Grolsch: Groei Nederland met groene fles

12 Feb, 2008, 07:45 GMT Van Koninklijke Grolsch N.V.

ENSCHEDE, Nederland, February 12 /PRNewswire/ --

Hoofdpunten 2007

- Autonome omzetgroei van 5%, volume groei ruim 2%.

- Nettowinst exclusief eenmalige effecten stijgt 19%.

- Introductie exclusieve groene 33cl retourfles resulteerde in volume- en marktaandeelwinst in Nederland.

- Sterke stijging winstbijdrage Grolsch International, gedreven door volume groei van meer dan 20%.

- Volumes in het Verenigd Koninkrijk ruim 10% lager in een sterk dalende markt.

Toelichting Voorzitter Raad van Bestuur, Ab Pasman

"2007 was voor Grolsch een bijzonder jaar, gekenmerkt in de eerste helft door de introductie van de nieuwe exclusieve groene retourfles in Nederland, als onderdeel van het wereldwijde redesign van de kroonkurkfles. Nederland kon daardoor het jaar afsluiten met volume- en marktaandeelgroei in een licht dalende markt."

"In de Verenigde Staten leidde de campagne gericht op groei met partner Anheuser-Busch tot een stijging in verkopen aan retailers van 35%. De gerapporteerde afzet steeg met meer dan 20 %. De joint-venture met Coors in het Verenigd Koninkrijk ging wederom door een moeilijk jaar, met ruim 10% volumedaling, bij een licht dalend marktaandeel in het sterk onder druk staande segment van Premium Lager.

Volumes in de overige internationale markten groeiden met meer dan 20%, met sterke groei in Rusland en Kazachstan met partner Efes. Als gevolg hiervan steeg de winstbijdrage van Grolsch' internationale activiteiten sterk."

De tweede helft van 2007 werd gekenmerkt door de gezamenlijke aankondiging op 19 november 2007 van Koninklijke Grolsch N.V. en SABMiller plc dat zij voorwaardelijk overeenstemming hadden bereikt over voornemen van SABMiller tot het uitbrengen van een aanbevolen openbaar bod op alle geplaatste en uitstaande (certificaten van) gewone aandelen in het kapitaal van Koninklijke Grolsch N.V. Op 6 februari 2008 heeft SABMiller het bod gestand gedaan. Wij vertrouwen erop dat, met behulp van het uitgebreide netwerk van de SABMiller groep, de Grolsch en Amsterdam merken sneller kunnen groeien, en onze brouwerij daar ook van zal profiteren.

2008: Grolsch innoveert verder

"Wij zijn er trots op dat Grolsch nu, na 111 jaar, de vijfde generatie nieuwe eigentijdse groene beugelfles introduceert. De beugelfles is in het verleden en heden altijd onze entreekaart tot de rest van de wereld gebleken. Thuismarkt Nederland krijgt in april de primeur."

Financiele Resultaten

- 2% volumegroei en een positief prijseffect in binnen- en buitenland resulteerden in een netto-omzetstijging van 5% naar EUR 333 mln (2007: EUR 318 mln). Dit is inclusief een negatief wisselkoerseffect van EUR 1,8 mln (voornamelijk) ten gevolge van de zwakkere Amerikaanse en Canadese dollar.

- De bedrijfslasten stegen met meer dan EUR 14 mln. Kosten van grondstoffen en materialen stegen meer dan proportioneel door hogere inkoopprijzen en de groei in handelsverkopen. De daling in de verkoopkosten hangt samen met de marketinginzet met betrekking tot de joint venture in het Verenigd Koninkrijk. Overige bedrijfskosten zijn EUR 2,8 mln hoger, onder andere door EUR 1,4 mln aan adviseurskosten in verband met de acquisitie van Grolsch door SABMiller, hogere huurlasten door groei in het bestand tussenhuur panden, vrachtkosten en extra inzet in relatie tot de bottelarij.

- Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) over 2007 bedroeg EUR 58,8 mln (2006: EUR 56,2 mln). Gecorrigeerd voor eenmalige effecten steeg EBITDA met 5% naar EUR 60,2 (2006: EUR 57,5). Eenmalige effecten waren; advieskosten in 2007 verband houdende met de voorgenomen acquisitie door SABMiller (EUR -1,4 mln); kosten verbonden aan de overgang van distributiepartner in de Verenigde Staten in 2006 (- EUR 3,4 mln); de opbrengst in 2006 rond de afwikkeling van het afstoten van de oude brouwerij Enschede-Noord (EUR 2,1 mln).

- De onderliggende belastingdruk in 2007 bedraagt 26,2 % en reflecteert het voor 2007 verlaagde vennootschapsbelastingtarief in Nederland. In 2006 was er sprake van een eenmalig effect door een belastinglatentie vrijval van EUR 2,5 mln samenhangend met de aangekondigde tariefsverlaging vanaf 2007.

- De nettowinst nam toe met 4% naar EUR 20,0 mln, en met 19% exclusief de genoemde eenmalige effecten. Het netto wisselkoerseffect was neutraal. De winst per aandeel bedroeg EUR 1,18 in 2007 (EUR 1,13 in 2006).

- De kasstroom uit bedrijfsoperaties bedraagt over 2007 EUR 26,0 mln (2006: EUR 58,1 mln), hierin is verwerkt de overmaking van EUR 31,7 mln naar de Europese Commissie in relatie tot de door Grolsch betwiste boete inzake het dossier mededinging. In afwachting van de uitspraak door de rechter wordt de door de Commissie opgelegde boete als niet uit de balans blijkende verplichting verwerkt.

Dividend

Koninklijke Grolsch N.V. stelt voor de nettowinst over 2007 toe te voegen aan de overige reserves van de Vennootschap. Dit is in afwijking van het geformuleerde dividendbeleid en hangt samen met de aqcuisitie door SABMiller van Koninklijke Grolsch NV en de inmiddels bereikte fase van gestanddoening. In het biedingsbericht was al aan deze mogelijkheid gerefereerd.

In verband met de acquisitie van Koninklijke Grolsch NV door de brouwerijgroep SABMiller per 12 februari ziet Grolsch af van het verstrekken van resultaaatvooruitzichten over 2008

Dit persbericht is gebaseerd op de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening en betreft slechts een deel daarvan. De opgemaakte jaarrekening zal ter vaststelling worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2008. Zodoende heeft nog geen openbaarmaking krachtens wettelijk voorschrift van de jaarrekening plaatsgevonden. De accountant heeft bij de opgemaakte jaarrekening een goedkeurende verklaring afgegeven.

Bijlagen:

- Geconsolideerde winst- en verliesrekening Koninklijke Grolsch N.V.

- Geconsolideerde balans Koninklijke Grolsch N.V.

- Geconsolideerd kasstroomoverzicht Koninklijke Grolsch N.V.

  
  Koninklijke Grolsch N.V. 
  Geconsolideerde winst- en verliesrekening Koninklijke Grolsch N.V.
  (In EUR x 1.000)

                             2007     2006

  Omzet                        332.934   317.583

  Mutatie voorraden gereed product en halffabrikaten   -703     -146
  Kosten van grondstoffen en materialen        115.052   103.246
  Accijns                       42.849    41.717
  Lonen en salarissen                 49.381    47.627
  Afschrijving materiële en immateriële vaste activa  30.201    30.550
  Verkoopkosten                    36.383    38.728
  Overige bedrijfskosten                50.799    48.046
  Som der bedrijfslasten               323.962   309.768

  Overige bedrijfsopbrengsten             19.613    17.869

  Bedrijfsresultaat                  28.585    25.684

  Financiële baten                   3.504    3.171
  Financiële lasten                  -5.347    -5.638
  Financiële baten en lasten              -1.843    -2.467

  Resultaat deelnemingen                 309     400

  Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
  voor belastingen                   27.051    23.617

  Belastingen resultaat uit gewone
  bedrijfsuitoefening                 -7.077    -4.447

  NETTO WINST                     19.974    19.170

  Winst per aandeel (gewoon en verwaterd)

  Netto winst                     19.974    19.170
  Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen     16.921.507  16.921.507
  WINST PER AANDEEL (in EUR)               1,18     1,13

Het aantal dividendgerechtigde aandelen per 31 december 2007 bedraagt 16.921.507 en is ongewijzigd ten opzichte van 31 december 2006.

  
  Koninklijke Grolsch N.V. 
  Geconsolideerde balans Koninklijke Grolsch N.V.
  (In EUR x 1.000)

                        31 dec 2007    31 dec 2006

  ACTIEF
  Vaste activa

  Materiële vaste activa            307.825     299.037

  Immateriële vaste activa            2.177      3.595

  Deelnemingen                  2.494      2.296

  Verstrekte leningen              40.701      36.014

  Pensioenvordering                2.646      2.499

                         355.843     343.441

  Vlottende activa

  Voorraden                   19.768      16.531

  Afgeleide financiële instrumenten        1.121       808

  Vorderingen                  80.576      57.101

  Liquide middelen                13.395      49.043

                         114.860     123.483

  TOTAAL ACTIEF                 470.703     466.924
  
  Geconsolideerde balans Koninklijke Grolsch N.V.
  (In EUR x 1.000)

                        31 dec 2007   31 dec 2006

  PASSIEF

  Eigen vermogen                258.525     255.790

  Lang Vreemd vermogen

  Afgeleide financiële instrumenten         946       318

  Schulden aan kredietinstellingen       111.479      76.373

  Latente belastingverplichtingen        16.050      15.948

  Voorzieningen                  5.310      6.504
                         133.785      99.143

  Kort vreemd vermogen

  Afgeleide financiële instrumenten         172       347

  Schulden aan kredietinstellingen        4.107      33.990

  Schulden aan leveranciers           20.711      19.574

  Overige schulden en overlopende passiva    51.778      56.400

  Voorzieningen                  1.625      1.680

                          78.393     111.991

  TOTAAL PASSIEF                470.703     466.924
  
  Koninklijke Grolsch N.V. 
  Geconsolideerd kasstroomoverzicht Koninklijke Grolsch N.V.
  (In EUR x 1.000)
                          2007       2006

  Netto winst                  19.974      19.170

  Afschrijvingen                 30.201      30.550
  Waardeverminderingen materiële vaste activa   2.672        0
  Afschrijving/voorziening horecafinancieringen  2.322      2.182
  Rentebaten en -lasten              1.843      2.467
  Winstbelasting                 7.077      4.447
                          44.115      39.646

  Resultaat deelnemingen              -309       -400

  Aanpassingen voor:
  Mutaties voorzieningen             -1.249      -1.491
  Mutaties werkkapitaal             -34.956      3.277
                         -36.205      1.786
  Resultaat desinvesteringen materiële vaste
  activa                     -1.602      -2.148

  Kasstroom uit bedrijfoperaties         25.973      58.054

  Ontvangen rente                 3.770      3.029
  Betaalde rente                 -5.371      -5.647
  Betaalde winstbelasting            -2.561      -2.388
  Ontvangen dividend                308        47
                          -3.854      -4.959

  Kasstroom uit operationele activiteiten    22.119      53.095

  Investering immateriële vaste activa       -43        62
  Investering materiële vaste activa      -41.463     -19.493
  Desinvestering materiële vaste activa      2.833      6.391
  Investering/correctie investering in 
  deelnemingen                   -197       102
  Investering in horecafinancieringen      -12.810      -5.030
  Desinvestering in horecafinancieringen     5.801      8.514
  Desinvestering financiële activa          0       464
  Kasstroom uit investeringsactiviteiten    -45.879      -8.990

  Vrije kasstroom                -23.760      44.105

  Langlopende schuld kredietinstellingen     10.583       -975
  Uitbetaald dividend              -16.922     -10.661
  Kasstroom uit financieringsactiviteiten    -6.339     -11.636
  Overige mutaties                 -92       -31

  Mutatie lliquide middelen en kortlopende
  schulden kredietinstellingen         -30.191      32.438

PRN NLD

BRON Koninklijke Grolsch N.V.