Gewijzigde Voorgestelde Schikkingsovereenkomst en de Procedure Artikel 77 en vormt geen volledige verklaring van de Gewijzigde Voorgestelde Schikkingsovereenkomst of de Procedure Artikel 77 of een samenvatting of verklaring van de relevante wet of van de relevante juridische procedures. De Certificaathouders en andere potentiële belanghebbenden worden dringend verzocht de implicaties van de Gewijzigde Voorgestelde Schikkingsovereenkomst zorgvuldig in overweging te nemen, met inbegrip van de ontheffingen van de  Garantie- en Servicing-aanspraken en hun eigen juridische en financiële adviseurs te raadplegen.

Certificaathouders en andere personen die belangen hebben in de Accepterende Trusts en Leningsgroepen moeten zich niet verlaten op de Accepterende Bewindvoerders, hun raadslieden, deskundigen of andere adviseurs die door de Accepterende Bewindvoerders in de arm zijn genomen als hun enige bron van informatie.

U wordt erop gewezen dat deze kennisgeving niet bedoeld is en niet moet worden beschouwd als beleggings-, boekhoudkundig, financieel, juridisch, fiscaal of ander advies door of namens de accepterende bewindvoerders of hun directeuren, functionarissen, filialen, agenten, advocaten of werknemers. Alle natuurlijke of rechtspersonen die deze kennisgeving ontvangen moeten het advies van hun eigen adviseurs inwinnen met betrekking tot de hierin uiteengezette zaken.

BEWIJSSTUK A
Lijst met Accepterende Trusts en Leningsgroepen
Geaccepteerd afhankelijk van een definitief bevel van het gerechtshof in een gerechtelijke bevelprocedure zoals uiteengezet in Deel 2.03(c) van de Gewijzigde Voorgestelde Schikkingsovereenkomst.
Tenzij anders aangegeven betreft de aanvaarding alle leningsgroepen of sub-leningsgroepen, indien van toepassing, van een bepaalde trust.

The Bank of New York
Mellon, as Trustee

BALTA 2005-1

BALTA 2005-10

BALTA 2005-2

BALTA 2005-3

BALTA 2005-4

BALTA 2005-5

BALTA 2005-7

BALTA 2005-8

BALTA 2005-9

BALTA 2006-1

BALTA 2006-2

BSABS 2005-SD1

BSABS 2005-SD2

BSABS 2005-SD3

BSABS 2005-SD4

BSABS 2006-2

BSABS 2006-3

BSABS 2006-4

BSABS 2006-SD1

BSABS 2006-SD2

BSABS 2006-SD3

BSABS 2006-SD4

BSABS 2007-1

CHASE 2006-S2

GPMF 2005-AR1

PRIME 2005-1

SAMI 2005-AR1

SAMI 2005-AR2

SAMI 2005-AR3

SAMI 2005-AR4

SAMI 2005-AR6

SAMI 2005-AR7

SAMI 2005-AR8

SAMI 2006-AR1

SAMI 2006-AR2

SAMI 2006-AR3

SAMI 2006-AR4

SAMI 2006-AR5

SAMI 2006-AR6

SAMI 2006-AR7

SAMI 2006-AR8

 

The Bank of New York
Mellon Trust Company,
as Trustee

CFLX 2007-1

CFLX 2007-2

CFLX 2007-3

CFLX 2007-M1

CHASE 2006-S3

CHASE 2006-S4

CHASE 2007-A1

CHASE 2007-A2

CHASE 2007-A3

CHASE 2007-S1

CHASE 2007-S2

CHASE 2007-S3

CHASE 2007-S4

CHASE 2007-S5

CHASE 2007-S6

 

Deutsche Bank
National Trust
Company

JPMAC 2007-CH1

JPMAC 2007-CH2

JPMAC 2007-CH3

JPMAC 2007-CH4

JPMAC 2007-CH5

JPMAC 2007-HE1

MSST 2007-1

 

HSBC Bank USA,
National Association

BSMF 2006-AC1

JPALT 2006-A5

JPALT 2006-A7

JPALT 2007-A1

JPMMT 2006-A5

JPMMT 2007-A1

JPMMT 2007-A2

JPMMT 2007-A5

JPMMT 2007-A6

LUM 2006-3

U.S. Bank National
Association, as Trustee

BALTA 2006-3

BSABS 2005-2

BSABS 2005-3

BSABS 2005-4

BSABS 2005-AC1

BSABS 2005-AC2

BSABS 2005-AC3

BSABS 2005-AC4

BSABS 2005-AC5

BSABS 2005-AC6

BSABS 2005-AC7

BSABS 2005-AC8

BSABS 2005-AC9

BSABS 2005-AQ1

BSABS 2005-AQ2

BSABS 2005-EC1

BSABS 2005-FR1

BSABS 2005-HE1

BSABS 2005-HE10

BSABS 2005-HE11

BSABS 2005-HE12

BSABS 2005-HE2

BSABS 2005-HE3

BSABS 2005-HE4

BSABS 2005-HE5

BSABS 2005-HE6

BSABS 2005-HE7

BSABS 2005-HE8

BSABS 2005-HE9

BSABS 2005-TC1

BSABS 2005-TC2

BSABS 2006-1

BSABS 2006-AC1

BSABS 2006-AC2

BSABS 2006-AC3

BSABS 2006-AC4

BSABS 2006-AC5

BSABS 2006-AQ1

BSABS 2006-EC1

BSABS 2006-EC2

BSABS 2006-HE1

BSABS 2006-HE10

BSABS 2006-HE2

BSABS 2006-HE5

BSABS 2006-HE6

BSABS 2006-HE7

BSABS 2006-HE8

BSABS 2006-HE9

BSABS 2006-IM1

BSABS 2006-PC1

BSABS 2007-AC1

BSABS 2007-AQ1

BSABS 2007-FS1

BSABS 2007-HE1

BSABS 2007-HE2

BSABS 2007-HE3

BSABS 2007-HE4,
Loan Group II only

BSABS 2007-HE5

BSABS 2007-HE6

BSABS 2007-HE7

BSARM 2005-1

BSARM 2005-10

BSARM 2005-11

BSARM 2005-12

BSARM 2005-2

BSARM 2005-3

BSARM 2005-4

BSARM 2005-5

BSARM 2005-6

BSARM 2005-7

BSARM 2005-9

BSARM 2006-1

BSARM 2006-2

BSMF 2006-SL5

BUMT 2005-1

CFLX 2005-1

CFLX 2005-2

CFLX 2006-1

CFLX 2006-2

CHASE 2005-A1

CHASE 2005-A2

CHASE 2005-S1

CHASE 2005-S2

CHASE 2005-S3

CHASE 2006-A1

CHASE 2006-S1

EMCM 2005-A

EMCM 2005-B

EMCM 2006-A

JPALT 2005-A2

JPALT 2005-S1

JPALT 2006-A1

JPALT 2006-A2

JPALT 2006-A3

JPALT 2006-A4

JPALT 2006-A6

JPALT 2006-S1

JPALT 2006-S2

JPALT 2006-S3

JPALT 2006-S4

JPALT 2007-A2

JPALT 2007-S1

JPMAC 2005-FLD1

JPMAC 2005-FRE1

JPMAC 2005-OPT1

JPMAC 2005-OPT2

JPMAC 2005-WMC1

JPMAC 2006-ACC1

JPMAC 2006-CH1

JPMAC 2006-CH2

JPMAC 2006-CW1

JPMAC 2006-CW2

JPMAC 2006-FRE1

JPMAC 2006-FRE2

JPMAC 2006-HE1

JPMAC 2006-HE2

JPMAC 2006-HE3,
Group 1 only

JPMAC 2006-NC1

JPMAC 2006-NC2

JPMAC 2006-RM1

JPMAC 2006-WMC1

JPMAC 2006-WMC2,
Group 1 only

JPMAC 2006-WMC3,
Group 1 only

JPMAC 2006-WMC4,
Group 1 only

JPMMT 2005-A1

JPMMT 2005-A2

JPMMT 2005-A3

JPMMT 2005-A4

JPMMT 2005-A5

JPMMT 2005-A6

JPMMT 2005-A7

JPMMT 2005-A8

JPMMT 2005-ALT1

JPMMT 2005-S1

JPMMT 2005-S2

JPMMT 2005-S3

JPMMT 2006-A1

JPMMT 2006-A2

JPMMT 2006-A3

JPMMT 2006-A4

JPMMT 2006-A6

JPMMT 2006-A7

JPMMT 2006-S1

JPMMT 2006-S2

JPMMT 2006-S3

JPMMT 2006-S4

JPMMT 2007-A3

JPMMT 2007-A4

JPMMT 2007-S1

JPMMT 2007-S2

JPMMT 2007-S3

LUM 2005-1

PRIME 2005-2

PRIME 2005-3

PRIME 2005-4

PRIME 2005-5

PRIME 2006-1

PRIME 2006-2

PRIME 2006-CL1

PRIME 2007-1

PRIME 2007-2

PRIME 2007-3

SACO 2005-6

SACO 2005-9

SACO 2005-WM1

SACO 2005-WM2

SACO 2005-WM3

SACO 2006-4

SAMI 2005-AR5

Wells Fargo Bank,
National Association,
as Trustee

Law Debenture Trust
Company of New York,
as Separate Trustee

BSABS 2005-1

BSABS 2007-AC2

BSABS 2007-AC3

BSABS 2007-AC4

BSABS 2007-AC5

BSABS 2007-AC6

BSARM 2007-3

BSARM 2007-5

BSMF 2006-AR1

BSMF 2006-AR2

BSMF 2006-AR3

BSMF 2006-AR4

BSMF 2006-AR5

BSMF 2007-AR1,
Loan Group I only

BSMF 2007-AR2

BSMF 2007-AR3

BSMF 2007-AR4

BSMF 2007-AR5

GPMF 2005-AR2

GPMF 2005-AR3

GPMF 2005-AR4

GPMF 2005-AR5

GPMF 2006-AR1

GPMF 2006-AR2

GPMF 2006-AR3

SACO 2005-1

SACO 2005-2

SACO 2005-3

SACO 2007-VA1

SAMI 2007-AR4

 

Wilmington Trust,
National Association,
as Trustee

BALTA 2006-4

BALTA 2006-5,

Loan Group II loans only

BALTA 2006-6

BALTA 2006-7

BALTA 2006-8,

Loan Group III loans only

BALTA 2007-1,

Loan Group II loans only

BALTA 2007-2

BALTA 2007-3

BSAAT 2007-1, Sub-
Group III loans only

BSABS 2005-CL1

BSABS 2006-HE3

BSABS 2006-HE4

BSABS 2007-2

BSABS 2007-SD1

BSABS 2007-SD2

BSABS 2007-SD3

BSARM 2006-4

BSARM 2007-1

BSARM 2007-2

BSARM 2007-4

BSSLT 2007-SV1

GPMF 2007-HE1

PRIME 2006-DR1

SACO 2005-4

SACO 2005-5

SACO 2005-7

SACO 2005-8

SACO 2005-10,

Loan Group II loans only

SACO 2005-GP1

SACO 2006-1

SACO 2006-12, Loan
Group II loans only

SACO 2007-1,

Loan Group II loans only

SAMI 2007-AR1

SAMI 2007-AR2

SAMI 2007-AR3

SAMI 2007-AR5

SAMI 2007-AR6

SAMI 2007-AR7, Sub-

Loan Group III loans only

 

BRON GCGGerelateerde links

http://www.rmbstrusteesettlement.com