Halfjaarcijfers 2011 DOCDATA N.V.: Groei zet door

21 Jul, 2011, 06:30 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, July 21, 2011 /PRNewswire/ --


 

- Sterke groei omzet en winst in eerste halfjaar 2011 van e-commerce service bedrijf

- Weinig afleveringen door IAI industrial systems in eerste halfjaar 2011, in lijn met eerdere verwachtingen


DOCDATA. N.V. ligt goed op koers voor 2011 en 2012. Zowel omzet als resultaten laten een sterke ontwikkeling zien, voornamelijk dankzij het e-commerce service bedrijf. Ondanks het feit dat er weinig afleveringen zijn gerealiseerd door IAI industrial systems in het eerste halfjaar van 2011 is de onderliggende trend goed en verwachten wij de resultaten daarvan in 2012 en verder te kunnen realiseren.

Het e-commerce service bedrijf Docdata heeft de omzet en het aantal verwerkte transacties substantieel zien stijgen in de eerste helft van 2011. Dit is voornamelijk het gevolg van het succes van onze klanten in Nederland en Duitsland.

Het vaste personeelsbestand van de Groep is in de eerste helft van 2011 verder toegenomen van 813 medewerkers (759 FTE) aan het begin van het jaar tot 1.047 medewerkers (1.011 FTE) aan het eind van het eerste halfjaar van 2011.

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "Na het extreem hectische jaar 2010 en de aanpassingen die wij hebben gedaan in de management structuren zien wij de positieve uitwerkingen in 2011. Veruit de meeste klanten zijn uitermate tevreden met de kwaliteit van onze dienstverlening en onze organisatie kan de huidige groei binnen de afgesproken kwaliteitsniveaus realiseren. De focus voor de rest van het jaar ligt op het verder verhogen van de efficiency en het binnenhalen van nieuwe klanten en nieuwe orders."

Resultaat en Financiële positie halfjaar van 2011 (geen accountantscontrole toegepast)

                     Halfjaar geëindigd op
  (in miljoenen, percentages en per
  aandeel uitgezonderd)
                      30 juni 2011 30 juni 2010
                       EUR    %   EUR   %

  Omzet
  E-commerce service bedrijf Docdata   53,6  90,9  35,7 77,6
  Technologiebedrijf IAI industrial
  systems                 5,4   9,1  10,3 22,4
  Totaal                 59,0  100,0  46,0 100,0

  Brutowinst
  E-commerce service bedrijf Docdata   12,6  23,5   8,6 24,0
  Technologiebedrijf IAI industrial
  systems                 1,5  28,3   4,1 40,0
  Totaal                 14,1  24,0  12,7 27,6

  Bedrijfsresultaat (EBIT)
  E-commerce service bedrijf Docdata    3,0   5,7   0,4  1,0
  Technologiebedrijf IAI industrial
  systems                 0,5   9,3   2,8 27,2
  Totaal                  3,5   6,0   3,2  6,9

  EBITA                  4,1   7,0   3,6  7,7
  EBITDA                  5,8   9,8   4,6 10,1
  Winst over het halfjaar         2,5   4,2   2,6  5,6

  Gewone winst per aandeel        0,38      0,38
  Verwaterde winst per aandeel      0,36      0,37

  Balanstotaal              50,2      50,2
  Eigen vermogen             29,2      26,6
  Solvabiliteit (Eigen vermogen /
  Balanstotaal)             58,2%      53,0%

E-commerce service bedrijf Docdata realiseerde wederom een sterke stijging van het aantal unieke transacties; in het eerste halfjaar van 2011 werden 16,5 miljoen unieke transacties verwerkt ten opzichte van 12,7 miljoen in de eerste helft van 2010 (stijging: 30%). De gecombineerde omzet van de e-commerce services is autonoom gestegen met bijna € 15,5 miljoen (+59%); daarnaast is de omzet gestegen met nog eens € 5,2 miljoen als gevolg van de activiteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep, verworven per 16 april 2010, welke in het eerste halfjaar van 2010 slechts 2,5 maand aan de omzet hebben bijgedragen. De totale omzet van het ecommerce service bedrijf Docdata is in totaal met € 17,9 miljoen (+50%) gestegen tot € 53,6 miljoen.

Voor 2011 ligt de focus op verdere groei van onze e-fulfilment dienstverlening in bestaande markten, voornamelijk door de groei van bestaande klanten. In oktober 2011 verwachten wij een gedeelte van het nieuwe logistiek centrum in Waalwijk in gebruik te nemen, hetgeen noodzakelijk is om de groei van onze klanten in het hoogseizoen te kunnen faciliteren. Aan het einde van het eerste halfjaar van 2012 verwachten wij dat het logistiek centrum volledig operationeel zal zijn met een vloeroppervlakte van ongeveer 30.000 m[2]. Tevens zullen wij in oktober 2011 een nieuwe hal van 10.000 m[2] in Groβbeeren (nabij Berlijn) in gebruik nemen. Hiermee is de nieuwbouw in Groβbeeren afgerond en hebben wij daar een totale vloeroppervlakte van ongeveer 50.000 m[2] in gebruik voor onze klanten.

De belangrijkste trend die voor Docdata op dit moment relevant is, ligt op het vlak van 'crossborder' activiteiten binnen Europa van zowel consumenten als aanbieders. Hiervoor hebben wij concepten ontwikkeld waardoor wij zowel de uitgaande stroom van orders als de retourzendingen efficiënt kunnen verwerken. Consumenten kunnen hierdoor hun orders tijdig thuis ontvangen en retourzendingen kunnen snel worden afgehandeld. Voor onze klanten zorgen wij er ook steeds meer voor dat retourzendingen worden gecontroleerd en wederom geschikt worden gemaakt voor verkoop. In de tweede helft van 2011 zullen wij tevens onderzoeken of wij in andere (grote) geografische markten in Europa eigen vestigingen moeten hebben om deze dienstverlening lokaal aan te bieden of dit middels strategische partners gaan opzetten.

De huidige risico's voor het e-commerce service bedrijf liggen voornamelijk op het vlak van de strategische keuze van klanten om bepaalde diensten wel of niet bij externe leveranciers af te nemen. In het geval dat een klant wordt overgenomen, vindt nagenoeg altijd een heroverweging hiervan plaats met de mogelijkheid om hierdoor klanten te verliezen. Vanwege de snelle ontwikkelingen in de ecommerce markt zijn onze klanten in beginsel niet bereid om lange termijn contracten aan te gaan. Het leveren van een zeer hoge kwaliteit van dienstverlening biedt de beste bescherming tegen dit risico.

Technologiebedrijf IAI industrial systems heeft in het eerste halfjaar van 2011 een omzet van € 5,4 miljoen gerealiseerd, die daarmee flink achter bleef bij de omzet voor de vergelijkbare periode van het topjaar 2010 (eerste halfjaar 2010: € 10,3 miljoen). De belangrijkste oorzaak was het lagere niveau van opdrachten, in lijn met eerder uitgesproken verwachtingen. Het bedrijfsresultaat van IAI over het eerste halfjaar 2011 is hierdoor gedaald naar € 0,5 miljoen, waarbij moet worden opgemerkt dat het bedrijfsresultaat van € 2,8 miljoen over het eerste halfjaar van 2010 door één specifieke order uitzonderlijk hoog was. Het orderboek van IAI omvat per eind juni 2011 orders met een omzetwaarde van € 9,1 miljoen, welke voor het overgrote deel nog in 2011 uitgeleverd zullen worden (orderboek per 31 december 2010: € 8,4 miljoen). Daarnaast verwachten wij nog omzet uit service, royalties en kleinere systemen.

IAI industrial systems heeft wereldwijd een goede reputatie weten op te bouwen in de markt van het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, in het bijzonder voor paspoorten, ID-kaarten, bankbiljetten en overige documenten. Niet alleen voor de eindklanten van deze producten (de overheden) streeft IAI na een betrouwbare partner te zijn, maar ook voor de "integratoren" die in deze markt actief zijn. Integratoren zijn partijen die omvangrijke overheidsopdrachten verwerven en voor de realisatie daarvan, naast hun eigen inbreng, ook apparatuur van IAI nodig hebben.

IAI besteedt veel aandacht aan een voortdurende verbetering en uitbreiding van het productenpakket. Eén van de nieuwe systeemontwikkelingen van het afgelopen jaar was de BMDesk, een klein systeem waarmee handmatig een paspoort kan worden gepersonaliseerd. Recentelijk hebben wij hiervoor een eerste order van meer dan 10 systemen gerealiseerd. Dit toont aan dat onze aangepaste strategie, het proactief ontwikkelen van systemen waar de markt behoefte aan heeft, zijn vruchten begint af te werpen. IAI heeft in de eerste helft van 2011 geïnvesteerd in research voor verschillende toepassingen en in automatisering ten behoeve van het beheer van productgegevens om de productie efficiënter te laten verlopen.

In de Solar markt biedt IAI productiesystemen voor zonnecellen of -panelen aan. In het eerste halfjaar van 2011 werd een productiesysteem aan Solland Solar geleverd. Dit unieke systeem kwam tot stand in nauwe samenwerking met de opdrachtgever die behoefte had aan een nieuw productiemiddel: een systeem dat soldeerverbindingen
aan de achterzijde van zonnecellen tot stand brengt door middel van laserenergie.

Dit nieuwe type zonnecel, de "back-contact" cel genaamd, wordt door Solland Solar in hun Sunweb panelen verwerkt. In de Solar markt wordt verwacht dat het back-contact type aan marktaandeel zal winnen, vandaar dat IAI het ontwikkelde systeem ook aan andere partijen zal aanbieden. IAI voert diverse onderzoeken uit met het doel om voor de Solar markt tot nieuwe systeemontwikkelingen en -leveringen te komen. Daarbij richt IAI zich bij voorkeur op projecten waarvoor een concrete behoefte in de markt is en die in nauwe samenwerking met een klant gerealiseerd kunnen worden.

Belangrijkste aspecten van het eerste halfjaar van 2011

De omzet van DOCDATA N.V. is in het eerste halfjaar van 2011 met € 13,0 miljoen gestegen tot € 59,0 miljoen (+28%). De omzet van IAI industrial systems is, in lijn met eerder uitgesproken verwachtingen, gedaald met € 4,9 miljoen (-/-48%) met name als gevolg van minder afleveringen van systemen. Docdata heeft met de commerce, payments en fulfilment services een omzetstijging gerealiseerd van € 20,7 miljoen (+69%), waarvan € 15,5 miljoen als autonome omzetstijging voornamelijk als gevolg van het met meer dan 30% ten opzichte van vorig jaar gestegen transactievolume. De activiteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep hebben in het eerste halfjaar van 2011 € 5,2 miljoen meer aan de omzet bijgedragen dan in het eerste halfjaar van 2010 (+40%), met name als gevolg van het feit dat deze activiteiten vorig jaar na de acquisitie per 16 april 2010 slechts 2,5 maand hebben bijgedragen aan de omzet. Tenslotte hebben de media replicatieactiviteiten gezorgd voor een omzetdaling van € 2,7 miljoen
(-/-48%) als gevolg van de verkoop van alle aandelen in docdata media GmbH per 21 juli 2010, in combinatie met een verdere teruggang van de replicatieactiviteiten bij het enige op dit moment nog resterende replicatiebedrijf van Docdata in Tilburg.

In het eerste halfjaar van 2011 is een hogere brutowinst behaald van € 14,1 miljoen ten opzichte van € 12,7 miljoen in het eerste halfjaar van 2010 (+11%). De brutowinstmarge over het eerste halfjaar van 2011 is uitgekomen op 24,0% ten opzichte van 27,6% in het eerste halfjaar van 2010, waarbij de brutowinstmarge voor beide 'lines of business' is gedaald. Voor Docdata is deze beperkt lagere brutowinstmarge vooral het gevolg van een hoger aandeel van doorbelaste transportkosten en hogere kosten voor de inkoop van bedrijfskleding ten behoeve van een klant. Bij IAI industrial systems is de daling van de brutowinstmarge direct het gevolg van een andere omvang en samenstelling van de afleveringen in beide vergelijkbare periodes, waarbij in het eerste halfjaar van 2010 de uitlevering van het tweede deel van de grote order voor decentrale personalisatiesystemen voor Bulgarije werd gerealiseerd.

In het eerste halfjaar van 2011 is een bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) gerealiseerd van € 3,5 miljoen ten opzichte van € 3,2 miljoen in het eerste halfjaar van 2010. Het bedrijfsresultaat van het technologie bedrijf IAI industrial systems is met € 2,3 miljoen gedaald, voornamelijk als gevolg van een lagere omzet uit in het eerste halfjaar van 2011 afgeleverde systemen. Het bedrijfsresultaat van het e-commerce service bedrijf Docdata is echter fors gestegen met € 2,7 miljoen, waarbij in beschouwing moet worden genomen dat in de EBIT voor het eerste halfjaar van 2010 eenmalige kosten ten bedrage van € 1,3 miljoen waren verantwoord in de verkoop- en beheerskosten voor acquisitie- en advieskosten, aanloopverliezen en herstructureringskosten na acquisitie van de bedrijfsactiviteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep. In het eerste halfjaar van 2011 is voor dit soort eenmalige kosten een bedrag van € 0,2 miljoen verantwoord. Exclusief deze eenmalige kosten in beide vergelijkbare periodes is de (gecorrigeerde) EBIT bijna verdubbeld van € 1,7 miljoen in het eerste halfjaar van 2010 tot € 3,3 miljoen in het eerste halfjaar van 2011. Voor het tweede halfjaar van 2011 verwachten wij nog eens een bedrag van ongeveer € 0,2 miljoen aan herstructureringskosten voor deze bedrijfsactiviteiten.

De winst over het eerste halfjaar van 2011 is met € 2,5 miljoen nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met het eerste halfjaar van 2010, als combinatie van een verbeterde EBIT met een nettofinancieringsresultaat dat € 0,3 miljoen is verslechterd (voornamelijk als gevolg van een valutakoersverlies op het Britse pond in het eerste halfjaar van 2011 ten opzichte van een valutakoerswinst in het eerste halfjaar van 2010) en een € 0,2 miljoen gestegen belastinglast.

DOCDATA N.V. heeft haar financiële positie gedurende het eerste halfjaar van 2011 versterkt, uitmondend in een solvabiliteitsratio van 58,2% per 30 juni 2011 (31 december 2010: 49,3%). In relatie tot de liquiditeit van de onderneming heeft DOCDATA N.V. in het eerste halfjaar van 2011 een kasstroom uit operationele activiteiten gerealiseerd van € 1,9 miljoen. Daarnaast is in het eerste halfjaar van 2011 voor € 1,4 miljoen aan contante geldmiddelen ontvangen als gevolg van de uitoefening van aandelenopties, waardoor in totaal € 3,3 miljoen aan geldmiddelen beschikbaar is gekomen. In het eerste halfjaar van 2011 heeft de Groep in totaal € 4,6 miljoen besteed, waarin opgenomen een betaling van € 2,4 miljoen voor het dividend uit de winst over 2010, investeringen voor € 1,8 miljoen in materiële vaste activa (m.n. magazijninrichting in Waalwijk en Groβbeeren) en voor € 0,3 miljoen in immateriële activa (voornamelijk IT-ontwikkelingskosten voor het betaalplatform en ontwikkelingskosten voor nieuwe generatie beveiligingssystemen voor IAI). In totaal is hierdoor het kasoverschot gedaald met € 1,3 miljoen tot € 4,5 miljoen per 30 juni 2011 (31 december 2010: € 5,8 miljoen).

Vooruitzichten

In 2011 zal de focus blijven liggen op groei, zowel autonoom als door middel van overnames. Overnames zullen er vooral op gericht zijn om onze positie in markten waarin we actief zijn verder te verstevigen.

De focus van het e-commerce service bedrijf Docdata is gelegen op de verdere ontwikkeling van onze positie in de Benelux, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zullen wij in het tweede halfjaar van 2011 de mogelijkheden analyseren om in andere Europese markten actief te worden. Op basis van onze huidige klantenbasis verwachten wij ook voor het tweede halfjaar van 2011 een verdere groei, waarbij de winst slechts in beperkte mate beïnvloed zal worden door incidentele ('non-recurring') kosten zoals dat in de afgelopen jaren 2009 en 2010 wel het geval was.

De focus voor het technologiebedrijf IAI industrial systems blijft liggen op het wereldwijd binnenhalen van orders in bestaande en specifiek gedefinieerde markten. Met het oog op het niveau van de orderportefeuille van IAI industrial systems op 30 juni 2011, in combinatie met de lange duur van de realisatieperiode vanaf het moment van het verkrijgen van een order tot het moment van daadwerkelijke aflevering en installatie van systemen bij de klant, verwachten wij ook voor het hele jaar 2011 lagere omzet en resultaten voor IAI industrial systems.

Strategie

Aangezien de huidige strategie 'Visie 2012: "Flywheel to Growth"' tot 2012 loopt, voert het management van DOCDATA N.V. op dit moment een strategische studie uit samen met een externe partij. Alle strategische opties worden hierin meegenomen en uitgebreid besproken. De uitkomst zal als input dienen voor de strategische koers in de komende jaren en wij verwachten tegen het einde van 2011 hierover nadere mededelingen te kunnen doen.

Waarderingsgrondslagen

DOCDATA N.V. stelt de geconsolideerde jaarrekening op volgens de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (hierna genoemd IFRS). Voor een overzicht van de belangrijkste waarderingsgrondslagen onder IFRS wordt verwezen naar het Jaarverslag 2010, dat verkrijgbaar is bij de vennootschap en eveneens is te downloaden vanaf de corporate website van de onderneming, http://www.docdatanv.com. Het halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 ('Interim Financial Reporting').

Accountantscontrole

De in dit halfjaarbericht en de bijlagen opgenomen cijferopstellingen zijn niet gecontroleerd door de externe accountant.

Bijlage met financiële informatie

Voor een gedetailleerde behandeling van de halfjaarcijfers 2011 wordt verwezen naar de bijlage 'Interim Financial Information for the half-year ended 30 June 2011' met Appendix.

Bijeenkomst voor financiële pers en analisten

Het management van DOCDATA N.V. zal vandaag, donderdag 21 juli 2011, de halfjaarcijfers 2011 bespreken in een bijeenkomst, waarvoor zowel de financiële pers als analisten zijn uitgenodigd, die zal worden gehouden om 10.30 uur in de Mercurius zaal van het Financieel Nieuwscentrum Beursplein 5 van NYSE Euronext Amsterdam (Beursplein 5, 1012 JW  Amsterdam, telefoon 020-5505505). Na afloop van deze bijeenkomst zal de aan de financiële pers en analisten getoonde presentatie te downloaden zijn vanaf de corporate website van de onderneming, http://www.docdatanv.com.

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

E-commerce service bedrijf Docdata (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Docdata biedt een volledige e-commerce dienstverlening aan klanten zodat deze succesvol kunnen zijn op het internet.

Technologiebedrijf IAI industrial systems (http://www.iai-industrial-systems.com ) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren: het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, het bewerken van zonnecellen en -modules en het bewerken van andere materialen en producten.

Waalwijk, Nederland, 21 juli 2011

Bestuurdersverklaring

Verklaring als bedoeld in artikel 5:25d lid 2 sub c Wet financieel toezicht (Wft)

De Directie van DOCDATA N.V. verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend:

1.    de halfjaarrekening van DOCDATA N.V., zoals opgenomen op de pagina's 9 tot en met 19 van dit halfjaarbericht, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie per 30 juni 2011 en de winst over het halfjaar geëindigd op 30 juni 2011 van DOCDATA N.V. en de in de consolidatie opgenomen dochterondernemingen;

2.    het halfjaarverslag van DOCDATA N.V., zoals opgenomen op de pagina's 1 tot en met 7 van dit halfjaarbericht, een getrouw overzicht geeft omtrent de toestand per 30 juni 2011 en de gang van zaken gedurende het halfjaar geëindigd op 30 juni 2011 van DOCDATA N.V. en van de met haar verbonden ondernemingen, waarvan de gegevens in de halfjaarrekening zijn opgenomen. Tevens geeft het halfjaarverslag een getrouw overzicht van de verwachte gang van zaken, de investeringen en de omstandigheden, waarvan de ontwikkeling van de omzet en van rentabiliteit afhankelijk is.

Waalwijk, 21 juli 2011

De Directie,

M.F.P.M. Alting von Geusau, CEO

M.E.T. Verstraeten, CFO

Interim Financial Information

The interim financial information is prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (hereafter "IFRS") and its interpretations adopted by the International Accounting Standards Board (IASB).

Revenue


                               Half-year ended
                       Half-year ended
  (in thousands, except percentage              30 June 2010
  figures)                  30 June 2011
  Revenue by line of business         EUR   %    EUR   %

  E-commerce service company Docdata    53,608  90.9  35,666  77.6
  Technology company IAI industrial
  systems                  5,374  9.1  10,323  22.4
  Total                   58,982 100.0  45,989 100.0
 • Total combined revenue of the Docdata e-commerce services (commerce, payments and fulfilment) increased with € 20.7 million (+69%), including a negative foreign exchange effect of € 0.1 million. This combined revenue increased for € 15.5 million due to autonomous growth (+59%), while the activities of the former Dohmen Solutions Group, acquired per 16 April 2010, contributed € 5.2 million to this revenue increase (revenue contribution 2.5 months in the half-year ended 30 June 2010). Revenue of the media replication activities decreased with € 2.7 million in total, of which € 2.3 million due to the sale of all shares of docdata media GmbH on 21 July 2010; the other € 0.4 million of this decrease (-/-11%) was due to declining revenue from the media replication activities in Tilburg.
 • IAI industrial systems' revenue decreased € 4.9 million (47.9%). The revenue for the half-year ended 30 June 2010 was much higher due to the delivery of the second part of the Bulgarian order (consisting of a number of decentralised personalisation systems). The revenue in the half-year ended 30 June 2011 was for a large part realised through the delivery, in accordance with IAI's planning, of security systems for Algeria and Ireland.

Gross profit

                                 Half-year
                                  ended
  (in thousands, except percentage    Half-year ended 30
  figures)                  June 2011    30 June 2010
  Gross profit (margin) by line of
  business
  (margin as % of revenue by line of
  business)                  EUR    %   EUR   %

  E-commerce service company Docdata    12,616   23.6  8,563  24.0
  Technology company IAI industrial
  systems                  1,519   28.8  4,126  40.0
  Total                   14,135   24.0 12,689  27.6
 • The gross profit of the e-commerce service company Docdata increased with € 4.1 million (+47%). The combined gross profit of the e-commerce services contributed € 12.1 million compared to € 7.6 million in the half-year ended 30 June 2010, representing an increase of 59%, which is mainly the result of the growth in the number of transactions in the Netherlands and Germany. The somewhat lower gross profit margin is mainly caused by a higher revenue portion from recharged transport costs and higher purchased goods for a corporate fashion client.
 • The gross profit of IAI industrial systems decreased with € 2.6 million (-/-63%) due to lower sales and a different sales mix compared to the half-year ended 30 June 2010 (also causing the decrease in gross profit margin). The systems' delivery of the second part of the Bulgarian order in the half-year ended 30 June 2010 had a major effect on the higher gross profit for the comparable figure.

Operating profit before financing result (EBIT)
Selling & Administrative expenses
Other operating income and expenses

                       Half-year ended Half-year ended
  (in thousands, except percentage
  figures)                  30 June 2011   30 June 2010
  Operating profit (margin) by line of
  business
  (margin as % of revenue by line of
  business)                  EUR   %   EUR    %

  E-commerce service company Docdata     3,036  5.7   352   1.0
  Technology company IAI industrial
  systems                   496  9.2  2,807  27.2
  Total                   3,532  6.0  3,159   6.9

  Selling & Administrative expenses (as %
  of revenue)
  Selling expenses              3,081  5.2  2,681   5.8
  Administrative expenses          7,535  12.8  6,876  15.0
  Total                   10,616  18.0  9,557  20.8

  Selling & Administrative expenses by
  line of business (as % of revenue by
  line of business)
  E-commerce service company Docdata     9,586  17.9  8,219  23.0
  Technology company IAI industrial
  systems                  1,030  19.2  1,338  13.0
  Total                   10,616  18.0  9,557  20.8

  Other operating income and expenses
  (as % of revenue)
  Other operating income            150  0.3   265   0.6
  Other operating expenses          (137) (0.3)  (238)  (0.5)
  Net other operating expenses         13   -    27   0.1
 • The operating profit of the e-commerce service company Docdata increased with € 2.7 million, resulting from a € 4.1 million higher gross profit and € 1.4 million higher selling and administrative expenses. Following the acquisition of the activities from the former Dohmen Solutions Group per 16 April 2010, restructuring costs and start-up losses were recorded resulting in a nonrecurring EBIT loss for an amount of € 1.3 million in the half-year ended 30 June 2010 (recognised both under selling and administrative expenses). In the half-year ended 30 June 2011 further restructuring costs were recorded for an amount of € 0.2 million. Excluding non-recurring expenses, EBIT has almost doubled from € 1.7 million to € 3.3 million in the half-year ended 30 June 2011.
 • The operating profit of IAI industrial systems decreased with € 2.3 million. This decrease is the combined effect of a lower gross profit of € 2.6 million and decreased selling and administrative expenses of € 0.3 million. Selling and administrative expenses decreased mainly as a result of a lower contribution to allocated holding expenses, given the lower activity level.

Net financing income / (expenses)

Net financing expenses for the half-year ended 30 June 2011 amounted to € 152 thousand compared to net financing income of € 130 thousand for the half-year ended 30 June 2010. This decrease of € 0.3 million is predominantly caused by the foreign currency exchange result in the half-year ended 30 June 2011 (€ 0.1 million loss) compared to the half-year ended 30 June 2010 (€ 0.2 million profit) related to the British pound.


Income tax expense

DOCDATA's effective tax rate in the half-year ended 30 June 2011 was 27.1% with an income tax expense of € 0.9 million on a profit before income tax of € 3.4 million. In the half-year ended 30 June 2010, the profit before income tax amounted to € 3.3 million and the income tax expense amounted to € 0.7 million (effective tax rate: 22.3%).

The income tax expense of € 0.9 million in the half-year ended 30 June 2011 is the combined result of the following tax treatments of the results per country:

 • In the Netherlands, income taxes are recorded at a corporate income tax rate of 25.0% on the taxable income for the Dutch fiscal entity as well as for the Dutch subsidiaries that are not part of this fiscal entity (2010: 25.5%).
 • In the United Kingdom, income taxes are recorded against a corporate income tax rate of 27.0% (2010: 28.0%).
 • In Germany, income taxes are recorded at a corporate income tax rate of in general between 26% and around 30% on taxable income for the German entities when and where applicable, depending on the actual region in Germany of their legal seat (e.g. Berlin, Munich or Münster region).

Liquidity and capital resources

The General Annual Meeting of Shareholders held on 15 June 2011 approved the proposal to distribute a dividend of € 0.35 per ordinary share outstanding (excluding own shares held by the Company), which had a decreasing impact of € 2.4 million on retained earnings within the equity of the Company in the half-year ended 30 June 2011.

In the half-year ended 30 June 2011, the Group realised net cash from operating activities of € 1.9 million. Furthermore, cash was received from the exercise of share options in the amount of € 1.4 million, resulting in a total cash-in of € 3.3 million for the half-year ended 30 June 2011. With these funds, the Group invested in the half-year ended 30 June 2011 a total amount of € 4.6 million, containing € 2.4 million for payment of the 2010 dividend, € 1.8 million in property, plant and equipment (mainly warehousing equipment in Waalwijk and Groβbeeren), and € 0.3 million in intangibles (IT development costs for the payments platform and development costs by IAI for new generation security systems). As a result, the net cash position of the Group has decreased with € 1.3 million to € 4.5 million per 30 June 2011 (31 December 2010: € 5.8 million). Furthermore, the Group has fully repaid in the half-year ended 30 June 2011 the € 4.0 million credit facility drawn with Commerzbank AG in 2010 and has increased the existing credit facility with Deutsche Bank Nederland N.V. from € 5.0 million to € 10.0 million.

In the half-year ended 30 June 2011 187,500 share options were exercised from the 2006, 2007 and 2008 series at an average exercise price of € 7.24 per share. The underlying shares have been delivered by the Company from the shares in stock. The proceeds of € 1.4 million have been credited to equity ('Reserve for own shares'). Per 30 June 2011, the Company had 156,642 own shares in stock (2.24%), which number is the same as the number of own shares currently owned by the Company per 21 July 2011. Per 30 June 2011 a total number of 167,250 share options are outstanding; 79,500 share options of the 2008 series (exercise price: € 6.83 per share) that are exercisable and 'in-the-money', and 87.750 share options of the 2009 series (exercise price: € 6.38 per share) that will vest on 29 May 2012. Furthermore, a total number of 70,539 Performance Shares are outstanding per 30 June 2011, which have been granted conditionally in 2010 (22,284 Performance Shares; vesting date: 14 May 2013) and 2011 (48,255 Performance Shares; vesting date: 17 June 2014).

Consolidated Interim Financial Statements

1. Consolidated Balance Sheets

Balance sheets before appropriation of profit.

                           30 June 31 December

                             2011     2010
  (in thousands)                    EUR     EUR

  Assets

  Property, plant and equipment           10,576    10,431
  Intangible assets                  9,267    9,690
  Investments in associates               117      62
  Other investments                   95      95
  Trade and other receivables              200     200
  Deferred tax assets                 1,280    1,001
  Total non-current assets              21,535    21,479

  Inventories                     6,330    5,436
  Income tax receivables                 44     407
  Trade and other receivables            17,761    18,840
  Cash and cash equivalents              4,490    9,790
  Total current assets                28,625    34,473

  Total assets                    50,160    55,952

  Equity

  Share capital                     700     700
  Share premium                   16,854    16,854
  Translation reserves                 (813)    (669)
  Reserve for own shares               (1,310)   (2,810)
  Retained earnings                 10,942    9,474
  Unappropriated profits               2,535    3,853
  Total equity attributable to equity holders of
  the parent                     28,908    27,402
  Non-controlling interest               286     156
  Total equity                    29,194    27,558

  Liabilities

  Interest-bearing loans and borrowings          -      -
  Deferred tax liabilities               516     530
  Total non-current liabilities             516     530

  Bank overdrafts                     -    4,000
  Interest-bearing loans and borrowings          -     190
  Income tax payable                 1,122     453
  Trade and other payables              19,053    22,781
  Provisions                      275     440
  Total current liabilities             20,450    27,864

  Total liabilities                 20,966    28,394

  Total equity and liabilities            50,160    55,952


2. Consolidated Income Statements

                       Half-year ended Half-year ended

                        30 June 2011   30 June 2010
  (in thousands, except earnings per share
  and average shares outstanding)       EUR   %    EUR   %

  Revenue                  58,982 100.0  45,989 100.0
  Cost of sales              (44,847) (76.0) (33,300) (72.4)
  Gross profit               14,135  24.0  12,689  27.6

  Other operating income            150  0.2    265  0.6
  Selling expenses             (3,081) (5.2)  (2,681) (5.8)
  Administrative expenses          (7,535) (12.8)  (6,876) (15.0)
  Other operating expenses          (137) (0.2)   (238) (0.5)

  Operating profit before financing result  3,532  6.0   3,159  6.9

  Financial income               98  0.1    240  0.5
  Financial expenses             (250) (0.4)   (110) (0.2)
  Net financing income / (expenses)      (152) (0.3)   130  0.3

  Share of profits of associates        55  0.1     -   -

  Profit before income tax          3,435  5.8   3,289  7.2

  Income tax expense             (931) (1.6)   (734) (1.6)

  Profit for the period           2,504  4.2   2,555  5.6

  Attributable to:
  Equity holders of the parent        2,535  4.3   2,662  5.8
  Non-controlling interest           (31) (0.1)   (107) (0.2)
  Profit for the period           2,504  4.2   2,555  5.6

  Weighted average number of shares
  outstanding              6,728,000    6,649,000
  Weighted average number of shares
  (diluted)               7,000,000    7,000,000

  Earnings per share
  Basic earnings per share           0.38       0.38
  Diluted earnings per share          0.36       0.37


3. Consolidated Statements of Cash Flows

                           Half-year   Half-year
                             ended     ended

                         30 June 2011  30 June 2010
  (in thousands)                     EUR      EUR

  Cash flows from operating activities
  Profit for the period                2,504     2,555
  Adjustments for:
  Depreciation and amortisation            2,231     1,490
  Costs share options, performance shares and
  delivered shares                    141       73
  Financial expenses                   156      110
  Financial income                    (4)     (240)
  Share of profits of associates             (55)       -
  Income tax expense                   931      734

  Cash flows from operating activities before
  changes in working capital and provisions      5,904     4,722

  (Increase) / decrease in trade and other
  receivables                      986      777
  (Increase) / decrease in inventories         (894)     1,319
  Increase / (decrease) in trade and other
  payables                      (3,775)    (2,132)
  Increase / (decrease) in provisions and
  employee benefits                   (165)     (437)
  Cash generated from the operations          2,056     4,249

  Interest paid                     (159)     (108)
  Interest received                    97       81
  Income taxes received / (paid)             (76)     1,199
  Net cash from operating activities          1,918     5,421

  Cash flows from investing activities
  Acquisition of property, plant and equipment    (1,800)    (3,213)
  Acquisition of intangible assets           (342)    (1,299)
  Acquisition of subsidiaries               -       -
  Acquisition of associates and other
  investments                       -       -
  Proceeds from sale of property, plant and
  equipment                        11       6
  Net cash from investing activities         (2,131)    (4,506)

  Cash flows from financing activities
  Proceeds from exercise of share options       1,359       13
  Repayment of bank overdrafts            (4,000)       -
  Dividends paid                   (2,385)    (3,658)
  Repayment of interest-bearing loans and other
  borrowings                       (29)       -
  Proceeds from bank overdrafts              -     4,400
  Net cash from financing activities         (5,055)      755

  Net increase / (decrease) in cash and cash
  equivalents                     (5,268)     1,670
  Cash and cash equivalents at the beginning of
  the period                      9,790     6,147
  Effect of exchange rate fluctuations on cash
  held                          (32)      (93)

  Cash and cash equivalents at the end of the
  period                        4,490     7,724


4. Consolidated Statements of Shareholders' Equity


                           
                           
                          
           Share  Share     Retained
          capital premium Reserves earnings
  (in thousands)   EUR   EUR   EUR   EUR
                  (Note 1) (Note 2)

  Equity
  Statement 2010

  Balance at 1
  January 2010    700 16,854  (3,970)  13,720
  Dividend
  distribution     -    -    -  (3,658)
  Exercised share
  options        -    -    13     -
  Costs share
  options        -    -    73     -
  Realised
  translation
  differences      -    -   270   (270)
  Unrealised
  exchange rate
  results        -    -   243     -
  Profit for the
  period        -    -    -   2,662
  Balance at 30
  June 2010      700 16,854  (3,371)  12,454

  Balance at 1
  July 2010      700 16,854  (3,371)  12,454
  Costs share
  options        -    -    44     -
  Unrealised
  exchange rate
  results        -    -   (152)    -
  Acquisition of
  non-controlling
  interest       -    -    -   (318)
  Profit for the
  period        -    -    -   1,191
  Balance at 31
  December 2010    700 16,854  (3,479)  13,327

  Equity
  Statement 2011

  Balance at 1
  January 2011    700 16,854  (3,479)  13,327
  Dividend
  distribution     -    -    -  (2,385)
  Exercised share
  options        -    -  1,359     -
  Costs share
  options        -    -   141     -
  Unrealised
  exchange rate
  results        -    -   (144)    -
  Transfer
  minority
  shareholder
  loan in share
  premium
  non-controlling
  interest       -    -    -     -
  Profit for the
  period        -    -    -   2,535
  Balance at 30
  June 2011      700 16,854  (2,123)  13,477
 
  (table continued)
 
         Total equity
         attributable
           to equity
            holders of Non-controlling  Total
          the parent      interest equity
  (in thousands)     EUR        EUR   EUR
                 

  Equity
  Statement 2010

  Balance at 1
  January 2010    27,304        107 27,411
  Dividend
  distribution    (3,658)        - (3,658)
  Exercised share
  options         13         -   13
  Costs share
  options         73         -   73
  Realised
  translation
  differences       -         -    -
  Unrealised
  exchange rate
  results        243         -   243
  Profit for the
  period        2,662       (107) 2,555
  Balance at 30
  June 2010      26,637         - 26,637

  Balance at 1
  July 2010      26,637         - 26,637
  Costs share
  options         44         -   44
  Unrealised
  exchange rate
  results        (152)        -  (152)
  Acquisition of
  non-controlling
  interest       (318)        92  (226)
  Profit for the
  period        1,191        64  1,255
  Balance at 31
  December 2010    27,402        156 27,558

  Equity
  Statement 2011

  Balance at 1
  January 2011    27,402        156 27,558
  Dividend
  distribution    (2,385)        - (2,385)
  Exercised share
  options       1,359         -  1,359
  Costs share
  options        141         -   141
  Unrealised
  exchange rate
  results        (144)        -  (144)
  Transfer
  minority
  shareholder
  loan in share
  premium
  non-controlling
  interest         -        161   161
  Profit for the
  period        2,535        (31) 2,504
  Balance at 30
  June 2011      28,908        286 29,194


Note 1

Reserves in the Consolidated Statement of Shareholders' Equity consists of the balances for Translation reserves and Reserve for own shares.

Note 2

Retained earnings in the Consolidated Statement of Shareholders' Equity consists of the balances for Retained earnings (from prior years) and Unappropriated profits, equal to the Profit for the period for all disclosed half-year periods, ended 30 June 2010, 31 December 2010 and 30 June 2011 respectively.


5. Consolidated Statements of recognised Income and Expense

                          Half-year Half-year

                            2011    2010
  (in thousands)                    EUR    EUR

  Foreign exchange translation differences,
  net of tax                     (144)    243
  Income / (Expense) recognised directly in
  equity                       (144)    243

  Profit for the period               2,504   2,555

  Total recognised income and expense for the
  period                       2,360   2,798

  Attributable to:

  Equity holders of the parent            2,391   2,905
  Non-controlling interest              (31)   (107)
  Total recognised income and expense for the
  period                       2,360   2,798

6. Notes to the Consolidated Interim Financial Statements

6.1     Reporting entity

DOCDATA N.V. (referred to as "DOCDATA" or the "Company") is a company domiciled in Waalwijk, the Netherlands. The consolidated interim financial statements of DOCDATA N.V. as at and for the half-year ended 30 June 2011 comprise DOCDATA N.V. and its subsidiaries (together referred to as the "Group") and the Group's interest in associates and jointly controlled entities.

The consolidated financial statements of the Group as at and for the year ended 31 December 2010 are available upon request from the Company's registered office at Energieweg 2, 5145 NW in Waalwijk, the Netherlands, or at the Company's corporate website, http://www.docdatanv.com.

6.2     Statement of compliance

These consolidated interim financial statements have been prepared in accordance with IAS 34 (Interim Financial Reporting). They do not include all of the information required for full annual financial statements, and should therefore be read in conjunction with the consolidated financial statements of the Group as at and for the year ended 31 December 2010.

6.3     Significant accounting policies

The consolidated financial statements of the Group are prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union ("IFRS"). The accounting policies applied by the Group in these consolidated interim financial statements are the same as those applied by the Group in its consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 2010. For a summary of the significant accounting policies under IFRS, please refer to the Group's Annual Report for the financial year ended 31 December 2010.

6.4     Audit

The consolidated interim financial statements and the reconciliations included in this report and its enclosures have not been audited by the external auditors.


6.5     Management representations

In the opinion of the management, these consolidated interim financial statements include all adjustments necessary for a fair presentation of the financial position, operating results and cash flows of all reporting periods herein. All such adjustments are of a normal recurring nature, except for recorded non-recurring expenses related to the acquisition of the former Dohmen Solutions business activities (including acquisition costs, advisory fees, restructuring expenses, etc.) recorded in the consolidated interim financial statements for the half-year ended 30 June 2010.

The results of the operations for the half-year ended 30 June 2011 are not necessarily indicative of the results for the entire financial year ending 31 December 2011.

6.6     Consolidation

In the consolidated interim financial statements for the half-year ended 30 June 2011 and the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2010, the following treatment has been applied for the following incorporations:

 • IAI excimer systems B.V.: per 1 April 2010, IAI industrial systems B.V. has incorporated a new legal entity for a Dutch subsidiary, IAI excimer systems B.V. in Veldhoven. The balance sheet and income statement of IAI excimer systems B.V. have been included in the DOCDATA consolidation starting per the date of incorporation;
 • Docdata Assets GmbH, Docdata e-Commerce Services GmbH, Docdata Fashion Services GmbH: these three German subsidiaries, wholly owned by docdata germany GmbH, have been incorporated (based on new shelf companies, "Blitz GmbH") to provide the legal structure enabling the asset purchase of the former Dohmen Solutions activities per 16 April 2010. The balance sheet and income statement of these three GmbH's have been included in the DOCDATA consolidation starting per this date;
 • Docdata media GmbH: all shares in this German subsidiary, wholly owned by docdata germany GmbH and part of the e-commerce service company Docdata, were sold on 21 July 2010 to the German investment fund Deutsche Unternehmensbeteiligungen GmbH (DUBAG) in Munich. The balance sheet and income statement of docdata media GmbH were excluded from the DOCDATA consolidation starting per this date. The media replication activities of this German subsidiary were fully written off at fair value by the Group per the end of the 2009 financial year. The remaining book value of these assets and liabilities are reported as assets and liabilities classified as held for sale in the Group's Annual Report for the financial year ended 31 December 2009.

6.7     Property, plant and equipment

                     30 June 31 December

                       2011     2010
  (in thousands)              EUR     EUR

  Land and buildings           1,182    1,261
  Machinery and equipment         5,405    6,503
  Office equipment and other       2,445    2,667
                      9,032    10,431
  Under construction           1,544      -
  Total                 10,576    10,431

The book value of property, plant and equipment has increased with nearly € 0.2 million in the half-year ended 30 June 2011 as a combined result from capital expenditure for € 1.8 million and depreciation charges for € 1.6 million. Capital expenditure in the half-year ended 30 June 2011 is for € 1.5 million accounted for as 'under construction', which predominantly relates to the investment by Docdata Fulfilment in the new state-of-the-art logistic centre in Waalwijk, the Netherlands. Other capital expenditure for € 0.3 million mainly consists of further investments in fulfilment warehouses in Germany. At 30 June 2011, extra capital expenditure was committed for an amount of € 3.0 million in addition to the amount accounted for 'under construction'.


6.8     Intangible assets

                     30 June
                          31 December
                       2011     2010
  (in thousands)              EUR      EUR

  Development costs             403      255
  Goodwill                6,577     6,723
  Customer contracts            462      703
  Software (IT platforms)         1,825     2,009
  Total                  9,267     9,690

The book value for intangible assets has decreased with € 0.4 million during the half-year ended 30 June 2011, due to the following:

 • capital expenditure in development costs by IAI industrial systems (€ 0.1 million) and IT platform of Docdata Payments (€ 0.2 million in total);
 • amortisation charges for customer contracts and IT platforms (€ 0.6 million in total);
 • currency exchange loss (€ 0.1 million) on the valuation of the intangible assets with an original value in British pounds (i.e. related to the Braywood and Hitura acquisitions).

6.9     Inventories

                     30 June
                          31 December
                       2011     2010
  (in thousands)              EUR      EUR

  Raw and auxiliary materials       1,400     1,260
  Work in progress            3,696     3,671
  Finished goods             1,234      505
  Total                  6,330     5,436

The book value of inventories increased € 0.9 million in the half-year ended 30 June 2011, which was predominantly caused by an inventory increase of finished goods (company clothing) for Docdata Fashion Services GmbH due to purchases for orders in the second half-year.

IAI industrial systems' order book developed in the half-year ended 30 June 2011 from € 8.4 million at 31 December 2010 to € 9.1 million at 30 June 2011 resulting from systems' deliveries in the half-year ended 30 June 2011 with revenue of € 3.2 million and new orders booked with a total sales value of € 3.9 million.


6.10     Segmented Consolidated Income Statement half-year 2011

                       E-commerce    Technology
                                company IAI
                      service company   industrial
                        Docdata      systems
  (in thousands, except earnings per
  share and average shares outstanding)   EUR   %    EUR    %

  Revenue                 53,608 100.0   5,374  100.0
  Cost of sales             (40,992) (76.5)  (3,855) (71.7)
  Gross profit              12,616  23.5   1,519  28.3

  Other operating income           142  0.3     8   0.1
  Selling expenses            (2,742) (5.1)   (339)  (6.3)
  Administrative expenses         (6,844) (12.7)   (691) (12.8)
  Other operating expenses         (136) (0.3)    (1)   -

  Operating profit before financing
  result                  3,036  5.7    496   9.3

  Financial income              68  0.1     30   0.1
  Financial expenses            (222) (0.4)    (28)  (0.1)
  Net financing income / (expenses)     (154) (0.3)     2    -

  Share of profits of associates        -   -     55   1.0

  Profit before income tax         2,882  5.4    553  10.3

  Income tax profit / (expense)       (818) (1.5)   (113)  (2.1)

  Profit for the period          2,064  3.9    440   8.2

  Attributable to:
  Equity holders of the parent       2,095  3.9    440   8.2
  Non-controlling interest          (31)   -     -    -
  Profit for the period          2,064  3.9    440   8.2

Corporate website:    http://www.docdatanv.com

PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.