Halfjaarcijfers 2007 Ballast Nedam

13 Jul, 2007, 08:00 BST Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, July 13 /PRNewswire/ --

  
  HALFJAAR 2007       : IN LIJN MET EERDERE VERWACHTING

  RESULTAATPROGNOSE 2007   : HERBEVESTIGD

  - EBIT Infra 	       : EUR 4 mln; 1e halfjaar 2006 EUR 3 mln

  - EBIT Bouw & Ontwikkeling : EUR 15 mln; 1e halfjaar 2006 EUR 22 mln
  (dit resultaat werd toen zeer positief beïnvloed door een aantal grote
  vastgoedprojecten)

  - Nettoresultaat      : EUR 9 mln; 1e halfjaar 2006 EUR 16 mln

  - Orderportefeuille    : EUR 1,3 mlrd (+ 20%); 1e halfjaar 2006 
                 EUR 1,1 mlrd

  - Omzet- en resultaatsprong in 2e helft 2007

  - Eerdere prognose EBIT 2007 (gelijkblijvend operationeel resultaat)
  wordt herbevestigd

  - Aandelentransactie met Europees bouwconcern leidt tot vergroting van
  internationale marktpositie in grondstoffen

  - Grondbank met 24% uitgebreid tot 753 ha; ontwikkelpotentieel met ruim
  30% toegenomen tot 14.300 woningen

  
  Kerncijfers     1e halfjaar   jaar
 
  x EUR 1 000 000    2007 2006  2006
 
  Omzet          507  584  1 310
 
  EBIT           15  26   42
 
  Marge         2.9% 4.4%   3.2%
 
  Resultaat voor 
  belasting        13  24   38
 
  Nettoresultaat      9  16   44
 
  Orderportefeuille   1 268 1 056  1 093
 
  Eigen vermogen     154  130   158
 
  Solvabiliteit      18%  16%   20%
 
  Netto         ( 71)   7   23
  financieringspositie

2007: conform verwachting

Het eerste halfjaar is conform de eerder uitgesproken verwachtingen verlopen:

- geleidelijk verder herstel van de infrastructuurmarkt

- De EBIT van de divisie Bouw & Ontwikkeling daalde met EUR 7 mln ten opzichte van de eerste helft 2006 als gevolg van het zeer positieve resultaat van vastgoedtransacties (met name de verkoop van het gebouw "Fifty Two Degrees" in Nijmegen) welke in de vergelijkbare periode van 2006 plaatsvonden. De marge bedroeg in de eerste helft 2007 6,5%.

- sterke uitbreiding van de grondbank (+ 24%)

- groeiende vraag bij de prefabbeton-, specialistische- en grondstoffenbedrijven

- de orderportefeuille nam toe met 20%

In de tweede helft van het jaar verwacht Ballast Nedam op basis van de verworven opdrachten een omzet- en winstsprong ten opzichte van de eerste helft. Veel projecten komen in uitvoering; de productiecapaciteit is bijna volledig bezet. Waar in 2006 ca. 60% van het jaarresultaat in de eerste helft werd behaald, is dat in 2007 andersom.

Zoals in 2006 bleek, kunnen de resultaten van de divisie Bouw & Ontwikkeling in de tijd fluctueren afhankelijk van de timing van de verkoop van eigen vastgoedprojecten. Voor 2007 gaat de Raad van Bestuur er - op basis van de huidige planning van de projecten - vanuit dat de divisie Bouw & Ontwikkeling daardoor het uitstekende resultaat van 2006 niet geheel zal evenaren.

Tezamen met een licht hoger resultaat van de divisie Infrastructuur leidt dit in 2007 voor het concern als geheel tot het eerder als verwachting uitgesproken gelijkblijvende operationeel resultaat.

De vooruitzichten voor de nabije toekomst blijven positief. Op basis van de orderportefeuille (+20%), de grondbank (+ 24%), de in voorbereiding zijnde projecten en het sterk gegroeide volume aan uitstaande tenders, verwacht de Raad van Bestuur na 2007 een verdere groei van het operationeel resultaat.

  
  Financiële resultaten

  Segmentatie 
  Omzet           1e halfjaar  jaar
  x EUR 1 000 000       2007 2006 2006
 
  Infrastructuur        278  278  676
  Bouw en Ontwikkeling     229  294  622
 
                 507  572 1 298
  Overig             -  12  12
 
                 507  584 1 310

Infrastructuur

De omzet van de divisie Infrastructuur bleef gelijk ten opzichte van de eerste helft 2006 waarin een belangrijk deel van het grote offshore windmolenpark werd gebouwd.

Tezamen met het bedrijf Evelop (onderdeel van E-concern), richt Ballast Nedam zich op de ontwikkeling van offshore windmolenparken op het Nederlands continentaal plat. Voor een locatie voor de kust van Scheveningen is nu exclusiviteit voor ontwikkeling verkregen. Ook andere locaties zijn nu in voorbereiding genomen. In een aantal Europese landen lopen tenderprocedures voor nieuwe opdrachten waarop Ballast Nedam heeft ingeschreven. Het gespecialiseerde hefschip Svanen is in deze tenders opgenomen, maar heeft nog geen opdracht voor 2008 verworven.

Het prijsniveau in de infrastructuurmarkt is weliswaar geleidelijk verbeterd, maar is, zeker in het openbare aanbestedingensegment, nog steeds te laag.

Ook de prefabbetonfabrieken binnen de divisie signaleren - in combinatie met een grotere vraag - een verdere stijging van het prijsniveau.

De grondstoffenbedrijven van Ballast Nedam profiteren van de verder groeiende vraag naar zand, grind, graniet en bodemas. Onze positie in Noorwegen, waar een grote zandsteenconcessie in bezit is, is verder versterkt door de aankoop van een nieuwe groeve met een vergunde reserve van ca. 100 mln ton.

Voor 2007 en de komende jaren verwacht de divisie een verdere verbetering van de infrastructuurmarkt. Dit zal naar verwachting leiden tot een geleidelijke stijging van zowel omzet als resultaat.

Bouw & Ontwikkeling

De omzet van de divisie Bouw & Ontwikkeling is in het eerste halfjaar 2007 lager dan in de vergelijkbare periode van 2006. Zoals gemeld is dit vooral het gevolg van de grote vastgoedprojecten die in 2006 een sterk effect op de omzet en EBIT hadden.

Verder is in de eerste helft van 2007 de start van een aantal bouwprojecten doorgeschoven naar de tweede helft. Dit is vooral te wijten aan langere ruimtelijke ordeningsprocedures.

De woningbouwmarkt biedt ook voor de komende jaren goede perspectieven voor Ballast Nedam. Het ontwikkelingspotentieel op onze grondposities is het laatste jaar met ruim 3300 woningen uitgebreid (tot 14.300).

De boekwaarde van de grondbank groeide met EUR 16 mln tot EUR 101 mln.

Verdere uitbreiding van de grondbank behoort, samen met nieuwe concessies voor grondstoffen, tot de investeringsprioriteiten in de komende periode. Overname van één of meer projectontwikkelaar(s) past in dit beleid, maar gezien het gevraagde prijsniveau in de markt, blijft Ballast Nedam in dit acquisitietraject behoedzaam opereren.

  
  EBIT            1e halfjaar  jaar
  x EUR 1 000 000       2007 2006 2006
 
  Infrastructuur         4   3  16
  Bouw en Ontwikkeling      15  22  36
 
                  19  25  52
  Overig             (4)  1  (10)
 
                  15  26  42

Het operationeel resultaat steeg bij de divisie Infrastructuur en daalde bij de divisie Bouw & Ontwikkeling.

Dit laatste is het genoemde timingeffect van grote vastgoedprojecten. De marge van Bouw & Ontwikkeling is desondanks met 6,5% een goede prestatie.

Het resultaat Overig is eveneens conform de verwachting. In de eerste helft van 2006 leverde de afwikkeling van oude internationale projecten nog een positief effect bij "Overig" op.

  
  Marge           1e halfjaar  jaar
                 2007 2006 2006
 
  Infrastructuur        1.5% 1.2% 2.4%
  Bouw en Ontwikkeling     6.5% 7.4% 5.8%
 
  Totaal            2.9% 4.4% 3.2%

De marge op concernbasis kwam uit op 2,9%. De eerste helft 2006 bedroeg deze marge 4,4% en in geheel 2006 3,2%.

  
  Nettoresultaat       1e halfjaar  jaar
  x EUR 1 000 000       2007 2006 2006
 
  EBIT              15  26  42
  Rentebaten en -lasten     ( 2) ( 2) ( 4)
 
  Resultaat voor belastingen   13  24  38
  Belastingen          ( 4) ( 8)  6
 
  Nettoresultaat         9  16  44

Het nettoresultaat daalde in de eerste helft van 2007 met EUR 7 mln tot EUR 9 mln (EUR 16 mln in eerste helft 2006) door het lagere operationeel resultaat. In het eerste halfjaar 2007 waren de rentelasten van EUR 2 mln en de belastingdruk ongewijzigd ten opzichte van het eerste halfjaar 2006.

  
  Orderportefeuille      1e halfjaar  jaar
  x EUR 1 000 000       2007  2006  2006
 
  Infrastructuur        586  500  572
  Bouw en Ontwikkeling     687  555  525
 
                1 273 1 055 1 097
  Overig / eliminatie      (5)   1   (4)
 
                1 268 1 056 1 093

De orderportefeuille steeg met 20% tot 1,3 mlrd.

De laatste paar weken zijn de volgende grotere opdrachten verworven (welke nog niet in de halfjaarcijfers zijn opgenomen):

- Nieuwbouw Jeroen Bosch Ziekenhuis 's Hertogenbosch (EUR 117 mln in combinatie)

- Projectontwikkeling en realisatie 147 woningen Vleuterweide (EUR 60 mln)

- Koelwatercircuit voor de Sloecentrale Vlissingen (EUR 16 mln)

- De businessunit Ballast Nedam Services heeft van Alliance Apotheek B.V. de opdracht ontvangen voor het vastgoedbeheer en eerstelijns huisvestingszorg van de 75 apotheken van Alliance Apotheek in Nederland. Ballast Nedam heeft thans ca. 20 kantoorpanden in beheer en ca. 20.000 woningen in dagelijks onderhoud.

Ballast Nedam heeft de deskundigheid in eigen huis voor grotere projecten in de nieuwe PPS-contractvorm. De in 2006 gestarte businessunit Ballast Nedam Concessies specialiseert zich in het verwerven en managen van PPS- en concessiecontracten. Thans behoort Ballast Nedam tot de overgebleven consortia in de lopende PPS-aanbestedingsprocedures (Defensieproject Kromhoutkazerne Utrecht, IBG-kantoor Groningen, belastingkantoor Doetinchem en Detentiecentrum Rotterdam).

Vermogen en financiering

Het eigen vermogen is ten opzichte van eind 2006 met EUR 4 mln afgenomen en bedroeg EUR 154 mln (2006: EUR 158 mln). De afname bestond uit het in mei 2007 betaalde dividend van EUR 13 mln en uit het nettoresultaat over het 1e halfjaar 2007 van EUR 9 mln. De solvabiliteit is licht gestegen van 16% (1e halfjaar 2006) tot 18% (eind 2006: 20%). Het werkzaam vermogen steeg van EUR 177 mln eind 2006 tot EUR 249 mln (1e halfjaar 2006: EUR 146 mln). Dit is conform de in 2006 uitgesproken verwachting van een structureel hoger werkkapitaal door minder vooruitbetalingen op projecten en investeringen in grondposities. Gedurende het jaar bestaat gemiddeld een grotere financieringsbehoefte dan op jaareinde.

De kasstroom bedroeg over het 1e halfjaar 2007 EUR 43 mln negatief tegenover EUR 68 mln negatief over het 1e halfjaar 2006. De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg EUR 71 mln negatief (1e halfjaar 2006: 39 mln negatief), de netto kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg EUR 6 miljoen positief (1e halfjaar 2006: 13 mln negatief) en de kasstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg EUR 22 mln positief (1e halfjaar 2006: EUR 16 mln negatief).

De uitgaande operationele kasstroom van EUR 71 mln betrof met name de in het eerste halfjaar opgelopen onderhanden werken en vorderingen.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg EUR 6 mln positief, bestaande uit EUR 13 mln aan investeringen, EUR 18 mln aan desinvesteringen en EUR 1 mln aan ontvangen dividenden. De investeringen in materiële vaste activa van EUR 12 mln overtroffen de afschrijvingen van EUR 9 mln. De desinvesteringen betroffen hoofdzakelijk de PPS-vorderingen onder de financiële vaste activa die in het eerste halfjaar kortlopend zijn geworden en onder het kortlopend deel van de PPS-vorderingen in het werkkapitaal zijn verantwoord.

De netto liquide middelen daalden van EUR 61 mln in het 1e halfjaar 2006 tot EUR 19 mln (eind 2006: EUR 62 mln). Deze netto liquide middelen bestonden uit vrij beschikbare netto liquide middelen van EUR 2 mln (1e halfjaar 2006: EUR 53 mln) en uit proportioneel geconsolideerde netto liquide middelen van EUR 17 mln (1e halfjaar 2006: EUR 8 mln).

De langlopende leningen zijn met EUR 36 mln toegenomen van EUR 36 mln per jaareinde 2006 tot EUR 72 mln.

Deze toename betrof grotendeels enerzijds de opname van een 5-jarige EUR 50 mln lening en anderzijds de verlaging met EUR 16 mln van de langjarige PPS-leningen.

De netto financieringspositie, bestaande uit de netto liquide middelen en de langlopende leningen inclusief het kortlopende deel, nam in het eerste halfjaar af met EUR 94 mln van EUR 23 mln op jaareinde naar EUR 71 mln schuld.

Versterking internationale marktpositie grondstoffen

Onze Noorse deelneming Bremanger Quarry (een zandsteengroeve met een reserve van ca. 500 mln ton) heeft alle aandelen verworven van een nieuwe eveneens aan open vaarwater gelegen zandsteengroeve met een concessie van ca. 100 mln ton.

De eigenaar van deze concessie - een groot Europees bouwconcern - heeft tegelijkertijd een minderheidsbelang van 23% in Bremanger Quarry verworven. Door deze participatie in onze groeve worden de groeimogelijkheden in verschillende West-Europese markten uitgebreid. De hoge kwaliteit zandsteen is vooral vanuit veiligheidsperspectief bijzonder geschikt voor toepassingen in de wegenbouw.

Het samengaan van beide groeves die in elkaars nabijheid liggen, geeft schaalvoordelen in productie, commercie en logistiek.

Binnenkort zal in een persbericht meer informatie over deze transactie en een volgende overeenkomst met het betreffende concern worden verstrekt.

Duurzaamheid: aardgastankstations en energiezuinige woningen

- Ballast Nedam is met het bedrijf Dutch 4 een nieuw bedrijf gestart (CNG Net B.V.). Dit richt zich op het bouwen, exploiteren, beheer en onderhoud van tankstations voor aardgas. Het bedrijf heeft als doelstelling om eind 2008 50 tankstations voor aardgas te hebben geïnstalleerd. Binnen vier jaar moet er een landelijk dekkend netwerk van 250 stations bestaan.

- Heden wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de afzet van de energiezuinige Libella-woningen in Nederland. Het in Duitsland ontwikkelde product past in het beleid van Ballast Nedam om vernieuwende concepten van duurzame bouw als eindproducten op de Nederlandse markt aan te bieden.

Schadevergoeding van ex-directeur geëist in oplichtingszaak

Ballast Nedam heeft in een civiele procedure schadevergoeding geëist van ex-directeur P.F. van de toenmalige divisie Ballast Nedam Industrie & Toelevering en aan hem gelieerde personen en vennootschappen. Deze vroegere directeur en zijn handlangers worden door Justitie verdacht van oplichting en valsheid in geschrift, waarbij Ballast Nedam benadeelde partij is. Dit speelde zich grotendeels in de negentiger jaren af. De strafrechtelijke procedure is thans in voorbereiding. Ballast Nedam heeft zich hierin als benadeelde partij gevoegd.

Daarnaast loopt een door Ballast Nedam tegen de ex-directeur en zijn handlangers ingestelde civiele procedure. Hierin is bovengenoemde schadevergoeding geëist.

De rechter heeft de ex-directeur inmiddels reeds veroordeeld tot het betalen van EUR 2 mln als eerste voorschot op de schadevergoeding. Dit voorschot is door Ballast Nedam ontvangen van de ex-directeur. Dit is niet in de winstprognose 2007 meegenomen. Ballast Nedam heeft zijn belang zoveel mogelijk veilig gesteld door een bankgarantie, beslagen en verpanding van eigendommen van de verdachten.

Over de looptijd en de vermoedelijke uitkomst van de procedure is op dit ogenblik geen verdere informatie beschikbaar.

Bijlagen

1. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

2. Geconsolideerde balans

3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht

4. Segmentatieoverzicht omzet, ebit, orderportefeuille, operationele kasstroom en investeringskasstroom

De bij dit persbericht opgenomen geconsolideerde winst-en-verliesrekening , balans en kasstroomoverzicht zijn gebaseerd op de waarderingsgrondslagen zoals opgenomen in de opgemaakte jaarrekening 2006.

  
  Bijlage 1: Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
 
  x EUR 1 000 000        1e halfjaar       jaar
                2007     2006     2006
 
  Omzet                507      584     1 310
 
  Kosten van        ( 354)    ( 429)    ( 972)
  grondstoffen en
  uitbesteed werk
  Personeelsbeloningen   ( 116)    ( 106)    ( 252)
  Overige bedrijfskosten   ( 13)     ( 16)     ( 24)
 
                   ( 483)    ( 551)    (1 248)
  Resultaat
  geassocieerde
  deelnemingen             1       1       1
 
  EBITDA               25      34       63
 
  Afschrijvingen en amortisatie
  (im)materiële vaste activa
                   ( 10)     ( 8)     ( 21)
 
  EBIT                 15      26      42
 
  Rentebaten en
  soortgelijke
  opbrengsten          1       1       2
  Rentelasten en
  soortgelijke kosten
                ( 3)     ( 3)     ( 6)
 
                    ( 2)     ( 2)      ( 4)
 
  Resultaat voor            13      24       38
  belastingen
  Belastingen            ( 4)     ( 8)       6
 
  Nettoresultaat            9      16       44
 
  Toe te rekenen aan:
  Aandeelhouders            9      16       44
  Minderheidsbelang           -       -       -
 
  Nettoresultaat            9      16       44
 
  Toe te rekenen aan
  aandeelhouders:
 
  Nettoresultaat per aandeel (EUR)  0.94     1.63      4.44

  Verwaterd nettoresultaat per
  aandeel (EUR)           0.93     1.63      4.40

Geen accountantscontrole toegepast; 1e halfjaar 2007 tot en met 17 juni 2007

  
  Bijlage 2 Geconsolideerde balans
 
  x EUR 1 000 000          17-Jun-07  31-Dec-06  16-Jun-06
 
  Vaste activa
  Immateriële activa            21      21     21
  Materiële activa            152     151     147
  Financiële activa            17      34      5
  Investeringen in geassocieerde
  deelnemingen
                       3      2      4
  Uitgestelde belastingvorderingen
 
                       43      45     29
 
                      236     253     206
  Vlottende activa
  Voorraden                159     143     141
  Onderhanden werk            121      87     125
  Vorderingen               76     216     244
  Geldmiddelen en kasequivalenten     86      95     116
 
                      642     541     626
  Kortlopende verplichtingen
  Bankkredieten              (67)     (33)    (55)
  Kortlopend deel langlopende lening   (18)     (3)     (6)
  Voorraden                (19)     (12)    (13)
  Onderhanden werk            (138)    (135)    (152)
  Crediteuren              (188)    (189)    (181)
  Belastingen               (1)     (1)     (1)
  Overige schulden            (156)    (154)    (175)
  Kortlopend deel voorzieningen      (23)     (28)    (42)
 
                      (610)    (555)    (625)
  Werkkapitaal               32     (14)     1
 
                      268     239     207
 
  Langlopende verplichtingen
  Leningen                 72      36     48
  Uitgestelde belastingverplichtingen    4      4      4
  Personeelsbeloningen           4      5      6
  Voorzieningen              34      36     17
 
                      114      81     75
 
  Groepsvermogen
  Minderheidsbelang             -      -      2
  Eigen vermogen toe te rekenen aan    154     158     130
  de aandeelhouders
 
                      154     158     132
 
                      268     239     207

 
  Eigen vermogen
  x EUR 1 000 000          17-Jun-07  31-Dec-06  16-Jun-06
 
  Geplaatst aandelenkapitaal        60      60     60
  Agio                   52      55     55
  Overige reserves             46      9      9
 
  Openingsstand              158     124     124
 
  Koersverschil               -      (2)     -
 
  Direct in eigen vermogen verwerkte resultaten
 
                       -      (2)     -
 
  Nettoresultaat              9      44     16
  Dividend                (13)     (10)    (10)
  Overig                  -      2      -
 
  Eindstand                154     158     130

  Geen accountantscontrole toegepast; 1e halfjaar 2007 tot en met 17 juni
  2007


  
  Bijlage 3: Geconsolideerd kasstroomoverzicht
 
  x EUR 1 000 000              1e halfjaar     jaar
                      2007    2006    2006
 
  Netto liquide middelen - beginstand   62     129     129
 
  Operationeel
  Nettoresultaat              9      16     44
 
  Afschrijvingen              9      7     19
  Amortisatie                1      1      2
  Rentelasten                3      3      6
  Rentebaten                (1)     (1)     (2)
  Belastingen                4      8     (6)
  Resultaat deelnemingen          (1)     (1)     (1)
  Boekresultaat op verkoop vaste activa  (2)     -     (1)
 
  Mutatie overige investeringen      (3)     -     (2)
  Mutatie overige vorderingen        4     (2)     (3)
  Mutatie onderhanden werk        (31)    (99)    (78)
  Mutatie voorraden            (9)     16     13
  Mutatie voorzieningen en 
  personeelsbeloningen           (8)     (1)     3
  Betaalde rente              (3)     (3)     (6)
  Ontvangen rente              1      1      2
  Betaalde belastingen           (1)     (1)     (3)
  Mutatie overig werkkapitaal       (43)     17     30
 
  Netto kasstroom operationele 
  activiteiten              (71)    (39)     17
 
  Netto investeringen
  Immateriële vaste activa
  investeringen               -     (1)     (2)
  desinvesteringen             -      -      -
  Materiële vaste activa
  investeringen              (12)    (19)    (40)
  desinvesteringen             2      9     12
  Financiële activa
  investeringen              (1)     -     (25)
  desinvesteringen             16      2      -
  ontvangen dividend            1      1      1
  Verwerving van dochteronderneming     -     (5)     (1)
  Verworven geldmiddelen uit overname    -      -      1
 
  Netto kasstroom investeringsactiviteiten 6     (13)    (54)
 
  Financiering
  Opgenomen langlopende leningen      51      2      7
  Aflossing langlopende leningen     (16)     (8)    (25)
  Mutatie aandeel derden          -      -     (2)
  Koersverschillen             -      -     (2)
  Betaald dividend            (13)    (10)    (10)
  Verkoop ingekochte aandelen       -      -      2
 
  Netto kasstroom 
  financieringsactiviteiten        22     (16)    (30)
 
  Netto liquide middelen - eindstand    19     61     62

 
  x EUR 1 000 000              1e halfjaar     jaar
                      2007    2006    2006
 
  Netto liquide middelen
 
  Geldmiddelen en kasequivalenten      86     116     95
  Bankkredieten              (67)    (55)    (33)
 
                       19     61     62
 
  Vrij beschikbaar              2     53     42
  Proportioneel geconsolideerd       17      8     20
 
                       19     61     62
 
  Netto financieringspositie
 
  Netto liquide middelen          19     61     62
  Kortlopend deel langlopende leningen   (18)     (6)    (3)
  Langlopende leningen           (72)    (48)    (36)
 
                       (71)     7     23

  Geen accountantscontrole toegepast; 1e halfjaar 2007 tot en met 17 juni
  2007

  
  Bijlage 4: Segmentatieoverzicht

  Segmentatie
 
  Omzet           1e halfjaar   jaar
  x EUR 1 000 000       2007 2006  2006
 
  Infrastructuur        278  278   676
  Bouw en Ontwikkeling     229  294   622
 
                 507  572  1 298
  Overig             -  12   12
 
                 507  584  1 310
 
  EBIT            1e halfjaar   jaar
  x EUR 1 000 000       2007 2006  2006
 
  Infrastructuur         4   3   16
  Bouw en Ontwikkeling      15  22   36
 
                  19  25   52
  Overig            ( 4)   1  ( 10)
 
                  15  26   42
 
  Marge           1e halfjaar   jaar
                 2007 2006  2006
 
  Infrastructuur        1.5% 1.2%  2.4%
  Bouw en Ontwikkeling     6.5% 7.4%  5.8%
 
  Totaal            2.9% 4.4%  3.2%
 

  Operationele kasstroom   1e halfjaar   jaar
  x EUR 1 000 000       2007 2006  2006
 
  Infrastructuur       ( 35) ( 42)  ( 15)
  Bouw en Ontwikkeling    ( 35)   4   31
 
                ( 70) ( 38)   16
  Overig            (1)  (1)   1
 
                ( 71) ( 39)   17
 
  Investeringskasstroom   1e halfjaar   jaar
  x EUR 1 000 000       2007 2006  2006
 
  Infrastructuur         3 ( 16)  ( 45)
  Bouw en Ontwikkeling      5 ( 1)  ( 11)
 
                  8 ( 17)  ( 56)
  Overig            (2)   4   2
 
                  6 ( 13)  ( 54)
 
  Geen accountantscontrole toegepast; 1e halfjaar 2007 tot en met 17 juni
  2007

PRN NLD

BRON Ballast Nedam NV