Gedeeltelijke schikking voorgesteld in een Class Action waarbij hedge funds betrokken zijn uitgebaat door de Fairfield Greenwich Group

21 Dec, 2012, 14:00 GMT Van Rust Consulting, Inc.

NEW YORK, 21 december 2012 /PRNewswire/ -- Het volgende wordt vrijgegeven op grond van een bevel van het arrondissementsrechtbank voor het zuidelijke district van New York in Anwar v. Fairfield Greenwich Limited, 1:09-cv-00118 (VM).

SAMENVATTING KENNISGEVING

AAN: alle houders van aandelen of commanditaire vennootschapsbelangen in Fairfield Sentry Limited, Fairfield Sigma Limited, Fairfield Lambda Limited, Greenwich Sentry, L.P. en Greenwich Sentry Partners, L.P. (gezamenlijk, de "Fondsen") vanaf 10 december 2008 (hetzij als houders van de registratie, hetzij herleidbaar tot het registratieverslag van een aandeelhouder of commanditaire vennoot) ("Houders") die een nettoverlies op de hoofdsom geïnvesteerd in de Fondsen hebben geleden (gezamenlijk, de "Schikkingsgroep"). Als u voldoet aan de bovenstaande definitie van de class, kunt u een betaling krijgen via een class action-schikking.

Een federale rechtbank heeft deze kennisgeving goedgekeurd. Dit is niet een verzoek van een advocaat.

U BENT HIERBIJ IN KENNIS GESTELD, krachtens een bevel van het Amerikaanse arrondissementsrechtbank voor het zuidelijke district van New York, dat een hoorzitting zal worden gehouden op 22 maart 2013, om 11:00 uur, voor de edelachtbare Victor Marrero, in het Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse, 500 Pearl Street, New York, New York (het "Hof"), voor de bepaling van de vraag (1) of de voorgestelde gedeeltelijke schikking van claims in de hierboven genoemde overwogen Action, inclusief het bedrag van $50.250.000 dollar in contanten, plus een extra bedrag van $30.000.000 dollar dat onder bepaalde voorwaarden kan worden verdeeld, moet worden goedgekeurd door het Hof als eerlijk, redelijk en adequaat; (2) of deze Action moet worden verworpen met vooroordelen ten aanzien van de gedaagden van FG op grond van de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in de Bepaling gedateerd op 6 november 2012, zoals gewijzigd bij de Wijziging van de Bepaling van de Schikking gedateerd op 12 december 2012; (3) of het voorgestelde plan om de schikkingsopbrengsten te verdelen (het "Toewijzingsplan") eerlijk, redelijk en adequaat is en daarom moet worden goedgekeurd; en (4) of de aanvraag van de hoofdadvocaat van de eisers voor de betaling van honoraria van advocaten en kosten gemaakt in verband met deze Action en de terugbetaling van redelijke kosten en uitgaven (met inbegrip van gederfd loon) van de vertegenwoordigende eisers die rechtstreeks verband houden met hun representatie van de Schikkingsgroep, moet worden goedgekeurd.

Als u vanaf 10 december 2008 een Houder van aandelen of commanditaire vennootschapsbelangen was in een of meer van de Fondsen en een nettoverlies op de hoofdsom van uw investering in die aandelen of commanditaire vennootschapsbelangen hebt geleden, kunnen uw rechten worden beïnvloed door deze Schikking, waaronder de vrijgave en kwijtschelding van claims die u kunt bezitten met betrekking tot uw eigendomsbelang in de Fondsen. Nettoverlies betekent de totale contante investeringen van een Houder in een Fonds, direct of indirect via een of meerdere tussenpersonen, verminderd met het totale bedrag van eventuele aflossingen of opnames of terugvorderingen door die Houder van of met betrekking tot hetzelfde Fonds.

Als u lid bent van de Schikkingsgroep, moet u om te kunnen delen in de verdeling van het netto schikkingsfonds een bewijs van claim en een vrijgaveformulier overleggen die niet later ontvangen worden dan op 17 april 2013 en waaruit blijkt dat u recht hebt op terugvordering.

Indien u wenst te worden uitgesloten van de Schikkingsgroep, moet u een verzoek tot uitsluiting indienen bij Fairfield Greenwich Securities Litigation, c/o Rust Consulting, Inc., P.O. Box 2874, Faribault, MN 55021-8674, zodat dit wordt ontvangen tot uiterlijk 15 februari 2013. Elk bezwaar tegen enig aspect van de Schikking moet niet later dan 15 februari 2013 worden ingediend bij het Hof, de aangewezene van de advocaat van de eisers en de aangewezene van de advocaat van de beklaagden.

Wilt u een gedetailleerde kennisgeving in verband met de voorwaarden van de Schikking of het bewijs van claim en het vrijgaveformulier ontvangen, kunt u daarvan een afschrift verkrijgen door te schrijven naar Fairfield Greenwich Securities Litigation, c/o Rust Consulting, Inc., P.O. Box 2874, Faribault, MN 55021-8674, of door te gaan naar www.FairfieldGreenwichLitigation.com.

Bel het Hof, de griffie of een van de gedaagden of de raadsman van de gedaagden met betrekking tot deze kennisgeving niet op.

DD: 21 december 2012

BIJ BESCHIKKING VAN HET HOF
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK VERENIGDE STATEN ZUIDELIJK ARRONDISSEMENT VAN NEW YORK

BRON Rust Consulting, Inc.Gerelateerde links

http://www.FairfieldGreenwichLitigation.com