GCG doet kennisgeving over voorgestelde RMBS-schikking

03 Maa, 2015, 14:00 GMT Van GCG

LAKE SUCCESS, New York, 3 maart 2015 /PRNewswire/ -- De onderstaande verklaring wordt afgegeven door GCG in verband met de voorgestelde RMBS-schikking.

Dagtekening: 30 januari 2015

KENNISGEVING BETREFFENDE DE START VAN EEN GERECHTELIJKE BEVELPROCEDURE INZAKE DE AANVAARDING VAN DE SCHIKKINGSOVEREENKOMST D.D. 7 APRIL 2014, INCLUSIEF AANPASSINGEN (DE "SCHIKKINGSOVEREENKOMST"), VAN CITIGROUP INC. EN HAAR DIRECTE EN INDIRECTE DOCHTERONDERNEMINGEN ("CITIGROUP").

BIJ DEZE WORDT KENNISGEVING GEDAAN DOOR:

Deutsche Bank National Trust Company
HSBC Bank USA, National Association
Law Debenture Trust Company of New York
U.S. Bank National Association

IN HUN HOEDANIGHEID ALS TRUSTEE, INDENTURE TRUSTEE, SEPARATE TRUSTEE EN/OF SUCCESSOR TRUSTEE VAN DE ACCEPTERENDE TRUSTS EN LENINGSGROEPEN (HIERONDER GEDEFINIEERD) (SAMEN DE "RMBS-TRUSTEES" EN ELK EEN "RMBS-TRUSTEE"), AAN DE HOUDERS VAN CERTIFICATEN, NOTES OF ANDERE WAARDEPAPIEREN (DE "CERTIFICAATHOUDERS") VAN DE DOOR RESIDENTIËLE HYPOTHEKEN GEDEKTE SECURITISATIETRUSTS EN LENINGSGROEPEN VERMELD IN BEWIJSSTUK A HIERTOE (DE "ACCEPTERENDE TRUSTS EN LENINGSGROEPEN," WELKE NADER ZIJN AANGEDUID DOOR MIDDEL VAN CUSIP-NUMMERS OP DE WEBSITE VAN DE RMBS-TRUSTEES)1 EN ANDERE PERSONEN DIE MOGELIJK ZIJN GEÏNTERESSEERD IN DE ACCEPTERENDE TRUSTS EN LENINGSGROEPEN.

HET AANVAARDEN VAN DE SCHIKKINGSOVEREENKOMST KAN AANZIENLIJKE GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE BELANGEN VAN DE CERTIFICAATHOUDERS. CERTIFICAATHOUDERS EN ANDERE ONTVANGERS VAN DE KENNISGEVING DIENEN DEZE KENNISGEVING EN DE MATERIALEN WAARNAAR HIERIN WORDT VERWEZEN ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN EN HUN JURIDISCHE EN FINANCIËLE ADVISEURS TE RAADPLEGEN.

DEZE KENNISGEVING BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CERTIFICAATHOUDERS EN ANDERE PERSONEN DIE MOGELIJK ZIJN GEÏNTERESSEERD IN DE RMBS-TRUSTS. ALLE BEWAARDERS, BEWAARNEMERS EN ANDERE TUSSENPERSONEN DIE DEZE KENNISGEVING ONTVANGEN, VOOR ZOVER VAN TOEPASSING, WORDT VERZOCHT HET DOORSTUREN VAN DEZE KENNISGEVING AAN DE CERTIFICAATHOUDERS ZO SNEL MOGELIJK TE BEWERKSTELLIGEN.

Deze kennisgeving wordt aan u gedaan door de RMBS-bewindvoerders uit hoofde van bepaalde geldende pooling- en servicingovereenkomsten of andere vergelijkbare overeenkomsten die gelden voor de Accepterende Trusts en Leningsgroepen (de "Geldende Overeenkomsten"). De in deze kennisgeving met een beginhoofdletter geschreven termen die niet anderszins worden gedefinieerd, dragen de betekenis die eraan wordt gegeven in de Schikkingsovereenkomst.

AANVAARDING VAN DE SCHIKKINGSOVEREENKOMST

In kennisgevingen aan Certificaathouders d.d. 19 december 2014 en 31 december 2014 (de "Kennisgevingen"), hebben de RMBS-trustees de Certificaathouders ervan in kennis gesteld dat ze Citigroup ervan op de hoogte hebben gesteld dat de RMBS-trustees, na een evaluatieproces waarin de RMBS-trustees, onder andere, rapporten hebben overwogen die waren opgesteld door deskundige adviseurs, elk de Schikkingsovereenkomst aangaande de Accepterende Trusts en Leningsgroepen binnen deze trusts hebben aanvaard, onder voorbehoud van Definitieve Goedkeuring van het Gerechtshof door middel van een gerechtelijke bevelprocedure, zoals bepaald in Artikel 2.03(c) van de Schikkingsovereenkomst. De aanvaarding van de Schikkingsovereenkomst door de RMBS-trustees resulteert in verlenging van de Uitstelperiode voor de Accepterende Trusts en Leningsgroepen, zoals bepaald in Artikel 2.04 van de Schikkingsovereenkomst.

De versie van de Schikkingsovereenkomst die ten uitvoer wordt gebracht is beschikbaar op de website van de RMBS-trustees, op het tabblad "Certain Relevant Documents" (te vinden op: http://www.citigrouprmbssettlement.com/pdflib/Citigroup_RMBSTrust_Settlement_Agreement_EXECUTION_VER.pdf). Kopieën van de Kennisgevingen worden gepubliceerd op de website van de RMBS-trustees, op het tabblad "Notices" (te vinden op http://www.citigrouprmbssettlement.com/notice.php).

PROCEDURE ARTIKEL 77 EN IMPLICATIES VANAF DE INGANGSDATUM VAN DE SCHIKKINGSOVEREENKOMST

De RMBS-trustees zijn een gerechtelijke bevelprocedure aangegaan krachtens CPLR § 7701, In the Matter of the Application of U.S. Bank National Association, et al., (Index No. 653902/2014) (de "Procedure Artikel 77"), voor het Hooggerechtshof van de Staat New York, District New York (het "Gerechtshof"). Door middel van de Procedure Artikel 77 verzoeken de RMBS-trustees om een uitspraak die inhoudt dat (i) de aanvaarding van de Schikkingsovereenkomst uit naam van de Accepterende Trusts en Leningsgroepen door de RMBS-trustees een redelijke uitoefening te goeder trouw was van de volgens de geldende Betreffende Overeenkomsten toegepaste machtiging van de RMBS-trustees en (ii) die het de Certificaathouders verbiedt vorderingen in te stellen tegen de RMBS-trustees met betrekking tot de evaluatie en de aanvaarding van de Schikkingsovereenkomst door de RMBS-trustees en de tenuitvoerlegging van de Schikkingsovereenkomst conform de voorwaarden daarvan. Indien een zodanige uitspraak wordt toegewezen zou dit een "Definitieve Goedkeuring van het Gerechtshof" betekenen uit hoofde van de Schikkingsovereenkomst nadat deze definitief is geworden en hiertegen niet meer in beroep kan worden gegaan (met inbegrip van het verstrijken van de termijn voor het indienen van een discretionair onderzoek).

Op 28 januari 2015 heeft het gerechtshof een bevel tot het naar voren brengen van rechtsgronden uitgevaardigd (beschikbaar op http://www.citigrouprmbssettlement.com/pdflib/41_Order_to_Show_Cause.pdf) ter goedkeuring van een kennisgevingsprogramma, en onder andere bepalend dat:

  • een hoorzitting (de "Hoorzitting Artikel 77") zal worden gehouden op 19 mei 2015 om 10.00 uur aan het Hooggerechtshof van de Staat New York, District New York, 60 Centre Street, New York, New York 10007;
  • elke Certificaathouder of andere persoon die mogelijk is geïnteresseerd in de Accepterende Trusts en Leningsgroepen bezwaar kan uiten tegen of steun kan betuigen voor enig aspect van de Schikkingsovereenkomst en kan verzoeken te worden gehoord tijdens de Hoorzitting Artikel 77 door voorafgaande aan de Hoorzitting Artikel 77 een schriftelijke kennisgeving in te dienen op de door het Gerechtshof voorgeschreven wijze;
  • eventuele bezwaren tegen of betuigingen van steun aan de Schikkingsovereenkomst uiterlijk 17 april 2015 dienen te zijn ingediend bij het Gerechtshof en te zijn overhandigd aan de raad van de RMBS-trustees;
  • reacties op bezwaren op of steunbetuigingen met betrekking tot de Schikkingsovereenkomst uiterlijk op 4 mei 2015 dienen te zijn ingediend en overhandigd;
  • Certificaathouders die geen bezwaar aantekenen op de door het Gerechtshof voorgeschreven wijze worden verondersteld te hebben afgezien van het recht bezwaar te maken (inclusief het recht op beroep) en voor altijd zullen worden geweerd voor het naar voren brengen van een dergelijk bezwaar in het Gerechtshof of middels een andere actie of gerechtelijke procedure tenzij het Gerechtshof anders verordonneert; en
  •  het Gerechtshof de rechtsbevoegdheid behoudt over de RMBS-trustees, de Accepterende Trusts en Leningsgroepen en alle Certificaathouders (en hun opvolgende belanghebbenden of cessionarissen) inzake alle kwesties betreffende de Schikkingsovereenkomst en de Procedure Artikel 77.

Na de Hoorzitting Artikel 77 bepaalt het Gerechtshof onder andere of de verzochte uitspraak wordt toegewezen en overweegt het ook andere belangrijke, in de Schikkingsovereenkomst beschreven zaken. Indien het Gerechtshof de verzochte uitspraak doet, en deze uitspraak definitief is geworden en hiertegen niet meer in beroep kan worden gegaan (met inbegrip van het verstrijken van de termijn voor het indienen van een discretionair onderzoek), en indien wordt voldaan aan de overige voorwaarden voor Definitieve Goedkeuring van het Gerechtshof en het van kracht worden van de Schikkingsovereenkomst, (i) wordt de Schikkingsovereenkomst van kracht en (ii) zijn alle Certificaathouders gebonden aan de Schikkingsovereenkomst, ongeacht of deze zijn verschenen tijdens de Procedure Artikel 77 of bezwaar hebben ingediend tegen de Schikkingsovereenkomst. Op de Ingangsdatum zal de Schikkingsovereenkomst gevolgen hebben voor de rechten en belangen van alle Certificaathouders (en hun opvolgende belanghebbenden of cessionarissen) met betrekking tot de Accepterende Trusts en Leningsgroepen, onder andere door de ontheffing van vorderingen op Citigroup in naam van de Accepterende Trusts en Leningsgroepen voortkomend uit of in verband met vorderingen op grond van verklaringen of garanties. Raadpleeg de Schikkingsovereenkomst voor een volledige beschrijving van de daarin bepaalde ontheffingen.

Alle papieren die worden ingediend op de openbare agenda voor de Procedure Artikel 77 zijn toegankelijk gemaakt op de website van de RMBS-trustees op het tabblad "Court Documents – New York State Court Proceeding" (te vinden op http://www.citigrouprmbssettlement.com/NYcourt.php), welke zo nu en dan zal worden bijgewerkt met nieuwe ingediende stukken. U kunt ook alle documenten die bij het Gerechtshof worden ingediend verkrijgen via het tabblad e-Courts op de website van het Gerechtshof (te vinden op: http://www.nycourts.gov/).

Certificaathouders met vragen dienen zich NIET te wenden tot het Gerechtshof of de Griffier van het Gerechtshof. Indien u vragen hebt, kunt u bellen naar (855) 382-6442 vanuit de Verenigde Staten of naar (614) 779-0359 van buiten de Verenigde Staten, of een e-mail sturen naar Questions@citigrouprmbstrusteesettlement.com.

OVERIGE ZAKEN

Deze kennisgeving verwijst naar zekere bepalingen van de Schikkingsovereenkomst en de Procedure Artikel 77 en is geen volledig overzicht van de materiële bepalingen daarvan, van relevant recht of van relevante gerechtelijke procedures. Certificaathouders en andere mogelijk geïnteresseerde personen wordt met klem aanbevolen de Schikkingsovereenkomst zorgvuldig door te lezen en de implicaties ervan te overwegen, met inbegrip van de ontheffing van de vorderingen op grond van verklaringen of garanties.

Certificaathouders en andere personen die belangen hebben in de Accepterende Trusts en Leningsgroepen dienen zich niet te verlaten op de RMBS-trustees, hun raadslieden, deskundigen of andere adviseurs die door de RMBS-trustees in de arm zijn genomen als enige bron van informatie. Certificaathouders en ander mogelijk geïnteresseerde personen wordt met klem aanbevolen hun eigen juridische en financiële adviseurs te raadplegen.

U wordt erop gewezen dat deze kennisgeving niet bedoeld is en niet mag worden beschouwd als beleggings-, boekhoudkundig, financieel, juridisch, fiscaal of ander advies door of namens de RMBS-trustees of hun directeuren, functionarissen, geleerde ondernemingen, agenten, advocaten of werknemers. Alle natuurlijke of rechtspersonen die deze kennisgeving ontvangen dienen het advies van hun eigen adviseurs in te winnen met betrekking tot alle hierin uiteengezette zaken.

Houd er verder rekening mee dat elk van de RMBS-trustees zich alle rechten, bevoegdheden, vorderingen en verhaalsmogelijkheden voorbehoudt waarover deze kan beschikken op grond van de Geldende Overeenkomsten en het toepasselijk recht. Geen enkel uitstel of verzuim door een RMBS-trustee in het uitoefenen van rechten of verhaalsmogelijkheden die ontstaan op het moment van in gebreke blijven, of op grond van andere bepalingen van de Geldende Overeenkomsten, andere documenten met betrekking hiertoe of het toepasselijk recht, zal deze rechten of verhaalsmogelijkheden belemmeren, of ontheffing daarvan of berusting daarin betekenen.

Elk van de RMBS-trustees behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor met betrekking tot elke toepasselijke Geldende Overeenkomst, zonder beperking met inbegrip van het recht tot het verhalen van de volledige kosten (zonder beperking met inbegrip van kosten die zijn gemaakt of nog zullen worden gemaakt door deze RMBS-trustee in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen, vrijstellingen die verschuldigd zijn aan of verschuldigd zullen worden aan deze RMBS-trustee, compensatie voor de door deze RMBS-trustee bestede tijd, en vergoeding van de honoraria en kosten van raadslieden en andere agenten, ingeschakeld tijdens de uitvoering van haar plichten of voor het realiseren van verhaalsmogelijkheden) en het recht, voorafgaande aan de uitoefening van eventuele rechten of bevoegdheden in verband met een toepasselijke Geldende Overeenkomst op verzoek of op aanwijzing van een Certificaathouder, om een waarborg of vrijstelling te verkrijgen tegen alle kosten, onkosten en aansprakelijkheden die zich zouden kunnen voordoen tijdens de naleving ervan, en alle rechten waarover deze eventueel verder nog zou kunnen beschikken op grond van het toepasselijk recht of op andere gronden.

Deutsche Bank National Trust Company
HSBC Bank USA, National Association
Law Debenture Trust Company of New York
U.S. Bank National Association
elk in zijn hoedanigheid als trustee, separate trustee, successor trustee of vergelijkbare hoedanigheden van de RMBS-trusts

BEWIJSSTUK A
Lijst van Accepterende Trusts en Leningsgroepen
Geaccepteerd afhankelijk van Definitieve Goedkeuring van het Gerechtshof in een gerechtelijke bevelprocedure zoals uiteengezet in Deel 2.03(c) van de Gewijzigde Voorgestelde Schikkingsovereenkomst.

U.S. Bank National Association, as Trustee
CMLTI 2005-1 Group I
CMLTI 2005-1 Group II-1
CMLTI 2005-1 Group II-2
CMLTI 2005-1 Group III
CMLTI 2005-10 Group I-1
CMLTI 2005-10 Group I-2
CMLTI 2005-10 Group I-3
CMLTI 2005-10 Group I-4
CMLTI 2005-10 Group I-5
CMLTI 2005-10 Group II
CMLTI 2005-11 Group I
CMLTI 2005-11 Group II
CMLTI 2005-11 Group III
CMLTI 2005-2 Group I-1
CMLTI 2005-2 Group I-2
CMLTI 2005-2 Group I-3
CMLTI 2005-2 Group I-4
CMLTI 2005-2 Group I-5
CMLTI 2005-2 Group II-1
CMLTI 2005-2 Group II-2
CMLTI 2005-3 Group I
CMLTI 2005-3 Group II-1
CMLTI 2005-3 Group II-2
CMLTI 2005-3 Group II-3
CMLTI 2005-3 Group II-4
CMLTI 2005-3 Group III
CMLTI 2005-4 Total Pool
CMLTI 2005-5 Group I-1
CMLTI 2005-5 Group I-2
CMLTI 2005-5 Group I-3
CMLTI 2005-5 Group I-4
CMLTI 2005-5 Group I-5
CMLTI 2005-5 Group II-1
CMLTI 2005-5 Group II-2
CMLTI 2005-5 Group II-3
CMLTI 2005-5 Group III-1
CMLTI 2005-5 Group III-2
CMLTI 2005-5 Group III-3
CMLTI 2005-5 Group III-4
CMLTI 2005-5 Group III-5
CMLTI 2005-6 Group I
CMLTI 2005-6 Group II
CMLTI 2005-6 Group III
CMLTI 2005-7 Group 1-1
CMLTI 2005-7 Group 1-2
CMLTI 2005-7 Group 1-3
CMLTI 2005-7 Group 1-4
CMLTI 2005-7 Group II-1
CMLTI 2005-7 Group II-2
CMLTI 2005-7 Group II-3
CMLTI 2005-7 Group II-4
CMLTI 2005-7 Group II-5
CMLTI 2005-8 Group I-1
CMLTI 2005-8 Group I-2
CMLTI 2005-8 Group I-3
CMLTI 2005-8 Group I-4
CMLTI 2005-8 Group II
CMLTI 2005-8 Group III
CMLTI 2005-9 Group I
CMLTI 2005-9 Group II-1
CMLTI 2005-9 Group II-2
CMLTI 2005-9 Group II-3
CMLTI 2005-HE1 Group I
CMLTI 2005-HE1 Group II
CMLTI 2005-HE1 Group III
CMLTI 2005-HE3 Group I
CMLTI 2005-HE3 Group II
CMLTI 2005-HE4 Group I
CMLTI 2005-HE4 Group II
CMLTI 2005-WF1 Total Pool
CMLTI 2005-WF2 Group I
CMLTI 2005-WF2 Group II
CMLTI 2006-4 Group II
CMLTI 2006-4 Group I
CMLTI 2006-AMC1 Group I
CMLTI 2006-AMC1 Group II
CMLTI 2006-AR1 Group I
CMLTI 2006-AR1 Group II
CMLTI 2006-AR1 Group III
CMLTI 2006-AR2 Group I-1
CMLTI 2006-AR2 Group I-2
CMLTI 2006-AR2 Group II
CMLTI 2006-AR3 Group 1-1
CMLTI 2006-AR3 Group 1-2
CMLTI 2006-AR3 Group 2-1
CMLTI 2006-AR3 Group 2-2
CMLTI 2006-AR3 Group 2-3
CMLTI 2006-AR3 Group 2-4
CMLTI 2006-AR5 Group 1-1
CMLTI 2006-AR5 Group 1-2
CMLTI 2006-AR5 Group 1-3
CMLTI 2006-AR5 Group 1-4
CMLTI 2006-AR5 Group 1-5
CMLTI 2006-AR5 Group 1-6
CMLTI 2006-AR5 Group 1-7
CMLTI 2006-AR5 Group 2-1
CMLTI 2006-AR5 Group 2-2
CMLTI 2006-AR5 Group 2-3
CMLTI 2006-AR5 Group 2-4
CMLTI 2006-AR5 Group 2-5
CMLTI 2006-AR5 Group 2-6
CMLTI 2006-AR5 Group 2-7
CMLTI 2006-AR6 Group 1
CMLTI 2006-AR6 Group 2
CMLTI 2006-AR7 Group 1-1
CMLTI 2006-AR7 Group 1-2
CMLTI 2006-AR7 Group 1-3
CMLTI 2006-AR7 Group 1-4
CMLTI 2006-AR7 Group 2-1
CMLTI 2006-AR7 Group 2-2
CMLTI 2006-AR7 Group 2-3
CMLTI 2006-AR7 Group 2-4
CMLTI 2006-AR9 Group 1
CMLTI 2006-AR9 Group 2
CMLTI 2006-FX1 Total Pool
CMLTI 2006-HE1 Total Pool
CMLTI 2006-HE2 Group I
CMLTI 2006-HE2 Group II
CMLTI 2006-HE3 Group I
CMLTI 2006-HE3 Group II
CMLTI 2006-NC1 Group I
CMLTI 2006-NC1 Group II
CMLTI 2006-NC2 Group I
CMLTI 2006-NC2 Group II
CMLTI 2006-NCB1 Group I
CMLTI 2006-NCB1 Group II
CMLTI 2006-WF1 Group I
CMLTI 2006-WF1 Group II
CMLTI 2006-WF2 Group I
CMLTI 2006-WF2 Group II
CMLTI 2006-WFH1 Total Pool
CMLTI 2006-WFH2 Total Pool
CMLTI 2006-WFH3 Total Pool
CMLTI 2006-WFH4 Total Pool
CMLTI 2006-WMC1 Group I
CMLTI 2006-WMC1 Group II
CMLTI 2007-10 Group 1
CMLTI 2007-10 Group 2-1
CMLTI 2007-10 Group 2-2
CMLTI 2007-10 Group 2-3
CMLTI 2007-10 Group 2-4
CMLTI 2007-10 Group 2-5
CMLTI 2007-10 Group 3-1
CMLTI 2007-10 Group 3-2
CMLTI 2007-10 Group 3-3
CMLTI 2007-2 Group 1
CMLTI 2007-2 Group 2
CMLTI 2007-6 Group 1-1
CMLTI 2007-6 Group 1-2
CMLTI 2007-6 Group 1-3
CMLTI 2007-6 Group 1-4
CMLTI 2007-6 Group 2
CMLTI 2007-AHL1 Group I
CMLTI 2007-AHL1 Group II
CMLTI 2007-AHL2 Group II
CMLTI 2007-AHL3 Group I
CMLTI 2007-AHL3 Group II
CMLTI 2007-AHL3 Group III
CMLTI 2007-AMC1 Group I
CMLTI 2007-AMC1 Group II
CMLTI 2007-AMC2 Group II
CMLTI 2007-AMC2 Group III
CMLTI 2007-AMC3 Group I
CMLTI 2007-AMC4 Group I
CMLTI 2007-AMC4 Group II
CMLTI 2007-AR1 Total Pool
CMLTI 2007-AR4 Group 1
CMLTI 2007-AR4 Group 2-1
CMLTI 2007-AR4 Group 2-2
CMLTI 2007-AR4 Group 2-3
CMLTI 2007-AR5 Group 1-1
CMLTI 2007-AR5 Group 1-2
CMLTI 2007-AR5 Group 1-3
CMLTI 2007-AR5 Group 2-1
CMLTI 2007-AR5 Group 2-2
CMLTI 2007-AR7 Group 1
CMLTI 2007-AR7 Group 5
CMLTI 2007-AR8 Group 1-1
CMLTI 2007-AR8 Group 1-2
CMLTI 2007-AR8 Group 1-3
CMLTI 2007-AR8 Group 2
CMLTI 2007-FS1 Group I
CMLTI 2007-FS1 Group II
CMLTI 2007-OPX1 Total Pool
CMLTI 2007-WFH1 Total Pool
CMLTI 2007-WFH2 Total Pool
CMLTI 2007-WFH3 Total Pool
CMLTI 2007-WFH4 Group I
CMLTI 2007-WFH4 Group II
CMLTI 2008-2 Group I
CMLTI 2008-2 Group II

Deutsche Bank National Trust Company, as Trustee
CMLTI 2005-OPT1 Total Pool
CMLTI 2005-OPT3 Total Pool

HSBC Bank USA, National Association as Trustee
CMLTI 2005-HE2 Total Pool
CMLTI 2005-SHL1 Total Pool
CMLTI 2007-SHL1 Total Pool

Law Debenture Trust Company of New York, as Separate Trustee
CMLTI 2005-OPT4 Group I
CMLTI 2005-OPT4 Group II
CMLTI 2006-SHL1 Total Pool

1CUSIP-nummers die worden vermeld op de website die wordt onderhouden door RMBS-trustees op http://www.citigrouprmbssettlement.com (de "Website van de RMBS-trustees") op het tabblad "List of RMBS Trusts" (te vinden op http://www.citigrouprmbssettlement.com/pdflib/CGU%20Citigroup%20RMBS%20Trusts_6.13.14%20302pm.pdf) zijn daar uitsluitend opgenomen voor het gemak van de Certificaathouders en hebben betrekking op aanvullende trusts, naast de Accepterende Trusts en Leningsgroepen. De RMBS-trustees aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de selectie of het gebruik van dergelijke CUSIP-nummers en doen geen toezeggingen betreffende de juistheid ervan. 

BRON GCG